Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 7η έκδ., 2022


Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 7η έκδ., 2022

Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα 1-53, μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο, κυρίως, τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ/2019/1. Η εν λόγω Οδηγία έχει ως αντικείμενο την παροχή αρμοδιοτήτων στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και ειδικότερα των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Οι τροποποιήσεις στο Ν. 3959/2011 είναι πολλές και εκτείνονται σε διάφορα ζητήματα, τα πιο σημαντικά από τα οποία, είναι τα ακόλουθα: Εισάγεται, καταρχάς, νέο άρθρο, το 1Α, το οποίο και αναφέρεται σε δύο μονομερείς πρακτικές με σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Πρόκειται: α) για την πρόσκληση, εξαναγκασμό ή παροχή κινήτρων, με οποιονδήποτε τρόπο, από μία επιχείρηση σε μία άλλη επιχείρηση να συμμετέχει ή να συμβάλλει σε απαγορευμένη σύμπραξη μεταξύ ανταγωνιστών, και β) τη γνωστοποίηση (ενδεχομένως με δημόσια αναγγελία) μελλοντικών προθέσεων μίας επιχείρησης για την τιμολόγηση των προϊόντων της (price signalling), εφόσον αυτή περιορίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην ελληνική επικράτεια, δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική και δεν έχει άλλο θεμιτό σκοπό. Η απαγόρευση των πρακτικών αυτών δεν ισχύει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του νόμου, όπως επίσης όταν πρόκειται για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μικρότερο των 50.000.000 ευρώ και με λιγότερους από 250 υπαλλήλους.
Σημαντικές επίσης είναι οι τροποποιήσεις, αναφορικά με τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου, όπως επίσης οι αλλαγές ως προς τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, την εν γένει λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.
Με το άρθρο 29Β εισάγονται προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες, μεταφερόμενες στο ελληνικό δίκαιο, ρυθμίσεις της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1, διαγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την επιβολή προστίμων ή μείωση προστίμων για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στα σχετικά προγράμματα, εφόσον συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζοντίων συμπράξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και αντίστοιχα του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.
Τέλος, τροποποιήσεις έχουν επέλθει σε θέματα παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων, την προστασία κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τη διεξαγωγή ερευνών.
Όλες οι επελθούσες τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Ν. 3959/2011, ενώ παράλληλα στις αντίστοιχες υποσημειώσεις, σημειώνονται οι εισάγουσες, αυτές τις τροποποιήσεις, νομοθετικές διατάξεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙΙΙ
Μάρτιος 2022
© 2022
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
7η έκδ.
ISBN
978-960-648-470-4
Σελίδες
ΙΧ + 516
Τιμή
€ 11,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β. ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρα

Ι.

Νόμος 146 της 16 Δεκ. 1913/27 Ιαν. 1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού»-23

Β. ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι.

Νόμος 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (άρθρα 1-51) (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Αντικείμενο ρυθμίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επιτροπή Ανταγωνισμού και όργανα λειτουργίας της - Αμοιβαία συνδρομή - Διευθέτηση διαφορών - Επιεικής μεταχείριση 12-29Ζ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ένδικη προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Καταγγελίες - Επιστολή μη ανάληψης δράσης-37Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εξουσίες έρευνας- Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 38-41Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Παραγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ποινικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Τέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις

ΙΙ. Ειδικά νομοθετήματα του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

1. Άρθρα 101-109 της ΣΛΕΕ

2. Κανονισμός 19/65/ΕΟΚ

3. Κανονισμός 659/1999

4. Κανονισμός 2790/1999

5. Κανονισμός 1/2003

6. Κανονισμός 139/2004

7. Κανονισμός 794/2004

8. Κανονισμός 461/2010

9. Ν. 4529/2018. Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρα

Ι. Νόμος 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α/191)-15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Αντικείμενο – Ορισμοί-1α

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γενικοί όροι συμβάσεων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Συμβάσεις από απόσταση και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος 3-4θ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πώληση καταναλωτικών προϊόντων και εγγυήσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Υγεία καταναλωτών και ασφάλεια καταναλωτικών αγαθών. -7α

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: Παροχή υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: Διαφήμιση - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές-9θ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: Οργανωτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ: Διοικητικές κυρώσεις. 13α

ΥΑ 70330/

ΥΑ Ζ1-891/

Άρθρα

ΙΙ. Διυπουργική απόφαση 70330/30.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1421/9.7.2015)-21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Πρόσβαση και απαιτήσεις εφαρμοστέες σε φορείς ΕΕΔ και διαδικασίες ΕΕΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Ενημέρωση και συνεργασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Τελικές διατάξεις

ΙΙΙ. Ειδικά νομοθετήματα του Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή

1. Π.Δ. 10/2017 «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας»

2. Ν. 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

3. Π.Δ. 197/1997, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

4. Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α΄ 259/23/12/2004), Συνήγορος κατα­ναλωτή

5. ΚΥΑ Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β΄ 917/23/6/2010), Περί καταναλωτικής πίστης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...
Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός), 4η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #32
Η παρούσα 4η έκδοση του τεύχους 32 της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει (α) το κείμενο του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν....
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 3η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Η ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 αναφορικά με την Ψηφιακή Διακυβέρνηση με το Ν. 4727/2020, αλλά και οι έκτακτες...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 4η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με τον Νόμο 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35/16.9.1988), είναι ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις...