Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2019)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

Μελέτες

Π. Κολοτούρος, Συρροή δανειστών και σύγκρουσις δικαιωµάτων. Eις το πεδίον της αναγκαστικής εκτελέσεως, σ. 113

Δ. Ρούσσης, Η ανάκληση ή µεταρρύθµιση απόφασης λόγω µεταβολής συνθηκών (ΚΠολΔ 758) στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, σ. 154

Αλ. Σπυρίδωνος, Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθµισης κατάστασης µε ασφαλιστικά µέτρα. Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης προσωρινής ρύθµισης κατάστασης απονέµουσας δικαίωµα ψήφου ΑΕ, σ. 160

Χ. Ανδρεσάκη/Π. Γαλάνης, Αναιρετική µεταχείριση του δεδικασµένου, σ. 195

Νοµολογία

Αιτιολογηµένη άρνηση η αµφισβήτηση της διετούς διάστασης από τον εναγόµενο µε αγωγή διαζυγίου ερειδόµενη επ’ αυτής, ΑΠ 1350/2017 (παρατ. Χ. Ευθυµίου), σ. 207

Αναγκαίοι οµόδικοι οι πλείονες εναγόµενοι, εµφανιζόµενοι ως δικαιούχοι σε ανακριβή πρώτη κτηµατολογική εγγραφή, ΑΠ 1152/2018 (­παρατ. Κ. Πλιάτσικας), σ. 213

Η προβολή ισχυρισµού περί αοριστίας της αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας στο πλαίσιο του άρθρου 562 § 2 ΚΠολΔ, ΑΠ 1275/2018 (παρατ. Κ. Μακρίδου), σ. 218

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής εκτελείται χωρίς έκδοση απογράφου, ΜΠρΑθ 268/2019 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος), σ. 247

Καταχρηστική αµφισβήτηση ρήτρας παρέκτασης αρµοδιότητας τεθείσας σε ΓΟΣ που συνέταξε ο αµφισβητών-εναγόµενος διάδικος, ΕιρΑθ 1065/2019 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 251

Δικονοµικά ζητήµατα ΕλΣυν

Δίκαιη ικανοποίηση των ιδιωτών διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητήµατα, ΕλΣυν 867/2018 & ΕλΣυν 595/2018 (σηµ. Ά. Λιγωµένου), σ. 257

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

113 Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Συρροή δανειστών και σύγκρουσις δικαιωµάτων. Eις το πεδίον της αναγκαστικής εκτελέσεως

154 Δηµήτριος Κ. Ρούσσης, Η ανάκληση ή µεταρρύθµιση απόφασης λόγω µεταβολής συνθηκών (ΚΠολΔ 758) στις διαδικασίες αφερεγγυότητας (Σκέψεις µε αφορµή την ΕφΘεσ 2778/2018)

160 Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθµισης κατάστασης µε ασφαλιστικά µέτρα. Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης προσωρινής ρύθµισης κατάστασης απονέµουσας δικαίωµα ψήφου ΑΕ

195 Χρυσούλα Ανδρεσάκη/Παναγιώτης Γαλάνης, Αναιρετική µεταχείριση του δεδικασµένου

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

207 ΑΠ 1350/2017 Τµ.Α1, Αιτιολογηµένη άρνηση η αµφισβήτηση της διετούς διάστασης από τον εναγόµενο µε αγωγή διαζυγίου ερειδόµενη επ’ αυτής, παρατ. Χρήστου Δ. Ευθυµίου

213 ΑΠ 1152/2018 Τµ.Γ, Αναγκαίοι οµόδικοι οι πλείονες εναγόµενοι, εµφανιζόµενοι ως δικαιούχοι σε ανακριβή πρώτη κτηµατολογική εγγραφή, παρατ. Κωνσταντίνου Β. Πλιάτσικα

218 ΑΠ 1275/2018 Τµ. Β1, Η προβολή ισχυρισµού περί αοριστίας της αγωγής ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας στο πλαίσιο του άρθρου 562 § 2 ΚΠολΔ, παρατ. Καλλιόπης Μακρίδου

230 ΑΠ 153/2019 Τµ.Α1, Επίδοση της τελεσίδικης απόφασης όχι στον αντίκλητο αλλά στην καταστατική έδρα στην αλλοδαπή νοµικού προσώπου µε πραγµατική διοίκηση στην Ελλάδα· ζητήµατα, παρατ. Απόστολου Άνθιµου

236 ΕφΘεσ 2778/2018, Ανάκληση κατ’ άρθ. 758 § 1 λόγω µεταβολής συνθηκών απόφασης περί θέσης επιχείρησης σε εκκαθάριση (άρθ. 46 ν. 1892/1990)

244 ΜΠρΑθ 2793/2017, Καθ’ ύλην αρµοδιότητα δικαστηρίου για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης, σηµ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

247 ΜΠρΑθ 268/2019, Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής εκτελείται χωρίς έκδοση απογράφου, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου

251 ΕιρΑθ 1065/2019, Καταχρηστική αµφισβήτηση ρήτρας παρέκτασης αρµοδιότητας τεθείσας σε ΓΟΣ που συνέταξε ο αµφισβητών-εναγόµενος διάδικος, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

Δικονοµικά ζητήµατα ΕλΣυν

Επιµέλεια: Άννα Λιγωµένου

257 ΕλΣυν 867/2018 Τµ.III & ΕλΣυν 595/2018 Τµ.III, Δίκαιη ικανοποίηση των ιδιωτών διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητήµατα

264 ΕλΣυν 192/2018 Τµ.IV (Πράξη), ΕλΣυν και διαδικασία χαρακτηρισµού οφειλών προς το Δηµόσιο ως εισπράξιµων ή ανεπίδεκτων είσπραξης

Βιβλιοπαρουσιάσεις

271 Ingo Saenger (Hrsg.), ZPO, Familienverfahren, Gerichtsverfassung, Europäisches Verfahrensrecht, Handkommentar, 8. Auflage (2019), από Απόστολο Άνθιµο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού