Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 3η έκδ., 2020


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 3η έκδ., 2020

Αμέσως μετά την κυκλοφορία της προηγούμενης έκδοσης ψηφίστηκε ο Ν. 4635/2019, με έναρξη ισχύος την 30.1.2020, ο οποίος αφενός αντικατέστησε το Ν. 3419/2005 για το Γ.ΕΜ.Η. και αφετέρου επέφερε μεταβολές σε διατάξεις του δικαίου των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Το γεγονός αυτό κατέστησε αναγκαία την προκείμενη έκδοση, η οποία ως εκ τούτου εμπεριέχει πλήρως ενημερωμένες και όλες τις πρότερες νομοθετικές μεταβολές που διαλαμβάνονταν στην προηγηθείσα και είχαν επισυμβεί:

α) στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4541/2018, Ν. 4601/2019 και 4605/2019,

β) στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, με την αντικατάσταση του Κ.Ν. 2190/1920 από το Ν. 4548/2018, ο οποίος με τη σειρά του τροποποιήθηκε με τους Ν. 4587/2018, Ν. 4601/2019, Ν. 4609/2019 και της ΠΝΠ της 27.06.2019,

γ) στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με τους Ν. 4541/ 2018 και Ν. 4601/2019,

δ) στο δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με τους Ν. 4403/ 2016, Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019 που κατήργησε τμήμα αυτού,

ε) στη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (υπηρεσίες μιας στάσης) με το Ν. 4441/2016, όπως ισχύει μετά το
Ν. 4541/2018 και

στ) στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, με το Ν. 4601/2019, όπως αυτός ισχύει μετά την πρώτη τροποποίησή του με το Ν. 4623/2019.

Εννοείται, ότι και στην προκείμενη έκδοση διατηρούνται τόσον ο Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»), όσον και οι διατάξεις των άρθρων 96, 97 και 98 του Ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας»).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Μάιος 2020
© 2020
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-136-9
Σελίδες
XVΙΙΙ + 727
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Ι. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

IV. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

V. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

VΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 10η έκδ., 2021
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία. Περιέχονται πλήρως ενημερωμένοι: • Ποινικός Κώδικας • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • Κώδικας Πολιτικής...
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 1, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 7η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...