Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

CD-ROMs


Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Α 2020, 2021
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Α 2020
Ηλεκτρονική ενημέρωση εξαμήνου Α 2020
© 2021
Συγγραφέας
Σειρά
Ηλεκτρονικές ενημερώσεις
ISBN
978-960-648-266-3
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Α 2020, 2021


Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Α 2020, 2021

H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες ενός εξαμήνου, και ειδικότερα Α 2020, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 31.06.2020

Ειδικότερα:

1. Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ A' 27/7.2.2020)
Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις

2. N. 4663/2020 (ΦΕΚ Α' 30/12.02.2020)
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις

3. N. 4670/2020 (ΦΕΚ A' 43/28.02.2020)
Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

4. Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α 52/11.3.2020)
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

5. Ν. 4678/2020 (ΦΕΚ Α' 70/20.03.2020)
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α' 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Α 2020
Ηλεκτρονική ενημέρωση εξαμήνου Α 2020
© 2021
Συγγραφέας
Σειρά
Ηλεκτρονικές ενημερώσεις
ISBN
978-960-648-266-3
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ

Άγιον ΄Ορος

Άρθρο 105 Συντάγματος 1975/1986 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Καταστατικός Χάρτης Αγίου ΄Ορους, ΝΔ 10/16.9.1926 (ΦΕΚ 309, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εξωτ. Φ. 7611.1/24/ΑΣ 984/1996 (ΦΕΚ 903, τ. Β΄)

ΠΔ 227/1998 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγορανομικός Κώδιξ

ΝΔ 136/1946 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 2741/1999 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Δ. Διοικ.-Αποκ., Οικ.-Οικον., Ανάπτ., Υγ.-Κοιν. Αλληλ., Αγρ. Αν.-Τροφ. 15523/2006 (ΦΕΚ 1187, τ. Β΄)

Ν 3475/1955 (ΦΕΚ 353, τ. Α΄)

ΝΔ 215/1973 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

ΠΔ 524/1978 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 802/1978 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 2323/1995 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 3377/2005 (ΦΕΚ 202, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ.-Ανταγ.-Υποδ. Α2-1145/12.12.2012 (ΦΕΚ 3313, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Ανάπτ.-Ανταγ. 56885/19.11.2014 (ΦΕΚ 3107, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτικά προϊόντα - Αγορές

ΝΔ 3424/1955 (ΦΕΚ 282, τ. Α΄)

ΝΔ 2607/1953 (ΦΕΚ 263, τ. Α΄)

Ν 3475/1955 (ΦΕΚ 353, τ. Α΄)

Ν 4492/2017 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Ν 1361/1983 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 2810/2000 (ΦΕΚ 61, τ. Α΄)

Ν 4015/2011 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

N 4384/2016 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτική ασφάλεια

ΝΔ 3030/1954 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Ν 3585/2007 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ν 2945/2001 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄)

Αγρον. διάτ. 1/2008 (ΦΕΚ 1691, τ. Β΄)

Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτική Τράπεζα - Γεωργικό ενέχυρο

Ν 4332/10-16.8

Ερμηνεία - Νομολογία

Αεροπορικός Κώδικας - Αεροπορία

Ν 1815/1988 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 480/1976 (ΦΕΚ 314, τ. Α΄)

Ν 2912/2001 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2007 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

Ν 4568/2018 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)

Ν 3006/2002 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ν 3913/2011 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Ν 146/16.12.1913-27.1

Ερμηνεία - Νομολογία

Αθλητισμός

Ν 75/1975 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 1646/1986 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 2725/1999 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 4326/2015 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)

Ν 3606/2007 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Δικ., Πολιτ., Δημ. Τάξ. 1000/3/7-α΄/1999 (ΦΕΚ 976, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δικ., Πολιτ., Δημ. Τάξ. 24232/2003 (ΦΕΚ 1040,

τ. Β΄)

Ν 2833/2000 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ν 3516/2006 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Απόφαση Υφ. Πολ.-Τουρ. 3936/2012 (ΦΕΚ 343, τ. Β΄)

ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αιγιαλός

ΑΝ 230/1936 (ΦΕΚ 450, τ. Α΄)

ΑΝ 2344/1940 (ΦΕΚ 154, τ. Α΄)

Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αιμοδοσία - Αιμοληψία

Ν 1820/1988 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄)

Ν 3402/2005 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 138/2005 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

ΠΔ 25/2008 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Αισθητικοί

ΝΔ 361/1969 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Κοιν. Υπηρ. Φ. 74ε/5258/1970 (ΦΕΚ 426, τ. Β΄)

Ν 2519/1997 (ΦΕΚ 165, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2014 (ΦΕΚ 213, τ. Α΄)

ΠΔ 176/2014 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

ΠΔ 49/2016 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

ΠΔ 20/2017 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ακτινοβολίες - Προστασία

ΝΔ 181/1974 (ΦΕΚ 347, τ. Α΄)

ΝΔ 854/1971 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ν 1181/1981 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Υγείας-Πρόν., Ενέργ.-Φυσ. Πόρων, Έρευν.-Τεχνολ., Εργασ. Α2στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Ανάπτ., Εργασ.-Κοιν. Ασφ., Υγείας-Πρόν. 1014/2001 (ΦΕΚ 216, τ. Β΄)

Ν 4310/2014 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 91/2017 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αλιευτικός Κώδιξ - Αλιεία

ΝΔ 420/1970 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 1740/1987 (ΦΕΚ 221, τ. Α΄)

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)

ΠΔ 99/2003 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

Ν 4282/2014 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

ΠΔ 261/1991 (ΦΕΚ 98, τ. Α΄)

ΠΔ 40/1993 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργίας 249341/1998 (ΦΕΚ 358, τ. Β΄)

ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργίας 292288/2002 (ΦΕΚ 12, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Αγρ. Ανάπτ.-Τροφ. 162612/2007 (ΦΕΚ 70, τ. Β΄)

ΠΔ 68/2009 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αλλοδαποί

Ν 1975/1991 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

Ν 2910/2001 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

Ν 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Οικ.-Οικον., Δικ. 4000/4/46-α΄/2009 (ΦΕΚ 1535, τ. Β΄)

Ν 3064/2002 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

ΑπόφασηΥπ. Εξ., Εθν.Άμ., Εσ., Δικ. 4000/4/32-λα΄/2012 (ΦΕΚ 2805, τ. Β΄)

ΠΔ 106/2007 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

ΠΔ 220/2007 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Απασχ., Δικ. 22467/2008 (ΦΕΚ 2208, τ. Β΄)

Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)

Ν 4375/2016 (ΦΕΚ 51, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμμοληψία

ΑΝ 1219/1938 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμπελουργία – Προστασία

ΝΔ 243/1969 (ΦΕΚ 144, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 375770/2001 (ΦΕΚ 891, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 258676/2003 (ΦΕΚ 1517, τ. Β΄)

Ν 3121/2003 (ΦΕΚ 56, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμυντικές - παραμεθόριες περιοχές

ΑΝ 376/1936 (ΦΕΚ 546, τ. Α΄)

Ν 2433/1953 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αναδασμός κτημάτων

Ν 674/1977 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ανάπηροι - θύματα πολέμου

ΝΔ 1044/1971 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

Απαλλοτριώσεις

Ν 2882/2001 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

Ν 2985/2002 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Απόρρητο

ΝΔ 1059/1971 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 2225/1994 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 1969/1991 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 2609/1998 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2915/2001 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

Ν 2859/2000 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312, τ. Α΄)

Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 2961/2001 (ΦΕΚ 266, τ. Α΄)

Ν 3115/2003 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

ΠΔ 47/2005 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αποχέτευση - Ύδρευση

Ν 1068/1980 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

Ν 2744/1999 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Αρτοποιεία

Ν 3526/2007 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Αρχαιότητες

ΚΝ 5351/1932 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 2557/1997 (ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Ν 3658/2008 (ΦΕΚ 70, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Προεδ. Κυβερν. 4411/1968 (ΦΕΚ 129, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32741/470/1991 (ΦΕΚ 633, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32742/469/1991 (ΦΕΚ 639, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32738/471/1991 (ΦΕΚ 639, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/2003 (ΦΕΚ 1124, τ. Β΄)

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Ν 3378/2005 (ΦΕΚ 203, τ. Α΄)

Ν 3520/2005 (ΦΕΚ 274, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Άσεμνοι γυναίκες - Αφροδίσιαι νόσοι

Ν 1193/1981 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Ν 2734/1999 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αστυνομία

Ν 1481/1984 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

ΒΔ 31.12.1957/20.1

ΠΔ 342/1977 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

ΠΔ 180/1979 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εργ. και Δημ. Τάξ. 1011/22/19-ιβ/1994 (ΦΕΚ 724, τ. Β΄)

ΝΔ 1088/1942 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΝΔ 3365/1955 (ΦΕΚ 257, τ. Α΄)

ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

ΠΔ 36/1994 (ΦΕΚ 26, τ. Α΄)

Ν 2130/1993 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/37-μγ/1997 (ΦΕΚ 90, τ. Β΄)

Ν 2713/1999 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)

Ν 2800/2000 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 4249/2014 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ.Ελ.Αστυν. 1023/42-λζ΄/2000 (ΦΕΚ 128, τ. Β΄)

ΠΔ 254/2004 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

ΠΔ 148/2005 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

ΠΔ 120/2008 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

ΠΔ 9/2011 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασυρματιστές - Ασύρματοι

ΝΔ 2625/1953 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

ΝΔ 1244/1972 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

ΠΔ 156/1990 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 4797/1930 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασφάλεια επιχειρήσεων - Γραφεία ιδιωτικών ερευνών

Ν 2518/1997 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασφαλιστικές εισφορές

ΑΝ 86/1967 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

ΑΝ 1846/1951

Ν 2335/1995 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄)

Ν 1738/1987 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Ν 2408/1996 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 3050/2002 (ΦΕΚ 214, τ. Α΄)

Ν 4321/2015 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 3029/2002 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ατμολέβητες

ΒΔ 11.3/4.4.1955 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Αν.-Ανταγ.-Υπ. 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656, τ. Β΄)

Αυτοκίνητα

Α. Νόμοι

Ν 4841/1930 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

ΑΝ 412/1936 (ΦΕΚ 566, τ. Α΄)

ΑΝ 170/1967 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 383/1976 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

Ν 489/1976 (ΦΕΚ 331, τ. Α΄)

Ν 588/1977 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ν 760/1978 (ΦΕΚ 37, τ. Α΄)

Ν 803/1978 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 1073/1980 (ΦΕΚ 214, τ. Α΄)

Ν 1108/1980 (ΦΕΚ 304, τ. Α΄)

Ν 1437/1984 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

Ν 1575/1985 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 1591/1986 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Ν 1882/1990 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ν 1903/1990 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ν 3181/2003 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

Ν 3446/2006 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)

Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Ν 4482/2017 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Β. Βασιλικά Διατάγματα. Νομοθετικά Διατάγματα

ΒΔ 28.1/4.2

ΒΔ 14.8/8.9

ΝΔ 2396/1953 (ΦΕΚ 117, τ. Α΄)

ΝΔ 4354/1964 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

ΝΔ 511/1970 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

ΝΔ 701/1970 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΝΔ 805/1971 (ΦΕΚ 1, τ. Α΄)

ΝΔ 869/1971 (ΦΕΚ 79, τ. Α΄)

ΒΔ 281/1973 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Γ. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 288/1976 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

ΠΔ 455/1976 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

ΠΔ 1161/1977 (ΦΕΚ 380, τ. Α΄)

ΠΔ 65/1981 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

ΠΔ 219/1981 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 243/1987 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

ΠΔ 244/1987 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 2801/2000 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΠΔ 78/1988 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

ΠΔ 208/2002 (ΦΕΚ 194, τ. Α΄)

ΠΔ 79/2004 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Δ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Υπ. Απασχ. 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. ΣΤ/1832/1978 (ΦΕΚ 103, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. 18.200/1979 (ΦΕΚ 548, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. 42.000/2030/81/1981 (ΦΕΚ 792, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. και Δημ. Τάξ. 30870/1983 (ΦΕΚ 603, τ. Β΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ 178, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Πρόν., Μεταφ.-Επικ., Δημ. Τάξης 43500/5691/2002 (ΦΕΚ 1055, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.Υποδ., Μεταφ.-Δικτ., Υγείας-Κοιν.Αλλ.-Προστ. Πολίτ. 2500/15/135ι΄/2011 (ΦΕΚ 2077, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Μεταφ.-Επικ., Δημ. Τάξης 21504/2601/2007 (ΦΕΚ 623, τ. Β΄)

Ε. Σχετικά Νομοθετήματα

ΒΔ 465/1970 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

ΠΔ 1224/1981 (ΦΕΚ 303, τ. Α΄)

ΠΔ 595/1984 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

ΠΔ 143/1989 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

ΠΔ 197/2003 (ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

ΝΔ 1146/1972 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

ΝΔ 570/1970 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Μεταφ.-Επικ. 39479/1851/2001 (ΦΕΚ 870, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημόσ. Τάξ., Βιομ.-Εν.-Τεχν. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.ΠΕΧΩΔΕ, Εργ. 15085/59/2003 (ΦΕΚ 1186, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αφισσοκόλληση

Ν 1491/1984 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 2946/2001 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 2833/2000 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ν 3254/2004 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Βιβλία - Διάθεση - Εκδότης

Ν 2557/1997 (ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

Ν ΔΚΣΤ΄/1912 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

ΑΝ 207/1967 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)

ΒΔ 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)

ΠΔ 13/22.3

ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293, τ. Α΄)

Ν 2516/1997 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 3325/2005 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Βόθροι

Ν 4107/1929 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Βοσκότοποι

Ν 1734/1987 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Βρεφονηπιακοί σταθμοί - Κοινωνική πρόνοια

Ν 2082/1992 (ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

Ν 2345/1995 (ΦΕΚ 213, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Πρόν. Π2β/οικ 2808/1977 (ΦΕΚ 645, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Γάλα

Ν 4085/1960 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΒΔ 2/16.5

Υγειον. Διάτ. Δ.Υ.Α. 2262/1960 (ΦΕΚ 155, τ. Β΄)

ΠΔ 430/1981 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

ΠΔ 101/1985 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ., Ανάπτ., Γεωργ. 278186/2002 (ΦΕΚ 1097, τ. Β΄)

ΠΔ 518/1983 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

ΠΔ 420/1993 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Κοιν. Πρόν. και Γεωργ. Φ. Γ1γ/3048/1970 (ΦΕΚ 171, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 384418/16489/1980 (ΦΕΚ 1120, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 18.8/1.9.1954 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Ε1γ/9791/1962 (ΦΕΚ 355, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. και Κοιν. Υπηρ. Γ1/13136/1974 (ΦΕΚ 76, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικον., Ανάπτ., Αγροτ. Ανάπτ. 296113/2006 (ΦΕΚ 1414, τ. Β΄)

Γάμος

Ν 2456/24.7-2.8

Ν 590/1977 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Γενικές Αποθήκες

ΝΔ 3077/1954 (ΦΕΚ 243, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Γεωτεχνικοί

ΠΔ 344/2000 (ΦΕΚ 297, τ. Α΄)

Ν 2040/1992 (ΦΕΚ 70, τ. Α΄)

Δασικός Κώδικας

ΝΔ 86/1969 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον. και Γεωργ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον. και Γεωργ. 331794/1999 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Αγροτ. Ανάπτ. 99098/2006 (ΦΕΚ 1570, τ. Β΄)

Ν 998/1979 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

Κανονιστικό Διάταγμα 15/30.9.1941 (ΦΕΚ 323, τ. Α΄)

Ν 248/1976 (ΦΕΚ 6, τ. Α΄)

Ν 1845/1989 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2612/1998 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 663/1977 (ΦΕΚ 215, τ. Α΄)

Ν 3399/2005 (ΦΕΚ 255, τ. Α΄)

Ν 3624/2007 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ν 2472/1997 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Ν 3471/2006 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ν 3917/2011 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. της 19.7

Ερμηνεία - Νομολογία

Δήμοι - Κοινότητες

ΒΔ 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 1069/1980 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 3731/2008 (ΦΕΚ 263, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ., Υγ., ΠΕΧΩΔΕ 31600/2013

(ΦΕΚ 3106, τ. Β΄)

Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., 43721/2009 (ΦΕΚ 1492, τ. Β΄)

Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δημόσια κτήματα

ΑΝ 1539/1938 (Ε.Κ.Φ. 488)

ΑΝ 263/1968 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

ΝΔ 31/1968 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Ν 4061/2012 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δημόσιες συμβάσεις (βασικός μέτοχος κλπ.)

Ν 3310/2005 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄)

Ν 4013/2011 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)

Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Διαστημικές δραστηριότητες - Αδειοδότηση

Ν 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Διαφθορά (πολιτικών-κρατικών αξιωματούχων)

Ν 4022/2011 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄)

Ν 4312/2014 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

Ν 4320/2015 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

Ν 4287/2014 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δωροδοκία αλλοδαπών - Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Ν 2656/1998 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 2802/2000 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Ν 2803/2000 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 3560/2007 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ν 3666/2008 (ΦΕΚ 105, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εγγειοβελτιώσεις

ΝΔ 3881/1958 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 4639/3-8.5

Ν 3955/2011 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Ν 3649/2008 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εκθέσεις

ΑΝ 1169/1938 (Ε.Κ.Φ. 138)

Ν 735/1977 (ΦΕΚ 313, τ. Α΄)

Ν 2084/1992 (ΦΕΚ 165, τ. Α΄)

Ν 2687/1999 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

Εκλογική νομοθεσία

ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 3870/2010 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 3023/2002 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Ν 3231/2004 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Δημ. Τάξ. 1025/15/61-ιβ΄/2006 (ΦΕΚ 712, τ. Β΄)

Ν 3603/2007 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄)

Ν 3688/2008 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ενδοοικογενειακή βία

Ν 3500/2006 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ενέργεια

Ν 40/1975 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

Πράξη Υπ. Συμβουλίου 118/1975 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Πράξη Υπ. Συμβουλίου 96/1979 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Πράξη Υπ. Συμβουλίου 213/1981 (ΦΕΚ 286, τ. Α΄)

Επιταγή

Ν 5960/23/23.12.1933 (Ε.Κ.Φ. 401)

ΝΔ 326/1969 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄)

Ν 454/1976 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ)

Ν 3982/2011 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

ΠΔ 126/2012 (ΦΕΚ 227, τ. Α΄)

ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ 3, τ. Α΄)

Έρανοι - Λαχειοφόρες αγορές κ.λ.π.

Ν 5101/1931 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

Ν 2889/2001 (ΦΕΚ 37, τ. Α΄)

Εργατική νομοθεσία

Α. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργατών

Ν ΓϠΛΔ΄ (3934)/19-21.11

ΒΔ 25.8/5.9

ΠΔ 8/10.10

Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 3144/2003 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

ΠΔ 70/1990 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Ν 2224/1994 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

ΠΔ 16/1996 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΠΔ 17/18.1.1996 (ΦΕΚ 11, τ. Α΄)

ΠΔ 18/20.3.1997 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

ΠΔ 176/1997 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

ΠΔ 62/1998 (ΦΕΚ 67, τ. Α΄)

ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

ΠΔ 219/2000 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

ΠΔ 42/2003 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Β. Ωράριο εργασίας

ΠΔ 27.6/4.7

ΝΔ 1037/1971 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εργασ. 2516/1990 (ΦΕΚ 723, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εργασ. και Δημ. Τάξ. 1011/22/19-ιβ/1994 (ΦΕΚ 724, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Ανάπτ. και Εργ.-Κοιν. Ασφ. 1162/1997 (ΦΕΚ 200, τ. Β΄)

Απόφαση Υπουργική ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/13274/1998 (ΦΕΚ 652, τ. Β΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ν 2224/1994 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Γ. Άδεια - Αποδοχές

ΑΝ 539/1945 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

ΑΝ 690/1945 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

Δ. Ανάπαυση - Αργία

ΒΔ 748/1966 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 435/1976 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

Ν 2336/1995 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 549/1977 (ΦΕΚ 55, τ. Α΄)

Ε. Λοιποί Εργατικοί Νόμοι

ΝΔ 2961/1954 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

ΑΝ 252/1968 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Ν 1082/1980 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 1346/1983 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Ν 1837/1989 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Ν 1876/1990 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 1976/1991 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

Ν 2639/1998 (ΦΕΚ 205, τ. Α΄)

Ν 2956/2001 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ν 3144/2003 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εργ. 130621/2003 (ΦΕΚ 875, τ. Β΄)

Ν 3227/2004 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

ΠΔ 164/2004 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)

ΠΔ 167/2006 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97, τ. Α΄)

Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

Ν 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

ΠΔ 6/2013 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 4442/2016 (ΦΕΚ 230, τ. Α΄)

ΠΔ 95/1978 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

ΠΔ 338/2001 (ΦΕΚ 227, τ. Α΄)

ΠΔ 81/2003 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄)

ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εταιρείες

Α. Ανώνυμες Εταιρείες

ΒΔ 174/1963 (ΦΕΚ 37, τ. Α΄)

Ν 2190/1920

Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Β. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

Ν 3190/1955 (Ε.Κ.Φ. 91)

Γ. Ασφαλιστικές Εταιρείες

ΝΔ 400/1970 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΠΔ 196/2006 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 4364/2016 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)

Δ. Λοιποί Νόμοι

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

ΠΔ 169/2000 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)

Ν 4308/2014 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ευρεσιτεχνία

Ν 1733/1987 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ζωοκλοπή - Ζωοκτονία

Ν 1300/1982 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ζώων προστασία

Ν 1197/1981 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)

Ν 3170/2003 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 4039/2012 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 266541/2003 (ΦΕΚ 1671, τ. Β΄)

ΠΔ 98/2004 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 280239/2003 (ΦΕΚ 1712, τ. Β΄)

ΠΔ 56/2013 (ΦΕΚ 106, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ηθοποιοί - Καλλιτεχνικές σχολές

Ν 1158/1981 (ΦΕΚ 127, τ. Α΄)

Ηλεκτρική ενέργεια

Ν 332/1947 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)

Ν 2773/1999 (ΦΕΚ 286, τ. Α΄)

Ν 3468/2006 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ν 4001/2011 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 3855/2010 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

Ν 4237/2014 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄)

Ν 4273/2014 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Ν 4414/2016 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ηλεκτρολόγοι

Ν 6422/1934 (Ε.Κ.Φ. 412)

ΑΝ 501/1937 (Ε.Κ.Φ. 81)

ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

ΠΔ 114/2013 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θεάματα

Α. Κινηματογράφοι

ΑΝ 445/1937 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

ΑΝ 955/1937 (Ε.Κ.Φ. 474)

Ν 358/1976 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

ΒΔ 15/17.5.1956 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

ΝΔ 917/1971 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)

Ν 4229/2014 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Βιομηχ. 61781/2178/1975 (ΦΕΚ 157, τ. Β΄)

Ν 1597/1986 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Β. Θέατρα

ΑΝ 446/1937 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

ΝΔ 1108/1942 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

ΠΔ 256/1991 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

Ν 3004/2002 (ΦΕΚ 76, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θησαυρός

Ν 6133/1934 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΑΝ 2250/1940 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θρησκεία - Προσηλυτισμός - Εκκλησία

ΑΝ 1363/1938 (Ε.Κ.Φ. 305)

ΒΔ 20.5/2.6.1939 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Ν 3467/2006 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄)

ΑΝ 2200/1940 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)

Κανονισμός 8/1979/1980 (ΦΕΚ 1, τ. Α΄)

Ν 590/1977 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ιαματικές πηγές

Ν 2188/21.5-17.6

Ν 3085/2-5.7

Ν 4844/30.7-4.8

ΑΝ 2398/1940 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

ΝΔ 3016/1954 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

Ιατροί

ΑΝ 1565/1939 (Ε.Κ.Φ. 16)

ΝΔ 4111/1960 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Ν 1137/1981 (ΦΕΚ 60, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 3172/2003 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

Ν 3235/2004 (ΦΕΚ 53, τ. Α΄)

Ν 3305/2005 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

Απόφ. Ε.Α.Ι.Υ.Α. 45/2008 (ΦΕΚ 1287, τ. Β΄)

Ν 3418/2005 (ΦΕΚ 287, τ. Α΄)

Ν 3772/2009 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ν 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 4262/2014 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ν 3089/2002 (ΦΕΚ 327, τ. Α΄)

Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν. Αλλ. 24948/2012 (ΦΕΚ 713, τ. Α΄)

ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ισότητα

Ν 927/1979 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Ν 3304/2005 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 3896/2010 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 3769/2009 (ΦΕΚ 105, τ. Α΄)

Ν 4097/2012 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Ν 4443/2016 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Οδηγία 2000/43/ΕΚ/29.6

Ν 2952/2001 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

Ν 4096/2012 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κάπνισμα - Καπνός

ΒΔ 13/16.4

ΑΝ 590/1937 (Ε.Κ.Φ. 126)

Ν 1802/1988 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

Απόφαση Αν. Υπ. Υγείας-Πρόν.-Κοιν. Ασφ. Α2γ/οικ. 1591/1989 (ΦΕΚ 411, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας-Πρόν.-Κοιν. Ασφ. Α2γ/οικ. 1592/1989 (ΦΕΚ 411, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Α9/471/1991 (ΦΕΚ 568, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 76017/2002 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄)

Απόφαση Υ1/Γ.Π.οικ.266/2-13.1.2003 (ΦΕΚ 8, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Οικον., Υγείας, Επικρ. 81348/2005 (ΦΕΚ 1075, τ. Β΄)

Ν 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν.Αλλ. 88202/2009 (ΦΕΚ 1286, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Οικον., Εργ., Υγείας, Πολιτ.-Τουρισμ.

104720/2010 (ΦΕΚ 1315, τ. Β΄)

Ν 3420/2005 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταναλωτών προστασία - Ανταγωνισμός

Ν 2251/1994 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 703/1977 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

ΠΔ 301/2002 (ΦΕΚ 267, τ. Α΄)

Ν 3297/2004 (ΦΕΚ 259, τ. Α΄)

Ν 3959/2011 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

Οδηγία 98/27 Ε.Κ./1998

ΠΔ 10/2017 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κατασκήνωση - Παραθερισμός

Ν 392/1976 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Ν 3185/1955 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

Ν 1399/1983 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Προεδρ. Κυβερν. 539851/260/1983

Υγειον. Διάτ. Γ1γ/6800/1966 (ΦΕΚ 456, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταστήματα - Κέντρα διασκέδασης

ΠΔ 180/1979 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Ν 2130/1993 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593, τ. Β΄)

Ν 2307/1995 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταχραστές του Δημοσίου

Ν 1608/1950 (ΦΕΚ 301, τ. Α΄)

ΝΔ 2576/1953 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Συντακτική Πράξη 5/1974 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κλινικές - Εργαστήρια - Ιατρεία - Οδοντιατρεία

ΑΝ 1845/1939 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

ΠΔ 247/1991 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

ΠΔ 235/2000 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70, τ. Α΄)

ΠΔ 180/2009 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Κοινή ησυχία

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/37-ια/1996 (ΦΕΚ 15, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κοινοτικό Δίκαιο

Ν 1338/1983 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

ΠΔ 319/1989 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Κουρεία - Κομμωτήρια

ΠΔ 148/1994 (ΦΕΚ 99, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2005 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

Κτηματολόγιο

Ν 2664/1998 (ΦΕΚ 275, τ. Α΄)

Ν 3208/2003 (ΦΕΚ 303, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κτηνιατρικά - Σφαγεία - Σφάγια

Α. Γενικά

Ν 248/20-25.4

ΠΔ 79/2007 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

Ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Β. Κατεψυγμένα - Νωπά

Ι. Κρέατα

ΒΔ 457/1966 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

ΒΔ 497/1972 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Γ. Σφάγια - Σφαγεία - Επιθεώρηση Σφαγείων κ.λπ.

Ν 111/1975 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

ΠΔ 40/1977 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

ΠΔ 327/1996 (ΦΕΚ 221, τ. Α΄)

Δ. Πτηνά - Πουλερικά

Ι. Πτηνά

ΠΔ 33/2008 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

ΙΙ. Πουλερικά

ΠΔ 224/1998 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

ΠΔ 45/2011 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Ε. Λοιποί Νόμοι - Διατάγματα κ.λπ.

ΠΔ 32/2007 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

ΠΔ 28/2009 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΣΤ. Λοιπά Διατάγματα

ΠΔ 211/2006 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικ., Ανάπτ., Γεωργ. 412013/2000 (ΦΕΚ 1594, τ. Β΄)

ΠΔ 242/2005 (ΦΕΚ 291, τ. Α΄)

ΠΔ 178/2005 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κτηνοτροφία - Προστασία

ΝΔ 185/1973 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

ΠΔ 340/2001 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον.-Αγρ. Ανάπ. Τροφ. 278787/2005

(ΦΕΚ 998, τ. Β΄)

ΠΔ 315/2000 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 364/2002 (ΦΕΚ 306, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 258603/2003 (ΦΕΚ 1160, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον., Ανάπτ., Γεωργίας 228652/2002

(ΦΕΚ 242, τ. Β΄)

Λαθρεμπορία

Ν 1165/17-21.3

Ν 2960/2001 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 3453/2006 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 490/1976 (ΦΕΚ 331, τ. Α΄)

Ν 1567/1985 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 2682/1999 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ν 3610/2007 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 231/2007 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 4410/2016 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικον. Δ 679/35/1990 (ΦΕΚ 190, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 31/13/2003 (ΦΕΚ 816, τ. Β΄)

Ν 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄)

Ν 3530/2007 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λαϊκές αγορές

Ν 2000/1991 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄)

Ν 4264/2014 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄)

Ν 4497/2017 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λατομεία

Ν 669/1977 (ΦΕΚ 214, τ. Α΄)

Ν 1428/1984 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ν 2115/1993 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λαχεία

Ν ΑΧΛ΄/30.12

Ν ΓΤΟ΄ (3370)/6-7.10

ΑΝ 339/1936 (Ε.Κ.Φ. 512)

ΝΔ 956/1942 (ΦΕΚ 19, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λειψυδρία - Ύδατα

Ν 2118/1993 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ν 2164/1993 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Ν 3199/2003 (ΦΕΚ 280, τ. Α΄)

ΠΔ 54/2007 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ληξιαρχικές πράξεις

Ν 344/1976 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ληστεία

Ν ΤΟΔ΄/1871 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Λιγνίτες

Ν 1640/1951 - ΑΝ 1563/1950 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

ΒΔ 780/1966 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 3643/1956 (ΦΕΚ 304, τ. Α΄)

Λογιστής - Φοροτεχνικός - Λογιστικά Αδικήματα

ΠΔ 340/1998 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 4154/2014 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Απόφαση Υφ.Ανάπ.-Ανταγ. 57088/2013 (ΦΕΚ 3314, τ. Β΄)

A. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ

Μαίες

ΝΔ 2593/1953 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)

Μαλάκτες (Φυσικοθεραπευτές)

ΝΔ 775/1970 (ΦΕΚ 290, τ. Α΄)

Ν 3599/2007 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

Κ.Υ.Α. Υγ.-Κοιν.Αλλ. Υ7γ 107359/2010 (ΦΕΚ 1396, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μέλι

ΠΔ 498/1983 (ΦΕΚ 186, τ. Α΄)

Μελισσοκομία

Ν 4856/12-16.9

Ν 6238/6-14.8.1934 (Ε.Κ.Φ. 265)

ΠΔ 2/13.2.1935 (Ε.Κ.Φ. 43)

Μεσάζοντες

Ν 5227/26.7-26.8

Ερμηνεία - Νομολογία

Μεσίτες

ΠΔ 248/1993 (ΦΕΚ 108, τ. Α΄)

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Μεταλλευτικός Κώδικας

ΝΔ 210/1973 (ΦΕΚ 277, τ. Α΄)

Ν 3175/2003 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

ΚΥΑ 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μεταμοσχεύσεις

Ν 821/1978 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 1383/1983 (ΦΕΚ 106, τ. Α΄)

Ν 2737/1999 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

ΠΔ 26/2008 (ΦΕΚ 51, τ. Α΄)

Ν 3984/2011 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μετανάστευση

Ν 2475/24.7-17.9

Ν 2786/2000 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μετέωρα

Ν 2351/1995 (ΦΕΚ 225, τ. Α΄)

Μέτρα και σταθμά

ΠΔ 524/1978 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 2231/1994 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Μητρότητα

Ν 4061/5-9.3

Μητρώα αρρένων

Ν 2119/1993 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Μηχανήματα τεχνικών έργων

ΠΔ 31/1990 (ΦΕΚ 11, τ. Α΄)

ΠΔ 113/2012 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Βιομ.-Ενέργ. και Συγκ. 34861/79/1979 (ΦΕΚ 1081, τ. Β΄)

ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

ΠΔ 122/2014 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι, Ναυπηγοί

Ν 4663/7-9.5

Ν 1225/1981 (ΦΕΚ 340, τ. Α΄)

ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ναρκωτικά

Ν 3459/2006 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ν 4139/2013 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

ΠΔ 148/2007 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 3296/2004 (ΦΕΚ 253, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ναυτικοί νόμοι

Α. Νόμοι - Νομοθετικά Διατάγματα

ΑΝ 192/1936 (ΦΕΚ 438, τ. Α΄)

ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄)

Ν 2172/1993 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 2399/1996 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

Ν 2575/1998 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ν 2743/1999 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Ν 4256/2014 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)

Ν 2881/2001 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 2932/2001 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 2935/2001 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 3153/2003 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 3182/2003 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Β. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 122/1995 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 3872/2010 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

ΠΔ 229/1995 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

ΠΔ 376/1995 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄)

ΠΔ 426/1995 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

ΠΔ 427/1995 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

ΠΔ 120/1997 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 23/1999 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

ΠΔ 103/1999 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

ΠΔ 279/2000 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

ΠΔ 61/2018 (ΦΕΚ 61, τ. Α΄)

Γ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Υπ.Αν.-Εμπ. Ναυτ., Αιγ. και Νησ. Πολ. 8312.13Β/2009 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.Αν.-Απασχ.-Ναυτ.-Αιγ. 8311.23Β/2009 (ΦΕΚ 1132, τ. Β΄)

Δ. Λοιποί ναυτικοί νόμοι

Ν 3254/2004 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 3409/2005 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄)

Ν 3622/2007 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Ν 4033/2011 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

ΠΔ 106/2013 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 4195/2013 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Ν 4470/2017 (ΦΕΚ 65, τ. Α΄)

ΠΔ 314/2001 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

ΠΔ 407/2001 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

ΠΔ 152/2003 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄)

ΠΔ 66/2004 (ΦΕΚ 56, τ. Α΄)

ΠΔ 104/2016 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νεκροί - Νεκροταφεία

ΑΝ 445/1968 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Α1β/2706/1983 (ΦΕΚ 230, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ. και Κοιν. Υπηρ. Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424, τ. Β΄)

Ν 3448/2006 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσ.-Αποκ.-Ηλ. Διακ., Περιβ., Υγ. 20232/2010

(ΦΕΚ 745, τ. Β΄)

Ν 4277/2014 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)

Νερά εμφιαλωμένα κ.λπ.

Υγειον. Διάτ. Α1β/4841/1979 (ΦΕΚ 696, τ. Β΄)

ΠΔ 433/1983 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Υπουργική Απόφαση Α5/288/1986 (ΦΕΚ 379, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Οικον., ΠΕΧΩΔΕ, Υγ.-Πρόν. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892, τ. Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με την Υγειον. Διάτ.

38295/26.4.2007 (ΦΕΚ 630, τ. Β΄)

Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.Οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Γ3α/761/1968 (ΦΕΚ 189, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων

Ν 2331/1995 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 3691/2008 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄)

Ν 4557/2018 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Ν 2655/1998 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Κοινή δράση 3.12.1998 Ε.Ε.

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ/1991

Ερμηνεία - Νομολογία

Νόμισμα

Ν 2076/1992 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/42-κα/1996 (ΦΕΚ 550, τ. Β΄)

Πράξη Διοικητή Τράπ. Ελλ. 2456/2000 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

Ν 2842/2000 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νοσοκόμοι

ΝΔ 683/1948 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄)

Ξεναγοί

Ν 710/1977 (ΦΕΚ 283, τ. Α΄)

ΠΔ 309/1987 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Ξενοδοχεία

ΑΝ 431/1937 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΑΝ 1108/1938 (Ε.Κ.Φ. 77)

Ν 5205/1931 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)

ΑΝ 394/1936

ΑΝ 844/1937

ΑΝ 2479/1940 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΝΔ 3430/1955 (ΦΕΚ 307, τ. Α΄)

ΒΔ 30.3/22.4.1959 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)

Ν 2160/1993 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ.Ελ.Αστ. 1500/3/1-γ΄/1999 (ΦΕΚ 1957, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οδοντίατροι - Οδοντοτεχνίτες

Ν 3038/17-25.8

Ν 1026/1980 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ν 1666/1986 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

ΠΔ 7/1999/2000 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

Ν 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

ΠΔ 39/2009 (ΦΕΚ 55, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν. Αλλ. 24948/2012 (ΦΕΚ 713, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οικοδομές - Οικόπεδα

Α. Νόμοι - Νομοθετικά Διατάγματα

ΝΔ 17.7/16.8.1923 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

ΝΔ 690/1948 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

ΑΝ 410/1968 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

Ν 651/1977 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 960/1979 (ΦΕΚ 194, τ. Α΄)

Ν 1337/1983 (ΦΕΚ 33, τ. Α΄)

Ν 1396/1983 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Ν 1512/1985 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ν 1577/1985 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Ν 4067/2012 (ΦΕΚ 79, τ. Α΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2242/1994 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 4178/2013 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

Ν 4224/2013 (ΦΕΚ 288, τ. Α΄)

Ν 4495/2017 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Β. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 13/22.4.1929 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

ΠΔ 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795, τ. Δ΄)

ΠΔ 778/1980 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

Ν 1396/1983 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΠΔ 396/1994 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΠΔ 305/1996 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

ΠΔ 267/1998 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Γ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Αναπλ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59, τ. Δ΄)

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 60885/4983/1990 (ΦΕΚ 656, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 5219/2004 (ΦΕΚ 114, τ. Δ΄)

Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 55174/2013 (ΦΕΚ 2605, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 7587/2004 (ΦΕΚ 372, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 9732/2004 (ΦΕΚ 468, τ. Β΄)

ΠΔ 29/1933 (ΦΕΚ 406, τ. Α΄)

ΠΔ 212/1976 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

Ν 4269/2014 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οινόπνευμα - Αλκοολούχα προϊόντα

ΒΔ 14/28.2.1939 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄)

Ν 2969/2001 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 301878/2003 (ΦΕΚ 832, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικον. 30/077/2131/2018 (ΦΕΚ 1946, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. Φ.318/216 της 15.4/2.5.2002 (ΦΕΚ 544, τ. Β΄)

ΝΔ 29/29.12.1923 (ΦΕΚ 384, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ολυμπιακά σύμβολα

Ν 1808/1951 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ν 2598/1998 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 3773/2009 (ΦΕΚ 120, τ. Α΄)

΄Οξος

Ν 4586/28.4-8.5

Ν 4303/2014 (ΦΕΚ 231, τ. Α΄)

΄Οπλα - Εκρηκτικά - Πυροτεχνήματα

Ν 2168/1993 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ν 2648/1998 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

Ν 2721/1999 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 456/1976 (ΦΕΚ 277, τ. Α΄)

ΠΔ 293/1977 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

ΠΔ 413/1977 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄)

Απόφαση Υ.Δ.Τ. 3009/2/28γ/1994 (ΦΕΚ 461, τ. Β΄)

Απόφαση Υ.Δ.Τ. 3009/2/26α/1994 (ΦΕΚ 513, τ. Β΄)

Ν 2991/2002 (ΦΕΚ 35, τ. Α΄)

Α.Υ. Οικ.-Οικονομικών Ε.1904/574/2002 (ΦΕΚ 1021, τ. Β΄)

Ν 3169/2003 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 4028/2011 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΠΔ 128/2016 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Αμ., Εξ., Δημ. Τάξ., Οικ., Εμπ. Ναυτ., Μετ.-Επικ. 3009/1994 (ΦΕΚ 301, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημ. Τάξ. 3009/1994 (ΦΕΚ 405, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημ. Τάξ. 3009/1994 (ΦΕΚ 892, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημ. Τάξ. 1013/9/3/2004 (ΦΕΚ 1186, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οπτικά είδη - Οπτικοί

Ν 971/1979 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄)

ΝΔ 38/1973 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

Ν 4486/2017 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παίγνια

ΒΔ 29/1971 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)

Ν 2206/1994 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ., Εσ., Δημ. Τάξ., Εμπ. Ναυτ. 1107414/2003 (ΦΕΚ 1287, τ. Β΄)

Ν 3229/2004 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

Ν 2433/1996 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Ν 4002/2011 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Απόφαση ΕΕΕΠ 22/2/2003 (ΦΕΚ 2880, τ. Β΄)

Απόφαση ΕΕΕΠ 50/4/2013 (ΦΕΚ 1023, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παλλαϊκή άμυνα

Ν 2641/1998 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Παραγραφή

Ν 1240/1982 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παραμεθόριος

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

ΝΔ 22/24.6

Ερμηνεία - Νομολογία

Περιβάλλον - Ρύπανση

Ν 1650/1986 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

ΠΔ 55/1998 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ.Εσ., Οικ., Αν., Περιβ., Γεωργ., Υγείας 5673/1997 (ΦΕΚ 192, τ. Β΄)

Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209, τ. Α΄)

Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249, τ. Α΄)

Ν 4037/2012 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ.-Ανταγ.-Υποδ.-Μεταφ., ΠΕΧΩΔΕ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Οικ., ΠΕΧΩΔΕ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418, τ. Β΄)

Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60, τ. Α΄)

ΠΔ 59/2013 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πετρελαιοειδή

Ν 1571/1985 (ΦΕΚ 192, τ. Α΄)

Ν 3054/2002 (ΦΕΚ 230, τ. Α΄)

Ν 3784/2009 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 2093/1992 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 2214/1994 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 2289/1995 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 2648/1998 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

Ν 2682/1999 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ν 3220/2004 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Ν 3583/2007 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον., Ανάπτ.4781/2003 (ΦΕΚ 383, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον., Ανάπτ., Απασχ.-Κοιν. Προστ., Μεταφ.-Επικ. 7148/2005 (ΦΕΚ 539, τ. Β΄)

Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ. Α3-3452/2001 (ΦΕΚ 1301, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 54/2015/2016 (ΦΕΚ 462, τ. Β΄)

Ν 3335/2005 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

ΠΔ 114/2012 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πινακίδες οδηγητικές

Ν 2181/21.5-18.6

Πιστωτική πολιτική - Τράπεζες

Ν 5638/31.8-7.9

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 3601/2007 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)

Ν 3746/2009 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 4261/2014 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)

Ν 4350/2015 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Ν 4537/2018 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πλανόδιοι νομάδες κ.λ.π.

Υγειον. Διάτ. Γ.Π./2361/2003 (ΦΕΚ 973, τ. Β΄)

Πνευματική ιδιοκτησία

Ν 988/29.11-1.12.1943 (ΦΕΚ 409, τ. Α΄)

Ν 2121/1993 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)

Ν 2479/1997 (ΦΕΚ 67, τ. Α΄)

Ν 3328/2005 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

Ν 4481/2017 (ΦΕΚ 100, τ. Α΄)

Διεθνείς Συμβάσεις

Ν 2054/1992 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 3184/2003 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πόθεν έσχες

Ν 3213/2003 (ΦΕΚ 309, τ. Α΄)

Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

Ν 2644/1998 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄)

Ν 3115/2003 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Ν 3229/2004 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

ΠΔ 112/2007 (ΦΕΚ 144, τ. Α΄)

ΠΔ 148/2005 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Δ. Τάξ 6013/2005 (ΦΕΚ 1363, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Οικ. 1211/2008 (ΦΕΚ 1721, τ. Β΄)

Ν 3585/2007 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ν 3772/2009 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 4199/2013 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)

Απόφαση Πρ. Βουλ. 9959/2012 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ποιμνιοστάσια - Σταυλισμοί κ.λ.π.

Υγειον. Διάτ. Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343, τ. Β΄)

Απόφ. Νομάρχη Θεσ/νίκης ΔΥ/Α1/24/Οικ. 3579/2003 (ΦΕΚ 317, τ. Β΄)

Ν 4056/2012 (ΦΕΚ 52, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πολιτική άμυνα

ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236, τ. Α΄)

Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)

Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Πολυθεσία - Πολυαπασχόληση

Ν 1256/1982 (ΦΕΚ 65, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πρωτοβουλία πολιτών

Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Πυροσβεστικό Σώμα

Πυρ. Διάταξη 4/1987 (ΦΕΚ 724, τ. Α΄)

Πυρ. Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346, τ. Β΄)

Ν 2800/2000 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 3511/2006 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Πυρ. Διάταξη 8/1997 (ΦΕΚ 155, τ. Β΄)

Πυρ. Διάταξη 17/2016 (ΦΕΚ 388, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Γεωργ., Δημ. Τάξ. 10/30.11.2000 (ΦΕΚ 1459, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με όμοια 9α/2005 (ΦΕΚ 1554, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ραδιοηλεκτρολόγοι

ΝΔ 2624/1953 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

ΒΔ 510/1971 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 4053/2012 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ραδιοφωνία - Τηλεόραση

Ν 1730/1987 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 1866/1989 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ν 1941/1991 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 2145/1993 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 2172/1993 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 2644/1998 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄)

Ν 2778/1999 (ΦΕΚ 295, τ. Α΄)

Ν 2801/2000 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Απόφαση ΓΕ.Ε.Ε.Τ.Τ. 227/86/2001 (ΦΕΚ 1226, τ. Β΄)

Ν 3021/2002 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

ΠΔ 343/2002 (ΦΕΚ 284, τ. Α΄)

Ν 3090/2002 (ΦΕΚ 329, τ. Α΄)

ΠΔ 77/2003 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 3592/2007 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

ΠΔ 109/2010 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

Ν 4053/2012 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

ΠΔ 9/1999 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ν 2863/2000 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

Ν 4173/2013 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

Ν 4324/2015 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σημαία

ΑΝ 447/1937 (Ε.Κ.Φ. 23)

Ν 851/1978 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄)

Ν 3555/1956 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)

Σήματα

Ν 2239/1994 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σιγαρόχαρτο

Ν ‚ΑΡΚΔ΄/29.4

ΑΝ 530/5-11.3.1937 (Ε.Κ.Φ. 92)

Σιδηρόδρομοι

Ν ‚ΑΡΚΒ΄/12.4

Ν ‚ΑΡΟΒ΄/5.4

ΝΔ 4/4.9.1935 (Ε.Κ.Φ. 392)

ΝΔ 1513/20.6-13.7.1942 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

ΝΔ 674/27.8-19.9.1970 (ΦΕΚ 192, τ. Α΄)

Ν 2671/1998 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

ΠΔ 41/2005 (ΦΕΚ 60, τ. Α΄)

ΠΔ 161/2009 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Ν 3911/2011 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

Ν 4408/2016 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Στατιστική Αρχή

Ν 3832/2010 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

Στολές

ΑΝ 2403/19-21.6.1940 (ΦΕΚ 192, τ. Α΄)

ΑΝ 1342/17.7-9.8.1938 (ΦΕΚ 290, τ. Α΄)

Ν 3144/28.7-4.8.1924 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Στρατιωτική νομοθεσία

Ν 2287/1995 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

Ν 1763/1988 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 2510/1997 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

ΝΔ 8/1974 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 3421/2005 (ΦΕΚ 302, τ. Α΄)

ΝΔ 1013/1971 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)

ΠΔ 168/2007 (ΦΕΚ 209, τ. Α΄)

ΠΔ 210/2007 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

ΠΔ 21/2002 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

ΠΔ 371/2002 (ΦΕΚ 320, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Άμυνας 420/2005 (ΦΕΚ 1854, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συναθροίσεις

ΝΔ 794/1970-1971 (ΦΕΚ 1, τ. Α΄)

ΒΔ 269/1972 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνεταιρισμοί

Ν 921/1979 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄)

Ν 1667/1986 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 4423/2016 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνήγορος του Πολίτη

Ν 2477/1997 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

Ν 3094/2003 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

Ν 3293/2004 (ΦΕΚ 231, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνοριακή φύλαξη

Ν 2622/1998 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Συσκευασίες - Απόβλητα συσκευασιών κλπ. προϊόντων

Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικ., Εσ., ΠΕΧΩΔΕ, Δημ. Τάξ.

1002901/67/Τ και Ε.Φ. 14/24.1.2002 (ΦΕΚ 57, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ., ΠΕΧΩΔΕ, Εργ., Εσ., Υγ.-Πρόν.

37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ. ΥΠΕΚΑ, Υγ.-Κοιν. Αλλ. 146163/2012

(ΦΕΚ 1537, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικον., Εσωτ., ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Γεωργ.,

Εμπ. Ναυτιλ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909, τ. Β΄)

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Περιβ.-Ενέργ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σχολάζουσα κληρονομία - Κοινωφελής περιουσία

Ν 4182/2013 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄)

Σχολεία - Εκπαίδευση - Φροντιστήρια

ΑΝ 2545/8-10.9.1940 (ΦΕΚ 287, τ. Α΄)

Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Ν 3279/2004 (ΦΕΚ 205, τ. Α΄)

Ν 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)

Ν 3549/2007 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

Ν 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 1966/1991 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ν 2557/1997 (ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Πράξη Νομοθ. Περιεχ. 4.12.1999 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ν 3020/2002 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ν 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 3282/2004 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)

Ν 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

Ν 4415/2016 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης

Ν 3074/2002 (ΦΕΚ 296, τ. Α΄)

Ν 3320/2005 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 3345/2005 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 3607/2007 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σωματεία - Συνδικαλισμός

Ν 1264/1982 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Ν 1361/1983 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 1365/1983 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

Ν 1767/1988 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ν 2169/1993 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ταμειακές μηχανές

Ν 1809/1988 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Ν 2668/1998 (ΦΕΚ 282, τ. Α΄)

Ν 4053/2012 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Ν 3082/2002 (ΦΕΚ 316, τ. Α΄)

Τηλεπικοινωνία - Τηλέγραφος - Τηλέφωνο

Ν 4277/2-8.8.1929 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 2386/1940 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 3431/2006 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)

Ν 3783/2009 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τουρισμός - Ε.Ο.Τ.

Ν 1624/3-8.1.1951 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

ΑΝ 2436/3-8.7.1940 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

ΝΔ 685/9.5.1948 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 393/1976 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

ΠΔ 339/1996 (ΦΕΚ 225, τ. Α΄)

Ν 711/1977 (ΦΕΚ 284, τ. Α΄)

Ν 2636/1998 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Προεδρ. Κυβερν. 543606/ειδ.331/1980 (ΦΕΚ 1298, τ. Β΄)

Ν 3498/2006 (ΦΕΚ 239, τ. Α΄)

Ν 4276/2014 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

Ν 4179/2013 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

Ν 4582/2018 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)

ΠΔ 72/2018 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τρομοκρατία

Ν 1789/1988 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ν 2928/2001 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Ν 3387/2005 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 3034/2002 (ΦΕΚ 168, τ. Α΄)

Ν 3116/2003 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 3875/2010 (ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τύπος

Ν 10/1975 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ν 5060/30.6.1931 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΑΝ 1092/1938 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

ΝΔ 2943/1954 (ΦΕΚ 131, τ. Α΄)

Ν 1178/1981 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄)

Ν 2243/1994 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υγειονομική νομοθεσία

ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Κρατ. Υγιεινής, Δημ. Ασφ. και Διοικ. Πρωτ. 14.11/10.12.1938 (ΦΕΚ 275, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 18.8/1.9.1954 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. ΔΥΑ 2805/1960 (ΦΕΚ 179, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87, τ. Β΄)

Ν 3766/2009 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Α1β/11325/1977 (ΦΕΚ 1305, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Παιδ.-Θρησκ., Υγείας-Πρόν. Α2Ε/οικ.1653/1998 (ΦΕΚ 563, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Υγείας 81025/2013 (ΦΕΚ 2135, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Ανάπτ. Α2-96/2007 (ΦΕΚ 55, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας 21172/2003 (ΦΕΚ 306, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν.Αλλ. Υ1γ 9516/2009 (ΦΕΚ 139, τ. Β΄)

Ν 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υδραυλικά έργα

Ν 2853/1922 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄)

ΠΔ 38/1991 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)

ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υιοθεσία

Ν 2447/1996 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υπεύθυνες δηλώσεις - Δελτία ταυτότητας

ΝΔ 127/1969 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

Ν 1599/1986 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 1943/1991 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄)

Ν 3448/2006 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Τάξ. 7011/2004 (ΦΕΚ 1338, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Δημ. Τάξ. 82840/2005 (ΦΕΚ 1461, τ. Β΄)

ΠΔ 273/1999 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υποθήκη

Ν 4112/20.3-1.4

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υπουργών ποινική ευθύνη

Ν 2509/1997 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Ν 3126/2003 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φαρμακευτική νομοθεσία

Α. Φαρμακευτικά προϊόντα κ.λ.π.

Ν 1316/1983 (ΦΕΚ 3, τ. Α΄)

ΝΔ 96/1973 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΒΔ 17.10-10.12.1953 (ΦΕΚ 343, τ. Α΄)

ΝΔ 3907/10-11.11.1958 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ. 32221/2013 (ΦΕΚ 1049, τ. Β΄)

Β. Φαρμακεία

Ν 5607/27.8-5.9

ΠΔ 883/1976 (ΦΕΚ 324, τ. Α΄)

ΒΔ 398/1963 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ν 1483/1984 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 1963/1991 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

ΠΔ 312/1992 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Ν 4316/2014 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Γ. Γεωργικά και Κτηνιατρικά φάρμακα

Ν 2147/1952 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

ΝΔ 220/1973 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ν 721/1977 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ν 3698/2008 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Ν 1564/1985 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Ν 1565/1985 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργ. 332657/2001 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

ΠΔ 115/1997 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 4036/2012 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

ΠΔ 88/2004 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Υγ.-Κοιν. Αλληλ. 47813/2008

(ΦΕΚ 1470, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας ΔΥΓ 85037/10/2011 (ΦΕΚ 558, τ. Β΄)

Ν 4389/2016 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φάροι

Ν 1629/1951 (ΦΕΚ 9, τ. Α΄)

Ν 4178/2014 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Φορολογική νομοθεσία

Ν 2523/1997 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 4174/2013 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

Ν 2065/1992 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ν 1882/1990 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ν 4321/2015 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Ν 2343/1995 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Ν 3296/2004 (ΦΕΚ 253, τ. Α΄)

Ν 820/1978 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

Ν 2238/1994 (ΦΕΚ 151, τ. Α΄)

Ν 3610/2007 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ν 3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φορτοεκφορτωτές

ΠΔ 4/9.3

ΑΝ 2212/1-12.2.1940 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ν 1749/1944 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

ΝΔ 1254/29-31.10

Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ν 4455/2017 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φρέατα - Εγγειοβελτιωτικά έργα

ΑΝ 439/30.6-4.7.1945 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

ΝΔ 608/1948 (ΦΕΚ 97, τ. Α΄)

Ν 1988/16-18.2.1952 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

ΝΔ 3881/1958 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φυσικό αέριο

Ν 3428/2005 (ΦΕΚ 313, τ. Α΄)

Ν 1929/1991 (ΦΕΚ 19, τ. Α΄)

Ν 4001/2011 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 4409/2016 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

Ν 4414/2016 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Χάρη και μετριασμός της ποινής

ΝΔ 68/1968 (ΦΕΚ 301, τ. Α΄)

ΠΔ 266/2004 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Χρεωκοπία

Ν 3588/2007 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 4587/2018 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2012 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Χρηματιστήρια

Ν 3632/17-26.7

Ν 876/1979 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 1960/1991 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 1969/1991 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 3283/2004 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Ν 3340/2005 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 3606/2007 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Ν 4099/2012 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 2778/1999 (ΦΕΚ 295, τ. Α΄)

Ν 3401/2005 (ΦΕΚ 257, τ. Α΄)

Ν 4443/2016 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ν 4484/2017 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

Ν 4514/2018 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄)

Ν 4569/2018 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 3152/2003 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 3371/2005 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)

ΠΔ 65/2009 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ψυχιατρεία

ΝΔ 104/1973 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 2071/1992 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 2716/1999 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ψυχολόγοι

Ν 991/1979 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

Ωά - Κέντρα ωοσκοπήσεως

ΠΔ 851/1980 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού