Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Οκτώβριος 2019
© 2019
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-054-6
Σελίδες
XVΙΙΙ + 732
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2η έκδ., 2019

Η ανά χείρας νεότερη έκδοση της Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να ενσωματωθούν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν: α) στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4541/2018, Ν. 4601/2019 και 4605/2019, β) στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, με την αντικατάσταση του Κ.Ν. 2190/1920 από το Ν. 4548/2018, ο οποίος με τη σειρά του τροποποιήθηκε με τους Ν. 4587/2018, Ν. 4601/2019, Ν. 4609/2019 και της ΠΝΠ της 27.06.2019, γ) στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με τους Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019, δ) στο δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019 που κατήργησε τμήμα αυτού, ε) στο δίκαιο του γενικού εμπορικού μητρώου με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4443/2016, Ν. 4456/2017 και Ν. 4601/2019, στ) στη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (υπηρεσίες μιας στάσης) με το Ν. 4441/2016, όπως ισχύει μετά το Ν. 4541/2018, και ζ) στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών με το Ν. 4601/2019, όπως αυτός ισχύει μετά τη μικρής έκτασης τροποποίησή του με το Ν. 4623/2019.

Περαιτέρω, προστέθηκαν στην παρούσα έκδοση ο Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»), καθώς και τα άρθρα 96, 97 και 98 του Ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας»).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Οκτώβριος 2019
© 2019
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-054-6
Σελίδες
XVΙΙΙ + 732
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Ι. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΦΑΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

IV. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

V. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

VΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙ-

ΡΙΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού