Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2024)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2024)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2024 που κυκλοφορεί:

Εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα

Σύμβαση της Χάγης του 2019

Ασθενή σήματα

Αντιανταγωνιστικό αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της δεσπόζουσας επιχείρησης

Διατήρηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ζητήματα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο (ν. 5089/2024)

Συναίνεση σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή άνδρα που
δεν είναι μόνιμος σύντροφος της άγαμης γυναίκας

Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ) από μοναχικό άνδρα - Υιοθεσία τέκνου μητέρας από την ομόφυλη σύζυγό της - Τεχνητή αναπαραγωγή άγαμου μόνου άνδρα

Υποχρεωτική η κατάθεση σημειώματος στα ασφαλιστικά

Αποκτήματα επί ελεύθερης συμβίωσης

Ανεπηρέαστο δεδικασμένου από μεταγενέστερη απόφαση του ΕΔΔΑ

Κατάταξη δανειστών με βάση προνόμια ή μη

Αγωγή άρθ. 101 ΑΚ: δεν υπάρχει εξουσία διάθεσης του αντικειμένου

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2024
Αριθμός τεύχους
2
Τιμή
€ 24,99
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

321 Κ. Χριστοδούλου: Εξελίξεις αιχμής στον ψηφιακό τομέα – ΙΡ, ΙΤ

343 Ι. Δεληκωστόπουλος: Σύμβαση της Χάγης του 2019 για την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Σύγκριση με τον κανονισμό 1215/2012

355 Χρ. Χρυσάνθης: Σήματα με ασθενή διακριτική δύναμη

367 Λ. Γρηγοριάδης: Η ύπαρξη υψηλών φραγμών εισόδου ή επέκτασης ως παράγοντας νομιμοποίησης του αντιανταγωνιστικού αποτελέσματος της συμπεριφοράς της δεσπόζουσας επιχείρησης; Κριτικές παρατηρήσεις στην απόφαση Qualcomm του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (Υπόθ. T-235/18)

378 Α. Κουσουνή-Πανταζοπούλου: Η υποχρέωση διατήρησης και αποκρυπτογράφησης δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η πρόσβαση κρατικών αρχών σε αυτά υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ. Σχόλιο στην από 13.2.2024 απόφαση Podchasov v. Russia

389 Ι. Χορομίδης: Καθορισμός της αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση και καταψήφιση της καταβολής της σε «ενιαία δίκη» – Λοιπά χρονίζοντα ζητήματα της «ενιαίας δίκης» της απαλλοτρίωσης

395 Αθ. Κοτζάμπαση: Ερμηνευτικά ζητήματα του ν. 5089/2024 για την ισότητα στον πολιτικό γάμο

401 Κ. Παντελίδου: Κριτικός διάλογος με την πρόσφατη νομολογία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπό το πρίσμα του ν. 5089/2024 για την ισότητα στον πολιτικό γάμο

412 Κ. Φουντεδάκη: Πρώτη προσέγγιση του νόμου 5089/2024 για την Ισότητα στον Πολιτικό Γάμο

427 Β. Περάκη: Απόκτηση τέκνων και ίδρυση συγγένειας εντός γάμου ομοφύλων

435 Γ. Βαλμαντώνης: Μερικές πρώτες σκέψεις για το ν. 5089/2024

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

443 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

529 Θεματική Νομολογία Εφετείων

562 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

603 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

610 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

621 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

635 Κ. Νικολάου-Πατραγᾶ: Τὰ ἐν Αἰγύπτῳ Μικτὰ Δικαστήρια

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

639 Γ. Ορφανίδης: Κώστας Μπέης (1933-2024)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

444. ΑΠ 358/2023, σημ. Ι. Σπυριδάκη, Έναρξη παραγραφής της παυλιανής αγωγής

449. ΑΠ 1710/2023, παρατ. Γ. Ορφανίδη, Ζητήματα παραδεκτού της ασκήσεως προσθέτων λόγων αναιρέσεως

465. ΑΠ 1464/2023, παρατ. Κ. Φουντεδάκη, Συναίνεση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή άνδρα που δεν είναι ο μόνιμος σύντροφος άγαμης γυναίκας

476. ΑΠ 1988/2022, παρατ. Κ. Παντελίδου, Ο αναιρετικός έλεγχος της ενδοοικογενειακής βίας στη δίκη για την επιμέλεια

478. ΑΠ 1988/2022, παρατ. Ν. Κωνσταντινάκου, Η επάρκεια των αιτιολογιών ως συνέπεια της ακριβούς περιγραφής των πραγματικών περιστατικών (άρθρο 559 αριθμός 19 ΚΠολΔ)

484. ΑΠ 1592/2022, σημ. Μ. Σπυριδάκη, Μη καταβολή διατροφής ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας

487. ΑΠ 1946/2022, παρατ. Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρίας και άμεση αντιπροσώπευση των οργάνων της επί μονομερούς απευθυντέας δηλώ­σεως της βουλήσεώς της

493. ΑΠ 2/2022, παρατ. Ε. Γεωργιακάκη, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα επί ελεύθερης ενώσεως

496. ΑΠ 1278/2023, παρατ. Π. Ρεντούλη, Η κατά τόπον αναρμοδιότητα του οργάνου λήψης ένορκης βεβαίωσης και η επίδρασή της στην εγκυρότητα της τελευταίας

503. ΑΠ 1724/2022, σημ. Ν. Κατηφόρη, Υποχρέω­ση συμμόρφωσης του κράτους διαδίκου προς την οριστική απόφαση του ΕΔΔΑ

506. ΑΠ 146/2024, παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου, Δικαστική ομολογία δεν συντρέχει επί αναφοράς επιζήμιων για τον ενάγοντα γεγονότων στην αγωγή χωρίς την προβολή αντίστοιχου ισχυρισμού από τον αντίδικο

509. ΑΠ 1737/2022, παρατ. Ε. Γεωργιακάκη, Ποινική ρήτρα καλύπτουσα τοκογλυφία

517. ΑΠ 462/2022, σημ. Ι. Σπυριδάκη, Συναίνεση δανειστή για εξάλειψη προσημειώσεως

527. ΑΠ 129/2023, σημ. Γ. Κόντη, Δήλωση τρίτου, διενέργεια συμψηφισμού και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

530. ΜΕφΑθ 953/2023, σημ. Ολ. Κώστα, Οι τόκοι επί οφειλής του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ

536. ΕφΘεσ 186/2023, παρατ. Στ. Πανταζόπουλου, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ως επιθετική πράξη και το ορισμένο των λόγων της

541. ΜΕφΛαρ 106/2022, παρατ. Β. Σοφιανόπουλου/Γ. Σχοινοχωρίτη, Κατάταξη δανειστών στον πίνακα με βάση τα προνόμια. Αίτημα επικουρικής κατάταξης. Αντικατάσταση αιτιολογιών και έκταση του δεδικασμένου

549. ΜΕφΑθ 2535/2023, σημ. Σ. Μούζουρα, Ρήτρα μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού του εργαζομένου

554. ΜΕφΘεσ 732/2023, σημ. Κ. Εμμανουηλίδου, Η καταχώρηση πρόσθετων πληροφοριών στο κτηματολογικό φύλλο

559. ΜΕφΘεσ 1203/2023, παρατ. Ά. Πλεύρη, Διαφορά ακύρωσης ελαττωματικής απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου κατά την ΑΚ 101: Απαιτείται να κηρυχθεί με δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει εξουσία διάθεσης των μερών και συνακόλουθα δεν απαιτείται να προσκομιστεί το ενημερωτικό έγγραφο του άρθ. 3 ν. 4640/2019

570. ΜΠρΑθ 2910/2023, σημ. Ι. Κατρά, Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ) από μοναχικό άνδρα

583. ΠΠρΘεσ 14687/2023, παρατ. Χ. Ανυφαντή, Ο ερμηνευτικός (ή μη) χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου 35 του ν. 4786/2021

585. ΠΠρΘεσ 14687/2023, παρατ. Γ. Αναγνωστόπουλου, Ζητήματα παραδεκτού και παθητικής νομιμοποίησης της αγωγής για ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομίας

591. ΜΠρΠατρ 69/2024, παρατ. Ι. Κατρά, Μη κατάθεση σημειώματος και ερημοδικία διαδίκου στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

593. ΜΠρΠατρ 69/2024, παρατ. Σπ. Γεωρουλέα, Υποχρεωτική παράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου και συνέπειες μη καταθέσεως «σημειώματος» (προτάσεων) στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων μετά τον ν. 4335/2015: Υπερβολική «τυποποίηση» της διαδικασίας ή προσαρμογή του ΚΠολΔ στη δικαστηριακή πρακτική με σκοπό την πληρέστερη προστασία των διαδίκων;

599. ΕιρΘεσ 104/2022, σημ. Κ. Χρονοπούλου, Ασφαλιστικά μέτρα νομής σε περίπτωση κλιμακωτής κατοχής

602. ΕιρΘεσ 709Ε/2022, σημ. Δ. Μουζάκη, Η διοίκηση της κληρονομιάς με την αποδοχή κληρονομιάς επ' ωφελεία της απογραφής

607. ΔΠρΑθ Α 2010/2023, παρατ. Ε. Γιαννακάκι, ΄Ασκηση ενδίκου βοηθήματος σε στερούμενο δικαιοδοσίας Δικαστήριο. Επανάσκηση στο έχον δικαιοδοσία – Προϋποθέσεις

619. ΑΠ 547/2023 (ποιν), παρατ. Κρ. Κοκκινάκη, Ανήλικος παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας

626. ΔΕΕ C-291/21, παρατ. Ν. Κατηφόρη, Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού

636. ΔΕΕ C-367/21, παρατ. Χρ. Χρυσάνθη, Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης στην ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα (άρθ. 15 Καν. 2017/1001 ΕΕ)

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών