Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Ενέργεια & Δίκαιο, 29 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
29
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Ενέργεια & Δίκαιο, 29 (2019)


Ενέργεια & Δίκαιο, 29 (2019)

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού για το έτος 2019 περιλαµβάνει τα ενδιαφέροντα άρθρα «Τι είναι δίκαιο της ενέργειας», του Μιχαήλ-Θεόδωρου Μαρίνου, «Ο µηχανισµός αλληλεγγύης για την ασφάλεια εφοδιασµού µε φυσικό αέριο στην ΕΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/1938», της Έλλης Σπερδόκλη, «Η σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ µελών Δ.Σ και εταιρείας στις επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου», του Δηµητρίου-Παναγιώτη Τζάκα και «Η Ενεργειακή Διαιτησία (του άρθρου 37 του Ν. 4001/2011): Η ΡΑΕ ανάµεσα στη σφύρα της ενεργειακής πενίας και τον άκµονα της διαιτητικής υπανάπτυξης», του Σωτήρη Μανωλκίδη.

Περιλαµβάνει, ακόµη, πέντε µακροσκελείς αποφάσεις ηµεδαπών δικαστηρίων, από τις οποίες ξεχωρίζουν η 100/2018 (7µ) του Συµβουλίου της Επικρατεία,ς που έκρινε αίτηση ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων που χορηγούν άδεια παραγωγής, περιβαλλοντικούς όρους και άδεια εγκατάστασης σε σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η 30/2019 (ΕΑ) του αυτού δικαστηρίου, που κρίνει επί του εννόµου συµφέροντος αποκλεισθέντα σε διαγωνισµό του ΔΕΔΔΗΕ να ζητήσει τον αποκλεισµό των συνδιαγωνιζοµένων του, η 675/2018 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκρινε επί αγωγών καταναλωτή σε βάρος της ΔΕΗ ΑΕ, µε αντικείµενο να του αποδώσει ποσά που της κατέβαλε για ΥΚΩ.

Από την ενωσιακή νοµολογία περιέχονται δύο αποφάσεις του ΔΕΕ, οι οποίες εξεδόθησαν επί αιτήσεων προδικαστικών αποφάσεων. Η πρώτη, στην υπόθεση C‑294/18, αναφέρεται στη δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης σε καταναλωτή επί των τελών πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη, στις υποθέσεις C-473/17 και C-546/17, στη συµβατότητα µε το ενωσιακό δίκαιο και την αρχή της αναλογικότητας µέτρων που καθορίζουν ανώτατη τιµή της φιάλης εµφιαλωµένου υγροποιηµένου αερίου πετρελαίου και επιβάλλουν σε ορισµένους επιχειρηµατίες υποχρέωση κατ’ οίκον διανοµής του αερίου αυτού. Επίσης, περιέχεται σε µετάφραση του Χ. Συνοδινού µία ενδιαφέρουσα απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, του Γαλλικού Συµβουλίου της Επικρατείας, που εφαρµόζοντας την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-103/17 κρίνει επί του συµβατού µε το ενωσιακό δίκαιο της θεσπιζοµένης µε νόµο επί της συµβατότητας συνεισφοράς στη γαλλική δηµόσια υπηρεσία ηλεκτρισµού (CSPE).

Επίσης, το τεύχος µας περιέχει δύο αποφάσεις της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών, γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους επί της υπαγωγής της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, της δηµόσιας εταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία του Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο Β΄ και όχι στο Α΄ κεφάλαιο του ν. 3429/2005.

Το έργο του Δηµήτρη Λιάππη «Ηλεκτρική ενέργεια και δίκαιο των συµβάσεων (Από το Μονοπώλιο στο Unbundling και στο Χρηµατιστήριο Ενέργειας, µε τις νέες ρυθµίσεις του ν. 4512/2018)» παρουσιάζεται από τους Παναγιώτη Πικραµµένο, Αθανάσιο Κουτροµάνο και Μιχάλη Φίλιππου, το δε έργο του Παναγιώτη Δέγλερη «Οι δηµόσιες συµβάσεις στην ενωσιακή έννοµη τάξη» (τόµος 1) από τον Χ. Συνοδινό.

Το παρόν τεύχος του περιοδικού περιλαµβάνει, τέλος, τις στήλες των επικαίρων και του νοµοθετικού δελτίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
29
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Άρθρα

24 Τι είναι δίκαιο της ενέργειας,

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

36 Ο μηχανισμός αλληλεγγύης για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938, Έλλη Σπερδόκλη

51 Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μελών Δ.Σ. και εταιρείας στις επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου, Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας

66 Η Ενεργειακή Διαιτησία (του άρθρου 37 του Ν. 4001/2011): Η ΡΑΕ ανάμεσα στη σφύρα της ενεργειακής πενίας και τον άκμονα της διαιτητικής υπανάπτυξης, Σωτήρης Μανωλκίδης

69 Νομοθετικό δελτίο

Νομολογία

• Εθνική

72 Συμβούλιο της Επικρατείας (ΕΑ - Β΄ Τμήμα) 30/2019: Αίτηση αναστολής εκτέλεσης

89 Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα- 7μ) 100/2018: Αίτηση ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων που χορηγούν άδεια παραγωγής, περιβαλλοντικούς όρους και άδεια εγκατάστασης σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

110 Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα) 1808/2018: Αίτηση ακύρωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργο της εκμετάλλευσης από τη ΔΕΗ κοιτασμάτων λιγνίτη.

137 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Ι΄ Τμήμα) 2345/2018: Αίτηση ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης της ΡΑΕ επί αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για υβριδικό σταθμό.

140 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 675/2018: Συνεκδικαζόμενες αγωγές καταναλωτή κατ΄ επίκληση ιδίως των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν υπουργικές αποφάσεις περί ΥΚΩ σε βάρος της ΔΕΗ ΑΕ, ως αποκλειστικής παρόχου των ΥΚΩ, προκειμένου να της αποδώσει ποσά που της κατέβαλε για ΥΚΩ.

• Ενωσιακή

149 ΔΕΕ (δέκατο τμήμα) - Απόφαση της 19ης Απριλίου 2018 στην υπόθεση C‑294/18: Αίτηση προδικαστικής απόφασης - Ερμηνεία του άρθρου 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου

151 ΔΕΕ (πρώτο τμήμα) Απόφαση της 11ης Απριλίου 2019 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-473/17 και C-546/17: Αίτηση προδικαστικής απόφασης - Ερμηνεία αφενός των οδηγιών 2003/55/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και αφετέρου της ΔΕΚ C‑265/08

• Αλλοδαπή

157 Απόφαση αρ. 399115 του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d'Etat) των τμημάτων 9ου και 10ου από κοινού, της 3ης Δεκεμβρίου 2018: Το συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συνεισφοράς στη γαλλική δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού (CSPE) που θεσπίστηκε με το άρθρο 37 του νόμου της 3ης Ιανουαρίου 2003 περί αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και δημόσιας υπηρεσίας (ωφέλειας) της ενέργειας - Εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-103/17 της 25ης Ιουλίου 2018 που εξεδόθη κατόπιν προδικαστικών ερωτημάτων του Conseil d'Etat

Αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών

157 ΑΕΠΠ (6ο κλιμάκιο) 48/2018: Προδικαστική προσφυγή περί ακύρωσης απόφασης του ΑΔΜΗΕ ως αναθέτοντος φορέα, καθ’ ο μέρος έκρινε ως μη αποδεκτή την τεχνική προσφορά του προσφεύγοντος και ως αποκλειστέα την εν όλω προσφορά του σε διαγωνισμό για την προμήθεια δύο τριφασικών μετασχηματιστών, συνολικής καταρχήν εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 90.000 ευρώ.

166 ΑΕΠΠ (3ο κλιμάκιο) 287/2019: Προδικαστική προσφυγή με την οποία ζητείται η ακύρωση απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

177 ΝΣΚ (Α1’ Τμήμα Διακοπών) 150/2018

Βιβλιοπαρουσιάσεις

184 Παναγιώτης Δέγλερης - Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη, τόμ.1, από τον Χ. Συνοδινό

184 Δημήτρης Χ. Λιάππης - Ηλεκτρική ενέργεια και δίκαιο των συμβάσεων (Από το Μονοπώλιο στο Unbundling και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4512/2018), από τους Παναγιώτη Πικραμμένο, Αθανάσιο Κουτρομάνο και Μιχάλη Φίλιππου

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού