Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Απρίλιος 2020
Σελίδες: VII + 210
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2020)

ΤΕΥΧΟΣ 2 2020 • Απρίλιος - Ιούνιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Λαχανόπουλος, Το ειδικό ιδιοκτησιακό (εθιµικό) καθεστώς των Κυκλάδων νήσων, σ. 249

Αθ. Θεοδοσιάδης, Η επίδραση του αγροτικού αναδασµού στις εµπράγµατες έννοµες σχέσεις µετά την κύρωσή του, σ. 265

Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητράς, Το ορισµένο του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου στα ασφαλιστικά µέτρα νοµής, σ. 277

Ε. Βράνα, Αυθαίρετη δόµηση στα δάση και δασικοί χάρτες, σ. 426

Ε. ∆ραγόζη, ∆ιερεύνηση του νοµοθετικού πλαισίου των χορτολιβαδικών εκτάσεων για την αντιµετώπιση ζητηµάτων των δασικών χαρτών και του Κτηµατολογίου, σ. 437

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Αντικείµενο δίκης στην ανακοπή κατά πρακτικού δηµοσίευσης δηµόσιας διαθήκης και στην περί κλήρου αγωγή, σ. 286

ΓνµδΝΣΚ 1517/2019: Άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου επί θανάτου του δικαιούχου, σ. 296

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠ 119/2019: Παροχή νοµικής βοήθειας από αναρµόδιο όργανο· συνέπειες µη σύννοµου διορισµού δικηγόρου (Παρατ. Α. ∆ούκα), σ. 361

ΑΠ 156/2019: Προϋποθέσεις παραδεκτής προβολής αιτήµατος για αυτούσια διανοµή ακινήτου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 313

ΑΠ 1104/2019: Η αίτηση διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων δεν επιτρέπεται να εισαγάγει στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας προς επίλυση ιδιοκτησιακή αµφισβήτηση (Παρατ. Α. Καραπήτα), σ. 321

ΣτΕ 744/2019: Ρύθµιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτικών εκτάσεων που δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης (Παρατ. Α. Νίκου), σ. 406

ΤρΕφΑθ 1128/2019: Απαγόρευση διάθεσης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, εξαιτίας έκδοσης διατάγµατος της Κεντρικής Τρά-πεζας της Κύπρου (Παρατ. Γ. Βούλγαρη), σ. 328

ΜΕφΛαµ 100/2019: Η δαπάνη για έρευνα στα βιβλία του αρµόδιου κτηµατολογικού γραφείου και τα έξοδα µετακίνησης του δικα-στικού επιµελητή προσµετρώνται στα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 365

ΠΠρΛευκ 29/2019: Καθεστώς δηµόσιων κτηµάτων στα Επτάνησα. Αδυναµία του δικαστηρίου να διαµορφώσει δικανική πεποίθηση. ∆ιορισµός πραγµατογνώµονα (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά), σ. 411

ΜΠρΠρεβ 73/2019: Ακυρότητα διάταξης διαθήκης δυνάµει της οποίας ο θανών, πριν την κύρωση του αναδασµού, καταλείπει διαι-ρετά τµήµατα του νέου κτήµατος που θα προκύψει από τον αναδασµό (Παρατ. Α. Θεοδοσιάδη), σ. 301

ΜΠρΘεσ 4276/2019 και ΜΠρΛασ 10/2020: Μη επιτρεπτή η άσκηση αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής στο πεδίο του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 (Παρατ. Ε. Ρίζου), σ. 336, 339

ΜΠρΠατρ 147/2020: Το αντικείµενο της αγωγής του άρθρου 13 § 2 ν. 2664/1998 εξαρτάται από την προηγούµενη συµπλήρωση της σύστασης των οριζόντιων ιδιοκτησιών και δη τον καθορισµό των ποσοστών συγκυριότητας επί του οικοπέδου (Παρατ. Κ. Παπα-χρήστου-∆ηµητρά), σ. 316

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Απρίλιος 2020
Σελίδες: VII + 210
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΕΥΧΟΣ 2 2020 • Ιανουάριος - Μάρτιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Λαχανόπουλος, Το ειδικό ιδιοκτησιακό (εθιµικό) καθεστώς των Κυκλάδων νήσων, σ.

Αθ. Θεοδοσιάδης, Η επίδραση του αγροτικού αναδασµού στις εµπράγµατες έννοµες σχέσεις µετά την κύρωσή του, σ.

Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητράς, Το ορισµένο του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου στα ασφαλιστικά µέτρα νοµής, σ.

Ε. Βράνα, Αυθαίρετη δόµηση στα δάση και δασικοί χάρτες, σ.

Ε. ∆ραγόζη, ∆ιερεύνηση του νοµοθετικού πλαισίου των χορτολιβαδικών εκτάσεων για την αντιµετώπιση ζητηµάτων των δασικών χαρτών και του Κτηµατολογίου, σ.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Αντικείµενο δίκης στην ανακοπή κατά πρακτικού δηµοσίευσης δηµόσιας διαθήκης και στην περί κλήρου αγωγή, σ.

ΓνµδΝΣΚ 1517/2019: Άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου επί θανάτου του δικαιούχου, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠ 119/2019: Παροχή νοµικής βοήθειας από αναρµόδιο όργανο· συνέπειες µη σύννοµου διορισµού δικηγόρου (Παρατ. Α. ∆ούκα), σ.

ΑΠ 156/2019: Προϋποθέσεις παραδεκτής προβολής αιτήµατος για αυτούσια διανοµή ακινήτου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ.

ΑΠ 1104/2019: Η αίτηση διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων δεν επιτρέπεται να εισαγάγει στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας προς επίλυση ιδιοκτησιακή αµφισβήτηση (Παρατ. Α. Καραπήτα), σ.

ΣτΕ 744/2019: Ρύθµιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτικών εκτάσεων που δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης (Παρατ. Α. Νίκου), σ.

ΤρΕφΑθ 1128/2019: Απαγόρευση διάθεσης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, εξαιτίας έκδοσης διατάγµατος της Κεντρικής Τρά-πεζας της Κύπρου (Παρατ. Γ. Βούλγαρη), σ.

ΜΕφΛαµ 100/2019: Η δαπάνη για έρευνα στα βιβλία του αρµόδιου κτηµατολογικού γραφείου και τα έξοδα µετακίνησης του δικα-στικού επιµελητή προσµετρώνται στα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ.

ΠΠρΛευκ 29/2019: Καθεστώς δηµόσιων κτηµάτων στα Επτάνησα. Αδυναµία του δικαστηρίου να διαµορφώσει δικανική πεποίθηση. ∆ιορισµός πραγµατογνώµονα (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά), σ.

ΜΠρΠρεβ 73/2019: Ακυρότητα διάταξης διαθήκης δυνάµει της οποίας ο θανών, πριν την κύρωση του αναδασµού, καταλείπει διαι-ρετά τµήµατα του νέου κτήµατος που θα προκύψει από τον αναδασµό (Παρατ. Α. Θεοδοσιάδη), σ.

ΜΠρΘεσ 4276/2019 και ΜΠρΛασ 10/2020: Μη επιτρεπτή η άσκηση αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής στο πεδίο του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 (Παρατ. Ε. Ρίζου), σ. 336,

ΜΠρΠατρ 147/2020: Το αντικείµενο της αγωγής του άρθρου 13 § 2 ν. 2664/1998 εξαρτάται από την προηγούµενη συµπλήρωση της σύστασης των οριζόντιων ιδιοκτησιών και δη τον καθορισµό των ποσοστών συγκυριότητας επί του οικοπέδου (Παρατ. Κ. Παπα-χρήστου-∆ηµητρά), σ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού