Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 3 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Σεπτέμβριος 2019
Σελίδες: 208
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 3 (2019)

ΤΕΥΧΟΣ 3 2019 • Ιούλιος - Σεπτέμβριος • Έτος Α΄

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

401 Κοσμάς-Aριστοτέλης Δούκας, Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και δασικοί χάρτες

415 Νικόλαος Τριανταφύλλου, Η στοιχειοθέτηση της έννοιας του περίκλειστου ακινήτου στο πλαίσιο αγωγής για αναγκαστική παροχή διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ

423 Αικατερίνη Ιωσηφίδου, Η ένδικη προστασία κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών

444 Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Δουλεία άντλησης ύδατος από τις πηγές Βοϊράνης περιοχής Κεφαλαρίου Δράμας (Γνωμοδότηση)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εμπράγματο δίκαιο

453 ΑΠ 239/2019 (Γ΄ τμήμα): Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία εκ μέρους Δήμου

455 ΜΕφΔωδ 308/2017: Μετά το θάνατο του επικαρπωτή η επικαρπία επιστρέφει στον ψιλό κύριο και όχι στους κληρονόμους του τελευταίου

458 ΠΠρΛαρ 132/2018: Πολλαπλή υποθήκη σε ακίνητα διαφορετικών προσώπων. Ζητήματα από τον περιορισμό της κατ’ ΑΚ 1270 και την άσκηση από τρίτο κύριο ενυπόθηκου ακινήτου δικαιώματος προσφοράς και υποκατάστασης κατ’ ΑΚ 1298 (Παρατ. Σ. Κοτρώνη)

Δίκαιο κτηματολογίου

466 ΤρΕφΔωδ 35/2017: Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής και αναγνώρισης δικαιώματος κυριότητας· στοιχεία ορισμένου της αγωγής· δυνατότητα συμπλήρωσης της αγωγής πότε. Ζητήματα χρησικτησίας στη Δωδεκάνησο

471 ΜΕφΝαυπλ 275/2018: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη. Κύρια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου στην εκούσια δικαιοδοσία. Αντικείμενο δίκης

474 ΜΠρΚιλκ 101/2017: Κάθε τρίτος που αμφισβητεί την ακρίβεια διορθωμένης εγγραφής μπορεί να ζητήσει την εκ νέου διόρθωσή της, κατ’ άρθρο 6 § 2 ν. 2664/1998. Σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας με διαθήκη

478 ΜΠρΜυτ 26/2019: Κληρονομική διαδοχή μη καταχωρισθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος. Πότε επιτρεπτή η διόρθωση του εμβαδού ακινήτου

Ενοχικό δίκαιο

485 ΜΠρΗρ 654/2018: Πραγματικά ελαττώματα τζακιού. Δικαιώματα αγοραστή

Μισθωτικές διαφορές

491 ΑΠ 130/2019 (Δ΄ τμήμα): Επιτρεπτό προφορικής τροποποίησης μίσθωσης, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως ότι θα τροποποιείται μόνο εγγράφως

492 ΤρΕφΘεσ 627/2018: Μισθωτικές είναι και οι διαφορές οι οποίες αφορούν στην αποζημίωση του μισθωτή και οι αδικοπρακτικές ενοχές, εφόσον σχετίζονται με τη λειτουργία της μίσθωσης

495 ΜΠρΘεσ 16158/2018: Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και χρήσεις γης (Παρατ. Δ. Κουρκουμέλη)

Ασφαλιστικά μέτρα / 
Διαγνωστική δίκη / Ένδικα μέσα

503 ΜΠρΗρ 1174/2018: Σε επείγουσα περίπτωση ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος κάθε κοινωνός δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο να κανονίσει προσωρινά τη χρήση του κοινού πράγματος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (Παρατ. Ε. Ασημακοπούλου)

507 ΜΠρΗρ 31/2018: Ασφαλιστικά μέτρα νομής για οικογενειακό τάφο

511 ΕιρΒολ 650/2017: Ασφαλιστικά μέτρα συννομής· ορισμένο αίτησης και ζητήματα νομιμοποίησης

515 ΜΠρΡεθ 29/2019: Άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει συμβολαιογραφική πράξη (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου)

519 ΜΠρΗρ 679/2018: Αρνητική αγωγή· έννοια διατάραξης· αρμοδιότητα δικαστηρίου επί επικουρικής σώρευσης αγωγών

521 ΑΠ 277/2019 (Γ΄ τμήμα): Ζητήματα ακυρωτικού ελέγχου κατά την εκδίκαση αγωγών διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (λόγοι αναίρεσης άρθρ. 559 αρ. 9 και 14 ΚΠολΔ) (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

525 ΟλομΑΠ 12/2018: Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου, εφόσον η αποζημίωση δεν καταβληθεί εντός ενάμισι έτους

533 MΕφΠειρ 213/2019: Δίκη καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριούμενου ακινήτου· η παράλειψη προσκομιδής πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων επιδρά στο παραδεκτό συζήτησης της αίτησης

Δημόσια κτήματα / 
ακίνητα ΟΤΑ και νπδδ

536 ΑΠ 54/2018 (Δ΄ τμήμα): Σχολική περιουσία περιελθούσα σε ΟΤΑ. Όταν ο τελευταίος καθίσταται κύριος με καθολική διαδοχή και των παρόδιων ιδιοκτησιών υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης απαλλοτρίωσης

539 ΑΠ 120/2018 (Γ΄ τμήμα): Έκτακτη χρησικτησία επί δημόσιας γης στη Δωδεκάνησο· πότε επιτρέπεται χρονικά

Εκκλησιαστική / 
μοναστηριακή περιουσία

545 ΑΠ 282/2019 (Γ΄ τμήμα): Προϋποθέσεις κτήσης πραγματικής δουλείας με έκτακτη χρησικτησία

548 ΠΠρΡεθ 56/2015: Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία επί ακινήτου που ανήκει σε Ιερά Μονή

ΔΑΣΗ / ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ / 
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

554 ΟλΣτΕ 685/2019: Αντισυνταγματικότητα νόμου ο οποίος εξαιρεί τις οικιστικές πυκνώσεις από τους δασικούς χάρτες

561 ΣτΕ 1812/2018 (Ε΄ τμήμα): Σκέψεις ως προς τη νομική φύση των «αντιρρήσεων» του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Παρατ. Α. Ιωσηφίδου)

567 ΑΠ 493/2018 (Γ΄ τμήμα): Διαδικασία για την αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας ιδιώτη επί χορτολιβαδικών εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιες με το ν. 998/1979 και για τις οποίες ισχύει τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου (Παρατ. Α. Γιοβανοπούλου)

577 ΑΠ 1913/2017 (Γ΄ τμήμα): Χρόνος συμπλήρωσης 30ετούς νομής επί δημοσίων δασών για την κτήση επ’ αυτών κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία

581 ΔΕφΠατρ 15/2019 (Γ΄ τμήμα Ακυρωτικό): Η συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 10 § 3 ν. 998/1979 με τη συμμετοχή δικαστή αντίκεται στο άρθρο 89 Σ (Παρατ. Α. Ιωσηφίδου)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

586 ΤρΕφΔωδ 13/2017: Ζητήματα δίκης ανακοπής κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

593 Αναστασία Δούκα, Κατανομή δικαστικής δαπάνης στις κτηματολογικές διαφορές με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο

ΕΓΚYΚΛΙΟΙ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

599 ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ Γ36/04/96/5.3.2019: Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελίας απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2019
© Σεπτέμβριος 2019
Σελίδες: 208
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ.-Α. Δούκας, Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και δασικοί χάρτες, σ. 401 

Ν. Τριανταφύλλου, Η στοιχειοθέτηση της έννοιας του περίκλειστου ακινήτου στο πλαίσιο αγωγής για αναγκαστική παροχή διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ, σ. 415 

Α. Ιωσηφίδου, Η ένδικη προστασία κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών, σ. 423 

Α. Δούκα, Κατανομή δικαστικής δαπάνης για κτηματολογικές διαφορές με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, σ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γ. Διαμαντόπουλος, Δουλεία άντλησης ύδατος από τις πηγές Βοϊράνης περιοχής Κεφαλαρίου Δράμας, σ.

ΕΦΚΑ ΚΕΑΟ Γ36/04/96/5.3.2019: Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελία απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο-συμβολαιογράφο, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 277/2019: Ζητήματα ακυρωτικού ελέγχου κατά την εκδίκαση αγωγών διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ.

ΑΠ 493/2018: Διαδικασία για την αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας ιδιώτη επί χορτολιβαδικών εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιες με το ν. 998/1979 και για τις οποίες ισχύει τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου (Παρατ. Α. Γιοβανοπούλου), σ.

ΟλΣτΕ 685/2019: Αντισυνταγματικότητα νόμου ο οποίος εξαιρεί τις οικιστικές πυκνώσεις από τους δασικούς χάρτες, σ.

ΣτΕ 1812/2018: Σκέψεις ως προς τη νομική φύση των «αντιρρήσεων» του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Παρατ. Α Ιωσηφίδου), σ.

ΔΕφΠατρ 15/2019: Η συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 10 § 3 ν. 998/1979 με τη συμμετοχή δικαστή αντίκεται στο άρθρο 89 Σ (Παρατ. Α. Ιωσηφίδου), σ.

ΠΠρΛαρ 132/2018: Πολλαπλή υποθήκη σε ακίνητα διαφορετικών προσώπων. Ζητήματα από τον περιορισμό της κατ’ ΑΚ 1270 και την άσκηση από τρίτο κύριο ενυπόθηκου ακινήτου δικαιώματος προσφοράς και υποκατάστασης κατ’ ΑΚ 1298 (Παρατ. Σ. Κοτρώνη), σ.

ΜΠρΡεθ 29/2019: Άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει συμβολαιογραφική πράξη (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ.

ΜΠρΘεσ 16158/2018: Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και χρήσεις γης (Παρατ. Δ. Κουρκουμέλn), σ.

ΜΠρΗρ 1174/2018: Σε επείγουσα περίπτωση ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος κάθε κοινωνός δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο να κανονίσει προσωρινά τη χρήση του κοινού πράγματος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (Παρατ. Ε. Ασημακοπούλου), σ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Εφέτης

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Δήμητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Μαρία Μουλιανιτάκη, Πρόεδρος Εφετών· Θωμαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειμαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Δήμητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πάρεδρος· Αριστέα Περτσελάκη, Πάρεδος.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Αριστοτέλης-Κοσμάς Δούκας, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Δημήτριος Νικολακάκης, Δρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταμάτιος Κουμάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Βασιλική Βλαδίκα, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Ζαβρακλής, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Χρυσοστόμη Ζήδρου, Δικηγόρος Καβάλας· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δρ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Όλγα Πάτσιου, Δικηγόρος Καστοριάς· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Κωνσταντίνος Χαϊδούτης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Δρανδάκη, Συμβολαιογράφος Ρεθύμνου· Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συμβολαιογράφος Κομοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταμένη Κτηματολογικού Γραφείου Κιλκίς· Στυλιανή Γιαννακοπούλου, Δρ.Αρχιτ., Αρχιτέκτονας-Μηχανικός· Όλγα Μαυρίδου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Δημήτριος Ορεστίδης, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννα Σιμοπούλου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Σεβαστή Χαλκίδου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ηλίας Χατζηστεφάνου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διεθυντής Δασών· Ευάγγελος Μανώλης, Δρ.Δ., Δασολόγος.

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού