Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Μάϊος 2019
Σελίδες: 208
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2019)

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Αποστολάκης, Ιστορικοί και νόμιμοι τίτλοι κυριότητας της πολύπαθης εκκλησιαστικής περιουσίας ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου, σ. 201

Ε. Ρίζος, Εγγραφή υποθήκης μετά τη διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, σ. 215

Ι. Χατζηδημητρίου, Αναγκαστική εκτέλεση επί καταδολιευτικώς απαλλοτριωθέντος ακινήτου και αναγγελία δανειστών, σ. 226

Σ. Παπαϊωάννου, Η οριζόντια ιδιοκτησία στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η επιρροή της αυθαίρετης δόμησης στην ταυτότητά της, σ. 379

Μ. Τζιάρα, Πολεοδομικά μεγέθη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σ. 384

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γ. Διαμαντόπουλος, Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 ΚΕΔΕ, σ. 235

Ελληνικό Κτηματολόγιο 1631/1845184/31.1.2019, Ένορκες βεβαιώσεις κατά την κτηματογράφηση, σ. 397

Ελληνικό Κτηματολόγιο Οικ.ΝΔ 43/1900898/10.1.2019, Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, σ. 398

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 183/2017: Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας (Παρατ. Γ. Βούλγαρη), σ. 352

ΑΠ 208/2017: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»· αντικείμενο της δίκης· κύρια παρέμβαση Ελληνικού Δημοσίου (Ενημ. σημ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 246

ΑΠ 181/2018: Αναγκαιότητα ειδικής μνείας της πραγματογνωμοσύνης από το δικαστήριο της ουσίας (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 322

ΑΠ 404/2018: Μερική ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ. 356

ΑΠ 1332/2018: Από την εικονικότητα και τη συνεπαγομένη ακυρότητα της μεταβιβάσεως του ακινήτου δεν βλάπτεται ο τρίτος που επέβαλε επ' αυτού αναγκαστική κατάσχεση, εφόσον αγνοούσε την εικονικότητα (Παρατ. Α. Δούκα), σ. 264

ΜΕφΔωδ 120/2018: Αντισυνταγματικότητα άρθρου 54 § 5 του ν. 4174/2013 περί υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για το παραδεκτό της συζήτησης εμπράγματης αγωγής (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ. 374

ΜΕφΑθ 710/2019: Πολλαπλές κατασχέσεις· μεταβατικό δίκαιο (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 324

ΜΠρΚιλκ 85/2018: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», όταν αιτία κτήσης είναι η κληρονομική διαδοχή (Παρατ. Α. Αντωνίου), σ. 254

ΜΠρΗρ 321/2018: Τριτανακοπή με επίκληση συμπλήρωσης του χρόνου χρησικτησίας κατά το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 333

ΕιρΑθ 561/2019: Εισφορά του ν. 128/1975· δεν είναι νόμιμος ο ανατοκισμός του ποσού της εισφοράς κατά τις περιόδους και τη συχνότητα που ανατοκίζονται τα τραπεζικά δάνεια (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ. 335

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Μάϊος 2019
Σελίδες: 208
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΕΥΧΟΣ 2 2019 • Απρίλιος - Ιούνιος • ISSN: 2653-9578 • TIMH: 40 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Αποστολάκης, Ιστορικοί και νόμιμοι τίτλοι κυριότητας της πολύπαθης εκκλησιαστικής περιουσίας ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου, σ.

Ε. Ρίζος, Εγγραφή υποθήκης μετά τη διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, σ.

Ι. Χατζηδημητρίου, Αναγκαστική εκτέλεση επί καταδολιευτικώς απαλλοτριωθέντος ακινήτου και αναγγελία δανειστών, σ.

Σ. Παπαϊωάννου, Η οριζόντια ιδιοκτησία στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η επιρροή της αυθαίρετης δόμησης στην ταυτότητά της, σ.

Μ. Τζιάρα, Πολεοδομικά μεγέθη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γ. Διαμαντόπουλος, Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 ΚΕΔΕ, σ.

Ελληνικό Κτηματολόγιο 1631/1845184/31.1.2019, Ένορκες βεβαιώσεις κατά την κτηματογράφηση, σ.

Ελληνικό Κτηματολόγιο Οικ.ΝΔ 43/1900898/10.1.2019, Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 183/2017: Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας (Παρατ. Γ. Βούλγαρη), σ.

ΑΠ 208/2017: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»· αντικείμενο της δίκης· κύρια παρέμβαση Ελληνικού Δημοσίου (Ενημ. σημ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ.

ΑΠ 181/2018: Αναγκαιότητα ειδικής μνείας της πραγματογνωμοσύνης από το δικαστήριο της ουσίας (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ.

ΑΠ 404/2018: Μερική ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ.

ΑΠ 1332/2018: Από την εικονικότητα και τη συνεπαγομένη ακυρότητα της μεταβιβάσεως του ακινήτου δεν βλάπτεται ο τρίτος που επέβαλε επ' αυτού αναγκαστική κατάσχεση, εφόσον αγνοούσε την εικονικότητα (Παρατ. Α. Δούκα), σ.

ΜΕφΔωδ 120/2018: Αντισυνταγματικότητα άρθρου 54 § 5 του ν. 4174/2013 περί υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για το παραδεκτό της συζήτησης εμπράγματης αγωγής (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ.

ΜΕφΑθ 710/2019: Πολλαπλές κατασχέσεις· μεταβατικό δίκαιο (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ.

ΜΠρΚιλκ 85/2018: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», όταν αιτία κτήσης είναι η κληρονομική διαδοχή (Παρατ. Α. Αντωνίου), σ.

ΜΠρΗρ 321/2018: Τριτανακοπή με επίκληση συμπλήρωσης του χρόνου χρησικτησίας κατά το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ.

ΕιρΑθ 561/2019: Εισφορά του ν. 128/1975· δεν είναι νόμιμος ο ανατοκισμός του ποσού της εισφοράς κατά τις περιόδους και τη συχνότητα που ανατοκίζονται τα τραπεζικά δάνεια (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Εφέτης

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Δήμητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Μαρία Μουλιανιτάκη, Πρόεδρος Εφετών· Θωμαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειμαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Δήμητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πάρεδρος· Αριστέα Περτσελάκη, Πάρεδος.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Αριστοτέλης-Κοσμάς Δούκας, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Δημήτριος Νικολακάκης, Δρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταμάτιος Κουμάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Βασιλική Βλαδίκα, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Ζαβρακλής, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Χρυσοστόμη Ζήδρου, Δικηγόρος Καβάλας· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δρ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Όλγα Πάτσιου, Δικηγόρος Καστοριάς· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Κωνσταντίνος Χαϊδούτης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Δρανδάκη, Συμβολαιογράφος Ρεθύμνου· Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συμβολαιογράφος Κομοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταμένη Κτηματολογικού Γραφείου Κιλκίς· Στυλιανή Γιαννακοπούλου, Δρ.Αρχιτ., Αρχιτέκτονας-Μηχανικός· Όλγα Μαυρίδου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Δημήτριος Ορεστίδης, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννα Σιμοπούλου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Σεβαστή Χαλκίδου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ηλίας Χατζηστεφάνου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διεθυντής Δασών· Ευάγγελος Μανώλης, Δρ.Δ., Δασολόγος.

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού