Αρμενόπουλος, 11 (2023)


Αρμενόπουλος, 11 (2023)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2023
Αριθμός τεύχους
11
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1385 Ζητήματα εκ της ενστάσεως του άρθρου 300 ΑΚ στην πρόσφατη νομολογία.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΣΤΑ, Εφέτης Αθηνών

1390 Ανακριτικό σύστημα και ορισμένο της αιτήσεως στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΤΣΑ, Δικηγόρος, ΜΔΕ Α.Π.Θ.

1404 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1404 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1404 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

1404 ΜονΕφΘεσ 54/2022, Συνυπαιτιότητα κατά 50% των επιβατών τουριστικού λεωφορείου στην έκταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω μη χρήσης ζωνών ασφαλείας.

1407 Οικογενειακό Δίκαιο

1407 ΜονΠρωτΗλ 167/2023, Δικαίωμα επικοινωνίας τρίτων προσώπων που έχουν αναπτύξει με το ανήλικο τέκνο κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό, εφόσον με την επικοινωνία προάγεται το συμφέρον του.

1412 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1412 Εταιρικό Δίκαιο

1412 ΜονΕφΘεσ 1970/2022, Περιστατικά σπουδαίου λόγου λύσης ετερόρρυθμης εταιρίας.

1414 ΜονΕφΘεσ 2030/2022, Απαράδεκτη ως προώρως ασκηθείσα αγωγή απόδοσης της αξίας συμμετοχής του αφανούς εταίρου πριν την περάτωση του σταδίου της εκκαθάρισης.

1415 Δίκαιο υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

1415 ΔΕΕ 09.11.2023, C-376/22, προδικαστική παραπομπή, Εθνική διάταξη, που θεσπίζει γενικά και αφηρημένα μέτρα προς ρύθμιση ορισμένης κατηγορίας υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και αφορά κάθε πάροχο αυτών, δεν υπάγεται στην πρόβλεψη επιτρεπτού περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών κατά την οδηγία 2000/31/ΕΚ.

1421 Πνευματική ιδιοκτησία

1421 ΕφΘεσ 2057/2022, Προσβολή του δικαιώματος επί της φωτογραφίας.

1424 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1424 ΜονΕφΠειρ 447/2022, ΜονΠρΠατρών 758/2022, Άκυρη η απόλυση εργαζομένων λόγω της χρόνιας πάθησής τους χωρίς εξάντληση της υποχρέωσης εύλογων προσαρμογών.

1438 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1438 ΜονΠρΑθ 5630/2023, Αίτηση ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περί παράτασης προθεσμίας των άρθρ. 237, 238 ΚΠολΔ, με παρατηρ. Αν. Καλαντζή.

1441 ΜονΠρΘεσ 10201/2023, περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας εξαιρούνται από την υποχρεωτική προσφυγή σε διαμεσολάβηση κατά την ΑΚ 1514 και τον ν.4640/2019.

1458 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

1458 ΠολΠρΘεσ 4406/2018, ΜονΠρΘεσ 585/2020, ΜονΠρΘεσ 4296/2022, Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη Σύμβαση Λουγκάνο 2007.

1471 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1471 ΑΠ 42/2023, Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψης υπόψη ψηφιακού δίσκου που δεν επισκοπήθηκε από τον κατηγορούμενο.

1473 ΑΠ 188/2022, Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, Ένταξη ναρκωτικής ουσίας στους πίνακες του ν.3459/2006, Μεταφορά ναρκωτικής ουσίας σε άλλο σημείο του πίνακα, Ειλικρινής μετάνοια, Μεταγενέστερη καλής συμπεριφορά εντός του καταστήματος κράτησης, Επιμέτρηση ποινής, Ειδική αιτιολογία, Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, Έννοια ναρκωτικής ουσίας, Πίνακες ναρκωτικών του ν. 3459/2006.

1482 ΑΠ 786/2021, Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της αγοράς και κατοχής μεθαδόνης, Ισχυρισμός περί αγοράς και κατοχής ναρκωτικών για ιδία αποκλειστικά χρήση, Ειδική αιτιολογία, Αυτοτελής ισχυρισμός περί τοξικομανίας, Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί τοξικομανίας.

1485 ΑΠ 480/2021, Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της αγοράς και κατοχής, εισαγωγής και αποθήκευσης, Αυτοτελής ισχυρισμός περί τοξικομανίας, Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί τοξικομανίας, Ελαφρυντική περίσταση της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, Μη υποχρέωση απάντησης του δικαστηρίου σε αόριστο ισχυρισμό.

1489 ΑΠ 1246/2022, Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της κατοχής ινδικής κάνναβης και κοκαΐνης, Αυτοτελής ισχυρισμός περί τοξικομανίας, Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί τοξικομανίας, Ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου, Ελαφρυντική περίσταση της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, Ειδική αιτιολογία απόρριψης ελαφρυντικών περιστάσεων.

1495 ΜΕΚΘεσ 626/2023, Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχής κάνναβης, Βία κατά υπαλλήλου, Ποινική διαπραγμάτευση, Επικύρωση πρακτικού ποινικής διαπραγμάτευσης, Αναστολή συνολικής ποινής, Δήμευση και καταστροφή κατασχεθέντων ναρκωτικών, Απόδοση εγγύησης.

1498 ΣυμβΕφΝαυπλ 26/2023, Ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης.

1501 ΣυμβΑΠ 843/2023, Αιτιολογία σχετικά με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης.

1507 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1507 ΣτΕ Ολ 1828/2023, 1829/2023, Σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απορρίφθηκε για τυπικό λόγο. Έννοια “τυπικού λόγου” άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ, με παρατηρ. Αν. Μπεκιάρη.

1511 ΔιοικΕφΑθ 81/2023, Η αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης ιθαγένειας δεν θίγει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη όσων υπέβαλαν αίτηση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, η οποία ήταν εκκρεμής κατά την αλλαγή του νόμου.

1519 ΔιοικΠρΘεσ 534/2023, Προδικαστικό ερώτημα για το εάν η συμμετοχή δικαστών στις μονομελείς Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφύγων αντίκειται ή όχι στο άρθρο 89 παρ.2 του Συντάγματος.

1525 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1525 ΔΕΕ 5.9.2023, C-137/21, Ευρ. Κοινοβούλιο κ. Επιτροπής, Αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης έναντι των πολιτών των ΗΠΑ.

1531 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1531 Επιτρεπτό αναιρέσεως εναντίον αποφάσεως που βεβαιώνει την κατ’ άρθρο 947 § 1 γ΄ ΚΠολΔ παράβαση και καταδικάζει σε χρηματική ποινή, μετά τον Ν. 4335/2015.

ΠΑΡΙΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

1548 ΕIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1548 Το δικαίωμα της νεοδιοριζόμενης υπαλλήλου για λήψη μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου κατ’ άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΦΤΣΗ, Δικηγόρος

1548 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1551 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών