Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ασφαλιστικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2019
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Βασική Εμπορική Νομοθεσία Χ
© 2019
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-043-0
Σελίδες
XVII + 677
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Ασφαλιστικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2019


Ασφαλιστικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2019

Στο παρόν τέταρτο τεύχος της σειράς «Βασική Εμπορική Νομοθεσία - Χ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» περιέχεται το νέο νομικό πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων όπως ρυθμίζεται με το Ν. 4583/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2009/97 (I.D.D), το νομικό πλαίσιο της εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως ρυθμίζεται από το Ν. 4364/2016 (Solvency II), ο οποίος αντικατέστησε εξ ολοκλήρου το Ν.Δ. 400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, τροποποίησε ορισμένες διατάξεις του Ν. 2496/1997 (Ασφ.Ν) και του Κ.Ν. 489/1976, καθώς και τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον ίδιο Κ.Ν. 489/1976 για την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτων με τους Ν. 4092/2012, Ν. 4261/2014, Ν. 4286/2014, Ν. 4438/2016, Ν. 4484/2017, Ν. 4583/2018. Επίσης προστέθηκαν οι αλλαγές που επήλθαν με το Ν. 4512/2018, ο οποίος αντικατέστησε το νομικό πλαίσιο για την Οδική Βοήθεια καθώς και τα άρθρα 1α και 4θ του Ν. 2251/1994 «για την προστασία του καταναλωτή».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Βασική Εμπορική Νομοθεσία Χ
© 2019
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-043-0
Σελίδες
XVII + 677
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα ΥΛΗΣ ΚώδικΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

I. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ν. 2496/1997: Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νο­μοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/16.5.1997)

ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ν. 2251/1994: Προστασία των Καταναλωτών (άρθρα 1α, 4θ)

IΙI. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν. 3816/1958: Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

IV. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α. Ν. 1815/1988: Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου

Β. Άρθρο 50 Ν. 3006/2002: Κύρωση της Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Σύμβαση Μόντρεαλ 1999)

Γ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 785/2004 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών

V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Α. Κ.Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331): Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης

Β. ΝΟΜΟΣ ΓπΝ΄/4.12.1911: Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης

Γ. Σχετικά νομοθετήματα

VΙ. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ν. 3651/2008: Οδική βοήθεια οχημάτων (ΦΕΚ Α΄ 44/18 Μαρτίου 2008)

VΙΙ. Ν. 4364/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)

VIII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ν.Δ. υπ’ αριθμ. 551/70: Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών (άρθρ. 1, 3 και 3α)

IΧ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ν. 4583/2018: Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας 2016/97 [Κατάργηση του Ν. 1569/ 1985 και Π.Δ. 190/2006]

Σχετικοί Κανονισμοί προς συμπλήρωση της Οδηγίας 2016/97 ΕΚ και Σ. (I.D.D.)

X. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3229/2004: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 38/10.02.2004)

Β. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3867/2010: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 128/31.7.2010)

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού