Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., 2017


Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., 2017

Η παρούσα νέα έκδοση του Οικογενειακού Δικαίου κατέστη αναγκαία εξαιτίας δύο θεμελιωδών νομοθετικών εξελίξεων.

Χρονικά προηγήθηκε η ψήφιση του ν. 4335/2015, ο οποίος επέφερε εκτεταμένες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία για το οικογενειακό δίκαιο έχει κυρίως – αν και όχι μόνο – η αναδιάρθρωση των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ, με την καθιέρωση της ενιαίας ειδικής διαδικασίας των «διαφορών από τον γάμο, την οικογένεια και την ελεύθερη ένωση».

Από την άλλη πλευρά, στον χώρο του οικογενειακού δικαίου θεμελιώδης υπήρξε η θέσπιση της νέας νομοθεσίας για το σύμφωνο συμβίωσης (ν. 4356/2015), η οποία επέκτεινε τον θεσμό αυτό και στα ομόφυλα ζευγάρια αναβαθμίζοντας τις έννομες συνέπειές του σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτές να προσεγγίζουν σημαντικά τον γάμο. Εξάλλου, διατάξεις που ενδιαφέρουν το οικογενειακό δίκαιο περιλήφθηκαν και σε ορισμένα άλλα νεότερα νομοθετήματα. Για παράδειγμα, στον ν. 4272/2014 περιέχονται ρυθμίσεις που τροποποίησαν τον ν. 3305/2005 για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Με τις ενημερωμένες αναλύσεις της 2ης έκδοσης, ο εφαρμοστής του δικαίου έχει στη διάθεσή του την πλέον σύγχρονη και έγκυρη εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου όπως ισχύει σήμερα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οικογενειακό Δίκαιο
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-549-2
Σελίδες
XLII + 920
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης

Συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

§ 1. Νομική ρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου

§ 2. Βασικές έννοιες

§ 3. Θεμελιώδεις αρχές

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ

§ 4. Η μνηστεία

§ 5. Ο γάμος

§ 6. Ο ελαττωματικός γάμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

§ 7. Η έγγαμη συμβίωση

§ 8. Ρύθμιση των θεμάτων του συζυγικού βίου

§ 9. Η υποχρέωση για συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες

§ 10. Θέματα προσωπικής κατάστασης των συζύγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

§ 11. Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων

§ 12. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Προϋποθέσεις

§ 13. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Χαρακτηριστικά και έννομη προστασία

§ 14. Η συμβατική κοινοκτημοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

§ 15. Η διακοπή της συμβίωσης

§ 16. Διατροφή μεταξύ συζύγων λόγω διακοπής της συμβίωσης

§ 17. Το διαζύγιο: Βασικά χαρακτηριστικά

§ 18. Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο

§ 19. Το συναινετικό διαζύγιο

§ 20. Οι γενικές συνέπειες του διαζυγίου

§ 21. Η διατροφή των συζύγων μετά το διαζύγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

§ 22. Έννοια και ισχύς του συμφώνου συμβίωσης

§ 23. Έννομες συνέπειες του συμφώνου συμβίωσης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

§ 24. Έννοια και προϋποθέσεις

§ 25. Ειδικότερα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

H ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

§ 26. Τέκνα γεννημένα σε γάμο

§ 27. Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο

§ 28. Ιατρική υποβοήθηση και συγγένεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

§ 29. Επώνυμο τέκνου - Υποχρεώσεις μεταξύ γονέων και τέκνων

§ 30. Έννοια και άσκηση της γονικής μέριμνας

§ 31. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας

§ 32. Αφαίρεση, έκπτωση και παύση της γονικής μέριμνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

§ 33. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 34. Διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων

§ 35. Άλλα είδη διατροφής από τον νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

§ 36. Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία της υιοθεσίας

§ 37. Έννομες συνέπειες της υιοθεσίας

§ 38. Προσβολή και λύση της υιοθεσίας

§ 39. Η υιοθεσία ενηλίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

§ 40. Το τεκμήριο πατρότητας

§ 41. Έννομες σχέσεις γονέων και τέκνων από σύμφωνο συμβίωσης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

§ 42. Έννοια και όργανα της επιτροπείας

§ 43. Άσκηση της επιτροπείας

§ 44. Λήξη της επιτροπείας

§ 45. Αναδοχή ανηλίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

§ 46. Έννοια και ίδρυση της δικαστικής συμπαράστασης

§ 47. Περιεχόμενο και άρση της δικαστικής συμπαράστασης

§ 48. Ακούσια νοσηλεία

§ 49. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον αστικό κώδικα αλλά και...
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 και στοχεύει στην ανάδειξη της οντολογίας του συμφώνου, αλλά...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...
Γ. Λέκκας, Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα- Μετά τον Ν. 4800/2021, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #4
Η πρώτη ολοκληρωμένη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων ρυθμίσεων για την επιμέλεια του παιδιού με έμφαση σε ουσιαστικές λύσεις και κρίσιμη νομολογία Στο παρόν έργο...