Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2η έκδ., 2017

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-559-1
Σελίδες
ΧΧΧ + 892
Τιμή
€ 95,00
Σε απόθεμα

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2η έκδ., 2017


Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2η έκδ., 2017

Η παρούσα δεύτερη αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση περιέχει όχι μόνο τις ήδη τεθείσες σε ισχύ από 17 Απριλίου 2014 νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ (παραχωρήσεις έργων και υπηρεσιών), 2014/24/ΕΕ (κλασική οδηγία) και 2014/25/ΕΕ (επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας), αλλά και το εθνικό νομοθετικό καθεστώς που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2016 και καλύπτει πλέον κάθε είδος δημόσιας σύμβασης (έργου, προμήθειας, υπηρεσίας).

Περιλαμβάνονται έτσι και αναλύονται πρωτίστως οι οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016, με τις οποίες έγινε η μεταφορά των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, και δευτερευόντως οι διατάξεις του ν. 4413/2014, που μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2014/23/ΕΕ για τις συμβάσεις παραχώρησης, ενώ γίνεται συνοπτική παρουσίαση του προϋφιστάμενου εθνικού νομοθετικού καθεστώτος (ν. 3669/2008, π.δ 118/118/2007 κ.ά.), το οποίο αποτελεί το ισχύον (διαχρονικό) δίκαιο.

Ερμηνεύονται, τέλος, οι διατάξεις του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου που αφορούν την παροχή έννομης προστασίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Συνεπώς, καλύπτεται η παροχή έννομης προστασίας τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, είτε αυτή η έννομη προστασία παρέχεται από τη διοίκηση με τις διοικητικές προσφυγές είτε από τα δικαστήρια με τη μορφή της προσωρινής και της οριστικής δικαστικής προστασίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-559-1
Σελίδες
ΧΧΧ + 892
Τιμή
€ 95,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Β' έκδοσης

Αντί προλόγου

Κυριότερες συντομογραφίες

MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ι. Έννοια και Μορφές της δηΜόσιας σύΜβασης

A. Μορφές δράσης της Δηµόσιας Διοίκησης

1. Η συμβατική δραστηριότητα του δημοσίου

2. Η έννοια της δημόσιας σύμβασης

2.1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις

2.1.1. Γενικά

2.1.2. Η δημόσια σύμβαση στο ενωσιακό δίκαιο

2.2. Δημόσιες συμβάσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού δικαίου

2.3. Οι συμβάσεις διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου

2.4. Ειδικότερα για την έννοια της διοικητικής σύμβασης

Β. Τα όρια της συµβατικής δραστηριότητας της διοίκησης

Γ. Είδη δηµοσίων συµβάσεων

1. Οι συμβαλλόμενοι στις δημόσιες συμβάσεις

1.1. Συμβάσεις μεταξύ δημοσίων νομικών προσώπων

1.2. Συμβάσεις μεταξύ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιω-

τών

1.2.1. Ανταλλακτικές συμβάσεις

1.2.2. Συμβάσεις συμβιβασμού

2. Το αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων

2.1. Οι δημόσιες συμβάσεις

2.1.1. Οι δημόσιες συμβάσεις έργων

2.1.2. Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

2.1.3. Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

2.1.4. Οι μικτές συμβάσεις

2.2. Συμβάσεις παραχώρησης

2.2.1. Η έννοια της σύμβασης παραχώρησης

2.2.2. Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

2.2.3. Η σύμβαση παραχώρησης κατά το δίκαιο της ΕΕ

2.2.3.1. Υπό το καθεστώς των οδηγιών 2004/18 και 2004/17

2.2.3.2. Το καθεστώς συμβάσεων παραχώρησης κατά την οδηγία 2014/23/ΕΕ

2.2.4. Οι συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

ΙΙ. Το νοΜικό καθεστώς των δηΜοσίων συΜβάσεων

Α. Οι δηµόσιες συµβάσεις και το δίκαιο της ΕΕ

1. Οι ρυθμίσεις των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

2. Η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας (ν. 4412/2016 και ν. 4413/ 2016) στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ

2.1. Το καθεστώς του ν. 4412/2016

2.2. Το καθεστώς του ν. 4413/2016

3. Οι δημόσιες συμβάσεις για την άμυνα (Οδηγία 2009/81/ΕΚ)

3.1. Η ιδιαιτερότητα των συμβάσεων για την άμυνα

3.2. Η εφαρμογή των διατάξεων της ΣυνθΛΕΕ

3.2.1. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 346 ΣυνθΛΕΕ (πρώην άρθρο

296 ΣΕΚ) εξαιρέσεις

3.2.2. Εξαιρέσεις με βάση το άρθρο 347 ΣυνθΛΕΕ (πρώην άρθρο

ΣΕΚ)

3.3. Το νομικό καθεστώς του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου για τις

συμβάσεις αμυντικού εξοπλισμού

3.3.1. Η υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογή της γενικής οδηγίας

3.3.2. Η οδηγία 2009/81/ΕΚ

4. Οι δικονομικές οδηγίες (Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ, 92/13/ΕΚ και 2007/66/

ΕΚ)

Β. Το εθνικό δίκαιο για τις δηµόσιες συµβάσεις

1. Οι συμβάσεις προμηθειών

1.1. Ο νόμος-πλαίσιο για τις κρατικές προμήθειες (ν. 2286/1995)

1.2. Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007)

1.3. Ειδικές ρυθμίσεις για τις προμήθειες των ΟΤΑ

2. Οι δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών (ν. 3316/2005)

3. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κατασκευή δημοσίων

έργων (ν. 3669/2008)

4. Οι δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

5. Οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995)

5.1. Οι συμβάσεις που δημιουργούν υποχρεώσεις σε βάρος του δημοσίου (άρθρα 79-84 ΚΔΛ)

5.2. Η ακυρότητα των συμβάσεων του δημοσίου (άρθρο 85 ΚΔΛ)

ΙΙΙ. Κανόνες ερμηνείας του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Μέθοδοι ερµηνείας στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων

1. Οι παραδοσιακοί κανόνες ερμηνείας του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

2. Η εξακρίβωση του νοήματος του συμβατικού κειμένου

Γ. Η σύµφωνη µε το ενωσιακό δίκαιο ερµηνεία

IV. Η ευθεία εφαρμογή των συνθηκών στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων

Α. Η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και το ενωσιακό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων

1. O ελεύθερος ανταγωνισμός στο ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

2. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης

3. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, εμπορευμάτων και προσώπων

3.1. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

3.1.1. Μέτρα που διακρίνουν ευθέως μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων

3.1.2. Μέτρα που εισάγουν συγκεκαλυμμένες διακρίσεις μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων

3.1.3. Μέτρα που θίγουν από κοινού εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα

3.2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

3.3. Η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων

4. Η προστασία της ανοικτής εσωτερικής αγοράς

Β. Εξαιρέσεις και περιορισµοί κατά την εφαρµογή των κανόνων της ΣυνθΛΕΕ

1. Εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά στη Συνθήκη

2. Αποκλίσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος

V. Οι γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο τον δηΜοσίων συΜβάσεων

Α. Η αρχή της υποχρεωτικής δηµοσιότητας και της διαφάνειας

Β. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης ή της απαγόρευσης των διακρίσεων

Γ. Η αρχή της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας

Δ. Η αρχή της υποχρεωτικής αιτιολογίας των αποφάσεων

Ε. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου

ΣΤ. Η αρχή της αναλογικότητας

Ζ. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης ή της ισοδυναµίας

Η. Η αρχή της τυπικότητας στους δηµόσιους διαγωνισµούς

VI. Το πεδίο εφαρΜογής των οδηγιών για τις δηΜόσιες συΜβάσεις

Α. Τα υποκείµενα των δηµοσίων συµβάσεων

1. Οι αναθέτουσες αρχές στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

1.1. Η λειτουργική έννοια της «αναθέτουσας αρχής»

1.2. Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου.

1.2.1. Η οργανική διάρθρωση (νομική προσωπικότητα, δίκαιο που διέπει την λειτουργία του)

1.2.2. Η επιδίωξη ειδικού σκοπού και η κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος

1.2.3. Η άσκηση αποφασιστικού ελέγχου από το κράτος

1.2.3.1. Η επιρροή μέσω της χρηματοδότησης

1.2.3.2. Ο έλεγχος μέσω του διορισμού της διοίκησης και της διαχείρισης των οικονομικών

1.3. Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων

1.3.1. Η έννοια της δημόσιας επιχείρησης στην οδηγία 2014/25/ΕΕ

1.3.2. Επιχειρήσεις με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα

1.4. Οι ενώσεις αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου

2. Η εφαρμογή των Οδηγιών για συμβάσεις από μη αναθέτουσες αρχές

2.1. Επιδοτούμενες συμβάσεις έργου και υπηρεσιών

2.2. Ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης

B. Το αντικείµενο των δηµοσίων συµβάσεων στις Οδηγίες της ΕΕ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας σύμβασης (ποσοτικό κριτήριο)

2.1. Τα κατώτατα όρια των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

2.1.1. Τα κατώτατα όρια της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

2.1.2. Τα κατώτατα όρια της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ

2.1.3. Τα κατώτατα όρια της οδηγίας 2009/81/ΕΚ

2.2. Κανόνες εκτίμησης της αξίας της σύμβασης

2.3. Η απαγόρευση κατάτμησης της σύμβασης

2.3.1. Το νομοθετικό πλαίσιο

2.3.2. Οι συμβάσεις των λειτουργικά ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων

3. Το ειδικότερο αντικείμενο της σύμβασης στις Οδηγίες της ΕΕ (ποιοτικό κριτήριο)

3.1. Γενικά

3.2. Συμβάσεις που διέπονται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ και συμβάσεις που ρητά εξαιρούνται

3.2.1. Συμβάσεις που διέπονται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ

3.2.2. Οι προβλεπόμενες από την οδηγία εξαιρέσεις

3.2.2.1. Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

3.2.2.2. Δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

3.2.2.3. Δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

3.2.2.4. Ορισμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

3.2.2.5. Συμβάσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

3.2.2.6. Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

3.2.2.7. Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ οντοτήτων του δημοσίου τομέα

3.3. Συμβάσεις που διέπονται από την οδηγία 2014/25/ΕΕ και συμβάσεις που ρητά εξαιρούνται

3.3.1. Δραστηριότητες που εμπίπτουν στην οδηγία 2014/25/ΕΕ

3.3.1.1. Ο ενεργειακός τομέας (άρθρα 8 και 9 της οδηγίας)

3.3.1.2. Ο τομέας του ύδατος (άρθρο 10 της οδηγίας)

3.3.1.3. Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της οδηγίας)

3.3.1.4. Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της οδηγίας)

3.3.1.5. Ο τομέας των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 13 της οδηγίας)

3.3.1.6. Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της οδηγίας)

3.3.2. Οι ρητά προβλεπόμενες από την οδηγία εξαιρέσεις

3.3.2.1. Γενικές παρατηρήσεις

3.3.2.2. Ο κατάλογος των ειδικών εξαιρέσεων

3.3.2.2.1. Συμβάσεις μεταπώλησης ή μίσθωσης σε τρίτους

3.3.2.2.2. Συμβάσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων σε χώρες μη κοινοτικές

3.3.2.2.3. Συμβάσεις με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (άρθρα 29 και 30 της οδηγίας)

Γ. Νοµολογιακά διαπλασθέντες περιορισµοί στο πεδίο εφαρµογής του ενωσιακού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων: ανάθεση δηµόσιας σύµβασης in-house, οιονεί in-house, και συµπράξεις δηµοσίων φορέων - Δηµόσιες συµβάσεις µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα (άρθρ. 12 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρ. 28 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Η δι’ αυτεπιστασίας ανάληψη του έργου, προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών («Η εσωτερική ανάθεση» ή σύμβαση «in house», και οιονεί εσωτερική ανάθεση - «quasi in-house»)

2. Η νομική μορφή της «συνεργασίας ή σύμπραξης» μεταξύ δημοσίων φορέων

VII. Η διαδικασία ανάθεσης της δηΜόσιας σύΜβασης

Α. Ο δηµόσιος διαγωνισµός

Β. Είδη διαγωνισµών για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων

1. Κατά την εθνική νομοθεσία και το ενωσιακό δίκαιο

1.1. Ο ανοικτός διαγωνισμός

1.2. Ο κλειστός διαγωνισμός ή διαδικασία με προεπιλογή

1.3. Ο συνοπτικός διαγωνισμός

1.4. Η απευθείας ανάθεση

2. Οι ειδικές διαδικασίες του ενωσιακού δικαίου

2.1. Το δυναμικό σύστημα αγορών

2.2. Ο ανταγωνιστικός διάλογος

2.3. Οι συμφωνίες-πλαίσιο

2.4. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι

2.4.1. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

2.4.2. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι

2.5. Η σύμπραξη καινοτομίας στη νέα οδηγία 2014/24/ΕΕ

Γ. Η ιδιαίτερη περίπτωση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση

1. Εισαγωγή

2. Διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης

2.1. Η μη υποβολή κανονικών προσφορών ή η υποβολή απαράδεκτων προσφορών

2.2. Ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με την φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νομική ή χρηματοοικονομική οργάνωση ή κίνδυνοι που συνδέονται με τους ανωτέρω παράγοντες

2.3. Ανάγκη προσαρμογής των άμεσα διαθέσιμων λύσεων, και έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που περιλαμβάνουν σχεδιαστικές ή καινοτόμες λύσεις

2.4. Η αδυναμία καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών

2.5. Η διαδικασία

3. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

3.1. Γενικοί κανόνες για όλα τα είδη των συμβάσεων

3.1.1. Η μη υποβολή προσφορών, η υποβολή ακατάλληλων προσφορών κ.λπ

3.1.2. Η ύπαρξη ενός μόνο υποψηφίου αναδόχου για τεχνικούς λόγους ή για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων

3.1.3. Η προϋπόθεση του κατεπείγοντος

3.2. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στις συμβάσεις προμηθειών

3.3. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στις συμβάσεις υπηρεσιών

3.4. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών

Δ. Κανόνες διενέργειας δηµόσιων διαγωνισµών

1. Η προετοιμασία της διαδικασίας και η διακήρυξη του διαγωνισμού

1.1. Η προετοιμασία της διαδικασίας

1.1.1. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης

1.1.2. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

1.1.3. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή συμφερόντων

1.1.4. Επάρκεια προϋπολογισμού και ωριμότητα της σύμβασης

1.2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

1.3. Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

1.4. Η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης

2. Οι προδιαγραφές της σύμβασης

2.1. Ο καθορισμός των προδιαγραφών

2.2. Οι διατάξεις των οδηγιών για τις προδιαγραφές

3. Η υποβολή των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων

3.1. Οι προθεσμίες για την υποβολή προσφορών μετά την δημοσίευση της προκήρυξης

3.2. Η πρόσκληση των υποψηφίων αναδόχων

3.3. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της προσφοράς

3.3.1. Γενικά

3.3.2. Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

3.3.3. Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

3.3.4. Χρόνος ισχύος των προσφορών

3.4. Η υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

4. Διευκρινήσεις και συμπλήρωση των προσφορών

5. Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων

6. Τα όργανα του διαγωνισμού

7. Η αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Ε. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου: Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων

1. Γενική προσέγγιση: κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αναδόχου

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

3. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες

4. Τα προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα του υποψήφιου αναδόχου

4.1. Γενικά

4.2. Η προσωπική κατάσταση: εντιμότητα και φερεγγυότητα του υποψηφίου αναδόχου

4.3. Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

4.3.1. Η εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κ.λπ

4.3.2. Εγγραφή σε επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων

5. Άλλα κριτήρια αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου

6. Η νομική μορφή του οικονομικού φορέα και η προσφυγή σε δάνεια εμπειρία

6.1. Η νομική μορφή του προσφέροντος - έννοια οικονομικού φορέα

6.2. Η δάνεια εμπειρία

ΣΤ. Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών

1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών

1.1. Η αρχή της τυπικότητας κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

1.2. Τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά

1.2.1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

1.2.2. To Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)

1.2.3. Εγγυητικές επιστολές

1.2.4. Πιστοποιητικό ότι οι υποψήφιοι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση

1.2.5. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

1.2.6. Πιστοποιητικά ονομαστικοποίησης μετοχών

1.2.7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης κατά το άρθρο 3 του ν. 3310/2005

1.2.8. Ποινικό μητρώο και επαγγελματικά παραπτώματα

2. Αξιολόγηση των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής

2.1.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων

2.2. Στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

2.3. Στις δημόσεις συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

3. Η απόρριψη των προσφορών

Ζ. Η ανάθεση της σύµβασης

1. Εισαγωγή

2. Κριτήρια ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης

2.1. Τα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων

2.1.1. Ανάθεση με βάση τη χαμηλότερη τιμή

2.1.2. Ανάθεση με βάση το κόστος με προσέγγιση αποτελεσματι-κότητας

2.1.3. Ανάθεση με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής

2.1.4. Περιβαλλοντικές και κοινωνικές παράμετροι των κριτηρίων ανάθεσης

2.2. Τα κριτήρια ανάθεσης στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2.1. Η μη εξαντλητική απαρίθμηση των κριτηρίων

2.2.2. Περιορισμοί στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής

2.2.2.1. Η σύνδεση με το αντικείμενο της σύμβασης

2.2.2.2. Διαφάνεια και αντικειμενικότητα των κριτηρίων

2.2.2.3. Καταλληλότητα κριτηρίων

2.3. Σχέση μεταξύ κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης

3. Εναλλακτικές προσφορές

4. Οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης

5.1. Η έκδοση και κοινοποίηση της πράξης κατακύρωσης

5.2. Η έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

6. Η υπογραφή της σύμβασης

7. Οι ενστάσεις κατά τη διαγωνιστική διαδικασία

Η. Θεσµικές εγγυήσεις διαφάνειας προληπτικού χαρακτήρα στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων

1. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2. Ο έλεγχος από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ)

3. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)

3.1. Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΑΑΔΗΣΥ

3.2. Οι βασικές αρμοδιότητες της Αρχής

3.2.1. Εποπτικές και συντονιστικές αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων

3.2.2. Μέριμνα για την τήρηση των αρχών του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου

3.2.3. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες

3.2.3.1. Απλές γνώμες επί διατάξεων σχεδίων νόμων ή προεδρικών διαταγμάτων

3.2.3.2. Σύμφωνες γνώμες για διατάξεις σχεδίων λοιπών κανονιστικών πράξεων

3.2.3.3. Σύμφωνες γνώμες για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

3.2.4. Έκδοση κανονισμών και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών

3.2.5. Κανονιστικές αρμοδιότητες

3.2.6. Εποπτικές αρμοδιότητες επί των αναθετουσών αρχών και των εθνικών εποπτικών και ελεγκτικών οργάνων

3.2.7. Ελεγκτικές αρμοδιότητες

3.2.8. Αρμοδιότητες ερμηνείας δικαίου δημοσίων συμβάσεων

3.2.9. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες

3.2.10. Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.

Θ. Η µαταίωση του δηµόσιου διαγωνισµού

1. Ο ενωσιακός και εθνικός κανόνας: ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

2. Η νομοθετική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο

VIII. Κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές στο δίκαιο των δηΜοσίων συΜβάσεων

Α. Εισαγωγή: η αξίωση για οικολογικές συµβάσεις και η επιδίωξη σκοπών κοινωνικής πολιτικής

Β. Το κανονιστικό πλαίσιο του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις δηµόσιες συµβάσεις

Γ. Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις

ΙΧ. Η εκτέλεση της δηΜόσιας σύΜβασης

Α. Οι συµβατικές υποχρεώσεις

1.Υποχρεώσεις του αναδόχου

1.1. Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης

1.2. Εκτέλεση εξωσυμβατικών (συμπληρωματικών) εργασιών

1.3. Υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση της σύμβασης

1.3.1.Η απαγόρευση εκχώρησης της σύμβασης

1.3.2. Η υπεργολαβία

1.4. Επιμετρήσεις και σύνταξη λογαριασμών

1.4.1. Επιμετρήσεις εμφανών και αφανών εργασιών στα δημόσια έργα

1.4.2. Σύνταξη λογαριασμών

1.5.Αποκατάσταση ελαττωμάτων του αντικειμένου της σύμβασης

1.6. Υποχρέωση συντήρησης του έργου - Ο κίνδυνος του έργου

1.6.1. Αποκατάσταση βλαβών του έργου

1.6.2. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης έργου

2. Υποχρεώσεις του εργοδότη

2.1. Η καταβολή της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου

2.2. Υπερημερία εργοδότη

2.3. Η αναθεώρηση της συμβατικής αμοιβής του οικονομικού φορέα (εργολήπτη)

Β. Η τροποποίηση της δηµόσιας σύµβασης

1. Γενικά: Τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης και ανταγωνισμός

2. Η απρόοπτη μεταβολή των όρων της σύμβασης

2.1. Η ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης και η διορθωτική παρέμβαση του δικαστή κατά το άρθρο 388 ΑΚ

2.2. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 ΑΚ στις δημόσιες συμβάσεις

3. Η έμμεση επέμβαση της διοίκησης στη δημόσια σύμβαση

Γ. Εξέλιξη και λύση της δηµόσιας σύµβασης

1.Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου

2. Η ανώμαλη εξέλιξη της δημόσιας σύμβασης

3. Επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο

4. Η λύση της δημόσιας σύμβασης

4.1. Ο θάνατος και η πτώχευση του αναδόχου

4.2. Η λύση της δημόσιας σύμβασης από τον εργοδότη

4.3. Η λύση της δημόσιας σύμβασης από τον ανάδοχο

4.4. Ματαίωση της διάλυσης

5. Έκπτωση του αναδόχου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Χ. ΈννοΜη προστασία κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δηΜοσίων συΜβάσεων

Α. Η έννοµη προστασία µε τις διοικητικές προσφυγές

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Το νομικό καθεστώς των ενδικοφανών προσφυγών στις δημόσιες συμβάσεις

2.1. Δημόσια έργα

2.2. Μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη-μονικών υπηρεσιών

2.3. Προμήθειες και γενικές υπηρεσίες

Β. Η δικαστική έννοµη προστασία

1. Ο δικαστικός έλεγχος του προσυμβατικού σταδίου

1.1.Εισαγωγή

1.2. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

1.3. Η προσωρινή δικαστική προστασία

1.3.1. Γενικά

1.3.2.Το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο

1.3.3. Το ένδικο βοήθημα

1.3.3.1. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010

1.3.3.2. Η αίτηση αναστολής του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989

1.3.3.3. Τα ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων

1.3.4. Αναλυτικά η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010

1.3.4.1. Το παραδεκτό και οι συνέπειες της άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

1.3.4.1.1. Η καταβολή παραβόλου

1.3.4.1.2. Το αντικείμενο της προσβολής - Η φύση της προσβαλλό-μενης πράξης ή παράλειψης

1.3.4.1.3. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον

1.3.4.1.4. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής

1.3.4.1.5. Περιεχόμενο δικογράφου και νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου

1.3.4.1.6. Προθεσμία

1.3.4.1.7. Συνέπειες της άσκησης

1.3.4.2. Η έκδοση προσωρινής διαταγής

1.3.4.3. Οι λόγοι του βασίμου της αίτησης

1.3.4.4. Παρέμβαση

1.3.4.5. Η διαδικασία και η απόφαση

1.3.4.5.1. Η διαδικασία εκδίκασης της αίτησης

1.3.4.5.2. Η απόφαση επί της αίτησης

1.3.4.6. Νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

1.4. Η κύρια δικαστική προστασία

1.4.1. Ακύρωση πράξεων ή παραλείψεων του δημόσιου φορέα

1.4.2. Η κήρυξη άκυρης της σύμβασης

1.4.3. Αγωγή αποζημίωσης για παράνομο αποκλεισμό από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ή την ανάθεση δημόσιας σύμβασης

1.4.3.1. H προσυμβατική ευθύνη (culpa in contrahendo)

1.4.3.1.1. Ο θεσμός - Τα άρθρα 197-198 ΑΚ

1.4.3.1.2. Η προσυμβατική ευθύνη κατά τις διατάξεις του ν. 3886/2010

1.4.3.1.3. Το δικονομικό πλαίσιο

1.4.3.1.4. Οι προϋποθέσεις του βασίμου

1.4.3.2. Αποζημίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 104-106 ΕισΝΑΚ

2. Η δικαστική έννομη προστασία κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης

2.1. Η κύρια δικαστική προστασία

2.1.1.Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

2.1.2. Το εισαγωγικό ένδικο βοήθημα

2.1.3. Η προσβολή της βλαπτικής πράξης ή παράλειψης

2.1.4. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

2.2. Η προσωρινή δικαστική προστασία

ΧΙ. ΈννοΜη προστασία κατά τη σύναψη δηΜοσίων συΜβάσεων υπό το καθεστώς του ν. 4412/2016

Α. Εισαγωγή: Διάρθρωση και πεδίο εφαρµογής των νέων διατάξεων

Β. Η προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

1. Η προδικαστική προσφυγή κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης

1.1. Γενικά

1.2. Η προθεσμία της προδικαστικής προσφυγής

1.3. Άσκηση της προδικαστικής προσφυγής - Παρέμβαση

1.4. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα

1.5. Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής

1.6. Προσωρινά μέτρα

1.7. Η απόφαση επί της προσφυγής

2. Η προδικαστική προσφυγή για την κήρυξη της ακυρότητας της σύμβασης

Γ. Η δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύµβασης

1. Γενικές παρατηρήσεις

1.2. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

1.3. Η προσωρινή δικαστική προστασία

1.4. Η κύρια δικαστική προστασία

Δ. Η αξίωση αποζηµίωσης

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο λημμάτων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού