Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2019)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 2 (2019)

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Αποστολάκης, Ιστορικοί και νόμιμοι τίτλοι κυριότητας της πολύπαθης εκκλησιαστικής περιουσίας ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου, σ. 201

Ε. Ρίζος, Εγγραφή υποθήκης μετά τη διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, σ. 215

Ι. Χατζηδημητρίου, Αναγκαστική εκτέλεση επί καταδολιευτικώς απαλλοτριωθέντος ακινήτου και αναγγελία δανειστών, σ. 226

Σ. Παπαϊωάννου, Η οριζόντια ιδιοκτησία στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η επιρροή της αυθαίρετης δόμησης στην ταυτότητά της, σ. 379

Μ. Τζιάρα, Πολεοδομικά μεγέθη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σ. 384

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γ. Διαμαντόπουλος, Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 ΚΕΔΕ, σ. 235

Ελληνικό Κτηματολόγιο 1631/1845184/31.1.2019, Ένορκες βεβαιώσεις κατά την κτηματογράφηση, σ. 397

Ελληνικό Κτηματολόγιο Οικ.ΝΔ 43/1900898/10.1.2019, Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, σ. 398

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 183/2017: Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας (Παρατ. Γ. Βούλγαρη), σ. 352

ΑΠ 208/2017: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»· αντικείμενο της δίκης· κύρια παρέμβαση Ελληνικού Δημοσίου (Ενημ. σημ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 246

ΑΠ 181/2018: Αναγκαιότητα ειδικής μνείας της πραγματογνωμοσύνης από το δικαστήριο της ουσίας (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 322

ΑΠ 404/2018: Μερική ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ. 356

ΑΠ 1332/2018: Από την εικονικότητα και τη συνεπαγομένη ακυρότητα της μεταβιβάσεως του ακινήτου δεν βλάπτεται ο τρίτος που επέβαλε επ' αυτού αναγκαστική κατάσχεση, εφόσον αγνοούσε την εικονικότητα (Παρατ. Α. Δούκα), σ. 264

ΜΕφΔωδ 120/2018: Αντισυνταγματικότητα άρθρου 54 § 5 του ν. 4174/2013 περί υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για το παραδεκτό της συζήτησης εμπράγματης αγωγής (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ. 374

ΜΕφΑθ 710/2019: Πολλαπλές κατασχέσεις· μεταβατικό δίκαιο (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ. 324

ΜΠρΚιλκ 85/2018: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», όταν αιτία κτήσης είναι η κληρονομική διαδοχή (Παρατ. Α. Αντωνίου), σ. 254

ΜΠρΗρ 321/2018: Τριτανακοπή με επίκληση συμπλήρωσης του χρόνου χρησικτησίας κατά το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 333

ΕιρΑθ 561/2019: Εισφορά του ν. 128/1975· δεν είναι νόμιμος ο ανατοκισμός του ποσού της εισφοράς κατά τις περιόδους και τη συχνότητα που ανατοκίζονται τα τραπεζικά δάνεια (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ. 335

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΕΥΧΟΣ 2 2019 • Απρίλιος - Ιούνιος • ISSN: 2653-9578 • TIMH: 40 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Αποστολάκης, Ιστορικοί και νόμιμοι τίτλοι κυριότητας της πολύπαθης εκκλησιαστικής περιουσίας ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου, σ.

Ε. Ρίζος, Εγγραφή υποθήκης μετά τη διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, σ.

Ι. Χατζηδημητρίου, Αναγκαστική εκτέλεση επί καταδολιευτικώς απαλλοτριωθέντος ακινήτου και αναγγελία δανειστών, σ.

Σ. Παπαϊωάννου, Η οριζόντια ιδιοκτησία στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η επιρροή της αυθαίρετης δόμησης στην ταυτότητά της, σ.

Μ. Τζιάρα, Πολεοδομικά μεγέθη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γ. Διαμαντόπουλος, Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 ΚΕΔΕ, σ.

Ελληνικό Κτηματολόγιο 1631/1845184/31.1.2019, Ένορκες βεβαιώσεις κατά την κτηματογράφηση, σ.

Ελληνικό Κτηματολόγιο Οικ.ΝΔ 43/1900898/10.1.2019, Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 183/2017: Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας (Παρατ. Γ. Βούλγαρη), σ.

ΑΠ 208/2017: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»· αντικείμενο της δίκης· κύρια παρέμβαση Ελληνικού Δημοσίου (Ενημ. σημ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ.

ΑΠ 181/2018: Αναγκαιότητα ειδικής μνείας της πραγματογνωμοσύνης από το δικαστήριο της ουσίας (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ.

ΑΠ 404/2018: Μερική ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ.

ΑΠ 1332/2018: Από την εικονικότητα και τη συνεπαγομένη ακυρότητα της μεταβιβάσεως του ακινήτου δεν βλάπτεται ο τρίτος που επέβαλε επ' αυτού αναγκαστική κατάσχεση, εφόσον αγνοούσε την εικονικότητα (Παρατ. Α. Δούκα), σ.

ΜΕφΔωδ 120/2018: Αντισυνταγματικότητα άρθρου 54 § 5 του ν. 4174/2013 περί υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για το παραδεκτό της συζήτησης εμπράγματης αγωγής (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ.

ΜΕφΑθ 710/2019: Πολλαπλές κατασχέσεις· μεταβατικό δίκαιο (Παρατ. Γ. Διαμαντόπουλου), σ.

ΜΠρΚιλκ 85/2018: Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», όταν αιτία κτήσης είναι η κληρονομική διαδοχή (Παρατ. Α. Αντωνίου), σ.

ΜΠρΗρ 321/2018: Τριτανακοπή με επίκληση συμπλήρωσης του χρόνου χρησικτησίας κατά το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ.

ΕιρΑθ 561/2019: Εισφορά του ν. 128/1975· δεν είναι νόμιμος ο ανατοκισμός του ποσού της εισφοράς κατά τις περιόδους και τη συχνότητα που ανατοκίζονται τα τραπεζικά δάνεια (Παρατ. Ζ. Γκίκα), σ.

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού