Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1 (2022)


Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 1 (2022)

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι από τα παλαιότερα νομικά περιοδικά, κυκλοφορεί ανελλιπώς από το 1950, με ιδρυτή τον καθηγητή του εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνο Ν. Ρόκα. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ χαίρει εκτίμησης στον νομικό κόσμο για την υψηλή ποιότητα των μελετών που δημοσιεύει, τις επιλεγμένες αποφάσεις και τον έγκριτο σχολιασμό τους και γενικότερα για την ενημέρωση που παρέχει. Βασικό μέλημα του ιδρυτού του περιοδικού ήταν η, μέσα από τις σελίδες της, ανάδειξη νέων επιστημόνων καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα του εμπορικού δικαίου, μία παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί οδηγό και για το μέλλον.

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ζητήματα από την ευθύνη ιδρυτών για πλημμέλειες κατά το ιδρυτικό στάδιο στην ΑΕ μετά τo N. 4548/18

Θ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ
Η μη συναινετική μεταβολή των δικαιωμάτων των πιστωτών (cram-down) στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης υπό το καθεστώς του ν. 4738/2020

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Factoring, κατάχρηση νομικής προσωπικότητας, πώληση μετο­χών και εξωεταιρική συμφωνία, ευθύνη ασφαλισμένου χωρίς άδεια οδήγησης, αποζημίωση επενδυτών λόγω εσφαλμένης παροχής επενδυτικών συμβουλών, απόκτηση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θαλάσσια μεταφορά επιβατών, πτωχευτική ανάκληση, μη υπερψήφιση συμφωνίας εξυγίανσης, κρατικές ενισχύσεις, αποκατάσταση ζημίας από πρακτική απαγορευόμενη από το άρ. 101 ΣΛΕΕ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2022
Αριθμός τεύχους
1
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Απο τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2022

Α. Μελέτες

1 Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου, Ζητήματα από την ευθύνη ιδρυτών για πλημμέλειες κατά το ιδρυτικό στάδιο στην ΑΕ μετά τo N. 4548/18

13 Θεόδωρος Χ. Κουλουριάνος, Η μη συναινετική μεταβολή των δικαιωμάτων των πιστωτών (cram-down) στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης υπό το καθεστώς του ν. 4738/2020

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Γενικό Μέρος

56 ΑΠ 700/2021, Διαχείριση ξένης υπόθεσης. Εισπράξεις και δαπάνες. Υποχρέωση λογοδοσίας. Περιεχόμενο και τύπος αυτής.

II. Εμπορικές Συμβάσεις

57 ΑΠ 262/2021, Εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Ικανότητα διαδίκου. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Τοκοχρεωλυτικό δάνειο. Εφαρμογή ν. 3259/2004 για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών (παρατ. Της Συντάξεως).

64 ΑΠ 1009/2021, Χορήγηση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Χορήγηση περαιτέρω πίστωσης με πρόσθετη πράξη. Αναγνώριση ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον πρωτοφειλέτη. Εγγύηση για την καταβολή του καταλοίπου. Ευθύνη εγγυητή. Διαταγή πληρωμής (παρατ. Γεώργιος Ζαμπάρας).

III. Εταιρίες

68 ΑΠ 1076/2020, Καταδολίευση δανειστών. Γνώση τρίτου. Υποκατάστατο όργανο ανώνυμης εταιρίας. Άμεση αντιπροσώπευση. Αναλογική εφαρμογή ΑΚ 214 (παρατ. Της Συντάξεως).

73 ΑΠ 192/2021, Η φύση της συμμετοχής των αφανών εταίρων σε μη παραχωρήσιμη δραστηριότητα του εμφανούς.

77 ΑΠ 1090/2021, Κριτήρια κατάχρησης νομικής προσωπικότητας και άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου. Ευθύνη μητρικής εταιρίας για τις υποχρεώσεις θυγατρικής της. Ανεπαρκής χρηματοδότηση και συναλλαγές μέσω παρένθετου προσώπου ως πράξεις κατάχρησης του εταιρικού θεσμού (παρατ. Νίκη Νησωτάκη).

88 ΤρΕφΑθ 2805/2021 (τμήμα ενοχικό), Εξωεταιρική συμφωνία μετόχων ως δικαιοπρακτικό θεμέλιο σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών. Ισχύς ρητρών που παρέχουν δικαιώματα διοίκησης σε μειοψηφία. Αποτελέσματα επί παραβίασης αυτών. Δικαίωμα υπαναχώρησης (παρατ. Ιωάννης Αθηναίος-

Πιέρρος).

IV. Ασφάλιση

115 ΑΠ 165/2021, Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Συμβατικός όρος περί αποκλεισμού της έναντι του ασφαλισμένου ευθύνης του ασφαλιστή σε περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αδυναμία προβολής ένστασης από την ασφαλιστική σύμβαση κατά του ζημιωθέντος τρίτου. Δικαίωμα ασφαλιστή να στραφεί αναγωγικά κατά του ασφαλισμένου. Παραγραφή δικαιώματος αναγωγής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (παρατ. Ι. Ρόκας, Κοσμάς Καρανικόλας).

129 ΑΠ 190/2021, Υποχρέωση λήψης κατάλληλων μέτρων προς αποφυγή ή μείωση ζημίας. Υπαίτια παράλειψη της υποχρέωσης. Δικαίωμα ασφαλιστή προς αποζημίωση. Ex lege περίπτωση απαλλαγής ασφαλιστή από υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης από δόλο ή βαριά αμέλεια. Συμβατικοί λόγοι απαλλαγής ασφαλιστή (παρατ. Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, Ανδρέας Α. Παπαστάθης).

148 ΑΠ 210/2021, Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης κυρίου/κατόχου αυτοκινήτου. Έννοια της λειτουργίας οχήματος. Σύνθετο όχημα (αυτοκίνητο και εργαλείο). Πρόσθετη προαιρετική κάλυψη ζημιών τρίτων (σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, συμπεριλαμβανόμενων ζημιών από πυρκαγιά) από τη λειτουργία του οχήματος ως μηχανήματος. Μη σύνδεση ατυχήματος με τους τυπικούς κινδύνους από τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Έλλειψη δικαιώματος ευθείας αγωγής τρίτου ζημιωθέντος (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

153 ΑΠ 551/2021, Ασφάλιση αστική ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Η υποχρεωτική ασφάλιση δεν καλύπτει τον τρίτο ζημιωθέντα αν ο οδηγός προκάλεσε εκ προθέσεως το ατύχημα. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ) (παρατ. Ι. Ρόκας).

157 ΜΠρΑθ 847/2022 (Ασφαλιστικά Μέτρα), Ενωσιακή ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ανάκληση άδειας αυτής και εκκαθάρισή της. Εφαρμοστέο δίκαιο. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης (παρατ. Κοσμάς Καρανικόλας).

166 ΤρΕφΑθ 1600/2021, Ασφαλιστική σύμβαση. Αδικοπρακτική ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας. Υπαίτια καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης. Παράβαση υποχρέωσης γνωστοποίησης της τεχνικής έκθεσης των πραγματογνωμόνων. Απατηλή συμπεριφορά σε βάρος του ζημιωθέντος. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Αιτιώδης συνάφεια (παρατ. Γεώργιος Ζαμπάρας).

V. Τραπεζικό δίκαιο & Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

171 ΑΠ 459/2021, Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης προστήσαντος για πταίσμα προστηθέντος. Αρχές Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Κατηγορίες ομόλογων. Προφίλ επενδυτή. Παράλειψη ενημέρωσης του επενδυτή για τους πραγματικούς επενδυτικούς κινδύνους. Προστασία καταναλωτή (παρατ. Κατερίνα Σουρτζή).

181 ΑΠ 1406/2021, Αγωγή αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης βάσει ενδοσυμβατικής ευθύνης και αδικοπραξίας επί ανώμαλης εξέλιξης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (παρατ. Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης).

195 ΠΠρΑθ 131/2021, Ενεχύραση μετοχών ΑΕ. Εξασφάλιση απαιτήσεων από σύμβαση τραπεζικού δανείου. Πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τον Ν. 4354/2015. Ανάθεση διαχείρισης. Ακυρότητα (παρατ. Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης).

VI. Ναυτικό & Αεροπορικό Δίκαιο

203 ΤρΕφΠειρ 510/2021, Κοινοπραξία εκμετάλλευσης πλοίου. Διεθνής θαλάσσια μεταφορά επιβατών. Διάκριση μεταξύ των εννοιών του πραγματικού μεταφορέα και του συμβατικού μεταφορέα. Καθεστώς ευθύνης για θάνατο και σωματικές βλάβες (παρατ. Δημήτριος Μητσάκος).

VII. Πτώχευση

209 ΑΠ 164/2021, Πτωχευτική ανάκληση. Δόλια βλάβη πιστωτών. Μεταβιβάσεις πτωχευτικής περιουσίας, επιζήμιες για την ομάδα πιστωτών. Γνώση τρίτου. Καταδίκη σε δήλωση δικαιοπρακτικής βούλησης (παρατ. Δημήτριος Π. Χατζημιχαήλ).

218 ΑΠ 304/2021, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Δόλια αδυναμίας πληρωμών. Έννοια δόλου. Μη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 λόγω ύπαρξης ικανοποιητικού εισοδήματος και αλόγιστης διόγκωσης του παθητικού της περιουσίας. Συμπεριφορά συνετού καταναλωτή (παρατ. Δημήτριος Π. Χατζημιχαήλ).

223 ΠΠρΑθ 345/2021, Ανώνυμη εταιρία. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Μη υπερψήφιση της συμφωνίας εξυγίανσης. Μη σύμπραξη από μετόχους. Καταχρηστικότητα. Διορισμός ειδικού εντολοδόχου από το πτωχευτικό δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατ’ άρ. 101 παρ. 3 ΠτΚ (παρατ. Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος).

236 ΠΠρΠατρ 581/2021, Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης (παρατ. Θεόδωρος Κουλουριάνος).

VIII. Ανταγωνισμός

248 ΔΕΕ της 20.1.2022, C-51/20, Επιτροπή κατά Ελλάδος, Κρατικές ενισχύσεις που κρίθηκαν παράνομες και μη συμβατές με την εσωτερική αγορά. Υποχρέωση ανάκτησης. Παράβαση κράτους μέλους και διαπίστωση της παράβασης κατόπιν προσφυγής. Μη τήρηση της υποχρέωσης ανάκτησης παράνομων και μη συμβατών με την εσωτερική αγορά ενισχύσεων. Προσφυγή κατά κράτους μέλους. Επιβολή σωρευτικά χρηματικής ποινής και κατ’ αποκοπήν ποσού. Ικανότητα πληρωμής (παρατ. Γεώργιος Χ. Πανίτσας).

263 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2021, Sumal SL κατά Mercedes Benz Trucks España SL, υπόθεση C-882/19, Ανταγωνισμός. Αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από πρακτική απαγορευόμενη από το άρ. 101 ΣΛΕΕ. Προσδιορισμός των οντοτήτων που ευθύνονται για την αποκατάσταση της ζημίας (παρατ. Βασίλης Σ. Τριανταφυλλίδης).

280 Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

280 Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

282 Ε. ΒΙΒΛΙογραφία εμπορικου &

οικονομικου δικαιου ετουσ

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών