Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2021)
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2021
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2021)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ ●2 2021 • Απρίλιος - Ιούνιος •

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Μακρίδου, Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). ∆ικονοµικά ζητήµατα, σ. 257

Α. Θεοδοσιάδης, Ανοικτή θέση στάθµευσης στην πιλοτή και αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές, σ. 263

Ε. Λανταβού, Χρησικτησία και δηµόσια κτήµατα. Συστηµατική ερµηνευτική προσέγγιση του άρθρου 4 ν. 3127/2003, σ. 266

Ε. Λελεγιάννη, Η φορολογική µεταχείριση της χρησικτησίας γενικώς και επί ειδικής ή καθολικής διαδοχής ειδικώς, σ. 291

Β. Μπούτος, Περί της αναθέσεως στους συµβολαιογράφους νέων δηµοσιονοµικής φύσεως και δη αναφεροµένων στο πεδίο της Φορολογίας Κεφαλαίου καθηκόντων, δυνάµει της υπ’ αριθµόν 1031/2021 Αποφάσεως του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, σ. 301

Σ. Ακριτίδης, Έναρξη παραγραφής αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, σ. 460

Γ. Παπαδόπουλος, Η αντιµετώπιση των ερµηνευτικών ζητηµάτων σχετικά µε τον τύπο της κατάρτισης µισθώσεων ακινήτων του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ, ως επιταγή νοµικής ασφάλειας και οικονοµικής ανάλυσης του δικαίου, σ. 467

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Ανακρίβεια πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών, επειδή εµφανίζουν την οικεία διεύθυνση δασών ως δικαιούχο τµηµάτων γης µε ξεχωριστά ΚΑΕΚ επί ενιαίας έκτασης συνολικής επιφάνειας 112.550 τ.µ., η οποία, όµως, ανήκει σε ανώνυµη εταιρεία, σ. 306

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠ 1254/2021: Πότε ανέφικτη η αυτούσια διανοµή ακινήτου, οπότε αναγκαία η διά πλειστηριασµού πώλησή του. Η περίπτωση διαρητηρέου ακινήτου (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 324

ΑΠ 467/2019: Επιδίκαση δικαστικής δαπάνης υπέρ εναγόµενων απλών οµοδίκων εκπροσωπηθέντων από περισσότερους δικηγόρους (Παρατ. Α. ∆ούκα), σ. 425

ΤρΕφΘεσ 268/2020: Πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής κληρονοµίας. Ακύρωση πλασµατικής αποδοχής κληρονοµίας, σ. 354

ΜΕφΑθ 365/2021: Ορθός (δικο)νοµικός χαρακτηρισµός του ισχυρισµού περί ανεπίδεκτου χρησικτησίας ακινήτου (res habilis) (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά), σ. 370

ΠΠρΗρ 16/2021: Αίτηση αντικατάστασης πραγµατογνώµονα-τοπογράφου για εύλογη αιτία· δεν συντρέχει λόγος (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 431

ΜΠρΘεσ 1853/2021: Οριστικοποίηση ανακριβών πρώτων εγγραφών και αξίωση προς αυτούσια απόδοση του αδικαιολογήτως κτηθέντος πλουτισµού, συνεπεία της παραγωγής αµάχητου τεκµηρίου (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά), σ. 421

ΜΠρΗρ 57/2021: Απαράδεκτο της αγωγής αναγνώρισης παρελθούσας έννοµης σχέσης, ελλείψει επίκλησης ειδικού έννοµου συµφέροντος (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά), σ. 364

ΜΠρΘεσ 11882/2019: Ζητήµατα ενεργητικής νοµιµοποίησης του προσηµειούχου ή ενυπόθηκου δανειστή για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» σε περίπτωση ειδικής διαδοχής και ιδίως τιτλοποίησης απαιτήσεων (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 395

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2021
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΕΥΧΟΣ ●2 2021 • Απρίλιος - Ιούνιος • Έτος Γ΄

ΜΕΛΕΤΕΣ

257 Καλλιόπη Μακρίδου, Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). ∆ικονοµικά ζητήµατα

263 Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Ανοικτή θέση στάθµευσης στην πιλοτή και αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές

266 Ειρήνη Λανταβού, Χρησικτησία και δηµόσια κτήµατα. Συστηµατική ερµηνευτική προσέγγιση του άρθρου 4 ν. 3127/2003

291 Ελένη Λελεγιάννη, Η φορολογική µεταχείριση της χρησικτησίας γενικώς και επί ειδικής ή καθολικής διαδοχής ειδικώς

301 Βασίλειος Μπούτος, Περί της αναθέσεως στους συµβολαιογράφους νέων δηµοσιονοµικής φύσεως και δη αναφεροµένων στο πεδίο της Φορολογίας Κεφαλαίου καθηκόντων, δυνάµει της υπ’ αριθµόν 1031/2021 Αποφάσεως του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

306 Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Ανακρίβεια πρώτων κτηµατολογικών εγγραφών, επειδή εµφανίζουν την οικεία διεύθυνση δασών ως δικαιούχο τµηµάτων γης µε ξεχωριστά ΚΑΕΚ επί ενιαίας έκτασης συνολικής επιφάνειας 112.550 τ.µ., η οποία, όµως, ανήκει σε ανώνυµη εταιρεία. Η επέµβαση της διεύθυνσης δασών στην ιδιωτική περιουσία της εταιρείας καθίσταται όχι µόνον ατελέσφορη, αλλά και έκνοµη, από τη στιγµή που οι επίδικες εκτάσεις (θύλακες) χαρακτηρίζονται κατά τα διδάγµατα της νοµικής και δασικής επιστήµης ως µη δασικές, ώστε να µην διασπούν την ενιαία κτήση της ανώνυµης εταιρείας, όπως αυτή επί µακρόν διαµορφώθηκε. Προσήκουσα ένδικη προστασία

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

∆ιανοµή επικοίνου ακινήτου

324 ΑΠ 1254/2020 (Γ΄τµήµα): Πότε ανέφικτη η αυτούσια διανοµή ακινήτου, οπότε αναγκαία η διά πλειστηριασµού πώλησή του. Η περίπτωση διαρητηρέου ακινήτου (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

333 ΤρΕφΘεσ 241/2020 (τακτική διαδικασία): Αναγκαιότητα διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης προκειµένου το δικαστήριο να αποφασίσει για το εφικτό ή µη της αυτούσιας διανοµής ακινήτου

334 ΠΠρΚατερ 23/2020 (τακτική διαδικασία): Αυτούσια διανοµή ακινήτου διά της εξίσωσης των µερίδων µε την καταβολή χρηµατικού ποσού

338 ΠΠρΧίου 14/2021 (τακτική διαδικασία): Ανέφικτο αυτούσιας διανοµής (µε σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών) κτηρίου που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο

344 ΜΠρΧίου 13/2021 (τακτική διαδικασία): Προσεπίκληση ενυπόθηκης δανείστριας, η οποία έχει επιβάλει και αναγκαστική κατάσχεση, σε δίκη διανοµής ακινήτου

346 ΜΠρΧίου 20/2021 (τακτική διαδικασία): Προϋποθέσεις διανοµής ακινήτου µέσω της πώλησης µε εκούσιο πλειστηριασµό

Κληρονοµικό δίκαιο

353 ΤρΕφΘεσ 245/2020 (τακτική διαδικασία): Πότε η αγωγή περί ακυρώσεως της δωρεάς λόγω απάτης κρίνεται απαράδεκτη, ελλείψει ενεργητικής νοµιµοποίησης

354 ΤρΕφΘεσ 268/2020 (τακτική διαδικασία): Πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής κληρονοµίας. Ακύρωση πλασµατικής αποδοχής κληρονοµίας

356 ΠΠρΧαν 50/2020 (τακτική διαδικασία): Η άγνοια του παθητικού της κληρονοµίας δεν στοιχειοθετεί ουσιώδη πλάνη που να γεννά λόγο ακύρωσης της αποδοχής κληρονοµίας

359 ΜΠρΘεσ 6236/2019 (τακτική διαδικασία): Αναξιότητα και περί κλήρου αγωγή

364 ΜΠρΗρ 57/2021 (τακτική διαδικασία): Απαράδεκτο της αγωγής αναγνώρισης παρελθούσας έννοµης σχέσης, ελλείψει επίκλησης ειδικού έννοµου συµφέροντος (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά)

Εµπράγµατο δίκαιο

370 ΜΕφΑθ 365/2021 (τακτική διαδικασία): Ορθός (δικο)νοµικός χαρακτηρισµός του ισχυρισµού περί ανεπίδεκτου χρησικτησίας ακινήτου (res habilis) (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά)

382 ΠΠρΧίου 1/2021 (τακτική διαδικασία): Αρνητική αγωγή. Η επίδικη γέφυρα αποτελεί αντικείµενο κοινής χρήσης µεταξύ των περισσότερων ιδιοκτητών και δικαιολογεί την εφαρµογή των περί κοινωνίας διατάξεων

∆ίκαιο κτηµατολογίου

386 ΑΠ 276/2020 (Γ' τµήµα): Ανατροπή του κατ’ άρθρ. 13 § 1 ν. 2664/1998 τεκµηρίου ακρίβειας· υποκειµενικά όρια της εκδοθησόµενης απόφασης. Το στίγµα της µεταβίβασης από χαριστική αιτία ανεξάρτητο της συνδροµής καλής πίστης

388 ΑΠ 990/2020 (Γ' τµήµα): Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής και έκτακτη χρησικτησία

390 ΜΠρΘεσ 10653/2019 (τακτική διαδικασία): Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηµατολογικής εγγραφής και χρησικτησία επί δηµόσιου κτήµατος

395 ΜΠρΘεσ 11882/2019 (εκούσια δικαιοδοσία): Ζητήµατα ενεργητικής νοµιµοποίησης του προσηµειούχου ή ενυπόθηκου δανειστή για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών µε την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» σε περίπτωση ειδικής διαδοχής και ιδίως τιτλοποίησης απαιτήσεων (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου)

403 ΜΠρΧαλκιδικ 38/2020 (τακτική διαδικασία): Εσφαλµένη καταχώριση ιδιοκτησίας ως οριζόντιας αντί για κάθετη. Ενεργητική νοµιµοποίηση προς άσκηση της αίτησης του άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998

406 ΜΠρΧαλκιδικ 59/2020 (τακτική διαδικασία): Κρίσιµος χρόνος για την ύπαρξη εµπράγµατου δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή πρώτη εγγραφή είναι αυτός της έναρξης του κτηµατολογίου

408 ΜΠρΧίου 232/2020 (τακτική διαδικασία): Αντικειµενική σώρευση αγωγής άρθρ. 6 § 2 ν. 2664/1998 και αγωγής διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων· νοµιµοποίηση κληρονόµου στην άσκηση των σχετικών αγωγών

412 ΜΠρΧίου 233/2020 (τακτική διαδικασία): Πότε υποχρεωτική κοινή παθητική νοµιµοποίηση των δικαιούχων κυριότητας επί ακινήτων και των ειδικών διαδόχων τους στην αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998

417 ΜΠρΘεσ 6023/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Αίτηση άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998· αντικείµενο δίκης· δηµιουργία νέου ΚΑΕΚ και διόρθωση ποσοστού συγκυριότητας

419 ΜΠρΘεσ 11535/2020 (εκούσια δικαιοδοσία): Αοριστία αίτησης διόρθωσης του άρθρου 6 § 8 ν. 2664/1998, αφορώσα στα ποσοστά συγκυριότητας επί γεωτεµαχίου

421 ΜΠρΘεσ 1853/2021 (τακτική διαδικασία): Οριστικοποίηση ανακριβών πρώτων εγγραφών και αξίωση προς αυτούσια απόδοση του αδικαιολογήτως κτηθέντος πλουτισµού, συνεπεία της παραγωγής αµάχητου τεκµηρίου (Παρατ. Κ. Παπαχρήστου-∆ηµητρά)

∆ικονοµικό δίκαιο

425 ΑΠ 467/2019 (Α2΄ τµήµα): Επιδίκαση δικαστικής δαπάνης υπέρ εναγόµενων απλών οµοδίκων εκπροσωπηθέντων από πλείονες δικηγόρους (Παρατ. Α. ∆ούκα)

430 ΤρΕφΘεσ 63/2020 (τακτική διαδικασία): ∆ιενέργεια πραγµατογνωµοσύνης για το αν το επίδικο ακίνητο είναι αυτό που αποτυπώνεται στους τίτλους ιδιοκτησίας του ενάγοντος ή του εναγοµένου

431 ΠΠρΗρ 16/2021 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Αίτηση αντικατάστασης πραγµατογνώµονα-τοπογράφου για εύλογη αιτία· δεν συντρέχει λόγος (Παρατ. Π. Χριστοδούλου)

436 ΜΠρΘεσ 2573/2020 (τακτική διαδικασία): Έννοµο συµφέρον στο πρόσωπο εκ προσυµφώνου αγοραστή ακινήτου να επιζητεί τη διόρθωση ανακριβούς κτηµατολογικής εγγραφής. Πότε αναγκαία η διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης για την υφιστάµενη κατάσταση της επίδικης έκτασης;

441 ΜΠρΘεσ 4770/2020 (τακτική διαδικασία): ∆ιαταγή για επανάληψη της συζήτησης προκειµένου να προσκοµιστούν έγγραφα για την απόδειξη της παθητικής νοµιµοποίησης των εναγοµένων

445 ΜΠρΚαλαβρ 2/2021 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων): Επικείµενος κίνδυνος προσβολής προσωπικότητας από έργα της ∆ΕΗ και ειδικώς από την εγκατάσταση πυλώνων υπερυψηλής τάσης

∆ίκαιο διαιτησίας

458 ΜΕφΑθ 500/2020: ∆ιεθνής εµπορική διαιτησία επί αγωγής καταβολής εργολαβικού ανταλλάγµατος από σύµβαση έργου

ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

460 Στέφανος Ακριτίδης, Έναρξη παραγραφής αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

467 Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Η αντιµετώπιση των ερµηνευτικών ζητηµάτων σχετικά µε τον τύπο της κατάρτισης µισθώσεων ακινήτων του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ, ως επιταγή νοµικής ασφάλειας και οικονοµικής ανάλυσης του δικαίου

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού