Δ. Παπαστερίου, Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017


Δ. Παπαστερίου, Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017

Το «Δασικό δίκαιο και Εθνικό Κτηματολόγιο» συνιστά μια σοβαρή επιστημονική προσπάθεια συνθέσεως τεσσάρων κλάδων του Δικαίου: Εμπράγματου, Κτηματολογικού, Δασικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου. Το δασικό φαινόμενο ρυθμίζεται στην ουσιαστική και λειτουργική σύνθεση των παραπάνω κλάδων του Δικαίου.

Βάση εκκινήσεως αποτελεί το Δασικό Δίκαιο από το 1836 μέχρι σήμερα. Από τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές των παραπάνω κλάδων του Δικαίου (λ.χ. το δάσος ως ακίνητο και ως γεωτεμάχιο, αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης αναπτύξεως) μέχρι τις λεπτομερέστατες ρυθμίσεις (λ.χ. τις εγκρίσεις επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά και τη ρύθμιση για τα καστανολίβαδα) παρακολουθείται μια ολόκληρη διαδρομή στο χρόνο (λ.χ. ν. 998/1979, αλλά και άρθρα 153-155 ν. 4389/2016) και στον τόπο (λ.χ. δάση υπό κτηματογράφηση και δάση λειτουργούντος Κτηματολογίου).

Τα ποικίλα όργανα (δασικά και κτηματολογικά), οι εναλλασσόμενες αρμοδιότητές τους, οι αποφάσεις τους (λ.χ. των ΕΠ. Ε.Α.), τα θιγόμενα συμφέροντα (Δημοσίου ή ιδιωτών), η εναλλαγή αμάχητων και μαχητών τεκμηρίων, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά σημαντική συμβολή της νομολογίας συνθέτουν ένα πεδίο που ενδιαφέρει άμεσα κάθε νομικό της πράξης ή της θεωρίας.

Δεσπόζουσα είναι η προσφυγή σε δικαστικές αποφάσεις τόσο του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, όσο και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και γενικότερα των λοιπών δικαστηρίων. Είναι χαρακτηριστικό του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου το ότι έχει στην κυριολεξία διαμορφωθεί υπό το καθεστώς της παλαιότερης και της νεότατης νομολογίας.

Τα όλο έργο ακολουθεί τη συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία (ενδεικτικά: άρθρα 17, 24 και 117 Συντ, ν. 1650/1986, 2308/1995, 2664/1998, 998/1979, 3203/2003, 3827/2010, 3889/2010, 4389/20010, 4280/2014, 3937/2011, καθώς και ν.δ. 86/1969, πρ.δ. 32/2016). Η ανάπτυξη του συστηματικού αυτού πονήματος περιλαμβάνει Εισαγωγή και τρία Μέρη. Περιέχει εκτός από ένα εκτενή Πίνακα Περιεχομένων, δύο λεπτομερέστατα Ευρετήρια (διατάξεων και λημμάτων) προς υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων νομικών, τοπογράφων και δασολόγων.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη συμβολή, που συνθέτει το Δάσος με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο
Συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία
Σύμφωνα με το ΝΔ 86/1969 και τους Ν. 1650/1986, 998/1979, 2308/1995, 2664/1998, 4164/2013, 4280/2014, 4389/2016 και ΠΔ 32/2016
© 2017
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-534-8
Σελίδες
LV + 1554
Τιμή
€ 125,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αρχικές προσεγγίσεις

I. Εισαγωγικά

II. Θεμελιώδεις αρχές

1. Αρχή της δημόσιας οικολογικής τάξης (Αρχή προστασίας του περιβάλλοντος)

2. Αρχή της αειφορίας και αρχή της βιωσιμότητας

3. Αρχή της φέρουσας ικανότητας

4. Αρχή της υποχρεωτικής αποκαταστάσεως διαταραχθέντων οικοσυστημάτων

5. Αρχή της βιοποικιλότητας

6. Αρχή της κοινής «φυσικής κληρονομιάς»

7. Αρχή της ήπιας αναπτύξεως των ευπαθών οικοσυστημάτων

8. Αρχή της χωρονομίας

9. Αρχή της πολιτιστικής κληρονομιάς

10. Αρχή του βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος

11. Αρχή προστασίας του φυσικού κάλλους

12. Αρχή της οικολογικής συνειδήσεως

III. Πρώτες παρατηρήσεις στο κτηματολογικό δασικό φαινόμενο

§ 2. Συνοπτική ιστορική διαδρομή

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Δημόσια και ιδιωτικά δάση κατά την ανεξαρτησία της Ελλάδος

Α. Γενικά

Β. Πρώτη κατηγορία: Δήμευση «πολεμικώ δικαιώματι»

Γ. Δεύτερη κατηγορία: Τα παραχωρηθέντα βάσει της συνθήκης της Κωνσταντινου­πόλεως

Δ. Τρίτη κατηγορία: Τα κατεχόμενα από Έλληνες ιδιώτες

Ε. Τέταρτη κατηγορία: Τα ακίνητα της Αττικής

Στ. Οθωμανικό δίκαιο δημόσιων γαιών

ΙΙΙ. Οι ρυθμίσεις του β.δ. της 17/29-11-1836: Νόμιμο τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου

IV. Κτήση κυριότητας σε δάση κατά το προϊσχύσαν δίκαιο

V. Η σημασία του ισχύοντος δικαίου κατά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Δασικό Δίκαιο και Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

§ 3. Δασικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο – Δίκαιο (προστασίας) Περιβάλλοντος

Ι. Έννοια και στοιχεία Δασικού Δικαίου

Α. Εννοιολογική προσέγγιση Δασικού Δικαίου

Β. Τα επί μέρους στοιχεία

ΙΙ. Δασικές (έννομες) σχέσεις

Α. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Β. Υποκείμενα της δασικής σχέσης

Γ. Αντικείμενα της δασικής σχέσης

Δ. Ο χρόνος στη δασική σχέση

ΙΙΙ. Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

IV. Κτηματολογικές δασικές σχέσεις

V. Εθνικό Κτηματολόγιο

VI. Συνοπτική παρουσίαση βασικών νομοθετημάτων Δασικού Δικαίου

Α. Γενικά

Β. Άρθρα 17, 24 και 117 Συντ

Γ. Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας»

Δ. Ν. 998/1979

Ε. Τα άρθρα 27, 27Α, 27Β και 28 ν. 2664/1998

Στ. Ν. 3208/2003

Ζ. Ν. 3889/2010

Η. Ν. 4164/2013

Θ. Ν. 4280/2014

Ι. Ν. 4389/2016

VII. Δίκαιο (προστασίας) Περιβάλλοντος

Α. Γενικά

Β. Χαρακτηρισμοί

Γ. Θέσεις της νομολογίας

Δ. Ο νόμος 1650/1986

§ 4. Χαρακτηριστικά, πηγές και αρχές του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πηγές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Α. Ενδεικτικά οι πηγές

Β. Κωδικοποιήσεις Δασικού Δικαίου

Γ. Εικόνα με βάση τους τίτλους νομοθετημάτων

Δ. ΥΑ 452//2013 (ΥΑ 45246 ΦΕΚ Β΄ 2203/6.9.2013)

ΙΙΙ. Αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Α. Γενικά

Β. Αρχή αειφορίας (ή της βιωσιμότητας;)

Γ. Αρχή βιωσιμότητας (βιώσιμης αναπτύξεως)

Δ. Αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Ε. Συνοπτικές παρατηρήσεις

§ 5. Όργανα Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις για τα κατ’ ιδίαν όργανα

ΙΙΙ. Όργανα του Δασικού Δικαίου

Α. Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών

Β. Τέσσερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών

Γ. Προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια

Δ. Τεχνικό Συμβούλιο Δασών

Ε. Περιφερειακά Συμβούλια και Επιτροπές

Στ. Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων – Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Ζ. Επιτροπή Αντιμετωπίσεως Δασοπυρκαγιών

Η. Επιτροπή Αποτερματισμού και Οροθέτησης Δημοσίων Δασών και Δασικών Εκτά­σεων

Θ. Ποικίλες άλλες επιτροπές

Ι. Αντιρρήσεις ενώπιον Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων

ΙΑ. Δασάρχης

ΙΒ. Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών

IΓ. Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί Προστασίας

IV. Όργανα του Κτηματολογικού Δικαίου

A. Επιτροπή Eνστάσεων

B. ΕΚΧΑ ΑΕ

Γ. Γραφείο Κτηματογραφήσεως

Δ. Κτηματολογικό Γραφείο

Ε. Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου

Στ. Κτηματολογικός Δικαστής

V. Συντονιστής (οικείας) Αποκεντρωμένης Διοίκησης

§ 6. Το δασικό φαινόμενο κατά την κτηματογράφηση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η δασική (έννομη) σχέση ως κτηματολογική σχέση

ΙΙΙ. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και δάση

ΙV. Διορθώσεις (κτηματολογικών) στοιχείων

V. Εγγραφές (αρχικές, πρώτες και μεταγενέστερες)

VI. Εκπρόθεσμη δήλωση

VII. Εμπρόθεσμη δήλωση

VIII. Κτηματολόγιο σε δάση και δασικές εκτάσεις

IX. Χαρακτηρισμός περιοχής ως δάσους ή δασικής εκτάσεως

X. Κτηματογραφούμενο ακίνητο

XI. Κτηματογραφούμενη περιοχή

XII. Κτηματογράφηση (δάσους και δασικής εκτάσεως)

XIII. Εντοπισμός ακινήτου

XIV. Το σύστημα διορθώσεως ανακριβειών κατά την κτηματογράφηση

XV. Αιτήσεις διορθώσεως και ενστάσεις

Α. Προλεγόμενα

Β. Αιτήσεις διορθώσεως

Γ. Υποβολή ενστάσεων

§ 7. Το δασικό φαινόμενο κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εγγραπτέα δικαιώματα

IΙΙ. Κτηματολογική εγγραφή

ΙV. Κτηματολογική ανακρίβεια

V. Κτηματολογική διαφορά

VI. Κτηματολογικές πράξεις

VII. Εμβαδόν ακινήτου

VIIΙ. Διόρθωση σφαλμάτων

§ 8. Επιλεγμένοι νομικοί όροι

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Συνοπτική παρουσίαση των επιλεγμένων νομικών όρων

«Άγνωστου ιδιοκτήτη»

Αγροτική περιοχή

Αγωγή ανατροπής μαχητού τεκμηρίου

Αγωγή άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998

Αγωγή για διόρθωση (άρθρου 17 ν. 2664/1998)

Αγωγοί προσαγωγής νερού εργοστασίων εμφιαλώσεως

Αγωγοί υδρεύσεως - αποχετεύσεως

Αεροδρόμιο

Αιγιαλός

Αισθητικά δάση

Αιτήσεις

Αιτήσεις διορθώσεως κτηματολογικών εγγραφών

Αιτία κτήσης

Ακάλυπτη έκταση

Ακίνητα περιερχόμενα στο Δημόσιο

Ακίνητο

Ακυρότητα

Άλλος κοινόχρηστος χώρος

Αλπικές ζώνες

Άλση

Αμάχητο τεκμήριο

Άμυνα

Αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών

Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί Προστασίας

Αναγνώριση μη δημόσιων δασών

Αναδάσωση

Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών

Ανακρίβεια

Ανανέωση φυσικών πόρων

Ανάρτηση

Αντικειμενική καλή πίστη

Αντιρρήσεις

Αντιρρήσεις ενώπιον Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων

Αντλιοστάσια

Αξία δάσους

Απαγόρευση επεμβάσεων στα δάση

Απόβλητα

Αποθηκευτικοί χώροι

Αποτερματισμός (και οροθέτηση)

Αποτύπωση

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Αποψίλωση δάσους

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Αρχές Κτηματολογίου

Αρχή αειφορίας

Αρχή βιώσιμης αναπτύξεως (βλ. Αρχή αειφορίας)

Αρχή προφυλάξεως και αρχή προλήψεως

Αρχή υπέρτερης ανάγκης

Αρχή υψηλού επιπέδου προστασίας περιβάλλοντος

Αρχή φειδούς

Ασκεπείς εκτάσεις

Ασκεπείς κορυφές

Αστική Ευθύνη στο Περιβάλλον

Ατμόσφαιρα (ποιότητα)

Αυθαίρετα (σε δάση)

Αχελώος (υπόθεση εκτροπής Αχελώου)

Βάρος αποδείξεως

Βιομηχανίες (βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

Βιοποικιλότητα

Βοσκή εντός δασών

Βοτανικοί κήποι

Βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις

Γενικές υποχρεώσεις (Δασικού Δικαίου)

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

Γεωτεμάχιο

Γεωτεμάχιο και Οδηγία Inspire

Γραφείο Κτηματογραφήσεως

Γραφείο Κτηματολογίου (βλ. Κτηματολογικό Γραφείο)

Δασάρχης

Δασικά έργα

Δασικά κτίρια

Δασικά οικοσυστήματα

Δασικά φυτώρια

Δασικές οδοί

Δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις

Δασική έκταση (ή περιοχή)

Δασική (έννομη) σχέση

Δασική ιδιοκτησία

Δασική νομοθεσία

Δασική πολιτική

Δασικό Κτηματολόγιο

Δασικό οικοσύστημα

Δασικό περιβάλλον

Δασικός πλούτος

Δασικός χαρακτήρας

Δασικός χάρτης

Δασοκομία

Δασολόγιο

Δασοπυρόσβεση

Δάσος

Δασοτεχνικά έργα (ειδικά)

Δασώσεις (και αναδασώσεις)

Δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις

Δεξαμενές αποθηκεύσεως πετρελαιοειδών

Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος (γενικά)

Δήλωση ν. 2308/1995 (ειδικότερα)

Δημόσια δάση

Δημόσια πίστη

Δημόσια ωφέλεια

Δημόσιο

Δημόσιο συμφέρον

Διακατεχόμενα δάση

Διαλειτουργικό Κτηματολόγιο

Διασταύρωση

Διατηρητέα μνημεία της φύσης

Διαφύλαξη δάσους

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση δασών

Διεκδικητική αγωγή (δικόγραφο)

Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών

Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δικαίωμα προτιμήσεως

Δικαιώματα σε δάση

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου

Διοίκηση γης (και δασικής γης)

Διοικητικές κυρώσεις στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Διοικητικές πράξεις

Διορθώσεις στοιχείων (κτηματολογικών)

Διόρθωση σφαλμάτων

Εγγραπτέα δικαιώματα

Εγγραφές (αρχικές, πρώτες και μεταγενέστερες)

Εγκαταστάσεις αντλήσεως για αποθήκευση ενέργειας

Εγκαταστάσεις αντλήσεως υδρογονανθράκων

Εγκαταστάσεις έργων αποχετεύσεως

Εγκαταστάσεις έργων υδρεύσεως

Εγκαταστάσεις Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.)

Εγκαταστάσεις Σωμάτων Ασφαλείας

Εθνικό Κτηματολόγιο

Εθνικό πάρκο

Εθνικοί δρυμοί

Είδη δασών και δασικών εκτάσεων

Ειδικοί νόμοι για την ιδιοκτησία κατ’ άρθρο 18 Συντ

Ειδικός Φορέας Δασών

Εκπαιδευτικά κτίρια

Εκπρόθεσμη δήλωση

Έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα Δημοσίου (δάση, δασικές εκτάσεις)

ΕΚΧΑ ΑΕ

Εκχέρσωση

Ελαιοτριβεία

Έλος

Εμβαδόν ακινήτου

Εμπράγματα δικαιώματα 1 (σε δάση)

Εμπράγματα δικαιώματα

Εμπρόθεσμη δήλωση

Ενδικοφανής διαδικασία

Ενδικοφανής προσφυγή

Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος

Ενστάσεις

Εντοπισμός ακινήτου

Εξαγορά ιδιωτικών εκτάσεων

Εξόρυξη

Επαγγελματική στέγη

Επαχθείς περιορισμοί και απαγορεύσεις

Επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα

Επιδράσεις δένδρων (και πρασίνου) στην πόλη

Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα

Επιτήρηση δασών

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση

Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων (τριμελείς) – [ΕΠ.Ε.Α.]

Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων – Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρ­ρήσεων

Επιτροπή Αποτερματισμού και Οροθέτησης Δημόσιων Δασών και Δασικών Εκτά­σεων

Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας

Επιτροπή Ενστάσεων

Επιχειρηματικό πάρκο

Έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας

Έργα συλλογής υδάτων

Έργα υποδομής

Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων

Ζώνη κανονισμού ορίων

Ζωοτροφία

Θεραπευτήρια

Θέση ακινήτου

Θήρα

Ιαματικά ύδατα

Ιδιοκτησία

Ιδιωτικά γραφεία εκπονήσεως δασικών μελετών

Ιδιωτικά δάση

Ιεροί ναοί και μονές

Ισόρροπη ανάπτυξη εθνικού χώρου

Ιστορική διαδρομή κτηματολογικού φαινομένου

Καλλιέργεια

Κανάλι

Καστανοτεμάχια – Καστανόδενδρα

Κατάρτιση δασικών χαρτών

α. Προηγούμενο νομικό καθεστώς

β. Νομικό καθεστώς των άρθρων 153-155 ν. 4389/2016

Κατασκηνώσεις

Καταστροφή δάσους από πυρκαγιά (άρθρο 117, παρ. 3, Συντ)

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

Κατάτμηση δασικής ιδιοκτησίας

Καταφύγια άγριας ζωής

Καταχωριζόμενες πράξεις

Καταχώριση διοικητικών πράξεων

Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων

Κατοικία

Κέντρα επεξεργασίας λυμάτων

Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας

Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου (της υπό κτηματογράφηση περιοχής)

Κτηματογραφημένη περιοχή

Κτηματογράφηση

Κτηματογραφούμενη περιοχή

Κτηματογραφούμενο ακίνητο

Κτηματολογικά Γραφεία

Κτηματολογικά διαγράμματα

Κτηματολογικά όργανα

Κτηματολογικά στοιχεία

Κτηματολογικές δασικές σχέσεις

Κτηματολογική διαφορά

Κτηματολογική εγγραφή

Κτηματολογική ορθότητα

Κτηματολογικό απόσπασμα

Κτηματολογικό βιβλίο

Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

Κτηματολογικό Δασολόγιο

Κτηματολογικό φύλλο

Κτηματολογικοί πίνακες

Κτηματολογικός δικαστής

Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

Κτηματολόγιο

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Κτηνοτροφική εκμετάλλευση

Κυριότητα Δημοσίου σε δάσος

Κυριότητα σε δάσος

Κύρωση δασικών χαρτών

Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

Λατομευτικές εργασίες

Λιβάδια (ή βοσκότοποι)

Λιμένες (χερσαίες εγκαταστάσεις)

Λίμνη

Λοιπά έργα υποδομής

Μαχητό τεκμήριο

Μεγάλα δημόσια έργα (μεγάλα έργα υποδομής, άρθρο 53, παρ. 1, ν. 998/1979)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μεταγενέστερες εγγραφές

Μεταλλευτικές εργασίες – Μεταλλεία

Μέτρα προστασίας (δασών και δασικών εκτάσεων)

Μόλυνση

Μονάδες μεταποιήσεως γεωργικών προϊόντων

Μονές

Natura

Νεκροταφεία – Κοιμητήρια

Νερά (ποιότητα, δίκτυο παρακολουθήσεως και μέτρα προστασίας)

Νομαρχιακό Συμβούλιο Δασών

Νομή

Νομική κατάσταση ακινήτου

Νομική πληροφορία

Νομοθεσία

Νοσοκομεία

Οδηγίες για συμπλήρωση δηλώσεως ν. 2308/1995 (Δ.2) νομικών προσώπων

Οδικό δίκτυο – Οδοί

Οθωμανικό Δίκαιο στη Δωδεκάνησο

Οικολογία – Δασική οικολογία

Οικολογική ισορροπία

Οικοσύστημα

Οικοσύστημα (εδαφικό)

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)

Οριστικοποίηση εγγραφών

Ορυχεία

Ουσίες

Πανίδα

Παράλειψη Διοικήσεως προς λήψη μέτρων προστασίας δασών

Παρασκευάσματα

Παραχώρηση δασικών εκτάσεων.

Πάρκα

Περιαστικό πράσινο

Περιβάλλον

Περιβάλλον (και συμμετοχή πολιτών)

Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Περιβαλλοντικοί όροι έργου (πράξεις εγκρίσεως)

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

Περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών

Περιοχές προστασίας της φύσης

Πίνακας χρήσεων

Ποινικές κυρώσεις στο Δασικό Δίκαιο

Ποινικές κυρώσεις στο περιβάλλον

Πολιτισμός

Πολιτιστικό περιβάλλον

Ποταμός

Πράξη δασάρχη χαρακτηρίζουσα δάσος ή δασική έκταση

Πράξη Δασικής Αρχής πληροφοριακού χαρακτήρα

Πράσινο Ταμείο (άρθρο 4 ν. 3889/2010)

Πράσινοι πόροι

Πρόδηλα σφάλματα

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Πρόσθετη πληροφορία

Προστασία ακτών, οχθών, νησίδων

Προστασία από θόρυβο

Προστασία από ραδιενέργεια

Προστασία ατμόσφαιρας

Προστασία βιοποικιλότητας

Προστασία δάσους

Προστασία εδάφους

Προστασία νερών

Προστασία πάρκων, αλσών και δενδροστοιχιών

Προστασία περιβάλλοντος

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος

Προστασία τοπίου και βιοποικιλότητας

Προστασία φύσης και τοπίου

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Προστατευόμενα τοπία

Προστατευόμενη περιοχή

Προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα

Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων (διαδικασία)

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Πρωτόκολλο αποτερματισμού και οροθετήσεως

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Πυρκαγιά

Ρέμα

Ρέοντα ύδατα

Ρητινευόμενα δάση – Ρητίνευση

Ρύπανση

Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη

Σιδηρόδρομος

Σπήλαια

Σταθμός χερσαίων μεταφορικών μέσων

Στερεά απόβλητα

Στρατιωτικά έργα

Συγκυριότητα Δημοσίου

Συμβατή τιμή εμβαδού

Συμβούλια ιδιοκτησίας δασών

Συμβούλια και Επιτροπές

Συμβούλιο Δασικής Πολιτικής

Συμπληρωματικές δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

Συνιδιοκτησία σε δημόσια δάση

Συνταγματική προστασία δασών

Συντονιστής (οικείας) Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Συσχέτιση διαδικασιών (προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων και κηρύξεως εκτά­σεως ως αναδασωτέας)

Σχέδια πόλεως

Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις

Ταμιευτήρες

«Τασαρρούφ»

Ταυτότητα ακινήτου

Τεκμήριο αμάχητο

Τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου σε δάση

Τεκμήριο μαχητό

Τεχνητές λίμνες

Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική πληροφορία

Τεχνικό Συμβούλιο Δασών

Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Τίτλος

Τμήμα Δασικών Χαρτών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τοπίο

Τουριστικές εγκαταστάσεις

Τράπεζα Πληροφοριών Δασικής Γης

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Υγεία

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί

Υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου

Υλοτομίες

Υπαγωγή στο ν. 998/1979 και υπαγωγή στη δασική νομοθεσία

Υπεύθυνοι δασολόγοι

Υπηρεσία

Υποβάθμιση

Υπόγεια ύδατα

Υπόγειες σήραγγες

Υπόγειος πλούτος

Υποκειμενική καλή πίστη

Φορείς διαχειρίσεως

Φράγματα

Φυσικά πάρκα

Φυσικό περιβάλλον

Φυσικοί πόροι

Φυσικός αποδέκτης

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Φωτογράφηση (δασών)

Χαρακτηρισμός περιοχής ως δάσους ή δασικής εκτάσεως

Χαρτογράφηση (δασών)

Χερσαίες εγκαταστάσεις λιμένων

Χλωρίδα

Χορτολιβαδικές εκτάσεις

Χρήση γης – Κάλυψη γης

Χωρική πληροφορία

Χώροι αποθηκεύσεως και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων

Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων

Χωροταξικός σχεδιασμός.

Ψευδής δήλωση

§ 9. Σχέσεις του Αστικού Δικαίου προς το Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

Α. Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

Β. Σχέσεις Αστικού Δικαίου προς Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

Γ. Η καταχώριση έννομων σχέσεων

Δ. «Επεμβάσεις» Κτηματολογικού Δικαίου

Ε. Ενδεικτική αναφορά ζητημάτων Δασικού Δικαίου

ΙΙ. Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής

ΙΙΙ. Διορθωτική επέμβαση

IV. Συνοπτικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Θεμελιώδεις ρυθμίσεις για το δάσος

§ 10. Έννοια του δάσους

Ι. Εισαγωγικά – Ιστορικά

ΙΙ. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Α. Το δάσος ως λογικό προηγούμενο διενέξεων

Β. Το Σύνταγμα. Συνταγματική προστασία του δάσους

Γ. Η δασοβιοκοινότητα και το δασογενές περιβάλλον

Δ. Δασικό σύστημα ως οικότοπος

1. Προλεγόμενα

2. Δασικά οικοσυστήματα

E. Η διατήρηση του δάσους ως σκοπός

Στ. Ορισμοί δάσους κατά το ΔΕΚ

Ζ. Η ΑΕΔ 27/1999 για την έννοια του δάσους

Η. Η οργανική ενότητα ειδικότερα ως στοιχείο του δάσους

Θ. Η παλαιότερη έννοια του δάσους

Ι. Η αρνητική προσέγγιση: Τι δεν είναι δάσος

ΙΑ. Τεκμαιρόμενη θεμελιώδης λειτουργία: η ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος

ΙΒ. Καρποφόρα δένδρα σε δάσος

ΙΓ. Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό χαρακτήρα

III. Συγγενείς όροι

A. Ακάλυπτοι χώροι σε δάσος. Ασκεπείς εκτάσεις. Ασκεπείς κορυφές

1. Ακάλυπτοι χώροι

2. Ασκεπείς κορυφές.

3. Ασκεπείς εκτάσεις

B. Δάσος, δασική έκταση, δασική περιοχή, δασική βλάστηση

1. Προλεγόμενα

2. Δασικές περιοχές

α. Καθορισμός δασικών περιοχών

β. Περιοχές μη υπαγόμενες στο ν. 998/1979

γ. Ειδικές ρυθμίσεις

3. Απεικόνιση δασικών περιοχών

4. Αεροφωτογραφία

IV. Ειδικό προστατευτικό καθεστώς δασών

V. Σημαντικά ζητήματα σχετιζόμενα με τα δάση

Α. Ενδεικτική απαρίθμηση

Β. Το δάσος ως προϋπόθεση εκδόσεως του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

Γ. Πανίδα, χλωρίδα και δάσος

Δ. Οικιστική περιοχή και δάσος

Ε. Πάρκα και άλση – Εκτάσεις που κηρύχθηκαν δασωτέες ή αναδασωτέες

Στ. Εποικιστικές εκτάσεις και δάσος

VI. Το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση

VII. Είδος χρησικτησίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου σε αστικά ακίνητα

VIII. Χωροταξικός σχεδιασμός και δάσος

IX. Συνοπτικές παρατηρήσεις για την έννοια του δάσους

Χ. Το π.δ. 32/2016

Α. Προλεγόμενα

Β. Το νομικό θεμέλιο

Γ. Εκτάσεις οριζόμενες στο άρθρο 3, παρ. 1, 2 και 5 ν. 998/1979

Δ. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις

Ε. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις

1. Στο άρθρο 1 π.δ. 32/2016

2. Στο άρθρο 2 π.δ. 32/2016

α. Σε σχέση με το πρώτο κριτήριο (άρθρο 2, υπό 1, εδ. α΄ και β΄, π.δ. 32/2016)

β. Σε σχέση με το ενδεικτικό παράδειγμα του πρώτου κριτηρίου

3. Σε σχέση με το δεύτερο κριτήριο (άρθρο 2, υπό 2, π.δ. 32/2016)

α. Τα οκτώ στοιχεία της δασικής οικολογίας

α.1. Άγρια ξυλώδης βλάστηση

α.2. Ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της δασοβιοκοινότητας

α.7. Κλιματολογικές συνθήκες

α.8. Σχέση με την ευρύτερη περιοχή καθώς και αν η έκταση ευρίσκεται εντός αλπικής ζώνης ή επί άβατων κλιτύων ορέων

4. Η σημασία του Περιβαλλοντικού δικαίου

§ 11 (A). Είδη δασών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων

Α. Γενικά

Β. Κριτήριο η ωφελιμότητα και οι εξυπηρετούμενες λειτουργίες

1. Κατηγορία πρώτη: Εθνικοί δρυμοί κ.ά

2. Κατηγορία δεύτερη: Προστατευτικά δάση και δασικές εκτάσεις

3. Κατηγορία τρίτη: Παραγωγικά (ή εκμεταλλεύσιμα) δάση

4. Κατηγορία τέταρτη: Δάση αναψυχής

5. Κατηγορία πέμπτη: Υπόλοιπα δάση

Γ. Κριτήριο η ανθρώπινη εγκατάσταση και δραστηριότητα

1. Προλεγόμενα

2. Ποικίλες κατηγορίες

ΙΙΙ. Δημόσια, ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση

Α. Προλεγόμενα

Β. Δημόσια δάση

1. Έννοια και ρυθμίσεις στο Σύνταγμα

2. Ρυθμίσεις στο ν. 998/1979 με γενική αναφορά

3. Ρυθμίσεις με ειδική αναφορά στα δημόσια δάση

4. Ρυθμίσεις για τα ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση

5. Ειδικές περιπτώσεις παραχωρήσεως νομής σε δημόσια δάση

Γ. Ιδιωτικά δάση

Δ. Διακατεχόμενα δάση (Διακάτοχος)

ΙV. Επιλεγμένα είδη δασών

Α. Βοσκήσιμες γαίες, Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης

1. Εθνικοί βοσκήσιμοι τόποι

2. Εθνικοί δρυμοί

α. Νομικό καθεστώς

β. Σύνθεση, έκταση και κανονισμός λειτουργίας των εθνικών δρυμών

3. Αισθητικά δάση

4. Διατηρητέα μνημεία της φύσης

5. Μεταχαρακτηρισμοί

6. Απαγόρευση (παραχωρήσεων) εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών και των διατηρητέων μνημείων της φύσης. Οργάνωση της περιφερειακής ζώνης εθνικών δρυμών και των αισθητικών δασών

α. Η γενική απαγόρευση

β. Οι ειδικές απαγορεύσεις

γ. Λήψη απαιτούμενων μέτρων

δ. Προστασία, οργάνωση και βελτίωση των περιφερειακών ζωνών

ε. Ειδικές διατάξεις

στ. Εκτέλεση δασικών έργων

Β. Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση

V. Εθνικός Κήπος

VI. Αισθητικά δάση (άρθρο 4 § 1α ν. 998/1979)

VII. Συνεταιρικά δάση

VIII. Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλάξιμης περιουσίας κ.λπ

IX. Πάρκα

X. Αναδασωτέα ή δασωτέα εδάφη

XI. Παραμεθόρια δάση

XII. Ειδικά ζητήματα

A. Εξομοίωση προστασίας δημόσιων και ιδιωτικών δασών

B. Αξία δάσους και δασικών εκτάσεων

Γ. Αντάλλαγμα χρήσης και αναδάσωση

Δ. Δασικό Προσωπικό

Ε. Προσωπικό Ιδιωτικών Δασών

Στ. Πινακίδες

§ 11(Β). Ενδικοφανής διαδικασία για χαρακτηρισμό δάσους. Ενδικοφανής προσφυγή

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το (νέο) άρθρο 14 ν. 998/1979 (Διαδικασία χαρακτηρισμού)

Α. Κείμενο του νόμου

Β. Εισαγόμενη διαδικασία

Γ. Ειδική ενδικοφανής διαδικασία

Δ. Πράξη δασάρχη

Ε. Κίνηση διαδικασίας

Στ. Αίτηση χαρακτηρισμού

Ζ. Αιτιολογημένη απόφαση

Η. Εισήγηση αρμόδιου δασολόγου

Θ. Πράξεις δημοσιότητας

1. Επίδοση πράξης χαρακτηρισμού – Προθεσμία επιδόσεως – Κοινοποιήσεις

2. Ανακοίνωση συντάξεως πράξης – Δημοσίευσή της στον τύπο

3. Ανάρτηση της πράξης και του τοπογραφικού διαγράμματος – Τεκμήριο γνώσης

Ι. Πράξη χαρακτηρισμού και Κτηματολογικό Δίκαιο

ΙΑ. Ειδικότερα το στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου κατά τη διαδικασία χαρα­κτηρισμού

ΙΒ. Μη ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεως από δασάρχη

ΙΓ. Απώλεια δασικού χαρακτήρα ή αναδάσωση

ΙΔ. Εκτάσεις που δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση

ΙΕ. Μη τήρηση όρων δημοσιότητας – Έννομες συνέπειες

ΙΙΙ. Αντιρρήσεις ενώπιον Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων

Α. Αντιρρήσεις κατά της πράξης ενώπιον Επιτροπής – Παράβολο – Προθεσμία

Β. Άσκηση αντιρρήσεων χωρίς διατυπώσεις δημοσιότητας

Γ. Ακύρωση ή μεταρρύθμιση από τις αρμόδιες Επιτροπές

IV. Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (άρθρου 10 ν. 998/ 1979)

Α. Το (προηγούμενο) νέο όργανο

Β. Αίτηση ακυρώσεως από διοικητικό όργανο

Γ. Αρμοδιότητες

Δ. Απόφαση Επιτροπής

Ε. Βεβαίωση σιωπηρής απορρίψεως αντιρρήσεων – Τεκμήριο σιωπηρής απορρί­ψεως

ΣΤ. Επίδοση αποφάσεως Επιτροπής, κοινοποίηση και ανάρτηση – Τεκμαιρόμενη γνώση

Ζ. Αίτηση από το Γενικό Γραμματέα

V. Οριστικός και αμετάκλητος χαρακτηρισμός εκτάσεως (δασικός ή μη χαρακτήρας) – Σχετικό πιστοποιητικό

VΙ. Αναστολή εκτελέσεως πράξης χαρακτηρισμού

VΙΙ. Περίπτωση προηγούμενου χαρακτηρισμού εκτάσεως ως αναδασωτέας –Υποχρέω­ση αποχής δασάρχη

VΙΙΙ. Περιπτώσεις εξεταζόμενες κατά απόλυτη προτεραιότητα

ΙΧ. Πράξεις υποχρεωτικά εκτιμώμενες κατά την κατάρτιση δασικού χάρτη και κατά τη σύνταξη δασολογίου

Χ. Ειδική διάταξη: Χαρακτηρισμός με έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα

ΧΙ. Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως μη έχουσα δασικό χαρακτήρα

ΧΙΙ. Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου

ΧΙΙΙ. Αίτηση ακυρώσεως

ΧΙV. Διατήρηση δασικού χαρακτήρα

XV. Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Α. Το κείμενο της νέας ρυθμίσεως

Β. Παλαιότερες ρυθμίσεις

1. Προδιάθεση

2. Ρύθμιση υπό προηγούμενα νομικά καθεστώτα

α. Πρωτοβάθμιες επιτροπές

β. Δευτεροβάθμιες επιτροπές

γ. Ρύθμιση υπό το καθεστώς του ν. 4280/2014

Γ. Πρώτες παρατηρήσεις στο νέο άρθρο 10 ν. 998/1979

Δ. Επίμετρο

§ 11(Γ). Ο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πρώτη προσέγγιση του ν. 1650/1986

ΙΙΙ. Σε σχέση με το σκοπό του ν. 1650/1986

ΙV. Εννοιολογικές προσεγγίσεις κατά το ν. 1650/1986

V. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

Α. Γενικά

Β. Κατηγορία Α: Σημαντικές επιπτώσεις και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Γ. Κατηγορία Β: Τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις

VI. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του ν. 1650/1986

VII. Περιπτώσεις ειδικών ρυθμίσεων

Α. Διενέργεια κατατάξεως δημόσιων ή ιδιωτικών έργων

Β. Επιμέρους έργα ή δραστηριότητες

Γ. Έργα ή δραστηριότητες που δεν έχουν καταταγεί: Πλησιέστερο συναφές έργο

VΙΙΙ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ και ΑΕΠΟ)

Α. Γενικά

Β. Το νέο νομικό καθεστώς

1. Προλεγόμενα

2. Χάρτης ν. 4014/2011

3. ΜΠΕ και ΑΕΠΟ – Περιβαλλοντική αδειοδότηση

4. ΜΠΕ και ΑΕΠΟ στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

ΙΧ. Περιπτώσεις Προστασίας Περιβάλλοντος

Α. Προστασία περιβάλλοντος από τη ρύπανση

Β. Μέτρα για την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας (άρθρο 8 ν. 1650/1986)

Γ. Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολουθήσεως (άρθρο 9 ν. 1650/1986)

Δ. Μέτρα για την προστασία των νερών (άρθρο 10 ν. 1650/1986)

Ε. Μέτρα για την προστασία του εδάφους (άρθρο 11 ν. 1650/1986)

Στ. Στερεά απόβλητα (άρθρο 12 ν. 1650/1986) – Συσκευασία προϊόντων – Επιβά­ρυνση προϊόντων – Απόβλητα από μέσα μεταφοράς (άρθρο 13 ν. 1650/1986)

Ζ. Προστασία από θόρυβο (άρθρο 14 ν. 1650/1986)

Η. Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (άρθρο 15 ν. 1650/1986)

Θ. Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων (άρθρο 16 ν. 1650/1986)

I. Μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια (άρθρο 17 ν. 1650/1986)

Χ. Προστασία της φύσης και του τοπίου

Α. Γενικά

Β. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις για προστασία φύσης και τοπίου

1. Αντικείμενα προστασίας

2. Χαρακτηρισμός περιοχών.

3. Επέκταση σε γειτονικές εκτάσεις

4. Κατάρτιση σχεδίων διαχειρίσεως και έγκρισή τους

XΙ. Κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχών και αρχές προστασίας

Α. Προλεγόμενα

Β. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

Γ. Περιοχές προστασίας της φύσης

Δ. Φυσικά πάρκα – Εθνικοί δρυμοί

Ε. Εθνικά και περιφερειακά πάρκα

Στ. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών

1. Ειδικές Ζώνες Διατήρησης

2. Ζώνες Ειδικής Προστασίας

3. Καταφύγια Άγριας Ζωής

4. Προστατευόμενα τοπία

5. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

6. Ειδικές διατάξεις

XΙΙ. Προστασία και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πα­νίδας

ΧIΙΙ. Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου

Α. Γενικά

Β. Προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών – Ειδική περιβαλλοντική μελέτη

Γ. Προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού περιφερειακού πάρκου

Δ. Ειδικά χαρακτηρισμός περιοχών σε ζώνη οικιστικού ελέγχου

Ε. Χαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής

Στ. Χαρακτηρισμός περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού

Ζ. Ειδικές διατάξεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Τοπίου

Η. Χαρακτηρισμός από αναρμόδιο όργανο.

Θ. Διαδικασία συντάξεως και εγκρίσεως

Ι. Σχέδια προεδρικών διαταγμάτων των πράξεων χαρακτηρισμού

ΙΑ. Περιοχές ενδιαφέροντος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ΙΒ. Ρύθμιση ζητημάτων μέχρι έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού

XIV. Οικονομικές ρυθμίσεις (άρθρο 22 ν. 1650/1986)

XV. Κυρώσεις και αστική ευθύνη

XVΙ. Κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος

XVΙΙ. Αναμόρφωση του ν. 1650/1986

§ 12. Λειτουργία δάσους

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αποτερματισμός (και οροθέτηση)

Α. Γενικά.

Β. Διενέργεια αποτερματισμού

Γ. Έννοια και είδη

1. Εξωτερικός αποτερματισμός και οροθέτηση

2. Εσωτερικός αποτερματισμός και οροθέτηση

Δ. Διενέργεια εξωτερικού αποτερματισμού

Ε. Επιτροπή αποτερματισμού

Στ. Κοινοποίηση προγράμματος εργασιών Επιτροπής

Ζ. Εκτέλεση αποτερματισμού

Η. Πρωτόκολλο αποτερματισμού και οροθετήσεως

Θ. Ενστάσεις κατά του πρωτοκόλλου. Επιτροπή επιλύσεως δασικών αμφισβητή­σεων – Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

1. Καθεστώς των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων

2. Καθεστώς των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων

Ι. Διενέργεια εσωτερικού αποτερματισμού

ΙΑ. Πρωτόκολλο προσωρινής οροθετήσεως

ΙΒ. Δαπάνες αποτερματισμού και οροθετήσεως

ΙΓ. Αγωγή ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΙΔ. Έφεση και όχι αναίρεση

ΙΕ. Παραχώρηση σε κοινότητες

ΙΣτ. Παραχώρηση κυριότητας σε κατόχους

ΙΖ. Συνοριακό καθεστώς

ΙΗ. Οροθεσία

ΙΘ. Αποτύπωση των αποτερματιζόμενων δασών και δασικών εκτάσεων

ΙΙΙ. Προσωρινή οροθέτηση

Α. Γενικά

Β. Διενέργεια προσωρινής οροθετήσεως

Γ. Διαδικασία προσωρινής οροθετήσεως – Πρωτόκολλο

Δ. Υποβολή πρωτοκόλλων προσωρινής οροθετήσεως

Ε. Προσωρινά ορόσημα στα δημόσια δάση

Στ. Δαπάνες προσωρινής οροθετήσεως

Z. Η νομοθετική επιλογή των «προσωρινών ρυθμίσεων»

IV. Πρωτόκολλο αποτερματισμού και οροθετήσεως

Α. Σύνταξη Πρωτοκόλλου

Β. Πρωτόκολλο προσωρινής οροθετήσεως

Γ. Κοινοποίηση πρωτοκόλλου

Δ. Ενστάσεις κατά του Πρωτοκόλλου

Ε. Αγωγή ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου

V. Αναγνώριση μη δημόσιων δασών – Ιδιοκτησία ολότητας κατοίκων

VI. Διαδικασία προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων

VII. Διαδικασία κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας

VIII. Δικαιώματα επί δασών

§ 13. Έννοια της δασικής εκτάσεως

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σχέσεις δασικής εκτάσεως και δάσους

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα δασάρχη

IV. Ειδικά ζητήματα

V. Εννοιολογική προσέγγιση δασικής εκτάσεως

VΙ. Κατηγοριοποίηση

VIΙ. Αρμοδιότητες

VIΙI. Προσδιορισμός αξίας

ΙΧ. Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για γεωργικούς και κοινωφελείς σκοπούς

Χ. Πράξη δασάρχη χαρακτηρίζουσα δασική έκταση

Α. Γενικά

B. Δημοσιότητα πράξης χαρακτηρισμού

Γ. Αντιρρήσεις

§ 14. Έννοια δασικού πλούτου και άλλες συναφείς έννοιες

Ι. Eισαγωγικά

ΙΙ. Δασικός πλούτος

Α. Δασικός πλούτος και ειδικός φορέας δασών (άρθρο 8 ν. 3208/2003)

Β. Αρχή φειδούς και δασικός πλούτος

ΙΙΙ. Άλλες συναφείς έννοιες

Α. Αλπικές ζώνες

B. Άλση

Γ. Γεωτεμάχιο

Δ. Χορτολιβαδικά εδάφη (εκτάσεις)

Ε. Γεωλογικός πλούτος

§ 15. Επεμβάσεις σε δάση

Ι. Εισαγωγικά

II. Απαγόρευση επεμβάσεων στα δάση

A. Γενικά

B. Ζητήματα από τις ρυθμίσεις του άρθρου 45 ν. 998/1979

Γ. Ο κανόνας της απαγορεύσεως (άρθρο 45 § 1 ν. 998/1979)

1. Προλεγόμενα

2. Νομοτυπική μορφή και έννομη συνέπεια

α. Νομοτυπική μορφή

α.1. Προορισμός των δασών και δασικών εκτάσεων

α.2. Μεταβολή προορισμού δασών και δασικών εκτάσεων

α.3. Επέμβαση που συνεπάγεται μεταβολή

β.1. Έννομες συνέπειες

β.2. Απαγόρευση και αποκλίσεις

3. Ανέγερση κτιρίων και κτισμάτων

Δ. Σύνθεση ειδικών ρυθμίσεων

1. Εξαιρέσεις από τον κανόνα (άρθρο 45 § 2, εδ. α΄, ν. 998/1979)

2. Έγκριση επεμβάσεως (άρθρο 45 § 2, εδ. β΄, ν. 998/1979)

α. Σε σχέση με την έγκριση επεμβάσεων σε δάσος

β. Προσδιορισμός των εκτάσεων

γ. Χαρτογράφηση και διάθεση των εκτάσεων

δ. Σκοποί του Κεφαλαίου Στ ν. 998/1979

3. Χορήγηση εγκρίσεως – Εισήγηση δασικής αρχής (άρθρο 45 § 2, εδ. γ΄, ν. 998/1979)

4. Συναίνεση ιδιοκτήτη (άρθρο 45 § 2, εδ. δ΄, ν. 998/1979)

5. Όροι για έκδοση εγκρίσεως. Αρχή ειδικότητας στην έγκριση επεμβάσεως (άρθρο 45 § 3, εδ. α΄, ν. 998/1979)

6. Άρνηση εγκρίσεως (άρθρο 45 § 3, εδ. γ΄, ν. 998/1979)

7. Περιπτώσεις άρσης απαγορεύσεως (άρθρο 45 § 3, εδ. δ΄, ν. 998/1979)

8. Έγκριση σε ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ (άρθρο 45 § 4 ν. 998/1979)

9. Γνωμοδότηση για συμβατότητα έργου (άρθρο 45 § 5, εδ. α΄, ν. 998/1979)

10. Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών – Υποβολή σχετικού φακέλου

11. Πράξη εξειδικεύσεως όρων της επεμβάσεως (άρθρο 45 § 6, υπό α, ν. 998/ 1979)

12. Πράξη για συγκεκριμένη χρήση (άρθρο 45 § 6, υπό β, εδ. α΄ και β΄, ν. 998/ 1979)

13. Άδεια δομήσεως (άρθρο 45 § 6, υπό β. εδ. γ΄. ν. 998/1979)

14. Εγκατάσταση δικαιούχου δομήσεως (άρθρο 45 § 7 ν. 998/1979)

15. Αντάλλαγμα χρήσης και υποχρεωτική αναδάσωση (άρθρο 45 § 8, εδ. α΄, ν. 998/1979)

16. Πιστοποίηση εγκαταστάσεως δασικής βλαστήσεως (άρθρο 45 § 8, εδ. δ΄, ν. 998/1979)

17. Καταβολή ποσού λόγω μη αναδασώσεως (άρθρο 45 § 8, εδ. ε΄ και στ΄ ν. 998/1979)

18. Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης (άρθρο 45 § 8, εδ. ζ΄, ν. 998/1979)

19. Εξαιρέσεις από υποχρέωση αναδασώσεως και καταβολής ανταλλάγματος (άρθρο 45 §§ 10 και 11 ν. 998/1979)

20. Επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (άρθρο 45 § 12, εδ. α΄, ν. 998/1979)

21. Συνέπειες μη συμμορφώσεως (άρθρο 45 § 12, εδ. β΄, ν. 998/1979)

22. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων (άρθρο 45 § 13, ν. 998/1979)

23. Απαγόρευση παραχωρήσεως κατά κυριότητα (άρθρο 45 § 14, εδ. α΄. ν. 998/1979)

24. Αντί του τίτλου κυριότητας (άρθρο 45 § 14, εδ. β΄, ν. 998/1979)

25. Επεμβάσεις σε περιοχές υπό ειδικό καθεστώς προστασίας (άρθρο 45 § 15, εδ. α΄, ν. 998/1979)

26. Περιπτώσεις μη ευθύνης Δημοσίου (άρθρο 45 § 16 ν. 998/1979)

27. Ειδική ρύθμιση για επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα (άρθρο 45 § 17, εδ. α΄, ν. 998/1979)

28. Η εμπράγματη σχέση μερικής κατοχής

ΙΙΙ. Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεταιρισμό

ΙV. Αναδάσωση/Αναδασωτέες εκτάσεις/Αναδασωτέα εδάφη

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογική προσέγγιση αναδασώσεως

Γ. Δάσωση

Δ. Η συνταγματική ρύθμιση της αναδασώσεως

1. Προσέγγιση του άρθρου 117 § 3 Συντ σε σχέση με την αναδάσωση

2. Νομοτυπική μορφή και έννομες συνέπειες

3. Προστατευτικό καθεστώς

4. Απαγόρευση επεμβάσεων

5. Σημαντική απόκλιση

Ε1. Ο ν. 998/1979 σε σχέση με την αναδάσωση

1. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις

2. Ο κανόνας της υποχρεωτικής αναδασώσεως: Δύο περιπτώσεις

α. Πρώτη περίπτωση υποχρεωτικής αναδασώσεως

β. Το στοιχείο της καταστροφής ειδικότερα

γ. Έννομη συνέπεια

δ. Δεύτερη περίπτωση υποχρεωτικής αναδασώσεως

3. Η απόφαση για κήρυξη αναδασώσεως

4. Υποχρεωτικές και δυνητικές αναδασώσεις (άρθρο 38 ν. 998/1979)

5. Ενδεικτική η (τρίμηνη) προθεσμία αναδασώσεως

6. Απόφαση μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Πρόγραμμα αναδασώσεως

7. Δυνητική αναδάσωση

8. Αρμοδιότητα για κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας

9. Κλήση ενδιαφερομένου σε ακρόαση

10. Ειδικές διατάξεις για δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

11. Πραγματοποίηση αναδασώσεως

12. Αναγκαστική απαλλοτρίωση αναδασωτέων εκτάσεων

13. Ανάκληση αποφάσεως αναδασώσεως

14. Άρση αναδασώσεως

α. Άρση αναδασώσεως ιδιωτικής εκτάσεως

β. Άρση αναδασώσεως λόγω ανεφίκτου αναδασώσεως δημόσιας εκτάσεως

γ. Άρση αποφάσεως αναδασώσεως μετά την αναδάσωση

15. Διαδικασία προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων και διαδικασία κηρύ­ξεως αναδασώσεως

16. Αναδάσωση και Κτηματολογικό Δίκαιο

Ε2. Εκμίσθωση δημόσιων εκτάσεων προς αναδάσωση (άρθρο 39 ν. 998/1979)

1. Προλεγόμενα

2. Η ρύθμιση της εκμισθώσεως για δασικές φυτείες

3. Η προβλεπόμενη δημοπρασία. Η σύμβαση εκμισθώσεως

4. Η κήρυξη αναδασώσεως των παραχωρουμένων εκτάσεων – Καταγγελία και έκπτωση

5. Ζητήματα από τη λύση της συμβάσεως

6. Εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών δασικών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών

7. Παραχώρηση κατά κυριότητα εδαφών σε δήμους ή κοινότητες

8. Εκμίσθωση και Κτηματολογικό Δίκαιο

Ε3. Διάθεση εκτάσεων Ν.Π.Δ.Δ. προς αναδάσωση (άρθρο 40 ν. 998/1979)

Ε4. Εμπράγματη σχέση της μερικής κατοχής

Στ. Αντισυνταγματικότητα (παλαιότερων) διατάξεων άρθρου 3 ν. 998/1979

1. Οι επίμαχες αντισυνταγματικές διατάξεις

2. Οι κρίσεις για την αντισυνταγματικότητα

3. Το νέο καθεστώς

Ζ. Εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε αναδασωτέες εκτάσεις

1. Προλεγόμενα

2. Η ΟλΣτΕ 2499/2012

(1). Οδηγία 2001/77/ΕΚ

(2). Άλλες σχετικές ρυθμίσεις

(3). Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ­γειας σε δάση και δασικές εκτάσεις

(4). Απαραίτητη η χορήγηση άδειας

(5). Η κατασκευή υποσταθμών ως επιτρεπόμενη επέμβαση

(6). Προστασία πολύτιμων θυλάκων δασικών οικοσυστημάτων από οικοπε­δο­ποίηση

(7). Περιοχές με έντονες οικιστικές πιέσεις

(8). Οι υπέρτεροι δημόσιοι σκοποί

(9). Επιτρεπόμενη επέμβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα για λόγους ιδιαίτερης (κοινωνικής, εθνικής ή οικονομικής) σημασίας

(10). Διατάξεις συνταγματικά ανεκτές

(11). Ανάγκη ειδικής αιτιολογίας λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της επεμ­βάσεως σε αναδασωτέα έκταση

V. Παράκαμψη: Το άρθρο 45 του εκτελεστικού νόμου 998/1979

A. Προηγούμενο νομικό καθεστώς

B. Ισχύον νομικό καθεστώς

1. Προλεγόμενα

2. Τα νέα άρθρα 45 επ. ν. 998/1979

VI. Ανανέωση και βελτίωση δασών (Παράτιτλος άρθρου 17 ν. 998/ 1979)

Α. Γενικά

Β. Η πρόνοια ανανεώσεως και βελτιώσεως των δασών (άρθρο 17, παρ. 1, ν. 998/1979) και των δασικών εκτάσεων (άρθρο 17, παρ. 2, ν. 998/1979)

1. Η υποχρέωση πρόνοιας για τα δάση

2. Η υποχρέωση πρόνοιας για τις δασικές εκτάσεις

3. Βαρυνόμενα πρόσωπα

4. Ειδική υποχρέωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και διακατεχόμενων δασών και δασικών εκτάσεων

5. Συνέπειες μη συμμορφώσεως των ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών

6. Παροχή πιστώσεων προς εκτέλεση δασικών έργων

VIΙ. Επιτήρηση δασών και δασικών εκτάσεων

VIIΙ. Αντιμετώπιση πυρκαγιών (Τίτλος Τέταρτου Κεφαλαίου ν. 998/ 1979, άρθρα 23 επ.)

Α. Εισαγωγικά

Β. Το νομικό καθεστώς

Γ. Εισαγόμενες απαγορεύσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δάση

1. Οι εισαγόμενες απαγορεύσεις

2. Δασικοί κανονισμοί για πυρκαγιές

3. Τα ΕισΝΑΚ 105 και

4. Ειδικότερα ο αιτιώδης σύνδεσμος

5. Το ΑΚ 932: Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

6. Ζημία από περισσοτέρους

Δ. Υποχρεώσεις οργανισμών κοινής ωφελείας και ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Υποχρεώσεις των σιδηροδρομικών υπηρεσιών

2. Υποχρεώσεις διοικήσεων άλλων επιχειρήσεων

Ε. Επικίνδυνες περιοχές κατά το Δασικό Δίκαιο

Στ. Μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών

Ζ. Μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών από αέρος

Η. Αρμοδιότητες για την καταστολή πυρκαγιών

1. Προλεγόμενα

2. Σημείο εκκινήσεως: το άρθρο 28 ν. 998/1979

3. Η ΥΑ 120//1999

4. Ποικίλες άλλες διατάξεις.

Θ. Υποχρεώσεις όσων αντιλαμβάνονται πυρκαγιά

Ι. Ενέργειες προς κατάσβεση πυρκαγιάς

ΙΑ. Επίταξη μέσων και προσωπικών υπηρεσιών

ΙΒ. Αμοιβές

ΙΓ. Επίπτωση δαπανών

ΙΔ. Ενέργειες μετά την καταστολή

1. Φύλαξη

2. Σύνταξη εκθέσεως

3. Ανακριτικές πράξεις

4. Αεροφωτογράφηση, χαρτογράφηση, κήρυξη αναδασώσεως

ΙΕ. Μεταβιβάσεις καέντων δασών

1. Προλεγόμενα

2. Απαγόρευση μεταβιβάσεως

3. Βεβαίωση ακαΐας δάσους

ΙΣτ. Δασικοί κανονισμοί για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

ΙΧ. Γενικές παρατηρήσεις

§ 16. Εγκαταστάσεις σε δάση

Ι. Εισαγωγικά

II. Αεροδρόμια

Α. Νέο καθεστώς

Β. Προηγούμενο νομικό καθεστώς

IIΙ. Αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις

Α. Η ρύθμιση: Επεμβάσεις για κατασκευή

Β. Προσδιορισμός εκτάσεων για επιτρεπόμενες επεμβάσεις

1. Ως προς τις δημόσιες εκτάσεις (όπου επιτρέπονται αθλητικές εγκαταστάσεις)

2. Ως προς τις δασικές εκτάσεις (όπου επιτρέπονται αθλητικές εγκαταστάσεις)

Γ. Δικαιούχοι

Δ. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

ΙV. Λοιπές επεμβάσεις για κατασκευή

V. Βιομηχανίες (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

Α. Γενικά

Β. Πρώτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων

1. Ρυθμίσεις Δασικού Δικαίου

α. Επιτρεπόμενες βιομηχανίες

β. Προσδιορισμός εκτάσεων

2. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

Γ. Δεύτερη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων κ.ά.

1. Ρυθμίσεις Δασικού Δικαίου

2. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

Δ. Τρίτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων – Επέκταση νομίμως λειτουργουσών μονάδων μεταποιήσεως γεωρ­γικών προϊόντων

1. Ρυθμίσεις Δασικού Δικαίου

2. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

Ε. Τέταρτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Επιχειρηματικό πάρκο

1. Ρυθμίσεις Δασικού Δικαίου

2. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

Στ. Πέμπτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Δεξαμενές πετρε­λαιοειδών

1. Ρυθμίσεις Δασικού Δικαίου

2. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

VI. Βοτανικοί κήποι

VII. Γεωργική εκμετάλλευση και δάση – Εκχερσώσεις (νέο άρθρο 47 ν. 998/1979)

Α. Γενικά

Β. Προκαταρκτικά για την εκχέρσωση

Γ. Απαγόρευση εκχερσώσεως δασών

Δ. Επιτρεπόμενες εκχερσώσεις

Ε. Έγκριση γεωργικής εκμεταλλεύσεως σε δάσος – Οικονομοτεχνική μελέτη

Στ. Δενδροκομική ή γεωργική καλλιέργεια και εκμετάλλευση

Ζ. Προϋποθέσεις εγκρίσεως

Η. Εκχερσωθείσες εκτάσεις πριν από το Συντ

Θ. Αίτημα εξαγοράς – Τίμημα – Χρηματικό αντάλλαγμα

1. Αίτημα εξαγοράς από τον κάτοχο

2. Τίμημα και αντάλλαγμα εξαγοράς

Ι. Έκδοση τίτλου κυριότητας

ΙΑ. Περιπτώσεις ειδικού καθεστώτος προστασίας

VIII. Δασοτεχνικά έργα

Α. Γενικές διατάξεις (Τίτλος Α΄ Κεφαλαίου, Πέμπτου Βιβλίου ν.δ. 86/1969)

Β. Ειδικές διατάξεις

IX. Δασοτεχνικά έργα (ειδικά)

Α. Γενικά

Β. Υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων

Γ. Προγραμματισμός, μελέτη και εκτέλεση

Δ. Κατάρτιση πενταετούς προγράμματος κατά νομό (άρθρο 16, παρ. 2, ν. 998/ 1979)

Ε. Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία ή με εργολαβία (άρθρο 16, παρ. 3, ν. 998/ 1979)

Στ. Αναγκαία προστατευτικά έργα (άρθρο 16, παρ. 4, ν. 998/1979)

Ζ. Εφαρμογή διατάξεων Κτηματολογικού Δικαίου

X. Διάνοιξη οδών (νέο άρθρο 48 ν. 998/1979)

Α. Γενικά

Β. Μέτρα κατά τη χάραξη και κατασκευή δασικών οδών

Γ. Απολύτως αναγκαία τεχνικά έργα

Δ. Ειδική ρύθμιση (νέο άρθρο 48, παρ. 3, ν. 998/1979) με ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Ε. Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 ν. 998/1979

XI. Εγκαταστάσεις Σωμάτων Ασφαλείας

XII. Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα (νέο άρθρο 49 ν. 998/ 1979)

Α. Γενικά

Β. Επιτρεπόμενες επεμβάσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Γ. Προϋποθέσεις εγκρίσεως

Δ. Έκθεση τουριστικής αξιοποιήσεως

Ε. Μη επιτρεπόμενες επεμβάσεις

Στ. Χρησιμοποίηση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων

Ζ. Ποσοστό καλύψεως εκτάσεων

Η. Προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης σύνθετου τουριστικού κα­ταλύματος

Θ. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές

Ι. Γήπεδα εκμεταλλεύσεως των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστη­ριο­τήτων άρθρου 1 ν. 4179/2013

XIII. Εκπαιδευτικά κτίρια και σύνοδες εγκαταστάσεις

XIV. Εν τοις πράγμασι οικοδομική δραστηριότητα

XV. Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα (νέο άρθρο 54 ν. 998/1979)

Α. Γενικά

Β. Σε σχέση με τις αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές

Γ. Σε σχέση με τις εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα

Δ. Σε σχέση με τη λειτουργία χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών εγκα­ταστάσεων

XVI. Έργα υποδομής (νέο άρθρο 53 ν. 998/1979) – Γενική προσέγγιση

XVII. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 ν. 1337/1983)

XVIII. Ιεροί ναοί και παντός είδους μονές, μετόχια αυτών ή ησυχαστήρια

XIX. Κατασκηνώσεις (νέο άρθρο 50 ν. 998/1979)

Α. Γενικά

Β. Απόφαση ΥΠΕΚΑ για εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων

1. Προλεγόμενα

2. Δασικό Δίκαιο

α. Εγκατάσταση σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις

β. Όρος για την εγκατάσταση

γ. Δικαιούχοι επεμβάσεως

δ. Εγκατάσταση επιτρεπόμενων κατασκευών

i. Μόνιμες και μη μόνιμες κατασκευές

ii. Σε σχέση με τη διαθέσιμη έκταση

iii. Σε σχέση με τα προβλεπόμενα κτίσματα

Γ. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

XX. Κτηνοτροφική εκμετάλλευση (νέα άρθρα 47Α και 47Β ν. 998/1979)

Α. Προλεγόμενα

Β. Εξυπηρέτηση λειτουργίας συγκεκριμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Γ. Απαγόρευση εγκαταστάσεως συγκεκριμένων μονάδων

Δ. Χορήγηση εγκρίσεως προς επέμβαση

Ε. Αντάλλαγμα χρήσης – Αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεως

Στ. Συνέπειες ανακλήσεως άδειας

Ζ. Υποχρεώσεις κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο

Η. Ειδικές ρυθμίσεις κατά το νέο άρθρο 47Β ν. 998/1979

XXI. Κτήση γης από οικοδομικό συνεταιρισμό (νέο άρθρο 61 ν. 998/ 1979)

ΧΧΙΙ. Κτήση κυριότητας σε δασικά προϊόντα

XXIIΙ. Έργα υποδομής (άρθρο 53 ν. 998/1979) – Ειδική προσέγγιση

Α. Μεγάλα έργα υποδομής

1. Προδιάθεση

2. Περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομής

3. Περιοχές για εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής

4. Έγκριση (περιεχόμενη σε ειδικό νόμο ή παρεχόμενη από τον αρμόδιο Υπουργό)

Β. Λοιπά έργα υποδομής

1. Προλεγόμενα

2. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 53, παρ. 2, ν. 998/1979 (πρώτη κατηγορία έργων)

α. Προδιάθεση

β. Προσδιορισμός λοιπών έργων

γ. Καθορισμός των εκτάσεων

δ. Παροχή εγκρίσεως

3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 53, παρ. 3, ν. 998/1979 (δεύτερη κατηγορία έργων)

α. Προδιάθεση

β. Καθορισμός έργων

γ. Καθορισμός των εκτάσεων

δ. Εισαγόμενες απαγορεύσεις

ε. Παροχή εγκρίσεως

4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 53, παρ. 4, ν. 998/1979 (τρίτη κατηγορία έργων)

α. Προδιάθεση

β. Καθορισμός έργων

γ. Καθορισμός των εκτάσεων

δ. Αντάλλαγμα χρήσης

5. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 53, παρ. 5, ν. 998/1979 (τέταρτη κατηγορία έρ­γων)

XXIV. Μεταλλεία – Λατομεία (νέο άρθρο 52 ν. 998/1979) – Μεταλλευτικές εργασίες (παλαιό άρθρο 57 ν. 998/1979) – Μεταλλευτική δραστηριότητα

Α. Γενικά

Β. Διενέργεια ερευνών με γεωτρήσεις – Έγκριση επεμβάσεως

Γ. Πρόσθετοι όροι με την έγκριση επεμβάσεως

Δ. Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων

1. Προδιάθεση

2. Ειδικότερα έκδοση και περιεχόμενο της πράξης πληροφοριακού χαρα­κτήρα

3. Πρόσθετο περιεχόμενο της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα (άρθρο 45, παρ. 6, υπό β, ν. 998/1979)

Ε. Αποκατάσταση φυσικού τοπίου και δασικής βλαστήσεως

Στ. Συστήματα εναλλακτικής διαχειρίσεως στερεών αποβλήτων

Ζ. Νομολογιακές εφαρμογές

1. Υπό όρους επιτρεπτή η μεταλλευτική δραστηριότητα

2. Εκμετάλλευση και χωροθέτηση

XXV. Νεκροταφεία (παλαιό άρθρο 55 ν. 998/1979)

XXVI. Νοσοκομεία, θεραπευτήρια και εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) (παλαιό άρθρο 54 ν. 998/1979)

XXVII. Οδοί – Οδικό δίκτυο

Α. Γενικά

Β. Έννοια δασικών οδών

Γ. Υποχρέωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών για διάνοιξη δασικών οδών

Δ. Διάνοιξη προσωρινής δασικής οδού

Ε. Κατασκευή και συντήρηση δασικών οδών

Στ. Διάνοιξη δασικών οδών μέσω αρχαιολογικών χώρων

Ζ. Διέλευση τροχοφόρων στο δασικό οδικό άξονα

XXVIΙI. Ορειβατικά καταφύγια (νέο άρθρο 56 ν. 998/1979)

Α. Γενικά

Β. Ρυθμίσεις Δασικού Δικαίου

1. Έννοια ορειβατικού καταφυγίου

2. Ειδικό σήμα λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων

3. Πρόσβαση στα ορειβατικά καταφύγια

4. Εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου από σωματεία ορειβατών

5. Εκμίσθωση ορειβατικού καταφυγίου

6. Καταφύγιο ανάγκης

7. Ορειβατικά μονοπάτια

Γ. Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

XXΙX. Παιδικές εξοχές (άρθρο 54 ν. 998/1979)

XXX. Πάρκα και άλση

Α. Γενικά

Β. Απαγόρευση μεταβολής κύριου προορισμού

1. Προλεγόμενα

2. Ως προς τις επιφυλάξεις

3. Ως προς τους τεχνικούς νομικούς όρους

4. Οι εισαγόμενες απαγορεύσεις

Γ. Έγκριση μελετών διαχειρίσεως πάρκων και αλσών

Δ. Κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών

Ε. Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων

Στ. Έργα απαραίτητα για λειτουργία πάρκων και αλσών

Ζ. Επιτρεπτές επεμβάσεις στα πάρκα και άλση

1. Σε σχέση με τις επιτρεπόμενες κατασκευές έργων

α. Επεμβάσεις που επιτρέπονται: Α΄ Κατηγορία

β. Επεμβάσεις που επιτρέπονται: Β΄ Κατηγορία

2. Σε σχέση με την παραχώρηση χρήσης

3. Σε σχέση με τα περιαστικά δάση

XXXI. Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεταιρισμό (Παράτιτλος νέου άρθρου 61 ν. 998/1979)

XXXII. Στρατιωτικά έργα (παλαιό άρθρο 59 ν. 998/1979) (νέο άρθρο 55 ν. 998/1979)

Α. Γενικά

Β. Κατασκευή οχυρωματικών έργων

Γ. Κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Δ. Εγκατάσταση στρατώνων, στρατοπέδων, σχολών και κέντρων εκπαίδευσης

XXXIII. Σχέδια πόλης (νέο άρθρο 60 ν. 998/1979)

XXXIV. Εκπαιδευτικά κτίρια και σύνοδες εγκαταστάσεις (νέο άρθρο 57, παρ. 1, υπό β, ν. 998/1979)

XXXV. Σωφρονιστικά καταστήματα

XXXVI. Υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου

XXXVII. Χώροι αποθηκεύσεως και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων

XXXVIII. Λοιπές επεμβάσεις για κατασκευή

Α. Γενικά

Β. Επεμβάσεις για κατασκευές βάσει του άρθρου 57, παρ. 1, εδ. α΄, ν. 998/1979

1. Προλεγόμενα

2. Οι κατ’ ιδίαν ρυθμιζόμενες περιπτώσεις

Γ. Επεμβάσεις για κατασκευές βάσει του άρθρου 57, παρ. 2-7, ν. 998/1979

1. Διεξαγωγή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου motocross) και ποδηλάτου (mountainbike)

2. Ανεύρεση θησαυρού

3. Προσωρινή εγκατάσταση και διαμονή πληγέντων από φυσικές κατα­στροφές

4. Εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών για κεραίες

5. Εγκατάσταση πάρκων κεραιών

6. Κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδρομείων

§ 17. Δραστηριότητες σε δάση

Ι. Εισαγωγικά

II. Βοσκή εντός δασών (Τίτλος Κεφαλαίου Θ΄, Τμήμα Α΄, Δεύτερου Βιβλίου, ν.δ. 86/1969, άρθρα 103-116)

IΙΙ. Δασικά έργα (Τίτλος Πέμπτου Βιβλίου ν.δ. 86/1969, άρθρα 222-250)

Α. Γενικά

Β. Γενικές διατάξεις δασοτεχνικών έργων

1. Μελέτη και εκτέλεση

Γ. Έργα διευθετήσεως χειμάρρων

Δ. Δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις – Δασικά κτίρια

Ε. Δασικές οδοί

ΙV. Δασοπυρόσβεση

V. Έργα υποδομής (παλαιό άρθρο 58 ν. 998/1979, νέο άρθρο 53 του ίδιου νόμου)

Α. Γενικά

Β. Μεγάλα έργα υποδομής

Γ. Λοιπά έργα υποδομής

Δ. Ρυθμίσεις για ειδικές περιπτώσεις έργων

1. Πρώτη κατηγορία

2. Δεύτερη κατηγορία

3. Τρίτη κατηγορία

VI. Θήρα (Τίτλος Έκτου Βιβλίου ν.δ. 86/1969, άρθρα 251 επ.). Θηράματα. Μέσα ασκή­σεως θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί

VII. Κυνηγετικές οργανώσεις. Κυνηγετικές περιφέρειες – Χρόνος – Άδειες θήρας. Οι­κονομική εξυπηρέτηση

VIIΙ. Μεταφορά δασικών προϊόντων (ν.δ. 86/1969, Βιβλίο Δεύτερο, Τμήμα Β΄, Κεφ. Ζ΄, άρθρα 100-101)

ΙΧ. Ρητινευόμενα δάση – Ρητίνευση (άρθρο 64 ν. 998/1979)

Χ. Υλοτομίες (Τίτλος Κεφαλαίου Στ΄, Τμήματος Β΄, Δεύτερου Βιβλίου, ν.δ. 86/1969, άρθρα 84 επ.)

§ 18. Χαρακτηρισμός Δάσους – Ανανέωση, διατήρηση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ενδικοφανής διαδικασία για χαρακτηρισμό δάσους. Ενδικοφανής προσφυγή

ΙΙΙ. Επιτροπή (άρθρου 10 ν. 998/1979)

ΙV. Διατήρηση δασικού χαρακτήρα

V. Χαρτογράφηση και φωτογράφηση δασών

Α. Χάρτης των νομικών καθεστώτων

Β. Ισχύον νομικό καθεστώς

Γ. Παρατηρήσεις

VΙ. Ανανέωση και βελτίωση δασών

VIΙ. Επιτήρηση δασών και δασικών εκτάσεων

§ 19. Περιβάλλον, δάσος και Αστικό Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σε σχέση με το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον

Α. Γενικά

Β. Μερικές πρώτες παρατηρήσεις

Γ. Ειδικά για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Δ. Σε σχέση με τη δασοβιοκοινότητα

Ε. Δασογενές φυσικό περιβάλλον

Στ. Πολιτιστικό περιβάλλον

Ζ. Δικαίωμα στο περιβάλλον

Η. Η τριτενέργεια του δικαιώματος στο περιβάλλον

Θ. Αστικοποίηση

Ι. Περιβάλλον και Αστικό Δίκαιο

ΙΑ. Συναφή σημαντικά θέματα

ΙΙΙ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

IV. Ανθρωποκεντρική και οικολογική προσέγγιση

V. Το φυσικό περιβάλλον κατά τη νομολογία

VI. Προστασία περιβάλλοντος

VII. Το φυσικό περιβάλλον ως προστατευόμενο αγαθό

VIII. Μέτρα διαφυλάξεως φυσικού περιβάλλοντος

IX. Χωροταξικός σχεδιασμός

X. Φυσικό περιβάλλον και υδατικοί πόροι

XI. Φυσικό περιβάλλον και μέτρα προστασίας του εδάφους

XIΙ. Αναδάσωση

XΙΙΙ. Χωροταξικός σχεδιασμός, ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια και βιώσιμη ανά­πτυξη

Α. Η συνταγματική ρύθμιση

Β. Ο ν. 1650/1986

Γ. Ο κανόνας της ελεύθερης χρήσης γης

Δ. Ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια

Ε. Διαδικασία προεγκρίσεως χωροθετήσεως

Στ. Χρήση γης, προστασία περιβάλλοντος και χωροταξικός σχεδιασμός

XIV. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα κατά το ΑΚ

Α. Δικαίωμα στην προσωπικότητα

B. Εννοιολογική προσέγγιση

Γ. Αέναη προσαρμογή

Δ. Η σημασία της αειφορίας

Ε. Βιώσιμη ανάπτυξη και ευαίσθητα οικοσυστήματα

Στ. Νομική φύση δικαιώματος στην προσωπικότητα και παραίτηση

Ζ. Περιβάλλον και Προσωπικότητα

Η. Προσβολή της προσωπικότητας

1. Προϋποθέσεις προσβολής

2. Πράξη προσβολής προσωπικότητας

3. Το παράνομο της προσβολής

4. Οι αναδυόμενες αξιώσεις

α. Άρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον

β. Αξίωση αποζημιώσεως

γ. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης

5. Ειδικές έννομες συνέπειες

6. Προσωρινή προστασία

XV. Προστασία δάσους και ΑΚ

XVI. Προστασία περιβάλλοντος και αδικοπραξία

XVII. Περιβάλλον, δάσος και πράγματα κοινά σε όλους και κοινής χρήσης

Α. Γενικά

Β. Περιεχόμενο κοινοχρησίας

Γ. Ιδιωτικά δάση και κοινοχρησία: Sui generis δικαίωμα

Δ. Προσωρινή δικαστική προστασία

ΧVIII. Νομικά πρόσωπα και προστασία ΑΚ

ΧIX. Ευθύνη Δημοσίου προς αποζημίωση

Α. Ευθύνη Δημοσίου

Β. Υποχρέωση αποζημιώσεως

Γ. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

ΧX. Δικαίωμα απολαύσεως δάσους ως περιβαλλοντικού αγαθού

XXI. Χωροταξία και περιορισμοί κυριότητας

XXIΙ. Περιορισμοί της κυριότητας και δημοσιοποίηση του ιδιωτικού δικαίου

XXIΙΙ. Γειτονικό δίκαιο, κυριότητα, δημόσιο δίκαιο, προστασία περιβάλλοντος, προ­στα­σία δασών

§ 20. Εμπράγματες σχέσεις σε δάσος – Κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάσος – Νομή – Διακατοχή

Ι. Εισαγωγικά

II. Εμπράγματη σχέση, κυριότητα, δουλείες, υποθήκη, νομή, κατοχή και διακατοχή

Α. Γενικά

Β. Η εμπράγματη σχέση της κυριότητας

1. Προδιάθεση

2. Είδη κυριότητας

α. Προδιάθεση

β. Η (πλήρης) κυριότητα σε δάση

γ. Η συγκυριότητα σε δάση

δ. Η ψιλή κυριότητα σε δάση. Επικαρπία σε δάση

ε. Η περιορισμένη λόγω πραγματικών δουλειών κυριότητα σε δάση

στ. Εμφύτευση και επιφάνεια σε δάσος υπό το προϊσχύσαν νομικό καθε­στώς

1. Εμφύτευση σε δάσος

2. Επιφάνεια σε δάσος

ζ. Ειδική επαναφορά του θεσμού της επιφάνειας

η. Η οριζόντια ιδιοκτησία σε δάση

θ. Η κάθετη ιδιοκτησία σε δάση

ι. Ιδιοκτησία ολότητας κατοίκων

Γ. Κτήση, άσκηση και απώλεια κυριότητας σε δάση

1. Προδιάθεση

2. Κτήση κυριότητας

3. Άσκηση κυριότητας

4. Ειδικότερα η προστασία κυριότητας σε δάση

5. Απώλεια εμπράγματου δικαιώματος σε δάση

Δ. Οι εμπράγματες σχέσεις των περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων

Ε. Η εμπράγματη σχέση της νομής

1. Προδιάθεση

2. Η νομή στη χρησικτησία

α. Η νομή στο προϊσχύσαν δίκαιο

β. Η νομή στο ισχύον δίκαιο

3. Το Δημόσιο ως νομέας

4. Πράξεις μη χαρακτηριζόμενες ως πράξεις νομής

5. Διακατοχικές πράξεις

6. Τεκμήριο μη απώλειας νομής

7. Παραχώρηση νομής σε δήμους και κοινότητες και στο ΑΠΘ

Στ. Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Ζ. Η εμπράγματη σχέση της κατοχής

Η. Η εμπράγματη σχέση της διακατοχής

Θ. Διατήρηση υφιστάμενων (ενοχικών) δικαιωμάτων

ΙΙΙ. Φορείς εμπράγματων σχέσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις

IV. Δημόσιο ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο Δασικό Δίκαιο

Α. Γενικά

Β. Το Δασικό Δίκαιο

Γ. Ειδικότερα η νομή

Δ. Το Κτηματολογικό Δίκαιο

V. Δικαίωμα προτιμήσεως

VI. Εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δι­καίου σε δάση ή δασικές εκτάσεις

VΙΙ. Κτήση κυριότητας με τακτική χρησικτησία

VIII. Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία

§ 21. Διαχείριση δασών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διαχείριση δασών, ν. 998/1979 και Κτηματολογικό Δίκαιο

ΙΙΙ. Ο καθορισμός μέτρων προστασίας των δασών ως σκοπός

Α. Γενικά: Άρθρο 1 ν. 998/1979 – Σκοπός

Β. Ως προς το πρώτο σκέλος του σκοπού: Προστατευτέες εκτάσεις

Γ. Ως προς το δεύτερο σκέλος του σκοπού: Μεταβολή της κατά προορισμό χρή­σης των προστατευτέων εκτάσεων

Δ. Το ενιαίο του σκοπού του άρθρου 1 ν. 998/1979

IV. Η προστασία δασών ως υποχρέωση

V. Έκταση εφαρμογής (άρθρο 3 ν. 998/1979)

VI. Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 4 ν. 998/1979)

VIΙ. Αρμοδιότητες για την προστασία δασών (άρθρο 5 ν. 998/1979)

VIIΙ. Υπολογισμός αξίας δασών (άρθρο 6 ν. 998/1979)

ΙΧ. Συμβούλια και Επιτροπές

X. Μέτρα προστασίας

XΙ. Αντιμετώπιση πυρκαγιών

XIΙ. Δασώσεις και αναδασώσεις

XIIΙ. Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ν. 998/1979

XIV. (Ποικίλες ρυθμίσεις)

XV. Ποινικές κυρώσεις

XVΙ. Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

XVΙΙ. Αρμοδιότητες άλλων δημόσιων υπηρεσιών

XVΙΙΙ. Δημόσιες μη εποικιστικές εκτάσεις

XIX. Παρατηρήσεις στο ν. 998/1979

XX. Διαχείριση δασών κατά το ν.δ. 86/1969

ΧΧΙ. Διαχείριση δασών κατά το ν. 1650/1986

§ 22. Προστασία περιβάλλοντος και δάσος

Ι. Εισαγωγικά

Α. Βάσεις ρυθμίσεων

Β. Περιβαλλοντικοί όροι και διατυπώσεις

Γ. Νομοθετικές δεσμεύσεις

ΙΙ. Συνταγματική προστασία περιβάλλοντος

Α. Περιβαλλοντικά αγαθά

Β. Συνταγματική υποχρέωση και δικαίωμα στο περιβάλλον

Γ. Συνταγματικό δικαίωμα στο δασικό περιβάλλον

ΙΙΙ. Ζωτικός χώρος, περιβάλλον, δάσος

Α. Γενικά

Β. Τριτενέργεια δικαιώματος στο περιβάλλον

Γ. Περιπτώσεις προσβολής ζωτικού χώρου

Δ. Η συμβολή της κοινοχρησίας

Ε. Προστασία ιδιώτη από προσβολές του (δασικού) περιβάλλοντος προκαλούμε­νες από άλλους ιδιώτες

ΙV. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

V. Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος

VΙ. Προστασία τοπίου και βιοποικιλότητας

Α. Γενικά

Β. Το τοπίο και η προστασία του

1. Προλεγόμενα

2. Νομικό καθεστώς και εννοιολογική προσέγγιση

3. Συμβολή νομολογίας

Γ. Βιοποικιλότητα και προστασία της

1. Προλεγόμενα

2. Έννοια

3. Προστασία και διασφάλιση βιοποικιλότητας

4. Βιοποικιλότητα, τοπίο και διαχείριση δασών

5. Προγραμματικές συμβάσεις για αγροβιότοπους

6. Νομολογία

VI. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

§ 23. Ζητήματα από την προστασία δάσους (έναντι ποικίλων επεμβάσεων)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σε σχέση με τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία δασών

Α. Συνταγματική προστασία δασών

Β. Διαρκής έλεγχος συνταγματικότητας των διατάξεων του Δασικού Δικαίου

Γ. Συνταγματικότητα ν. 2308/1995

ΙΙΙ. Οι εισαγόμενες απαγορεύσεις του Δασικού Δικαίου ως ενότητα

Α. Γενικά

Β. Απαγορεύσεις (για πρόληψη) πυρκαγιών

Γ. Απαγόρευση επεμβάσεων στα δάση

Δ. Απαγόρευση Θήρας

Ε. Αποψίλωση δάσους – Έννομες συνέπειες

Στ. Εκχέρσωση – Έννομες συνέπειες

Ζ. Εκχερσωθείσες δασικές εκτάσεις

Η. Εκχέρσωση δασών και δασικών εκτάσεων

Θ. Εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων

Θ1. Απαγόρευση μεταβολής δάσους, εκτελέσεως έργων κ.ά.: Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις κατά το προηγούμενο νομικό καθεστώς

1. Γενικά

2. Όρος της απαγορεύσεως

3. Κρίση αρμόδιου δικαστηρίου

4. Αόριστες νομικές έννοιες

5. Εξαιρέσεις από τη γενική απαγόρευση

Θ2. Ισχύον νομικό καθεστώς (νέο άρθρο 45 ν. 998/1979)

ΙV. Ειδικές εκφάνσεις της προστασίας δασών

Α. Επιτήρηση δασών

Β. Επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις

Γ. Μέσα προστασίας (δασών)

V. Μεταβολή προορισμού δημόσιου δάσους

VI. Πυρκαγιά

VI. Σε σχέση με το ζήτημα των ποινικών κυρώσεων

VIII. Ειδικά ζητήματα του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Α. Αγωγή κατά Δημοσίου

Β. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξης χαρακτηρισμού δάσους

Γ. Αρμοδιότητα δασικής υπηρεσίας

Δ. Αρμοδιότητα ΟΤΑ

Ε. Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων

Στ. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

1. Σε σχέση με το Πρωτόκολλο

2. Σε σχέση με την ανακοπή κατά του Πρωτοκόλλου

3. Περιπτώσεις εκδόσεως Πρωτοκόλλων

4. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

5. Πρωτόκολλο αποκαταστάσεως ζημίας

6. Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημιώσεως

7. Προηγούμενη ρύθμιση

8. Δεν επιτρέπεται άσκηση ένδικου μέσου

9. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου

10. Ανέκκλητη η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

11. Επί μέρους ζητήματα

Ζ. Διαδικασία προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων και διαδικασία κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας

1. Γενικά

2. Διαπίστωση της υπάρξεως δάσους ή δασικής εκτάσεως

Η. Ζητήματα ιδιοκτησίας δασών

1. Προλεγόμενα

2. Ελληνικό Βασίλειο

3. Ιόνια νησιά

4. Θεσσαλία

5. Στις λεγόμενες Νέες Χώρες και στην Κρήτη

α. Προδιάθεση

β. Σε σχέση με τη Μακεδονία

γ. Σε σχέση με την Κρήτη

6. Στη Θράκη

7. Στα Δωδεκάνησα

8. Στις Κυκλάδες και τις Σποράδες

Θ. Μεταβίβαση δημόσιων δασών στο ΤΑΙΠΕΔ και Εθνικό Κτηματολόγιο

1. Σημείο εκκινήσεως

2. Δημόσια και ιδιωτική περιουσία

3. Θέσεις της νομολογίας

α. Η νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων

β. Οι κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

i. Μερικά από τα πρώτα βήματα

ii. Τα κοινόχρηστα πράγματα ως δημόσια περιουσία

iii. Τα δάση ως ιδιωτική περιουσία του Κράτους

iv. Οι προκύπτουσες κατευθύνσεις

v. Οι ασφαλιστικές δικλείδες των αποφάσεων του ΣτΕ

vi. Η προκρινόμενη συνδυαστική ερμηνεία

vii. Σύγκριση νομολογίας Άρειου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας

viii. Αναγκαιότητα προσφυγής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

ix. Τελικές παρατηρήσεις

§ 24. Σύνθεση θεμελιωδών αρχών Δασικού, Κτηματολογικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αρχή της αειφορίας

Α. Γενικά

Β. Η συνταγματική θεώρηση

Γ. Παράβαση της αρχής της αειφορίας

Δ. Αρχή αειφορίας και δάσος

Ε. Συνοπτική επισκόπηση νομολογίας

1. Xωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση της χώρας

2. Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος

3. Προστασία δασικών οικοσυστημάτων

ΙΙΙ. Αρχή βιώσιμης αναπτύξεως

IV. Αρχή υπέρτερης ανάγκης

V. Η αρχή του όλως εξαιρετικού χαρακτήρα των διενεργούμενων σε δάση και δασι­κές εκτάσεις επεμβάσεων

VΙ. Αρχή προλήψεως και αρχή προφυλάξεως

VΙΙ. Συνδυαστική ερμηνεία

§ 25. Η κυριότητα στο δάσος – Προστασία

Ι. Εισαγωγικά

II. Το Δάσος ως αντικείμενο κυριότητας

Α. Γενικά

Β. Εμπράγματο Δίκαιο, κυριότητα και δάσος

Γ. Κυριότητα σε δάση με έκτακτη χρησικτησία: Καθεστώς πριν από τις 11.9

Δ. Μεταγενέστερες διατάξεις δασικών κωδίκων δεν έχουν εφαρμογή

Ε. Μαχητό τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου

Στ. Διακατεχόμενα δάση – Διακάτοχοι

Ζ. Ακίνητα Μονών μετά τις 11.9

Η. Ειδικότερα σε σχέση με το καθεστώς της Ιεράς Μονής Πεντέλης

Θ. Αδέσποτα ακίνητα

III. Ο όρος «Δασική ιδιοκτησία»

IV. Ιδιοκτησία (στέρηση χρήσης ιδιοκτησίας).

V. Κυριότητα Δημοσίου σε δάσος κατά τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους

VI. Συγκυριότητα Δημοσίου

Α. Γενικά

Β. Οι βασικές ρυθμίσεις

Γ. Παραχώρηση

1. Η παραχώρηση ιδανικού μεριδίου του Δημοσίου έναντι τιμήματος

α. Η ρύθμιση της δυνητικής παραχωρήσεως

β. Έκδοση αποφάσεως - μεταγραφή ή καταχώριση (κατά το Εθνικό Κτη­ματολόγιο) – Τίμημα

Δ. Απαλλοτρίωση

Ε. Διανομή

Στ. Μεταβίβαση ιδανικού μεριδίου λόγω πωλήσεως

Ζ. Ζητήματα καθοριζόμενα με προεδρικό διάταγμα

VII. Συνιδιοκτησία σε δημόσια δάση

VIII. Τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου σε όλα τα δάση

IX. Ακίνητα (και δάση) περιερχόμενα στο Δημόσιο

X. Αμάχητο τεκμήριο (;)

XI. Αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών

XΙΙ. Προστασία κυριότητας σε δάση – Αγωγή διεκδικητική

XIII. Βάρος αποδείξεως

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή και έννομη συνέπεια

Γ. Περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας

Δ. Κανόνες τοπικού δικαίου

XIV. Αποτερματισμός (και οροθέτηση).

XV. Χρησικτησία

XVI. Χρησικτησία σε βάρος του Δημοσίου

XVII. Έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα Δημοσίου (δάση, δασικές εκτάσεις)

XVIΙI. Το δάσος στην ιδιωτική ή δημόσια περιουσία του Κράτους

§ 26 (Α). Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο (Νομικό καθεστώς προ του ν. 4389/2016)

Ι. Δασικός χάρτης

Α. Εισαγωγικά

Β. Θεματογραφία

Γ. Τα κατ’ ιδίαν ζητήματα

1. Προλεγόμενα

2. Έννοια

3. Βάση για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών η (παλαιότερη) αερο­φω­τογραφία

4. Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα

5. Αρμοδιότητες ΕΚΧΑ ΑΕ

6. Κατάρτιση δασικών χαρτών – Ιδιωτικά γραφεία εκπονήσεως μελετών

7. Πρότυπα τεύχη δημοπρατήσεως

8. Θεώρηση δασικού χάρτη

9. Διόρθωση και συμπλήρωση δασικού χάρτη

10. Ανάρτηση δασικού χάρτη

11. Ηλεκτρονική ανάρτηση δασικού χάρτη – Γραφείο αναρτήσεως δασικού χάρτη

12. Ανακοίνωση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Πρόσκληση για υποβο­λή αντιρρήσεων

13. Δημοσιοποίηση μέσω διαδικτύου – Αποστολή ψηφιακού αντιγράφου

14. Δικαίωμα ασκήσεως αντιρρήσεων – Προθεσμία

15. Ενεργητική νομιμοποίηση αντιρρήσεων

16. Περιεχόμενο αντιρρήσεων

17. Υποβολή αντιρρήσεων

18. Επεξεργασία αντιρρήσεων

19. Κύρωση – Δημοσίευση – Οριστικοποίηση δασικών χαρτών

20. Προσωρινή ισχύς τμημάτων δασικού χάρτη

21. Εσφαλμένος δασικός χάρτης

22. Εξέταση αντιρρήσεων από ΕΠ.Ε.Α. (άρθρο 18 ν. 3889/201054)

23. Γνωμοδότηση από Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

24. Υποστήριξη έργου κυρώσεως δασικού χάρτη – Διευκόλυνση συγκροτή­σεως ΕΠ.Ε.Α.

25. Υποστήριξη ελέγχου του υπό κατάρτιση δασικού χάρτη από αρμόδιες Διευ­θύνσεις Δασών

26. Αποζημιώσεις

27. Ζητήματα ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία αντιρρήσεων

28. Στοιχεία για τη διαμόρφωση της κρίσης των ΕΠ.Ε.Α

29. Απόφαση των ΕΠ.Ε.Α

30. Συνοπτικός κατάλογος αποφάσεων ΕΠ.Ε.Α

31. Συμπλήρωση και διόρθωση δασικού χάρτη βάσει αποφάσεων ΕΠ.Ε.Α

32. Υποβολή δασικού χάρτη στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοική­σεως – Κύρωση – Δημοσίευση στην ΕτΚ

33. Οριστικός δασικός χάρτης. Αποδεικτική ισχύς

34. Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ των πράξεων κυρώσεως δασικών χαρτών

35. Αναμόρφωση κυρωμένου δασικού χάρτη.

36. Άρση αναδασώσεως εκτάσεων

37. Πιστοποιητικό χαρακτήρα της εκτάσεως ως όρος για σύνταξη συμβολαίων

38. Κατάρτιση και τήρηση δασολογίου

39. Τεχνικές προδιαγραφές (παλαιό άρθρο 21 ν. 3889/2010)

40. Τέλη (παλαιό άρθρο 22 ν. 3889/2010)

41. Ενέργειες της ΕΚΧΑ ΑΕ κατά την κατάρτιση δασικών χαρτών

ΙΙ. Δασολόγιο

A. Γενικά

B. Μερίδα του Δασολογίου

§ 26 (Β). Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο (Νομικό καθεστώς σύμφωνα με το ν. 4389/2016)

Ι. Δασικός χάρτης

Α. Εισαγωγικά

Β. Θεματογραφία

Γ. Τα κατ’ ιδίαν ζητήματα

1. Προλεγόμενα

2. Έννοια

Ειδικές ρυθμίσεις

3. Βάση για τον προσδιορισμό των δασικών περιοχών η (παλαιότερη) αερο­φωτογραφία

4. Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα

5. Αρμοδιότητες ΕΚΧΑ ΑΕ κατά τους ν. 4164/2013 και 4389/2016

6. Κατάρτιση δασικών χαρτών – Ιδιωτικά γραφεία εκπονήσεως μελετών

7. Πρότυπα τεύχη δημοπρατήσεως

8. Σύνταξη και θεώρηση δασικού χάρτη

α. Σύνταξη

β. Θεώρηση

9. Διόρθωση και συμπλήρωση δασικού χάρτη

10. Θεώρηση δασικού χάρτη

11. Ανάρτηση δασικού χάρτη

11α. Ανάρτηση στο Κτηματολογικό Δίκαιο

12. Ηλεκτρονική ανάρτηση δασικού χάρτη – Γραφείο αναρτήσεως δασικού χάρτη.

13. Ανακοίνωση για ανάρτηση δασικού χάρτη. Πρόσκληση για υποβολή αντιρ­ρή­σεων

α. Υποχρεωτική δημοσίευση

β. Δυνητική δημοσίευση

14. Δημοσιοποίηση μέσω διαδικτύου – Αποστολή ψηφιακού αντιγράφου

14α. Τεκμαιρόμενη πλήρης γνώση

15. Δικαίωμα ασκήσεως αντιρρήσεων – Προθεσμία

16. Ενεργητική νομιμοποίηση αντιρρήσεων

17. Περιεχόμενο αντιρρήσεων

18. Υποβολή αντιρρήσεων

19. Επεξεργασία αντιρρήσεων

19α. Θεώρηση δασικού χάρτη

20. Κύρωση δασικού χάρτη – Δημοσίευση – Οριστικοποίηση δασικών χαρτών

21. Προσωρινή ισχύς τμημάτων δασικού χάρτη

22. Εσφαλμένος δασικός χάρτης

23. Εξέταση αντιρρήσεων από ΕΠ.Ε.Α. (άρθρο 18 ν. 3889/2010)

α. Προκαταρκτικά

β. Συγκρότηση ΕΠ.Ε.Α. – Αντικατάσταση μέλους

γ. Εισαγωγή αντιρρήσεων στις ΕΠ.Ε.Α. – Συνοδευτικό υπόμνημα

δ. Αιτιολογημένη απόφαση των ΕΠ.Ε.Α. – Ζητήματα προδικασίας

ε. Πρόσθετες αρμοδιότητες ΕΠ.Ε.Α

στ. Κλήση ενδιαφερομένων

ζ. Προθεσμία για έκδοση αποφάσεως

η. Ζητήματα Τεχνικού Συμβούλου

θ. Παράλειψη απεικονίσεως διοικητικών πράξεων

24. Αίτημα προς γνωμοδότηση

25. Υποστήριξη ελέγχου του υπό κατάρτιση δασικού χάρτη από αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών

26. Υποστήριξη έργου κυρώσεως δασικού χάρτη – Διευκόλυνση συγκροτή­σεως ΕΠ.Ε.Α.

27. Αποζημιώσεις (άρθρο 18, παρ. 4, ν. 3889/2010)

28. Ζητήματα ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων

29. Στοιχεία για τη διαμόρφωση της κρίσης των ΕΠ.Ε.Α.

30. Απόφαση των ΕΠ.Ε.Α

30α. Σε σχέση με τη θεώρηση του δασικού χάρτη

31. Συνοπτικός κατάλογος αποφάσεων ΕΠ.Ε.Α

32. Συμπλήρωση και διόρθωση δασικού χάρτη βάσει αποφάσεων ΕΠ.Ε.Α

33. Υποβολή δασικού χάρτη στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Κύρωση – Δημοσίευση στην ΕτΚ

34. Οριστικός δασικός χάρτης – Αποδεικτική ισχύς

35. Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ των πράξεων κυρώσεως δασικών χαρτών

36. Αναμόρφωση κυρωμένου δασικού χάρτη

37. Άρση αναδασώσεως εκτάσεων

38. Πιστοποιητικό χαρακτήρα της εκτάσεως ως όρος για σύνταξη συμβολαίων

38α. Αναμόρφωση κυρωμένου δασικού χάρτη

39. Κατάρτιση και τήρηση δασολογίου

40. Τεχνικές προδιαγραφές

41. Τέλη (νέο άρθρο 22 ν. 3889/2010)

42. Ενέργειες της ΕΚΧΑ ΑΕ κατά την κατάρτιση δασικών χαρτών

43. Ζητήματα σε σχέση με τα όρια οικισμών (Οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης)

Δ. Παρατηρήσεις

ΙΙ. Δασολόγιο

A. Γενικά

Β. Έννοια δασολογίου

Γ. Βιβλίο Δασολογίου και μερίδες

Δ. Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας

Ε. Ορισμός δασών και δασικών εκτάσεων και δασολόγιο

Στ. Σημασία της ΟλΣτΕ 32/2013

Ζ. Προσδιοριστικά στοιχεία – Κωδικός αριθμός δάσους – Ειδικός φάκελος αντιγράφων.

Η. Άλλα προσδιοριστικά στοιχεία

Θ. Σημειώσεις στο περιθώριο της μερίδας

Ι. Νέο άρθρο 3 §§ 1, 3 και 4, ν. 3208/2003

1α. Έναρξη συντάξεως δασολογίου

1β. Μορφή βιβλίου

1γ. Δυνατότητα αναθέσεως σε ιδιωτικά γραφεία

1δ. Επιτελική αρμοδιότητα σε σχέση με δασολόγιο

2α. Περιεχόμενο δασολογίου για δάσος που βρίσκεται υπό δασοπονική εκ­μετάλλευση

2β. Περιεχόμενο δασολογίου για εκτάσεις χωρίς δασοπονική εκμετάλλευση

2γ. Σημείωση στο περιθώριο δασολογίου. Χωριστός φάκελος

3. Αποστολή αντιγράφου δασολογίου – Τράπεζα Πληροφοριών Δασικής Γης

ΙΑ. Συνοπτικές παρατηρήσεις για το δασολόγιο και ειδικότερα για το δασικό κτη­ματολόγιο

1. Σχέσεις δασικού κτηματολογίου προς κτηματολογικό δασολόγιο

2. Η βραδυπορία του δασολογίου

3. Παράλειψη της Διοικήσεως

ΙΙΙ. Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματογράφηση

Α. Η ΣτΕ 2818/1997

Β. Το βασικό ερώτημα για την κτηματογράφηση

Γ. Από την παράλειψη (της διοικήσεως) στην πλημμέλεια (της κτηματογρα­φή­σεως)

Δ. Θέσεις της ΣτΕ 805/2016

Ε. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προτάσεις

§ 27. Ειδικά θέματα Δασικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αγροί που άλλαξαν μορφή – Ρύθμιση αγρών σε δασικές εκτάσεις

Α. Γενικά

Β. Εκτάσεις με αγροτική μορφή που δασώθηκαν – Αναγνώρισή τους ως ιδιωτικών με ύπαρξη τίτλου (άρθρο 67, παρ. 1, ν. 998/1997, υπό α, όπως ισχύει)

1. Η ρύθμιση

2. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

α. Εκτάσεις με παλαιά αγροτική μορφή (παλαιοαγροτικές εκτάσεις)

β. Μεταγενέστερη δάσωση

γ. Έλλειψη δικαιώματος κυριότητας Δημοσίου βάσει τίτλου. Το ζήτημα του τίτλου

3. Έννομη συνέπεια: Αναγνώριση εκτάσεων ως ιδιωτικών

α. Αίτηση

β. Προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας

γ. Εισήγηση

δ. Απόφαση Γενικού Γραμματέα

4. Ύπαρξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

Γ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Σημερινή μορφή δασικής εκτάσεως – Ανυπαρξία τίτλου ιδιώτη – Γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση (άρθρο 67, παρ. 1, υπό β, ν. 998/1979)

1. Η ρύθμιση

2. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

3. Έννομη συνέπεια

4. Ανάκληση πράξης αναδασώσεως

5. Ανάκληση άδειας Γενικού Γραμματέα

Δ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Διαχείριση κατά τη δασική νομοθεσία (άρθρο 67, παρ. 2, ν. 998/1979, όπως ισχύει)

1. Οι ρυθμίσεις

α. Ρύθμιση πρώτη

β. Ρύθμιση δεύτερη

2. Διαχείριση κατά τη δασική νομοθεσία

α. «Δασική νομοθεσία»

β. «Διαχείριση» των εκτάσεων

Ε. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Χαρακτηρισμός ως δάσους ή δασικής εκτάσεως (άρθρο 67, παρ. 3, ν. 998/1979)

Στ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Ρύθμιση ειδικών περιπτώσεων (άρθρο 67, παρ. 4, ν. 998/1979)

1. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις

2. Η παραπομπή στο άρθρο 10 ν. 2308/2003

ΙΙΙ. Αντιδικία με το Δημόσιο – Περιπτώσεις

Α. Γενικά

Β. Αμφισβήτηση δικαιώματος του Δημοσίου στην περίπτωση των δασικών εκτάσεων.

Γ. Χρησικτησία έναντι του Δημοσίου

IV. Αντιμετώπιση πυρκαγιών

V. Αρμοδιότητα Υπουργείου Πολιτισμού

VI. Αρχαιολογικός χώρος

Α. Γενικά

Β. Έννοια

Γ. Ρυθμίσεις για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων εντάσσονται στο άρ­θρο 3 ν. 3028/2002

Δ. Κήρυξη χώρου ως αρχαιολογικού

Ε. Ειδικές ρυθμίσεις για προστασία αρχαιολογικών χώρων

1. Αρχαιολογικοί χώροι ως περιοχή ειδικού νομικού καθεστώτος

2. Αρχαιολογικοί χώροι ως εκτάσεις ανεπίδεκτες οικιστικών σκοπών

3. Ενημέρωση δασικής αρχής για αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές

Στ. Ανάδειξη και διασύνδεση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Ζ. Παραχώρηση απλής χρήσης σε αιγιαλό και παραλία

Η. Δεσμευμένα ακίνητα λόγω αρχαιολογικών ερευνών

Θ. Χορήγηση αδειών από Υπουργό Πολιτισμού

Ι. Αρχαιολογικοί χώροι και Κτηματολογικό Δίκαιο

VII. Διοικητική διαδικασία προληπτικής εκτιμήσεως συνεπειών στο περιβάλλον

Α. Γενικά για τη διοικητική διαδικασία

Β. Θεμελίωση της διοικητικής διαδικασίας

Γ. Αντικείμενο της διοικητικής διαδικασίας

Δ. Εκτιμητέοι παράγοντες

VIII. Δασικές οδοί (άρθρο 15 ν. 998/1979)

ΙX. Δασικοί Συνεταιρισμοί προστασίας

X. Δασοπονικές μελέτες

XI. Διάθεση καρπώσεων

XII. Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων

XIΙΙ. Εκμετάλλευση (πρότυπη) δημόσιων δασών με αυτεπιστασία

XΙV. Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

XV. Καταστροφή δάσους από πυρκαγιά

XVI. Μονές

XVII. Παραχώρηση καστανοπερίβολων – Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμα­χίων

XVIII. Πράσινο Ταμείο

XΙX. Ρέματα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Το Δάσος στο Εθνικό Κτηματολόγιο

§ 28. ΕΚΧΑ και Δασικό Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις για τη διαδικασία κυρώσεως δασικών χαρτών

Α. Η Εισηγητική Έκθεση του ν. 4164/2013

Β. Το νέο νομικό καθεστώς για τους δασικούς χάρτες βάσει των άρθρων 153-155 ν. 4389/2016 και οι αρμοδιότητες της ΕΚΧΑ ΑΕ.

§ 29. Το Δάσος κατά την Κτηματογράφηση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το άρθρο 28 ν. 2664/1998 υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς

ΙΙΙ. Το άρθρο 28 ν. 2664/1998 υπό το ισχύον νομικό καθεστώς

IV. Θεματογραφία

V. Τα κατ’ ιδίαν ζητήματα

Α. Δήλωση ιδιωτικού δικαιώματος σε δάση κατά την κτηματογράφηση

Β. Προϋποθέσεις καταχωρίσεως – Βεβαίωση (αρχικής) εγγραφής

Γ. Επιτροπές Ενστάσεων

Δ. Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

Ε. Περιοχές με κύρωση δασικού χάρτη πριν από Εθνικό Κτηματολόγιο

Στ. Περιοχές χωρίς κατάρτιση δασικού χάρτη

Ζ. Αμφισβήτηση ορίων μη δημόσιων εκτάσεων

Η. Μετονομασία σε Διεύθυνση Δασικών Χαρτών

Θ. Ειδικό τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων – Έκδοση προεδρικού διατάγματος

Ι. Παύση ισχύος διατάξεων άρθρου 8 ν. 998/1979

ΙΑ. Κατάργηση διατάξεων

ΙΒ. Οι κτηματικοί χάρτες ν. 248/1976

ΙΓ. Αναρμοδιότητα Επιτροπών Εξέτασης αντιρρήσεων

ΙΔ. Ειδική ρύθμιση για επιδίωξη αναγνωρίσεως δικαιωμάτων

ΙΕ. Αναρμοδιότητα Επιτροπών Εξέτασης αντιρρήσεων

ΙΣτ. Στοιχεία που λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη

ΙΖ. Σε σχέση με το προσωπικό συνεργείων κτηματογραφήσεως

ΙΗ. Ανταλλαγές δυνάμει συμβολαίων

ΙΘ. Σε σχέση με τον όρο «δασικές εν γένει εκτάσεις»

VI. Συνοπτικές παρατηρήσεις

§ 30. Το Δάσος λειτουργούντος Κτηματολογίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κυριότητα Δημοσίου σε δάση

ΙΙΙ. Δάσος «Άγνωστου ιδιοκτήτη»

IV. Αιτιάσεις διορθώσεως κτηματολογικών εγγραφών

Α. Γενικά για τη διόρθωση σφαλμάτων

1. Προλεγόμενα στη διόρθωση σφαλμάτων

2. Διόρθωση σφαλμάτων στο Κτηματολογικό Δίκαιο

3. Αντικείμενο ποικίλων διορθώσεων στο Κτηματολογικό Δίκαιο

V. Κτηματολογικές διορθωτικές αγωγές ν. 2664/1998

VΙ. Αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική

VIΙ. Οριστικοποίηση, αμάχητο τεκμήριο και δάση

VIΙΙ. Αγωγή ανατροπής μαχητού τεκμηρίου (άρθρο 13, παρ. 2, εδ. α΄, ν. 2664/1998)

ΙΧ. Αγωγή για διόρθωση (άρθρου 17 ν. 2664/1998)

Χ. Περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων και καταχωρίσεων με αντικείμενο τα δάση και τις δασικές εκτάσεις

Α. Γενικά

Β. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

Γ. Παρατηρήσεις

Δ. Τελικές σκέψεις

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Το αμάχητο τεκμήριο των οριστικών πρώτων εγγραφών διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη λειτουργία του Κτηματολογίου. Έχοντας ως αποστολή να αποτελέσει τη βάση όλων των...
Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #18
Ο αείμνηστος Δημήτριος Ευρυγένης εύστοχα έχει επισημάνει ότι το συγκριτικό δίκαιο αφορά τόσο στη μελέτη του αλλοδαπού δικαίου, όσο και στο προϊόν που προκύπτει από τη...
Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021
Οι διαρκείς νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο των κτηματολογικών εγγράφων, η πληθώρα νέων δικαστικών αποφάσεων, αλλά και η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, επέβαλαν την...
Γ. Διαμαντόπουλος/Ε. Ασημακοπούλου/Α. Βεζυρτζή..., Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #12
Η παρούσα έκδοση περιέχει εκτενή ανάπτυξη και επίλυση όλων των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων, αλλά και των προβλημάτων που ταλανίζουν την πράξη, με αναλυτική αναφορά αφενός...