Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 1 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Μάρτιος 2021
Σελίδες: VIII + 256
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 1 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ ● 1 2021 • Ιανουάριος - Μάρτιος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ν. Νίκας, Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae), σ. 1

Μ. Περτσελάκη, Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης δηµόσιου κτήµατος, σ. 6

Χ.-Ι. Χατζηδηµητρίου, Ο θεσµός της ανατροπής κατάσχεσης (άρθρο 1019 ΚΠολ∆) µετά τους ν. 4335/2015 και ν. 4512/2018, σ. 19

Ν. Ζαπριάνος, Η οµάδα των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας ως υποκείµενο προστασίας του ν. 2251/1994. Με αφορµή την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-329/19 (Condominio di Milano), σ. 43

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Καρύµπαλη-Τσίπτσιου/Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Νοµική αβασιµότητα της αγωγής αποζηµίωσης λόγω µη στοιχειοθέτησης της ζηµίας από πώληση ακινήτου µε νοµικό ελάττωµα, συνεπεία της εν επιδικία κτήσης κυριότητας του πωλούµενου ακινήτου δυνάµει τακτικής χρησικτησίας, σ. 51

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Το ειδικό προνόµιο των άρθρων 976 και 1007 ΚΠολ∆ υπέρ του διενεργήσαντος δαπάνες προς διατήρηση του πράγµατος (οικοδοµήµατος) ως οικονοµικής αξίας και αποτροπή κατάρρευσης αυτού, σ. 67

ΓνΕισΑΠ 11/2020: Τροπή προσηµείωσης σε υποθήκη µετά την τελεσιδικία µε τη συµπλήρωση της διετούς καταχρηστικής προθεσµίας, σ. 74

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΟλΑΠ 6/2020: Νοµολογιακή αποτίµηση της διάταξης του άρθρου 14 § 2 του ν. 3156/2003 περί είσπραξης πάγιων δικαιωµάτων επί εγγραφής προσηµείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση οµολογιακού δανείου (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου), σ. 112

ΑΠ 227/2020: Απαγόρευση διαθέσεως ακινήτου συνεπεία απόφασης της Αρχής για την καταπολέµηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες· πότε καταλαµβάνει και τη διάθεση µε αναγκαστική εκτέλεση (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 170

ΑΠ 1141/2019: Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας επί αιγιαλού δυνάµει τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας (Παρατ. Ε. Λανταβού), σ. 143

ΑΠ 1149/2019: Οι συνέπειες παραβίασης της υποχρέωσης του εκµισθωτή για προσήκουσα παράδοση στο µισθωτή της χρήσης του µισθίου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 79

ΤρΕφΘεσ 1273/2020: Εύρος αποζηµίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης όταν µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης αποµένει τµήµα ακινήτου που καθίσταται άχρηστο. Υποχρέωση συµµετοχής των αιτούντων στις δαπάνες αποζηµίωσης (Παρατ. Α.-Θ. Κωνή), σ. 236

ΠΠρΚατ 43/2020: Ακυρότητα πρακτικού συµβιβασµού λόγω αντίθεσης σε απαγορευτική διάταξη νόµου (ΑΚ 174) και δη συνεπεία απαγορευµένης κατάτµησης γης, κατ’ άρθρο 29 § 4 του ν. 1337/1983 (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου), σ. 187

ΠΠρΚατ 54/2019: Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας κατ’ άρθρο 12 § 5 ν. 1337/1983 στον οικείο ∆ήµο ως όρος επιτρεπτού της διανοµής του ρυµοτοµούµενου ακινήτου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 242

ΜΠρΘεσ 11545/2019: Αγωγή απόδοσης χρήσης µισθίου λόγω υπερηµερίας του µισθωτή ως προς την καταβολή του µισθώµατος (άρθρο 597 ΑΚ) και δυνατότητα επικουρικής σώρευσης της βάσης του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολ∆ (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 92

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Μάρτιος 2021
Σελίδες: VIII + 256
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

ΕΥΧΟΣ ●1 2021 • Ιανουάριος - Μάρτιος • Έτος Γ΄

ΜΕΛΕΤΕΣ

1 Νικολάος Νίκας, Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)

6 Μαρία Περτσελάκη, Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης δηµόσιου κτήµατος

19 Χαρίλαος-Ιωάννης Χατζηδηµητρίου, Ο θεσµός της ανατροπής κατάσχεσης (άρθρο 1019 ΚΠολ∆) µετά τους ν. 4335/2015 και ν. 4512/2018

43 Νικόλαος Ζαπριάνος, Η οµάδα των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας ως υποκείµενο προστασίας του ν. 2251/1994. Με αφορµή την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-329/19 (Condominio di Milano)

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

51 Γιαννούλα Καρύµπαλη-Τσίπτσιου/Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Νοµική αβασιµότητα της αγωγής αποζηµίωσης λόγω µη στοιχειοθέτησης της ζηµίας από πώληση ακινήτου µε νοµικό ελάττωµα, συνεπεία της εν επιδικία κτήσης κυριότητας του πωλούµενου ακινήτου δυνάµει τακτικής χρησικτησίας. ∆όλιος προσπορισµός διπλής ωφέλειας: αφενός του αντικειµένου της πώλησης αφετέρου του υποκατάστατου αυτού (αποζηµίωσης). Παραγραφή της αδικοπρακτικής αξίωσης κατ’ άρθρ. 937 ΑΚ

67 Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Το ειδικό προνόµιο των άρθρων 976 και 1007 ΚΠολ∆ υπέρ του διενεργήσαντος δαπάνες προς διατήρηση του πράγµατος (οικοδοµήµατος) ως οικονοµικής αξίας και αποτροπή κατάρρευσης αυτού

74 ΓνΕισΑΠ 11/2020: Τροπή προσηµείωσης σε υποθήκη µετά την τελεσιδικία µε τη συµπλήρωση της διετούς καταχρηστικής προθεσµίας

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

∆ίκαιο οροφοκτησίας και µισθώσεων

76 ∆ΕΕ C-329/2019 (πρώτο τµήµα) της 2.4.2020: Η οµάδα των συνιδιοκτητών ως υποκείµενο προστασίας της νοµοθεσίας περί καταναλωτών

79 ΑΠ 1149/2019 (∆΄ τµήµα): Οι συνέπειες παραβίασης της υποχρέωσης του εκµισθωτή για προσήκουσα παράδοση στο µισθωτή της χρήσης του µισθίου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

85 ΜΕφΑθ 2117/2019 (ειδική διαδικασία): Η εκ µέρους του µισθωτή καταγγελία της µίσθωσης συνοδεύεται µε την καταβολή αποζηµίωσης µεταµέλειας τριών µισθωµάτων µε ισόχρονη προθεσµία προειδοποίησης, δίχως υποχρέωση καταβολής περαιτέρω αποζηµίωσης λόγω πρόωρης λήξης

87 ΜΕφΘεσ 18/2020 (τακτική διαδικασία): Παράλειψη χρήσης κοινόχρηστου χώρου οικοδοµής ως θέσης στάθµευσης

88 ΜΠρΘεσ 14170/2019 (τακτική διαδικασία): Τρόποι σύστασης ή κατάργησης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε καθεστώς λειτουργούντος κτηµατολογίου

92 ΜΠρΘεσ 11545/2019 (ειδική διαδικασία): Αγωγή απόδοσης χρήσης µισθίου λόγω υπερηµερίας του µισθωτή ως προς την καταβολή του µισθώµατος (άρθρο 597 ΑΚ) και δυνατότητα επικουρικής σώρευσης της βάσης του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολ∆ (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

96 ΜΠρΚαλ 25/2020 (διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Εσφαλµένη έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου, εφόσον δεν νοείται µερική απόδοση αυτού

99 ΜΠρΚαλ 167/2020 (τακτική διαδικασία): Παρόνοµη συνένωση διαµερισµάτων, δίχως την έκδοση πολεοδοµικής άδειας· επενέργειές της στην εκτελεστική διαδικασία· πραγµατικό ελάττωµα του επίδικου ακινήτου που δεν δικαιολογεί όµως αδικοπρακτική ευθύνη

103 ΜΠρΧίου 242/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Ακυρότητα εξώδικης δήλωσης καταγγελίας µισθωτικής σύµβασης, λόγω µη σύµπραξης του άλλου συµµισθωτή. Από τη λύση της µίσθωσης και µέχρι την απόδοση του µισθίου δεν οφείλεται µίσθωµα, αλλά η κατ’ άρθρο 601 ΑΚ αποζηµίωση

∆ίκαιο κτηµατολογίου

112 ΟλΑΠ 6/2020: Νοµολογιακή αποτίµηση της διάταξης του άρθρου 14 § 2 του ν. 3156/2003 περί είσπραξης εκ µέρους των άµισθων υποθηκοφυλάκων πάγιων δικαιωµάτων επί εγγραφής προσηµείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση οµολογιακού δανείου κατά την παρελθούσα δεκαετία (2010-2020), µε αποκορύφωµα την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου)

121 ΜΕφΘεσ 304/2020 (τακτική διαδικασία): ∆ιόρθωση σκεπτικού και διατακτικού δικαστικής απόφασης λόγω πρόδηλου αριθµητικού σφάλµατος, επειδή επενεργούσε στην ακρίβεια της κτηµατολογικής εγγραφής

123 ΜΠρΘεσ 7850/2019 (εκούσια δικαιοδοσία): ∆ιαγραφή αγωγής από κτηµατολογικό φύλλο. Στη σχετική δίκη δεν νοµιµοποιείται ενεργητικά ή παθητικά ως διάδικος ο προϊστάµενος του κτηµατολογικού γραφείου

126 ΜΠρΧίου 188/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Αδικαιολόγητη άρνηση προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου να καταχωρίσει πράξη, αφού από το κτηµατολογικό φύλλο προέκυπτε η αλλαγή επωνυµίας της Α.Ε. σε βάρος της περιουσίας της οποίας ζητείτο να εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης

128 ΜΠρΧίου 206/2020 (τακτική διαδικασία): Η αγωγή διόρθωσης κτηµατολογικής εγγραφής ακινήτου εν µέρει αγνώστου ιδιοκτήτη και εν µέρει τρίτου προσώπου πρέπει να στρέφεται τόσο κατά του ∆ηµοσίου όσο και κατά των αναγραφοµένων στο κτηµατολογικό φύλλο ως δικαιούχων. Αυτεπάγγελτη προσεπίκληση οµοδίκου

131 ΜΠρΘεσ 2012/2020 (τακτική διαδικασία): Οι οριστικοί δασικοί χάρτες αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ύπαρξη ή µη δάσους. Αναγνώριση κυριότητας ιδιώτη και διόρθωση κτηµατολογικής εγγραφής

139 ΜΠρΘεσ 11130/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Τρόπος παροχής έννοµης προστασίας ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν εξαντλήθηκαν τα ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου

Εµπράγµατο δίκαιο

143 ΑΠ 1141/2019 (Γ΄ τµήµα): Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας επί αιγιαλού δυνάµει τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας (Παρατ. Ε. Λανταβού)

148 ΑΠ 1081/2020 (Γ΄ τµήµα): Κυριότητα ∆ηµοσίου επί δασών. Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας επί δασών δυνάµει χρησικτησίας

151 ΠΠρΘεσ 9721/2020 (τακτική διαδικασία): Μόνη η κατάρτιση της έγγραφης δικαιοπραξίας σύστασης επικαρπίας, δίχως προηγούµενη ανάγνωσή της, δεν συνιστά πλάνη, ώστε να οδηγήσει σε ακύρωσή της

153 ΜΠρΚατ 239/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Μη σύννοµη άρνηση καταχώρισης πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας από υποθηκοφύλακα, µε την αιτιολογία ότι πρόκειται για µη σύννοµη κάθετη ιδιοκτησία σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως

155 ΜΠρΘεσ 3353/2020 (τακτική διαδικασία): Χρόνος παραδεκτής προβολής ισχυρισµών σε δίκη χρησικτησίας

160 ΜΠρΧίου 8/2021 (τακτική διαδικασία): Αοριστία διεκδικητικής αγωγής, επειδή η ενάγουσα δεν επικαλείται τρόπο νόµιµης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

Πρωτόκολλα και δηµόσια κτήµατα

162 ΤρΕφΘεσ 1220/2020 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος. Λόγοι ανακοπής αυτού

165 ΜΠρΧίου 157/2020 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισµού αποζηµίωσης για την αυθαίρετη κατάληψη δηµόσιου κτήµατος. Το πρωτόκολλο δεν χρήζει αιτιολογιών όπως οι διοικητικές πράξεις και δεν απαιτείται προηγούµενη κλήση του καταληψία σε ακρόαση

∆ικονοµικό δίκαιο

170 ΑΠ 227/2020 (∆΄ τµήµα): Απαγόρευση διαθέσεως ακινήτου συνεπεία απόφασης του Προέδρου της Αρχής για την καταπολέµηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες· πότε καταλαµβάνει και τη διάθεση µε αναγκαστική εκτέλεση (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

178 ΑΠ 963/2020 (Γ΄ τµήµα): Παραποµπή στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου του ζητήµατος αν για την επανέναρξη της παραγραφής που σηµατοδοτεί η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αυτή καταλαµβάνει και τις υποθέσεις στις οποίες η παραγραφή είχε συµπληρωθεί, κατά τον ως άνω χρόνο, δίχως να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση

182 ΜΕφΘεσ 167/2020 (τακτική διαδικασία): ∆ικαιοδοσία επί συµβάσεων κατασκευής δηµόσιου έργου

187 ΠΠρΚατ 43/2020 (τακτική διαδικασία): Ακυρότητα πρακτικού συµβιβασµού λόγω αντίθεσης σε απαγορευτική διάταξη νόµου (ΑΚ 174) και δη συνεπεία απαγορευµένης κατάτµησης γης, κατ’ άρθρο 29 § 4 του ν. 1337/1983 (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου)

196 ΜΠρΧίου 191/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Αυτοτελής πρόσθετη η παρέµβαση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Λόγοι ανακοπής αναγκαστικής εκτέλεσης όταν η διαταγή πληρωµής στην οποία αφετηριάζεται η εκτέλεση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη

199 ΜΠρΗρ 243/2020 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Κατά τόπο αρµοδιότητα ως λόγος έφεσης. Προϋποθέσεις κύρους συµφωνίας για παρέκταση αρµοδιότητας

201 ΜΠρΑθ 4342/2020 (τακτική διαδικασία): Ζητήµατα νοµιµοποίησης επί διεκδικητικής αγωγής µε διάδικο τον ΕΟΤ

203 ΜΠρΡοδ 17/2021 (τακτική διαδικασία): Λειτουργική αναρµοδιότητα δικαστηρίου ενώπιον του οποίου φέρεται προς εκδίκαση κτηµατολογική διαφορά

205 ΕιρΒολ 587/2020 (ασφαλιστικά µέτρα): Προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών µέτρων λόγω αποβολής από τη νοµή ακινήτου (Σηµ. Ν. Τριανταφύλλου)

∆ίκαιο διαιτησίας

211 ∆ιαιτ∆ικ (άρθρ. 21 § 7 ν. 4664/2020) 1/2020: ∆ιαιτητική επίλυση διαφοράς ως προς την κυριότητα εγκαταστάσεων δηµόσιου µεταλλείου, µετά των ακινήτων επί των οποίων αυτές ευρίσκονται. Τύχη αυτών σε περίπτωση λήξης της σύµβασης µίσθωσης. Συνταγµατικότητα διαιτητικής ρήτρας καταλαµβάνουσας µη εκουσίως και τους εµπραγµάτως ασφαλισµένους δανειστές

∆ίκαιο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ρυµοτοµίας

227 ΑΠ 320/2019 (∆΄ τµήµα): Κρίσιµος χρόνος υπολογισµού της πλήρους αποζηµίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Έννοια συστατικών και παραρτηµάτων κατά τον ν. 2882/2001

230 ΑΠ 94/2020 (∆΄ τµήµα): Εύρος αποζηµίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης όταν µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης αποµένει τµήµα ακινήτου που καθίσταται άχρηστο ή µειώνεται η αξία του

234 ΤρΕφΘεσ 273/2020 (∆΄ τµήµα): Προδικασία παραδεκτής άσκησης ανταίτησης για τον απευθείας καθορισµό οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης

236 ΤρΕφΘεσ 1273/2020 (∆΄ τµήµα): Εύρος αποζηµίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης όταν µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης αποµένει τµήµα ακινήτου που καθίσταται άχρηστο. Υποχρέωση συµµετοχής των αιτούντων στις δαπάνες αποζηµίωσης (Παρατ. Α.-Θ. Κωνή)

242 ΠΠρΚατ 54/2019 (τακτική διαδικασία): Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας κατ’ άρθρο 12 § 5 ν. 1337/1983 στον οικείο ∆ήµο ως όρος επιτρεπτού της διανοµής του ρυµοτοµούµενου ακινήτου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

246 ΜΠρΧαλκ 97/2020 (ειδική διαδικασία): Παραγραφή της αξίωσης των δικαιούχων για την απόληψη της προσωρινής αποζηµίωσης που έχει οριστεί υπέρ αυτών κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Απόρριψη αντένστασης διακοπής της παραγραφής

248 ΜΠρΙωαν 562/2020 (διαδικασία απαλλοτριώσεων): Ο οριστικός δασικός χάρτης δεν αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν, πλην όµως ενεργοποιεί µαχητό τεκµήριο κυριότητας του ∆ηµοσίου. Ο επικαλούµενος τίτλος ιδιωτών που καθιστά ανεπίτρεπτη την προβολή δικαιώµατος εκ µέρους του ∆ηµοσίου συνιστά αντένσταση, χωρίς τούτο να διαφοροποιείται σε περίπτωση δίκης αναγνώρισης δικαιούχου αποζηµίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

251 ΑΑ∆Ε Α.1008/25.1.2021: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού