Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 4 (2020)
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2020
Αριθμός τεύχους
4
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 4 (2020)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 4 (2020)

ΤΕΥΧΟΣ ● 4 2020 • Οκτώβριος - ∆εκέµβριος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ. Περτσελάκη, Η δικονοµική διαφοροποίηση αυτοπρόσωπης εµφάνισης και εξέτασης διαδίκων, σ. 649

Σ. Μαυρίδης, Ο φόρος µεταβίβασης ακινήτου. Η περίπτωση του αναγκαστικού πλειστηριασµού, σ. 662

Α. Ζάχος, Τα δηµόσια βιβλία ακινήτων στην ιταλική έννοµη τάξη, σ. 671

Α. Φλώρου, Η ex lege αυτοδίκαιη περιέλευση της σχολικής περιουσίας στην κυριότητα του δήµου, εντός των ορίων του οποίου εµπίπτει, και η κατά τον ίδιο τρόπο υπεισέλευσή του στις έννοµες σχέσεις µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, σ. 852

Ζ. Γκίκα, Αµάχητο τεκµήριο ακρίβειας των πρώτων εγγραφών και τεκµήριο κυριότητας του ∆ηµοσίου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, σ. 863

Σ. Κλεισιάρης, Απάτη επί δικαστηρίω σε δίκη αναγνώρισης δικαιούχων αποζηµίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σ. 886

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, ∆ιαχρονικό δίκαιο των προνοµίων σε πίνακα κατάταξης κατόπιν περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας. Η νεοπαγής διάταξη του άρθρου 43 ν. 4715/2020 αποτελεί περίπτωση ψευδοερµηνευτικού νόµου, σ. 689

ΓνµδΝΣΚ 19/2020, Αδικαιολόγητη άρνηση επιστροφής του τιµήµατος στον παραχωρησιούχο µετά την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της κυριότητας ακινήτου, σ. 706

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΟλΑΠ 4/2020: Αξιολόγηση ποινικού δεδικασµένου από το πολιτικό δικαστήριο (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου), σ. 743

ΟλΣτΕ 709/2020: Αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 23 ν. 4061/2012 για τη δυνατότητα εξαγοράς δηµόσιων αγροτικών κτηµάτων από τους αυθαίρετους κατόχους τους (Παρατ. Π. Ζήτση), σ. 759

ΜΕφ∆ωδ 51/2020 και ΜΕφΘεσ 249/2020: ∆ιαδικασία θέσης επιχείρισης υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης ν. 4307/2014· τρόπος συµµετοχής της επιχείρησης στη σχετική δίκη (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου), σ. 712

Τρ∆ΠρΝαυπλ 31/2019: Υποχρέωση αποζηµίωσης σε περίπτωση ατυχήµατος σε σπήλαιο, στον προαύλιο χώρο του οποίου υπήρχε ιερός ναός και τελούνταν λατρευτικές πράξεις (Παρατ. Κ. Παπαγεωργίου), σ. 771

ΠΠρΑθ 414/2020 και ΜΠρΘεσ 5033/2020: Η άρση -ευθεία και αντίστροφη- της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας: δικονοµικές προεκτάσεις (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά), σ. 727

ΜΠρΚερκ 403/2020: Στην έννοια του καλόπιστου τρίτου αποκτώντος, ο οποίος προστατεύεται από το µαχητό τεκµήριο ακρίβειας των µεταγενέστερων κτηµατολογικών εγγραφών, εµπίπτει και ο κατασχών δανειστής (Παρατ. Α. Θεοδοσιάδη), σ. 833

ΜΠρΑθ 1252/2019: Καταχώριση πρακτικού διαµεσολάβησης επί αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 στα κτηµατολογικά φύλλα (Σηµ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου), σ. 813

ΜΠρΘεσ 5205/2018: Προϋποθέσεις παραδεκτού αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 κατά αποβιώσαντος και φεροµένου ως δικαιούχου εµπράγµατου δικαιώµατος στις πρώτες κτηµατολογικές εγγραφές (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 844

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2020
Αριθμός τεύχους
4
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΕΥΧΟΣ ● 4 2020 • Οκτώβριος - ∆εκέµβριος • Έτος B΄

ΜΕΛΕΤΕΣ

649 Μαρία Περτσελάκη, Η δικονοµική διαφοροποίηση αυτοπρόσωπης εµφάνισης και εξέτασης διαδίκων

662 Στυλιανός ∆. Μαυρίδης, Ο φόρος µεταβίβασης ακινήτου. Η περίπτωση του αναγκαστικού πλειστηριασµού

671 Αλέξανδρος Ζάχος, Τα δηµόσια βιβλία ακινήτων στην ιταλική έννοµη τάξη

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

689 Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, ∆ιαχρονικό δίκαιο των προνοµίων σε πίνακα κατάταξης, ο οποίος συνετάγη µετά την έναρξη ισχύος των ν. 4335/2015, 4336/2015 και 4446/2016, κατόπιν περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας. Η νεοπαγής διάταξη του άρθρου 43 ν. 4715/2020 αποτελεί περίπτωση ψευδοερµηνευτικού νόµου

706 ΓνΝΣΚ 19/2020 (Στ΄ τµήµα): Αδικαιολόγητη άρνηση επιστροφής του τιµήµατος στον παραχωρησιούχο µετά την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της κυριότητας ακινήτου

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

∆ίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων

712 ΜΕφ∆ωδ 51/2020 (εκούσια δικαιοδοσία), ΜΕφΘεσ 249/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): ∆ιαδικασία θέσης επιχείρισης υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης ν. 4307/2014· τρόπος συµµετοχής της επιχείρησης στη σχετική δίκη (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου)

722 ΜΕφΘεσ 295/2020 (τακτική διαδικασία): Μεταβίβαση επιχείρησης· προϋποθέσεις και συνέπειες

724 ΠΠρΚαλ 33/2020 (τακτική διαδικασία): Τρόπος λύσης κοινωνίας και τρόπος διανοµής του επίκοινου πράγµατος· δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο οµολογίας

727 ΠΠρΑθ 414/2020 (τακτική διαδικασία), ΜΠρΘεσ 5033/2020 (ειδική διαδικασία): Η άρση -ευθεία και αντίστροφη- της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας: δικονοµικές προεκτάσεις (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά)

740 ΜΠρΚαλ 152/2020 (τακτική διαδικασία): Μεταβίβαση επιχείρησης· προϋποθέσεις και συνέπειες

Ποινικές εκφάνσεις

στο δίκαιο ακινήτων

743 ΟλΑΠ 4/2020: Το πολιτικό δικαστήριο υποχρεούται να συνεκτιµήσει το τεκµήριο αθωότητας, όµως, αυτό δεν ισοδυναµεί µε δέσµευση του πολιτικού δικαστηρίου από το ποινικό δεδικασµένο (Παρατ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου)

753 ΤρΕφΘεσ 100/2020 (τακτική διαδικασία): Επίδραση της ποινικής καταδίκης του εργολάβου οικοδοµής στην ένσταση παραγραφής της σχετικής αστικής αξίωσης κατ’ άρθρο 937 ΑΚ. Αναβολή συζήτησης της διαφοράς µέχρι την έκδοση αµετάκλητης ποινικής απόφασης

755 ΜΕφΘεσ 74/2020 (τακτική διαδικασία): Ανθρωποκτονία από πρόθεση µεταξύ ιδιοκτητών γειτονικών οικοπέδων για διατάραξη της νοµής ακινήτου· εύρος αξίωσης λόγω ψυχικής οδύνης· έννοια οικογένειας του θύµατος

∆ηµόσια κτήµατα

759 ΟλΣτΕ 709/2020: Αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 23 ν. 4061/2012 για τη δυνατότητα εξαγοράς δηµόσιων αγροτικών κτηµάτων από τους αυθαίρετους κατόχους τους (Παρατ. Π. Ζήτση)

765 ΤρΕφ∆ωδ 19/2019 (τακτική διαδικασία): Χρησικτησία επί χορτολιβαδικής έκτασης, κατ’ άρθρ. 4 ν. 3127/2003. Η µη σύνταξη πρωτοκόλλου αποβολής και η µη υποβολή αιτήµατος εξαγοράς δικαιολογούν την καλή πίστη της χρησιδεσπόζουσας

768 ΜΠρΧαλκ 174/2019 (τακτική διαδικασία): Απόκτηση κυριότητας µε χρησικτησία σε βάρος του ∆ηµοσίου, λόγω καταχρηστικής συµπεριφοράς του τελευταίου

Ακίνητα µνηµεία

771 Τρ∆ΠρΝαυπλ 31/2019: Υποχρέωση αποζηµίωσης σε περίπτωση ατυχήµατος σε σπήλαιο, στον προαύλιο χώρο του οποίου υπήρχε ιερός ναός και τελούνταν λατρευτικές πράξεις (Παρατ. Κ. Παπαγεωργίου)

Ακίνητη σχολική περιουσία

780 ΑΠ 125/2020 (∆΄ τµήµα): Η άσκηση µισθωτικής αγωγής από εκµίσθωση σχολικού κτηρίου κατά µη πραγµατικού υποχρέου δεν διακόπτει τη σχετική παραγραφή αξίωσης

782 ΠΠρΘεσ 2563/2020 (τακτική διαδικασία): Ενεργητική νοµιµοποίηση επί αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 επί ακινήτου προοριζόµενου να στεγάσει νηπιαγωγείο

785 ΜΠρΘεσ 2051/2019 (εκούσια δικαιοδοσία): Αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 ώστε δικαιούχος κυριότητας ΚΑΕΚ στο οποίο υπάρχουν κτίσµατα σχολείων να εµφανιστεί ο οικείος δήµος

∆ικονοµικό δίκαιο

788 ΟλΑΠ 5/2020: Η ακύρωση διαταγής πληρωµής, που, όµως, στήριξε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, για να κριθεί αν δικαιολογεί την επιδίκαση αποζηµίωσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ΚΠολ∆ 940 §

792 ΕφΘεσ 207/2020 (τακτική διαδικασία): Όταν έφεση προσδιορίζεται προς συζήτηση δύο φορές δεν προσήκει ο θεσµός της συνεκδίκασης, αφού δεν πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις

793 ΜΕφΘεσ 16/2020 (ειδική διαδικασία µισθωτικών διαφορών): Πότε υπάρχει δεδικασµένο ως προς την έλλειψη υπαιτιότητας εργολάβου για κατασκευαστικές πληµµέλειες, αυθαίρετες παραβάσεις και την εµπρόθεσµη παράδοση του έργου

796 ΜΕφΘεσ 90/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): Έκταση ευθύνης οµόρρυθµου εταίρου, όταν η διαταγή πληρωµής εκδόθηκε σε βάρος της οµόρρυθµης εταιρείας.

799 ΜΕφΘεσ 266/2020 (τακτική διαδικασία): Συνταγµατική η απαγόρευση άσκησης ενδίκων µέσων κατά απόφασης που εκδίδεται επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου καθορισµού αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος

801 ΠΠρΚαλ 26/2020 (τακτική διαδικασία): Τοπική αναρµοδιότητα επί αγωγής διαρρήξεως καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης

802 ΠΠρΑθ 864/2020 (τακτική διαδικασία): ∆ιόρθωση δικαστικής απόφασης στην περίπτωση παραίτησης του διορισµένου συµβολαιογράφου ως επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου (Σηµ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά)

803 ΜΠρΧαλκ 88/2020 (τακτική διαδικασία): Αρνητική αγωγή ακινήτου χαρακτηρισθέντος αναδασωτέας δασικής έκτασης. Πότε αναγκαία η τήρηση της διοικητικής προδικασίας του άρθρου 8 § 1 α.ν. 1539/1938

806 ΜΠρΚατ 103/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών): ∆ιαχρονικό δίκαιο προνοµίων και κρίσιµος χρόνος σύνταξης του πίνακα κατάταξης

808 ΜΠρΙω 473/2020 (ειδική διαδικασία περιουσιακές διαφορές): ∆ιαχρονικό δίκαιο προνοµίων. Η διάταξη του άρθρου 43 ν. 4715/2020 ως µη γνήσια ερµηνευτική δεν έχει αναδροµική ισχύ

811 ΜΠρΚατ 196/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Αίτηση ανάκλησης της ΚΠολ∆ 724 § 2 εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων και όχι της εκούσιας δικαιοδοσίας

∆ίκαιο διαιτησίας

και διαµεσολάβησης

813 ΜΠρΑθ 1252/2019 (εκούσια δικαιοδοσία): Πρακτικό διαµεσολάβησης επί αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 επιτρεπτώς καταχωρείται στα κτηµατολογικά φύλλα, εφόσον συνυποβληθούν προς καταχώριση και όλα εκείνα τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο συµβολαιογραφικό έγγραφο που πρόκειται να καταχωρηθεί (Σηµ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου)

∆ίκαιο κτηµατολογίου

818 ΜΕφΛαρ 55/2020: Όταν ο τίτλος κυριότητας είναι η έκτακτη χρησικτησία, η διόρθωση της κτηµατολογικής εγγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη» συντελείται µόνο µε την αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

820 ΜΕφΘεσ 115/2020 (τακτική διαδικασία): Μη εκκλητή, ως µη οριστική, η δικαστική απόφαση που παραπέµπει προς εκδίκαση αγωγή ενώπιον του αρµόδιου τµήµατος του δικαστηρίου στη σύνθεση του οποίου θα συµµετέχει κτηµατολογικός δικαστής

822 ΜΠρΘεσ 2883/2020 (τακτική διαδικασία): Ανακρίβεια κτηµατολογικών εγγραφών και αναγνώριση των εναγόντων ως δικαιούχων δουλείας διόδου επί του επίδικου εδαφικού τµήµατος, ώστε να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να άρει την προσβολή (µε αποµάκρυνση της θύρας που τοποθέτησε)

827 ΜΠρΘεσ 347/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): ∆ιόρθωση κτηµατολογικής εγγραφής κατ’ άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998 και πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης, δυνάµει της οποίας προσπορίζεται κυριότητα πρωτοτύπως

833 ΜΠρΚερκ 403/2020 (τακτική διαδικασία): Στην έννοια του καλόπιστου τρίτου αποκτώντος, ο οποίος προστατεύεται από το µαχητό τεκµήριο ακρίβειας των µεταγενέστερων κτηµατολογικών εγγραφών, εµπίπτει και ο κατασχών δανειστής. Αοριστία της κρινόµενης κτηµατολογικής αγωγής, αφού ο ενάγων δεν επικαλείται κακοπιστία του κατασχόντος δανειστή (Παρατ. Α. Θεοδοσιάδη)

839 ΜΠρΘεσ 1596/2019 (εκούσια δικαιοδοσία): Αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998 δεν είναι επιτρεπτή εάν δεν συµµετέχει στη δίκη ο τρίτος, τα δικαιώµατα του οποίου ή τα όρια του ακινήτου του οποίου αµφισβητούνται. ∆εν αρκεί η κοινοποίηση της αίτησης σε αυτόν

841 ΜΠρΘεσ 5692/2018 (εκούσια δικαιοδοσία): Αδικαιολόγητη η άρνηση προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου να καταχωρίσει αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998 λόγω παρέλευσης της προθεσµίας µε την οποία οι πρώτες εγγραφές κατέστησαν οριστικές

844 ΜΠρΘεσ 5205/2018 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις παραδεκτού αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 κατά αποβιώσαντος και φεροµένου ως δικαιούχου εµπράγµατου δικαιώµατος στις πρώτες κτηµατολογικές εγγραφές, όταν ο τελευταίος είχε αποβιώσει πριν την άσκηση της αγωγής (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου)

Ειδικά ζητήµατα

852 Αλεξία Χ. Φλώρου, Η ex lege αυτοδίκαιη περιέλευση της σχολικής περιουσίας στην κυριότητα του δήµου, εντός των ορίων του οποίου εµπίπτει, και η κατά τον ίδιο τρόπο υπεισέλευσή του στις έννοµες σχέσεις µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων. Με αφορµή την πρόσφατη ΑΠ 125/2020

863 Ζωή Γκίκα, Αµάχητο τεκµήριο ακρίβειας των πρώτων εγγραφών και τεκµήριο κυριότητας του ∆ηµοσίου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την ΜΕφΛαρ 55/2020

886 Σταύρος Κλεισιάρης, Απάτη επί δικαστηρίω σε δίκη αναγνώρισης δικαιούχων αποζηµίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την ΑΠ 1306/2019

897 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού