Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 1 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: IV + 248
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 1 (2020)

ΤΕΥΧΟΣ 1 2020 • Ιανουάριος - Μάρτιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Μακρίδου, Ζητήµατα απαραδέκτου στις εµπράγµατες αγωγές, σ. 1
Α. Λαχανόπουλος, Επικύρωση ανώµαλης δικαιοπραξίας. Με επίκεντρο την ΑΠ 9/2019, σ. 11
Ν. Ζαπριάνος, Η αρχή της ουσιαστικής δηµοσιότητας στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, σ. 25
Α. Ιωσηφίδου, Υποχρεώσεις τρίτων (συµβολαιογράφων, µεταγραφοφυλάκων και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων) για τη διασφάλιση είσπραξης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), σ. 37
Κ. Παπαχρήστου-Δηµητράς, Η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές αγωγές: νοµοθετική διελκυστίνδα µεταξύ δικαιώµατος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και δηµοσιονοµικού οφέλους, σ. 43
Κ. Καραντώνη, Εκτίµηση αξίας ακινήτων, σ. 240

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Γ. Διαµαντόπουλος, H καλή πίστη στο πεδίο του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου, σ. 52
ΓνΝΣΚ 69/2019: Πότε το ΤΠΔ απαλλάσσεται από τα τέλη εγγραφής στο Κτηµατολόγιο, σ. 79

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠ 29/2018: Πράγµατα εκτός συναλλαγής για θρησκευτικό σκοπό. Ιδιόκτητοι ιεροί ναοί. Χρησικτησία (Παρατ. Κ. Παπαγεωργίου), σ. 209
ΑΠ 787/2018: Δήλωση παραίτησης αναιρεσείοντος µόνον από την κλήση προς συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου), σ. 82
ΑΠ 105/2019: Η µερική ακυρότητα σύµβασης έντοκου στεγαστικού δανείου λόγω ακυρότητας όρων της και οι συνέπειές της στο κύρος της εκδοθείσας διαταγής πληρωµής (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 90
ΑΠ 336/2019: Πράξεις νοµής δικαιολογούσες έκτακτη χρησικτησία (Παρατ. Α. Μιχαλάκη), σ. 171
ΑΠ 770/2019: Νοµιµότητα και αποδεικτική ισχύς πρακτικού δικαστικού συµβιβασµού που αφορά ακίνητο (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 85
ΑΠ 981/2019: Μη έγκυρη σύµβαση συµβιβασµού µε αντικείµενο λίµνη ανήκουσα στο ελληνικό Δηµόσιο (Παρατ. Α. Νίκου), σ. 159
ΣτΕ 21/2019: Παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωµάτων επί αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου (Παρατ. Σ. Μάρκου), σ. 227
ΠΠρΑθ 226/2018: Εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης ή συντηρητικής κατάσχεσης µε βάση διαταγή πληρωµής (Παρατ. Ζ. Πετρίδου), σ. 93
ΠΠρΘεσ 908/2018: Ο εγγυητής ελευθερώνεται όταν από πταίσµα του δανειστή κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 116
ΜΠρΑθ 4121/2018: Με το οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο επί συµβάσεως στεγαστικού δανείου η ασφαλιστική εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση αποπληρωµής του υπολοίπου που υφίσταται κατά το χρόνο θανάτου ή ολικής ανικανότητας του δανειολήπτη (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά), σ. 126
ΕιρΘεσ 355/2018: Επικύρωση ανώµαλης δικαιοπραξίας. Η µεταγραφή της σχετικής απόφασης δεν αναιρεί δικαιώµατα τρίτων που αποκτήθηκαν εν τω µεταξύ (Παρατ. Ε. Αϊβατζίδου), σ. 187

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: IV + 248
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1 Καλλιόπη Μακρίδου, Ζητήµατα απαραδέκτου στις εµπράγµατες αγωγές

11 Αντώνιος Λαχανόπουλος, Επικύρωση ανώµαλης δικαιοπραξίας. Με επίκεντρο την ΑΠ 9/2019

25 Νικόλαος Ζαπριάνος, Η αρχή της ουσιαστικής δηµοσιότητας στο σύστηµα του Εθνικού Κτηµατολογίου

37 Αικατερίνη Ιωσηφίδου, Υποχρεώσεις τρίτων (συµβολαιογράφων, µεταγραφοφυλάκων και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων) για τη διασφάλιση είσπραξης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

43 Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δηµητράς, Η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές αγωγές: νοµοθετική διελκυστίνδα µεταξύ δικαιώµατος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και δηµοσιονοµικού οφέλους

52 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, H καλή πίστη στο πεδίο του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Αναγκαίο περιεχόµενο διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, όταν αυτή ασκείται στο ρυθµιστικό πεδίο του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Πότε δεν είναι αναγκαία η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 8 α.ν. 1539/1938 προδικασίας επί αγωγής στρεφόµενης κατά του ελληνικού Δηµοσίου (Γνωµοδότηση)

79 ΓνΝΣΚ 69/2019 (Β΄τµήµα): Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος για την εγγραφή στο κτηµατολόγιο, την εξάλειψη, τον περιορισµό και τη διαγραφή υποθηκών ή προσηµειώσεων επί ακινήτων των δανειοληπτών του

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικονοµικό δίκαιο

82 ΑΠ 787/2019 (A2΄ τµήµα): Δήλωση παραίτησης αναιρεσείοντος µόνον από την κλήση προς συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλου)

85 ΑΠ 770/2019 (Γ΄ τµήµα): Νοµιµότητα και αποδεικτική ισχύς πρακτικού δικαστικού συµβιβασµού που αφορά ακίνητο (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

90 ΑΠ 105/2019 (A2΄ Τµήµα): Η µερική ακυρότητα σύµβασης έντοκου στεγαστικού δανείου λόγω ακυρότητας όρων της και οι συνέπειές της στο κύρος της εκδοθείσας διαταγής πληρωµής (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

93 ΠΠρΑθ 226/2018: Εγγραφή προσηµείωσης ή συντηρητικής κατάσχεσης µε βάση διαταγή πληρωµής. Αναστολή εκτέλεσης και ανάκληση. Διαδικασία και αρµοδιότητα (Παρατ. Ζ. Πετρίδου)

105 ΜΠρΚατ 206/2019: Αίτηµα για τη διενέργεια νέου πλειστηριασµού (ΚΠολΔ 966). Ανταίτηση ανατροπής κατάσχεσης

Ενοχικό δίκαιο

109 ΤρΕφΠειρ 86/2018: Προϋποθέσεις διάρρηξης απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας. Η διάρρηξη δεν αποτελεί και αδικοπραξία της ΑΚ

112 ΠΠρΘεσ 2056/2018: Προϋποθέσεις διάρρηξης απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας. Ως απαλλοτρίωση νοείται και η γονική παροχή. Κάθε απαλλοτρίωση που έγινε από τον εγγυητή προς βλάβη του δανειστή υπόκειται σε διάρρηξη

116 ΠΠρΘεσ 908/2018: Θάνατος αναγκαίου οµοδίκου. Διακοπή της δίκης ως προς όλους. Προϋποθέσεις διάρρηξης απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας. Ο εγγυητής ελευθερώνεται όταν από πταίσµα του δανειστή κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά)

126 ΜΠρΑθ 4121/2018: Σύµβαση στεγαστικού δανείου. Με το οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο η ασφαλιστική εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση αποπληρωµής του υπολοίπου που υφίσταται κατά το χρόνο θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας του δανειολήπτη (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητρά)

132 ΜΠρΜυτ 179/2019: Πώληση διαµερίσµατος σε υπό ανέγερση πολυκατοικία. Όταν ο πωλητής είναι και κατασεκυαστής πρόκειται για µικτή σύµβαση (πώληση και µίσθωση έργου). Ευθύνη πωλητή-εργολάβου για ελαττώµατα του έργου

Βραχυχρόνιες µισθώσεις

137 ΔΕΕ C-390/2018 (τµήµα µείζονος συνθέσεως) της 19.12.2019: Διευκόλυνση επικοινωνίας µεταξύ οικοδεσποτών που διαθέτουν καταλύµατα προς εκµίσθωση και ατόµων που αναζητούν καταλύµατα αυτού του τύπου.

147 ΜΠρΑθ 1259/2019: Όταν ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη χρήση διαµερίσµατος ως οικοτροφείου, η απαγόρευση δεν καταλαµβάνει κάθε χρήση προσωρινής διαµονής, όπως η βραχυχρόνια µίσθωση. Τα µισθωµένα µε βραχυχρόνιες µισθώσεις διαµερίσµατα δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύµατα

152 ΜΠρΝαυπλ 263/2019: Βραχυχρόνια µίθωση (αirbnb). Απαγόρευση επαγγελµατικής χρήσης διαµερίσµατος πολυκατοικίας ως τουριστικού καταλύµατος λόγω παραβίασης του κανονισµού της πολυκατοικίας

Οροφοκτησία

155 ΜΕφΠειρ 559/2019: Έφεση κατά ερήµην απόφασης. Αποκλεισµός από το δικαίωµα χρήσης της κοινόχρηστης ταράτσας, του κοινόχρηστου ηλιακού θερµοσίφωνα και της κοινόχρηστης αποθήκης. Πληµµελής µόνωση δαπέδου εξώστη και αξίωση αποζηµίωσης

Εµπράγµατο δίκαιο

159 ΑΠ 981/2019 (Α1΄ τµήµα): Μη έγκυρη σύµβαση συµβιβασµού µε αντικείµενο λίµνη ανήκουσα στο Ελληνικό Δηµόσιο. Σύµβαση ανταλλαγής. Ακυρότητα δικαιοπραξίας, που ως άκυρη αιτία επιφέρει την ακυρότητα των εµπράγµατων µεταβιβαστικών δικαιοπραξιών. Ακίνητα δασικού χαρακτήρα (Παρατ. Α. Νίκου)

171 ΑΠ 336/2019 (Γ΄ τµήµα): Πράξεις νοµής δικαιολογούσες έκτακτη χρησικτησία είναι και η τοποθέτηση φράκτη και η φύτευση δένδρων. Ανεπίδεκτα χρησικτησίας ακίνητα (Παρατ. Α. Μιχαλάκη)

Εποικιστικά/Πολεοδοµικά

179 ΑΠ 9/2019 (Γ΄ τµήµα): Επικύρωση ανώµαλης δικαιοπραξίας. Ανατρέχει στο χρόνο κατάρτισης των ανώµαλων δικαιοπραξιών. Η απόφαση του ειρηνοδίκη θεραπεύει µόνο τις ακυρότητες του Αγροτικού Κώδικα

182 ΤρΔΠρΑθ 13940/2019: Παράνοµοι τίτλοι µεταφοράς συντελεστή δόµησης που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δηµόσιο. Αποζηµίωση των δικαιούχων των τίτλων που αποστερήθηκαν την αποζηµίωση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης

187 ΕιρΘεσ 355/2018: Επικύρωση ανώµαλης δικαιοπραξίας. Η µεταγραφή της σχετικής απόφασης δεν αναιρεί δικαιώµατα τρίτων που αποκτήθηκαν εν τω µεταξύ (Παρατ. Ε. Αϊβατζίδου)

Εθνικό κτηµατολόγιο

195 ΜΕφΠειρ 506/2019: Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου και διόρθωση εσφαλµένης κτηµατολογικής εγγραφής. Όλα τα δάση της νήσου Σαλαµίνας (εκτός αυτών που ανήκαν σε διαλυµένη νοµή) αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικά και το Δηµόσιο φέρει το βάρος απόδειξης της κυριότητάς του επί αυτών

200 ΜΕφΑθ 4497/2019: Διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων. Αν ο προϊστάµενος δεν απαντήσει εντός 15 ηµερών τεκµαίρεται σιωπηρή άρνησή του

202 ΠΠρΘεσ 11150/2019: Για την κατάλυση του µαχητού τεκµηρίου µεταγενέστερης εγγραφής απαιτείται αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Πότε συµβολαιογραφική πράξη που καταστρατηγεί το άρθρο 1 § 1 α.ν. 431/1968 µπορεί να αποτελέσει νόµιµο τίτλο για την κτήση κυριότητας µε τακτική χρησικτησία ακόµη και αν οδηγεί σε κατάτµηση κληροτεµαχίου

206 ΜΠρΘεσ 638/2019: Αίτηση διόρθωσης αρχικής κτηµατολογικής εγγραφής µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτητη». Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης κύριας παρέµβασης

Εκκλησιαστική/

µοναστηριακή περιουσία

209 ΑΠ 29/2018 (Γ΄ τµήµα): Πράγµατα εκτός συναλλαγής για θρησκευτικό σκοπό. Ιδιόκτητοι ιεροί ναοί. Χρησικτησία (Παρατ. Κ. Παπαγεωργίου)

Δηµόσιες γαίες/Αιγιαλός

222 ΑΠ 27/2019 (Γ΄τµήµα): Δηµόσια κτήµατα. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας

227 ΣτΕ 21/2019 (Ε’ τµήµα): Η παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωµάτων επί αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου είναι δυνατόν να γίνει και µε σύµβαση. Η νοµοθετική κύρωση της σύµβασης δεν προσδίδει σε αυτήν ισχύ κανόνα εξ αντικειµένου δικαίου, ούτε αλλοιώνει το συµβατικό της χαρακτήρα. Πρόκειται για διοικητική διαφορά ουσίας και όχι για ακυρωτική διαφορά (Παρατ. Σ. Μάρκου)

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

240 Κωνσταντίνα Καραντώνη, Εκτίµηση αξίας ακινήτων

ΕΓΚYΚΛΙΟΙ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

244 ΑΑΔΕ Ε.2156/8.8.2019: Φορολογική µεταχείριση τεκµαρτού εισοδήµατος και τεκµαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτου νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

245 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Οικ. ΝΔ 2661/1946315/

23.9.2019: Προθεσµία διόρθωσης των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράµµατα κτηµατογράφησης)

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Εφέτης

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· Δήμητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωμαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειμαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Δήμητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Αριστοτέλης-Κοσμάς Δούκας, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Δημήτριος Νικολακάκης, Δρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταμάτιος Κουμάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δρ.N., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, Δρ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Δημήτριος Κουρκουμέλης, Δικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Όλγα Πάτσιου, Δικηγόρος Καστοριάς· Νικόλαος Τριανταφύλλου, Δρ.Ν., Δικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Αναστασία Δρανδάκη, Συμβολαιογράφος Ρεθύμνου· Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συμβολαιογράφος Κομοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταμένη Κτηματολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιμοπούλου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διευθυντής Δασών

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού