Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022


Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022

Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, αλλά η ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019), κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση της συλλογής νομοθετικών κειμένων για το δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου. Μετά την ενσωμάτωση στη συλλογή των νέων διατάξεων, η παρούσα συλλογή νομοθεσίας είναι πλήρως ενημερωμένη μέχρι και το χρόνο της έκδοσης.
Η παρούσα συλλογή ενημερώθηκε με τις αλλαγές του Ν. 4855/2021, με τον οποίο επήλθαν νέες εκτενείς τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά και την τροποποίηση του άρθρου 66Ε του Ν. 2121/1993. Κατά τα λοιπά, δεν υφίστανται άλλες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΧΙΙ.
Μάρτιος 2022
© 2022
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-471-1
Σελίδες
ΧΙΧ + 518
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

1. Ν. 2121/1993 - Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (άρθρα 1-4, 6-18, 27A, 28B, 29, 40-46, 63A-66Γ)

2. Π.Δ. 45/1991 - Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ

Β. Ηλεκτρονικό εμπόριο

1. Π.Δ. 131/2003 - Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)

2. Π.Δ. 39/2001 - Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ

3. Π.Δ. 343/2002 - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (συνδρομητικές υπηρεσίες)

4. Ν. 2251/1994 - Προστασία των καταναλωτών (κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 της Υ.Α. 5338/2018 (ΦΕΚ Β΄ 40/17.01.2018) (άρθρα 1, 1α, 3, 3α-3ιγ, 4β-4δ, 4στ-4θ, 5β, 6, 7α, 9-9θ)

5. Κανονισμός αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)

Γ. Ηλεκτρονικές συναλλαγές

1. Κανονισμός αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ

2. Ν. 4021/2011 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις (άρθρα 10, 12-22)

Δ. Ονόματα χώρου

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002,για την υλοποίηση του.eu τομέα ανωτάτου επιπέδου

2. Κανονισμός αριθ. 874/2004 για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση

3. Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) αριθμ. 843/2 - Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr ή.ελ. (όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. ΑΠ 852/5/21-05-2018)

Ε. Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Κανονισμός αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

2. Ν. 4624/2019 - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις

3. Ν. 3471/2006 - Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997

ΣΤ. Ποινικό Δίκαιο

1. Ποινικός Κώδικας (άρθρα 13 γ, η, θ, 292Α-292Ε, 337, 348Α-348Δ, 370Α-370Ε, 381A-381Β, 386Α)

2. Ν. 927/1929 - Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις (άρθρα 1, 2)

3. Ν. 4620/2019 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 265)

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο πληροφορικής, 2010
Σε μια κατάλληλη στιγμή για τα Ελληνικά δεδομένα παρουσιάζεται η δεύτερη έκδοση από το συγγραφικό πόνημα του νέου επιστήμονα Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, που με επιστημονική...
Ι. Λιναρίτης, Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, 2005
Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, διερευνά κρίσιμες πτυχές των συμβάσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δηλαδή κατεξοχήν των...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...