Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 4 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: IV + 186
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 4 (2019)

ΤΕΥΧΟΣ 4 2019 • Οκτώβριος - Δεκέµβριος • Έτος Α΄

ΜΕΛΕΤΕΣ
Κ. Εμμανουηλίδου, Αρχή του ανοικτού κτηματολογίου, σ. 601
Μ. Περτσελάκη, Η αδικοπρακτική ευθύνη του Υποθηκοφύλλακα-Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου, σ. 609
Ι. Κατράς, Η λειτουργία των νέων εμπορικών μισθώσεων μετά την πάροδο του νόμιμου χρόνου διάρκειάς τους, σ. 615
Γ. Χατζόπουλος, Μεσεγγυημένες εχθρικές περιουσίες και Εθνικό Κτηματολόγιο, σ. 749
Μ. Δελλή, Οι ιδιαιτερότητες της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σ. 756
Χ. Πασιάκου, Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμών, σ. 759

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Γ. Διαμαντόπουλος, Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το σύνολο του τιμήματος) στην επιβληθείσα κατάσχεση ακινήτου, στο οποίο ως κύριος φέρεται ο εκ προσυμφώνου πωλητής (Γνωμοδότηση), σ. 619
ΓνμδΝΣΚ 237/2018: Δημοτικά τέλη για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, σ. 623
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ Ε.2141/16.7.2019: Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, σ. 772
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΟλΑΠ 13/2018: Πότε η μη προσκόμιση της κατ’ άρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ΄ ν. 3852/2010 αποφάσεως της οικονομικής επιτροπής δήμου για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από το δήμο επάγεται την απόρριψη της τελευταίας ως απαράδεκτης (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 670
ΣτΕ 540/2019: Η απένταξη του «παλαιού αιγιαλού» από την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και η υπαγωγή αυτού στη δημόσια κτήση μετά τη θέσπιση του άρθρου 24 του ν. 4607/2019 (Παρατ. Α. Κουρκάκη), σ. 710
ΑΠ 34/2019: Εφόσον αποδείχθηκε η παραγώγως και πρωτοτύπως κτηθείσα κυριότητα του αιτούντος επί του επίδικου αγροτεμαχίου, η αρχική (πρώτη) εγγραφή του αγροτεμαχίου αυτού στο κτηματολογικό βιβλίο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» είναι ανακριβής και διορθωτέα κατ’ άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998, σ. 693
ΜΕφΘεσ 1640/2018: Η δεσμευτικότητα του κανονισμού συνιδιοκτησίας ως προς τους όρους με τους οποίους απαγορεύεται σε συνιδιοκτήτη η ενέργεια μεταβολών ή επιβάλλεται η χρήση μερών της οικοδομής κατ’ ορισμένο τρόπο (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 658
ΔΕφΑθ 10/2019: Η απόφαση περί αναδάσωσης πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής, αλλά η αιτιολογία μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (Παρατ. Α. Ιωσηφίδου), σ. 731
ΜΠρΘεσ 5195/2019: Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων αγωγής της οποίας το αντικείμενο έχει εκλείψει ως φανερά αβάσιμης (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 680
ΜΠρΗρ 107/2019 (ασφαλιστικά μέτρα): Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση αγροτεμαχίου του Δημοσίου επί του οποίου είχε κατασκευαστεί θερμοκήπιο (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δημητρά), σ. 742

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: IV + 186
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

601 Κωνσταντία Εµµανουηλίδου, Αρχή του ανοικτού κτηµατολογίου

609 Μαρία Περτσελάκη, Η αδικοπρακτική ευθύνη

του Υποθηκοφύλακα-Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου

615 Ιωάννης Ν. Κατράς, Η λειτουργία των νέων εµπορικών µισθώσεων µετά την πάροδο του νόµιµου χρόνου διάρκειάς τους

619 Γεώργιος Διαµαντόπουλος, Άµυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάµει προσυµφώνου (µε εξοφληµένο το σύνολο του τιµήµατος) στην επιβληθείσα κατάσχεση ακινήτου, στο οποίο ως κύριος φέρεται ο εκ προσυµφώνου πωλητής (Γνωµοδότηση)

623 ΓνΝΣΚ 237/2018: Δηµοτικά τέλη για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

640 ΑΠ 456/2018 (Δ΄ τµήµα): Αντικειµενικά όρια δεδικασµένου επί άκυρης καταγγελίας µίσθωσης. Από το δεδικασµένο καταλαµβάνονται και τα διαπλαστικά δικαιώµατα, εφόσον αυτά εντάσσονται στο αντικείµενο της δίκης για την οποία η τελεσίδικη απόφαση

645 ΜΕφΘεσ 683/2018: Η αξίωση αποζηµίωσης των άρθρ. 577-578 ΑΚ περιλαµβάνει τη θετική και αποθετική ζηµιά (άρθρ. 297-298 ΑΚ) που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε το ελάττωµα ή την έλλειψη της συµφωνηµένης ιδιότητας του µισθίου

646 ΜΕφΘεσ 942/2018: Χρηµατοδοτική µίσθωση· σύνθετη ή µικτή σύµβαση. Πότε η µίσθωση προσοδοφόρου αστικού ακινήτου είναι εµπορική. Υποµίσθωση· όροι αυτής

ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

652 ΑΠ 273/2018 (Δ΄ τµήµα): Η προσβολή της σύγχρησης των κοινόχρηστων µερών της πολυκατοικίας επιστηρίζει αξιώσεις από αδικοπραξία

658 ΜΕφΘεσ 1640/2018: Η δεσµευτικότητα του κανονισµού συνιδιοκτησίας ως προς τους όρους µε τους οποίους απαγορεύεται σε συνιδιοκτήτη η ενέργεια µεταβολών ή επιβάλλεται η χρήση µερών της οικοδοµής κατ’ ορισµένο τρόπο (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

665 ΜΕφΘεσ 421/2018: Πότε η απεγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος από τη στέγη οικοδοµής κρίνεται καταχρηστική

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

670 ΟλΑΠ 13/2018: Πότε η µη προσκόµιση της κατ’ άρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ΄ ν. 3852/2010 αποφάσεως της οικονοµικής επιτροπής δήµου για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από το δήµο επάγεται την απόρριψη της τελευταίας ως απαράδεκτης (Παρατ. Γ. Διαµαντόπουλος)

674 ΑΠ 2034/2017 (Γ΄ τµήµα): Επί αγωγής διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των α.ν. 2039/1939 και ν. 4182/2013 (καταλειπόµενης περιουσίας υπέρ κοινωφελών σκοπών)

676 ΜΕφΠατρ 29/2019: Επανάληψη συζήτησης κτηµατολογικής αίτησης (άρθρ. 6 § 3 ν. 2664/1998) προκειµένου να προσκοµιστεί επικαιροποιηµένο αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος

677 ΔΕφΑθ 2059/2019 (ΣΤ΄ τµήµα, Μονοµελές): Ακυρότητα συζήτησης λόγω θυροκόλλησης του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου στη διεύθυνση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία δηλωνόταν στη σφραγίδα της και όχι σε αυτή που αναγραφόταν στο δικόγραφο

678 ΜΠρΜυτ 229/2019: Αυτεπάγγελτη αναβολή κτηµατολογικής δίκης, ώστε να συνεκδικαστεί µε αντίθετη κτηµατολογική δίκη, στην οποία η ενάγουσα είχε ασκήσει κύρια παρέµβαση

680 ΜΠρΘεσ 5195/2019: Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων αγωγής της οποίας το αντικείµενο έχει εκλείψει ως φανερά αβάσιµης (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου)

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

684 ΑΠ 338/2019 (Γ΄ τµήµα): Απόσβεση πραγµατικής δουλείας, επειδή η άσκησή της κατέστη µάταιη και περιττή

687 ΤρΕφΠειρ 377/2019: Η µεταβίβαση της επικαρπίας για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκειά της αποτελεί ενοχική δικαιοπραξία

689 ΜΕφΔωδ 41/2019: Αποζηµίωση για επωφελείς δαπάνες. Ο κακόπιστος νοµέας δεν έχει δικαίωµα επίσχεσης για δαπάνες, αλλά µόνο αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού για επωφελείς δαπάνες

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

693 ΑΠ 34/2019 (Α2΄ τµήµα): Εφόσον αποδείχθηκε η παραγώγως και πρωτοτύπως κτηθείσα κυριότητα του αιτούντος επί του επίδικου αγροτεµαχίου, η αρχική (πρώτη) εγγραφή του αγροτεµαχίου αυτού στο κτηµατολογικό βιβλίο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» είναι ανακριβής και διορθωτέα κατ’ άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998

699 ΜΕφΑθ 4496/2019: Διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων κατ’ άρθρο 6 § 8 ν. 2664/1998· προϋποθέσεις παραδεκτού

702 ΜΠρΘεσ 5692/2018: Διόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων κατ’ άρθρο 6 § 8 ν. 2664/1998. Αδικαιολόγητη η άρνηση προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου να καταχωρίσει αίτηση λόγω παρέλευσης της προθεσµίας του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, καθόσον η σχετική διάγνωση εκφεύγει του ελέγχου του

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

705 ΟλΣτΕ 689/2019: Το νοµοθετικό κενό, της µη εισέτι εκδόσεως του προβλεπόµενου στο άρθρο 21 § 4 του ν. 1650/1982 διατάγµατος, δεν µπορεί να πληρωθεί ερµηνευτικά από το δικαστή· ευθεία αγωγή αποζηµίωσης

707 ΑΠ 40/2019 (Δ΄ τµήµα): Εύρος αναιρετικού ελέγχου (ΚΠολΔ 559 αριθ. 19) αιτιολογιών απόφασης περί καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης. Αναίρεση της απόφασης για εσφαλµένο υπολογισµό της αµοιβής δικηγόρου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΓΑΙΕΣ/ΑΙΓΙΑΛΟΣ

710 ΣτΕ 540/2019 (Ε΄ τµήµα):Η απένταξη του «παλαιού αιγιαλού» από την ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου και η υπαγωγή αυτού στη δηµόσια κτήση µετά τη θέσπιση του άρθρου 24 του ν. 4607/2019. Η επίδραση της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας στη θέσπιση της νέας ρύθµισης (Παρατ. Α. Κουρκάκη)

717 ΤρΕφΔωδ 251/2018: Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας στις νήσους Πάτµο και Αρκιούς. Απόρριψη αγωγής ελληνικού Δηµοσίου

721 ΜΠρΚεφ 111/2019 (ασφαλιστικά µέτρα): Ακυρωτική η διαφορά που αναφύεται από την αµφισβήτηση της νοµιµότητας των πράξεων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Η διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΣτΕ

722 ΜΠρΗρ 710/2018: Πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού· πότε δεν είναι αναγκαία η προσκόµιση αποδεικτικού καταβολής 20% του επιβληθέντος προστίµου ή της καθορισθείας αποζηµίωσης

ΔΑΣΗ/ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

731 ΑΠ 46/2019 (Γ΄τµήµα): Αναίρεση απόφασης εφετείου επειδή δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιον ότι έλαβε υπόψη και το χάρτη απογραφής δασών του

731 ΔΕφΑθ 10/2019 (Β΄ τµήµα ακυρωτικό): Η απόφαση περί αναδάσωσης πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς τον χαρακτηρισµό της έκτασης ως δάσους ή δασικής, αλλά η αιτιολογία µπορεί να συµπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (Παρατ. Α. Ιωσηφίδου)

735 ΠΠρΑθ 2400/2018: Συµβόλαιο πώλησης δασικής έκτασης δεν πάσχει από ακυρότητα, όταν δεν προκύπτει ο οριστικός και αµετάκλητος χαρακτήρας της έκτασης ως δασικής

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

739 ΜΕφΠειρ 275/2019 (ασφαλιστικά µέτρα): Προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διατάξεις του άρθρου 4 §§ 2 και 4 α.ν. 2344/1940 που προβλέπουν απόσβεση εµπράγµατων δικαιωµάτων των κυρίων ιδιωτικών κτηµάτων κρίνονται αντισυνταγµατικές

742 ΜΠρΗρ 107/2019 (ασφαλιστικά µέτρα): Πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση αγροτεµαχίου του Δηµοσίου επί του οποίου είχε κατασκευαστεί θερµοκήπιο (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-Δηµητράς)

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

749 Γεώργιος Χατζόπουλος, Μεσεγγυηµένες εχθρικές περιουσίες και Εθνικό Κτηµατολόγιο

756 Μαρί Δελλή, Οι ιδιαιτερότητες της µεταφοράς

συντελεστή δόµησης

759 Χαρούλα Πασιάκου, Μετεγκατάσταση ή µεταφορά οικισµών

ΕΓΚYΚΛΙΟΙ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

772 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ Ε.2141/16.7.2019: Διευκρινίσεις για ζητήµατα που άπτονται των βραχυχρόνιων µισθώσεων στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού

777 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Εφέτης

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· Δήμητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωμαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειμαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· Δήμητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Δρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Αριστοτέλης-Κοσμάς Δούκας, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Δημήτριος Νικολακάκης, Δρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταμάτιος Κουμάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δρ.N., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, Δρ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, Δικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος Αθηνών· Δημήτριος Κουρκουμέλης, Δικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών· Όλγα Πάτσιου, Δικηγόρος Καστοριάς· Νικόλαος Τριανταφύλλου, Δρ.Ν., Δικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, Δικηγόρος Αθηνών· Αναστασία Δρανδάκη, Συμβολαιογράφος Ρεθύμνου· Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συμβολαιογράφος Κομοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταμένη Κτηματολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιμοπούλου, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόμος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, Διευθυντής Δασών

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού