Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 3 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Ιούλιος 2020
Σελίδες: VIII + 208
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 3 (2020)

ΤΕΥΧΟΣ ● 3 2020 • Ιούλιος - Σεπτέµβριος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Αποστολάκης, Η εκκλησιαστική περιουσία και η πρόκληση του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Ελλάδα, σ. 449
Ε. Κουτελοπούλου, Τακτοποίηση-νοµιµοποίηση αυθαιρέτων και συµβολαιογραφικές ακυρότητες, σ. 462
Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητράς, Οι προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης της αγωγής, µε αφορµή την αντισυνταγµατικότητα της ήδη καταργηθείσας υποχρέωσης προσκόµισης πιστοποιητικού καταβολής ΕΝΦΙΑ, σ. 479
Κ. Χαλεπλής, Αναδασώσεις και Εθνικό Κτηµατολόγιο. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την Τρ∆ιοικΕφΑθ 1475/2019, σ. 636

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Προσβολή παραδοχών απόφασης, η οποία απορρίπτει αίτηση ανατροπής κατάσχεσης. Λόγοι αφορώντες στη διαδροµή της προθεσµίας της ΚΠολ∆ 1019 § 1, σ. 490
ΓνΕισΑΠ 7/2020: Επιτρέπεται έρευνα στα βιβλία υποθηκοφυλακείου και κτηµατολογικού γραφείου µόνο από τον ενδιαφερόµενο, παριστάµενο, όµως, µετά δικηγόρου, ή από δικηγόρο ή από δικαστικό επιµελητή, σ. 501
ΓνΝΣΚ 69/2020: Αυτοπρόσωπη έρευνα στα βιβλία υποθηκοφυλακείου και κτηµατολογικού γραφείου όχι µόνο από δικηγόρο, αλλά και από τον ενδιαφερόµενο πολίτη, σ. 502

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 7/2019: Πώληση µοναστηριακού ακινήτου σε ­ιδιώτη· αναγνωριστική αγωγή και διόρθωση εσφαλµένης κτηµατολογικής εγγραφής· πρόσθετη παρέµβαση µονής υπέρ του αγοραστή ιδιώτη (Παρατ. Στ. Μάρκου), σ. 616
ΑΠ 442/2019: Η τακτοποίηση αυθαιρέτου δεν νοµιµοποιεί τη χωρίς δικαίωµα αποκλειστική χρήση τµήµατος του ακάλυπτου χώρου και το κλείσιµο των ανοιχτών θέσεων στάθµευσης (Ενηµ. σηµ. Αλ. Παπαναστασίου), σ. 546
ΑΠ 559/2019: Παθητική νοµιµοποίηση στην αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998· ο κληρονόµος δεν καθίσταται κύριος του κληρονοµιαίου ακινήτου όταν η µεταγραφείσα αποδοχή κληρονοµίας περιγράφει άλλο ακίνητο (Παρατ. Αικ. Νίκου), σ. 558
ΜΕφΠειρ 312/2020: Επιτρεπτό διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής τµήµατος ακινήτου, όταν µόνο το τελευταίο έχει καταχωριστεί ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» (Ενηµ. σηµ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου), σ. 565
ΜΠρΚαβ 96/2020: ∆ιόρθωση εσφαλµένης αρχικής εγγραφής οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς και των µεταγενέστερων αυτής, όπως διαµορφώθηκαν µετά την καταχώριση της κυρωθείσας πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης (Παρατ. Αθ. Θεοδοσιάδη), σ. 572
ΜΠρΛασ 296/2019: Η παράλειψη αληθούς βεβαίωσης του δικαστικού επιµελητή, σχετικά µε την τυχόν αδυναµία ορισµού συµβολαιογράφου, επιφέρει την πρωτογενή ακυρότητα διενέργειας του πλειστηριασµού (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 604
Μ∆ΠρΑθ 12314/2019: ∆εν φορολογείται το δικαίωµα υψούν που προκύπτει από κληρονοµία, διότι δεν καθίσταται εφικτή η υλοποίησή του, συνεπεία χαρακτηρισµού του ακινήτου ως διατηρητέου (Παρατ. Κ. Πεντάρη), σ. 632 
ΕιρΘεσ 16/2020: Επιτρεπτή η έκδοση διαταγής πληρωµής µισθωµάτων µε βάση την εκτύπωση της ηλεκτρονικής δήλωσης της µίσθωσης στην ΑΑ∆Ε (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 555

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Ιούλιος 2020
Σελίδες: VIII + 208
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΕΥΧΟΣ ●3 2020 • Ιούλιος - Σεπτέµβριος • Έτος B΄

ΜΕΛΕΤΕΣ

449 Γεώργιος Αποστολάκης, Η εκκλησιαστική περιουσία και η πρόκληση του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Ελλάδα

462 Ελισάβετ Κουτελοπούλου, Τακτοποίηση-νοµιµοποίηση αυθαιρέτων και συµβολαιογραφικές ακυρότητες

479 Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-∆ηµητράς, Οι προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης της αγωγής, µε αφορµή την αντισυνταγµατικότητα της ήδη καταργηθείσας υποχρέωσης προσκόµισης πιστοποιητικού καταβολής ΕΝΦΙΑ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

490 Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Προσβολή παραδοχών απόφασης, η οποία απορρίπτει αίτηση ανατροπής κατάσχεσης. Λόγοι αφορώντες στη διαδροµή της προθεσµίας της ΚΠολ∆ 1019 §

501 ΓνΕισΑΠ 7/2020: Επιτρέπεται έρευνα στα βιβλία υποθηκοφυλακείου και κτηµατολογικού γραφείου µόνο από τον ενδιαφερόµενο, παριστάµενο, όµως, µετά δικηγόρου, ή από δικηγόρο ή από δικαστικό επιµελητή

502 ΓνΝΣΚ 69/2020 (Ε΄τµήµα): Αυτοπρόσωπη έρευνα στα βιβλία υποθηκοφυλακείου και κτηµατολογικού γραφείου όχι µόνο από δικηγόρο, αλλά και από τον ενδιαφερόµενο πολίτη

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Οικογενειακό δίκαιο

507 ΑΠ 85/2020 (Α2΄ τµήµα): Ανάκληση δωρεάς κάθετης ιδιοκτησίας, λόγω αχαριστίας του δωρεοδόχου-συζύγου· προϋποθέσεις· αυτούσια απόδοση· επαναµεταβίβαση κυριότητας

511 ΜΕφΠατρ 27/2019 (τακτική διαδικασία): ∆υνατότητα του δικαστηρίου για παραχώρηση στον έναν σύζυγο της αποκλειστικής χρήσης (όλης ή µέρους) της οικογενειακής στέγης

513 ΜΠρΗρ 208/2020 (ασφαλιστικά µέτρα): Παραχώρηση οικογενειακής στέγης· περιορισµένης έκτασης διατροφή εκ του νόµου· πότε παύει η ισχύς της

516 ΜΠρΑθ 2752/2020 (διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάµο και την ελεύθερη συµβίωση): Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα· αυτούσια απόδοση ποσοστού συγκυριότητας ακινήτου ως µέρος της συµβολής του επιζώντος συζύγου

Κληρονοµικό δίκαιο

518 ΑΠ 1150/2019 (∆΄ τµήµα): ∆εν χρήζει µεταβολής η βούληση του διαθέτη περί του αναπαλλοτρίωτου της ακίνητης περιουσίας που κατέλιπε στην Ακαδηµία Αθηνών· η εκπλήρωση του σκοπού είναι πραγµατοποιήσιµη από τα εισοδήµατα της ακίνητης περιουσίας

521 ΤρΕφΠειρ 305/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Αδυναµία εκπλήρωσης επιθυµίας διαθέτιδος περί αναπαλλοτρίωτου ακινήτων υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Εκποίηση ακινήτων

523 ΠΠρΘεσ 717/2018 (τακτική διαδικασία): Αγωγή περί κλήρου. Καταπίστευµα· κληροδοσία· σύσταση επικαρπίας µε διαθήκη· απόσβεση επικαρπίας· αγωγή περί παροχής πληροφοριών για την κατάσταση της κληρονοµίας

528 ΜΠρΠατρ 123/2020 (τακτική διαδικασία): Ακίνητο κτηθέν από µοναχή µετά την κουρά της µε επαχθή αιτία ανήκει σε αυτήν και µετά το θάνατό της δεν νοµιµοποιείται η µονή στην οποία ανήκε να ασκεί αγωγή διόρθωσης κτηµατολογικής εγγραφής

530 ΜΠρΘεσ 1143/2019 (τακτική διαδικασία): ∆ικαστική διανοµή κληρονοµιαίων ακινήτων· οικογενειακή στέγη κατά τη διανοµή· καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος

535 ΜΠρΘεσ 5782/2018 (τακτική διαδικασία): Επικαρπία ακινήτου· δωρεά αιτία θανάτου· ορισµένο αγωγής από χρησιδάνειο· ένσταση ιδίας νοµής ή κατοχής

Ενοχικό δίκαιο

538 ΑΠ 102/2020 (Α2΄ τµήµα): Προϋποθέσεις αγωγής αποζηµίωσης ΑΚ 914 επ.· πότε ελλείπει ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της αυθαίρετης κατάληψης οικοπέδου και της επικαλούµενης ζηµίας

540 ΜΕφ∆ωδ 37/2020 (τακτική διαδικασία): Αποκλειστική χρήση κοινού από έναν κοινωνό· δικαιώµατα λοιπών για απόδοση ωφέλειας· το προσύµφωνο δεν επάγεται µεταβολή στις εµπράγµατες σχέσεις

541 ΤρΕφΠατρ 140/2019 (τακτική διαδικασία): Το χρονικό σηµείο έναρξης της «παραγραφής» της αγωγής διάρρηξης (ΑΚ 946) (Παρατ. Κων. Παπαχρήστου-∆ηµητρά)

∆ίκαιο οροφοκτησίας

και µισθώσεων

546 ΑΠ 442/2019 (∆΄ τµήµα): Η τακτοποίηση αυθαιρέτου δεν νοµιµοποιεί τη χωρίς δικαίωµα αποκλειστική χρήση τµήµατος του ακάλυπτου χώρου και το κλείσιµο των ανοιχτών θέσεων στάθµευσης (Ενηµ. σηµ. Αλ. Παπαναστασίου)

552 ΑΠ 184/2020 (Α1΄ τµήµα): Συρροή συµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης· µόνον επικουρική η σώρευσή τους, αφού δεν νοείται σωρευτική ικανοποίησή τους

555 ΕιρΘεσ 16/2020 (ασφαλιστικά µέτρα): Επιτρεπτή η έκδοση διαταγής πληρωµής µισθωµάτων µε βάση την εκτύπωση της ηλεκτρονικής δήλωσης της µίσθωσης στην ΑΑ∆Ε (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

∆ίκαιο κτηµατολογίου

558 ΑΠ 559/2019 (Γ΄τµήµα): Παθητική νοµιµοποίηση στην αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998· ο κληρονόµος δεν καθίσταται κύριος του κληρονοµιαίου ακινήτου όταν η µεταγραφείσα αποδοχή κληρονοµίας περιγράφει άλλο ακίνητο (Παρατ. Αικ. Νίκου)

565 ΜΕφΠειρ 312/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Επιτρεπτό διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής (κατ’ άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998) τµήµατος ακινήτου, όταν µόνο το τελευταίο έχει καταχωριστεί ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» (Ενηµ. σηµ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου)

569 ΜΕφ∆ωδ 9/2019 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας δηµόσιου κτήµατος µε χρησικτησία. Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας από το ∆ηµόσιο συνιστά πράξη διαταρακτική της νοµής

571 ΜΠρΧαν 173/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Επιτρεπτό διόρθωσης (κατ’ άρθρο 6 § 8 ν. 2664/1998) πρώτης εγγραφής και ειδικότερα του τίτλου και της αιτίας κτήσης του δικαιούχου κυριότητας, ακόµη και αν η σχετική πράξη δεν είχε µεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο

572 ΜΠρΚαβ 96/2020 (τακτική διαδικασία): ∆ιόρθωση εσφαλµένης αρχικής εγγραφής οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς και των µεταγενέστερων αυτής, όπως διαµορφώθηκαν µετά την καταχώριση της κυρωθείσας πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης (Παρατ. Αθ. Θεοδοσιάδη)

578 ΜΠρΡεθ 130/2019 (τακτική διαδικασία): Συνεκδίκαση αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 µε τριτανακοπή προηγουµένως εκδοθείσας απόφασης διόρθωσης κτηµατολογικής εγγραφής (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου)

584 ΜΠρΘεσ 17098/2018 (εκούσια δικαιοδοσία): Αντικείµενο δίκης αίτησης άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998· καταδίκη σε δήλωση βούλησης µε βάση την Πολ∆ 882 § 2 σε αντίστιξη µε την ΚΠολ∆

Εµπράγµατο δίκαιο

589 ΜΠρΘεσ 8767/2019 (τακτική διαδικασία): ∆ιεκδικητική αγωγή· ένσταση ιδίας κυριότητας· υπαναχώρηση από προσύµφωνο· αναδροµική κατάργηση

592 ΜΠρΘεσ 3079/2019 (τακτική διαδικασία): Οίκηση κτηθείσα µε έκτακτη χρησικτησία· επί συµφωνίας µεταξύ δουλειούχου και κυρίου για χρήση άλλων χώρων της οικοδοµής (κουζίνα, λουτρό κ.λπ.) υπάρχει ενοχικό δικαίωµα σύγχρησης των χώρων αυτών

596 ΜΠρΘεσ 9536/2018 (τακτική διαδικασία): Σύσταση επικαρπίας µε διαθήκη· εγκατάσταση σε δήλο αντικείµενο· προστασία

∆ικονοµικό δίκαιο

600 ΜΕφΘεσ 447/2020: Αοριστία αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης

601 ΠΠρΚατ 7/2020 (τακτική διαδικασία): Αοριστία αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης· πότε επιτρεπτή η άσκησή της και πριν το κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού· δεν υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήµου

604 ΜΠρΛασ 296/2019 (ειδ. διαδ. περιουσιακών διαφορών): Η παράλειψη αληθούς βεβαίωσης του δικαστικού επιµελητή, σχετικά µε την τυχόν αδυναµία ορισµού συµβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης, επιφέρει την πρωτογενή ακυρότητα διενέργειας του πλειστηριασµού (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

611 ΜΠρΑθ 807/2020 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Επιτρεπτό έφεσης κατά απόφασης που απορρίπτει αίτηση ανατροπής κατάσχεσης

613 ΕιρΑθ 272/2020 (ασφαλιστικά µέτρα): Ανατροπή κατάσχεσης· δεν προσµετράται στα «νεκρά» χρονικά διαστήµατα και το 7µηνο που απαιτείται να παρέλθει µετά το πέρας της κατάσχεσης

Εκκλησιαστικό δίκαιο

616 ΑΠ 7/2019 (Γ΄τµήµα): Πώληση µοναστηριακού ακινήτου σε ιδιώτη· αναγνωριστική αγωγή και διόρθωση εσφαλµένης κτηµατολογικής εγγραφής· πρόσθετη παρέµβαση µονής υπέρ του αγοραστή ιδιώτη (Παρατ. Στ. Μάρκου)

∆ασικό δίκαιο

624 Τρ∆ΕφΑθ 1475/2019 (Γ΄τµήµα): Προϋποθέσεις κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας

627 ΜΠρΚατ 92/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): ∆ασικός συνεταιρισµός· ακυρότητα αρχαιρεσιών ανάδειξης µελών ∆.Σ., επειδή διεξήχθησαν µε την ατοµική ψήφο κάθε µέλους της Γ.Σ. και όχι µε το σύστηµα των ιδανικών µερίδων

Φορολογικό δίκαιο

632 Μ∆ΠρΑθ 12314/2019: ∆εν φορολογείται το δικαίωµα υψούν που προκύπτει από κληρονοµία, διότι δεν καθίσταται εφικτή η υλοποίησή του, συνεπεία χαρακτηρισµού του ακινήτου ως διατηρητέου (Παρατ. Κ. Πεντάρη)

Ειδικά ζητήµατα

636 Κυριάκος Χαλεπλής, Αναδασώσεις και Εθνικό Κτηµατολόγιο. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την Τρ∆ιοικΕφΑθ 1475/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

644 ΑΑ∆Ε 1162/3.8.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.18): Υποβολή ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου

647 ΑΑ∆Ε 1139/12.6.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2269/13.6.2020): Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε «Υποβολή ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού