Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Β2018, 2019

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Β2018
Ενημέρωση εξαμήνου Β2018
© 2019
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-946-9
Σελίδες
1128
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Β2018, 2019


Α. Ζήσης, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Β2018, 2019

H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες/τροποποιήσεις ενός εξαμήνου, και ειδικότερα του Β 2018, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 31.12.2018.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

1. Νόμος 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178/11.10.2018)

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.

2. Νόμος 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018)

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

3. Νόμος 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30.07.2018)

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

4. Νόμος 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179/11.10.2018)

I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.

5. Νόμος 4582/2018 (ΦΕΚ Α 208/11.12.2018)

Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.

6. Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ Α' 141/02.08.2018)

Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

7. Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ Α' 187/05.11.2018).

Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

8. 30/077/2131 ΦΕΚ Β 2214/04.10.2011. Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

Με την παρούσα απόφαση:

- λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008 "σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου".

- εξειδικεύονται οι όροι παραγωγής και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών που καθορίζονται με τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού.

- θεσπίζονται διατάξεις προς εφαρμογήν της ειδικής νομοθεσίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.

- καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούν τα Εργοστάσια ποτοποιίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Β2018
Ενημέρωση εξαμήνου Β2018
© 2019
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-946-9
Σελίδες
1128
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ

Άγιον ΄Ορος

Άρθρο 105 Συντάγματος 1975/1986 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Καταστατικός Χάρτης Αγίου ΄Ορους, ΝΔ 10/16.9.1926 (ΦΕΚ 309, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εξωτ. Φ. 7611.1/24/ΑΣ 984/1996 (ΦΕΚ 903, τ. Β΄)

ΠΔ 227/1998 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγορανομικός Κώδιξ

ΝΔ 136/1946 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 2741/1999 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Δ. Διοικ.-Αποκ., Οικ.-Οικον., Ανάπτ., Υγ.-Κοιν. Αλληλ., Αγρ. Αν.-Τροφ. 15523/2006 (ΦΕΚ 1187, τ. Β΄)

Ν 3475/1955 (ΦΕΚ 353, τ. Α΄)

ΝΔ 215/1973 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

ΠΔ 524/1978 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 802/1978 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 2323/1995 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 3377/2005 (ΦΕΚ 202, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ.-Ανταγ.-Υποδ. Α2-1145/12.12.2012 (ΦΕΚ 3313, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Ανάπτ.-Ανταγ. 56885/19.11.2014 (ΦΕΚ 3107, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτικά προϊόντα - Αγορές

ΝΔ 3424/1955 (ΦΕΚ 282, τ. Α΄)

ΝΔ 2607/1953 (ΦΕΚ 263, τ. Α΄)

Ν 3475/1955 (ΦΕΚ 353, τ. Α΄)

Ν 4492/2017 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Ν 1361/1983 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 2810/2000 (ΦΕΚ 61, τ. Α΄)

Ν 4015/2011 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

N 4384/2016 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτική ασφάλεια

ΝΔ 3030/1954 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Ν 3585/2007 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ν 2945/2001 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄)

Αγρον. διάτ. 1/2008 (ΦΕΚ 1691, τ. Β΄)

Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αγροτική Τράπεζα - Γεωργικό ενέχυρο

Ν 4332/10-16.8

Ερμηνεία - Νομολογία

Αεροπορικός Κώδικας - Αεροπορία

Ν 1815/1988 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 480/1976 (ΦΕΚ 314, τ. Α΄)

Ν 2912/2001 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2007 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

Ν 4568/2018 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)

Ν 3006/2002 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ν 3913/2011 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Ν 146/16.12.1913-27.1

Ερμηνεία - Νομολογία

Αθλητισμός

Ν 75/1975 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 1646/1986 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 2725/1999 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 4326/2015 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)

Ν 3606/2007 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Δικ., Πολιτ., Δημ. Τάξ. 1000/3/7-α΄/1999 (ΦΕΚ 976, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δικ., Πολιτ., Δημ. Τάξ. 24232/2003 (ΦΕΚ 1040,

τ. Β΄)

Ν 2833/2000 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ν 3516/2006 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Απόφαση Υφ. Πολ.-Τουρ. 3936/2012 (ΦΕΚ 343, τ. Β΄)

ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αιγιαλός

ΑΝ 230/1936 (ΦΕΚ 450, τ. Α΄)

ΑΝ 2344/1940 (ΦΕΚ 154, τ. Α΄)

Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αιμοδοσία - Αιμοληψία

Ν 1820/1988 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄)

Ν 3402/2005 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 138/2005 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

ΠΔ 25/2008 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Αισθητικοί

ΝΔ 361/1969 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Κοιν. Υπηρ. Φ. 74ε/5258/1970 (ΦΕΚ 426, τ. Β΄)

Ν 2519/1997 (ΦΕΚ 165, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2014 (ΦΕΚ 213, τ. Α΄)

ΠΔ 176/2014 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

ΠΔ 49/2016 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

ΠΔ 20/2017 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ακτινοβολίες - Προστασία

ΝΔ 181/1974 (ΦΕΚ 347, τ. Α΄)

ΝΔ 854/1971 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ν 1181/1981 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Υγείας-Πρόν., Ενέργ.-Φυσ. Πόρων, Έρευν.-Τεχνολ., Εργασ. Α2στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Ανάπτ., Εργασ.-Κοιν. Ασφ., Υγείας-Πρόν. 1014/2001 (ΦΕΚ 216, τ. Β΄)

Ν 4310/2014 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 91/2017 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αλιευτικός Κώδιξ - Αλιεία

ΝΔ 420/1970 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 1740/1987 (ΦΕΚ 221, τ. Α΄)

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

ΠΔ 109/2002 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)

ΠΔ 99/2003 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

Ν 4282/2014 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

ΠΔ 261/1991 (ΦΕΚ 98, τ. Α΄)

ΠΔ 40/1993 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργίας 249341/1998 (ΦΕΚ 358, τ. Β΄)

ΠΔ 157/2004 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργίας 292288/2002 (ΦΕΚ 12, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Αγρ. Ανάπτ.-Τροφ. 162612/2007 (ΦΕΚ 70, τ. Β΄)

ΠΔ 68/2009 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

ΠΔ 65/2014 (ΦΕΚ 108, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αλλοδαποί

Ν 1975/1991 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

Ν 2910/2001 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

Ν 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Οικ.-Οικον., Δικ. 4000/4/46-α΄/2009 (ΦΕΚ 1535, τ. Β΄)

Ν 3064/2002 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

ΑπόφασηΥπ. Εξ., Εθν.Άμ., Εσ., Δικ. 4000/4/32-λα΄/2012 (ΦΕΚ 2805, τ. Β΄)

ΠΔ 106/2007 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

ΠΔ 220/2007 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Απασχ., Δικ. 22467/2008 (ΦΕΚ 2208, τ. Β΄)

Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)

Ν 4375/2016 (ΦΕΚ 51, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμμοληψία

ΑΝ 1219/1938 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμπελουργία – Προστασία

ΝΔ 243/1969 (ΦΕΚ 144, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 375770/2001 (ΦΕΚ 891, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 258676/2003 (ΦΕΚ 1517, τ. Β΄)

Ν 3121/2003 (ΦΕΚ 56, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αμυντικές - παραμεθόριες περιοχές

ΑΝ 376/1936 (ΦΕΚ 546, τ. Α΄)

Ν 2433/1953 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αναδασμός κτημάτων

Ν 674/1977 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ανάπηροι - θύματα πολέμου

ΝΔ 1044/1971 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

Απαλλοτριώσεις

Ν 2882/2001 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

Ν 2985/2002 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Απόρρητο

ΝΔ 1059/1971 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 2225/1994 (ΦΕΚ 121, τ. Α΄)

Ν 1969/1991 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 2609/1998 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2915/2001 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

Ν 2859/2000 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312, τ. Α΄)

Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 2961/2001 (ΦΕΚ 266, τ. Α΄)

Ν 3115/2003 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

ΠΔ 47/2005 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αποχέτευση - Ύδρευση

Ν 1068/1980 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

Ν 2744/1999 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Αρτοποιεία

Ν 3526/2007 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Αρχαιότητες

ΚΝ 5351/1932 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 2557/1997 (ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Ν 3658/2008 (ΦΕΚ 70, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Προεδ. Κυβερν. 4411/1968 (ΦΕΚ 129, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32741/470/1991 (ΦΕΚ 633, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32742/469/1991 (ΦΕΚ 639, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32738/471/1991 (ΦΕΚ 639, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Πολιτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/2003 (ΦΕΚ 1124, τ. Β΄)

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Ν 3378/2005 (ΦΕΚ 203, τ. Α΄)

Ν 3520/2005 (ΦΕΚ 274, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Άσεμνοι γυναίκες - Αφροδίσιαι νόσοι

Ν 1193/1981 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Ν 2734/1999 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αστυνομία

Ν 1481/1984 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

ΒΔ 31.12.1957/20.1

ΠΔ 342/1977 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

ΠΔ 180/1979 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εργ. και Δημ. Τάξ. 1011/22/19-ιβ/1994 (ΦΕΚ 724, τ. Β΄)

ΝΔ 1088/1942 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΝΔ 3365/1955 (ΦΕΚ 257, τ. Α΄)

ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

ΠΔ 36/1994 (ΦΕΚ 26, τ. Α΄)

Ν 2130/1993 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/37-μγ/1997 (ΦΕΚ 90, τ. Β΄)

Ν 2713/1999 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)

Ν 2800/2000 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 4249/2014 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ.Ελ.Αστυν. 1023/42-λζ΄/2000 (ΦΕΚ 128, τ. Β΄)

ΠΔ 254/2004 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

ΠΔ 148/2005 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

ΠΔ 120/2008 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

ΠΔ 9/2011 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασυρματιστές - Ασύρματοι

ΝΔ 2625/1953 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

ΝΔ 1244/1972 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

ΠΔ 156/1990 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 4797/1930 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασφάλεια επιχειρήσεων - Γραφεία ιδιωτικών ερευνών

Ν 2518/1997 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ασφαλιστικές εισφορές

ΑΝ 86/1967 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

ΑΝ 1846/1951

Ν 2335/1995 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄)

Ν 1738/1987 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Ν 2408/1996 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 3050/2002 (ΦΕΚ 214, τ. Α΄)

Ν 4321/2015 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 3029/2002 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ατμολέβητες

ΒΔ 11.3/4.4.1955 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Αν.-Ανταγ.-Υπ. 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656, τ. Β΄)

Αυτοκίνητα

Α. Νόμοι

Ν 4841/1930 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

ΑΝ 412/1936 (ΦΕΚ 566, τ. Α΄)

ΑΝ 170/1967 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 383/1976 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

Ν 489/1976 (ΦΕΚ 331, τ. Α΄)

Ν 588/1977 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ν 760/1978 (ΦΕΚ 37, τ. Α΄)

Ν 803/1978 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 1073/1980 (ΦΕΚ 214, τ. Α΄)

Ν 1108/1980 (ΦΕΚ 304, τ. Α΄)

Ν 1437/1984 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

Ν 1575/1985 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 1591/1986 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Ν 1882/1990 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ν 1903/1990 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ν 3181/2003 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

Ν 3446/2006 (ΦΕΚ 49, τ. Α΄)

Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Ν 4482/2017 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Β. Βασιλικά Διατάγματα. Νομοθετικά Διατάγματα

ΒΔ 28.1/4.2

ΒΔ 14.8/8.9

ΝΔ 2396/1953 (ΦΕΚ 117, τ. Α΄)

ΝΔ 4354/1964 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

ΝΔ 511/1970 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

ΝΔ 701/1970 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΝΔ 805/1971 (ΦΕΚ 1, τ. Α΄)

ΝΔ 869/1971 (ΦΕΚ 79, τ. Α΄)

ΒΔ 281/1973 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Γ. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 288/1976 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

ΠΔ 455/1976 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

ΠΔ 1161/1977 (ΦΕΚ 380, τ. Α΄)

ΠΔ 65/1981 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

ΠΔ 219/1981 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 243/1987 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

ΠΔ 244/1987 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 2801/2000 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΠΔ 78/1988 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

ΠΔ 208/2002 (ΦΕΚ 194, τ. Α΄)

ΠΔ 79/2004 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Δ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Υπ. Απασχ. 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. ΣΤ/1832/1978 (ΦΕΚ 103, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. 18.200/1979 (ΦΕΚ 548, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. 42.000/2030/81/1981 (ΦΕΚ 792, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Συγκ. και Δημ. Τάξ. 30870/1983 (ΦΕΚ 603, τ. Β΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ 178, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Πρόν., Μεταφ.-Επικ., Δημ. Τάξης 43500/5691/2002 (ΦΕΚ 1055, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.Υποδ., Μεταφ.-Δικτ., Υγείας-Κοιν.Αλλ.-Προστ. Πολίτ. 2500/15/135ι΄/2011 (ΦΕΚ 2077, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Μεταφ.-Επικ., Δημ. Τάξης 21504/2601/2007 (ΦΕΚ 623, τ. Β΄)

Ε. Σχετικά Νομοθετήματα

ΒΔ 465/1970 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

ΠΔ 1224/1981 (ΦΕΚ 303, τ. Α΄)

ΠΔ 595/1984 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

ΠΔ 143/1989 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

ΠΔ 197/2003 (ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

ΝΔ 1146/1972 (ΦΕΚ 64, τ. Α΄)

ΝΔ 570/1970 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Μεταφ.-Επικ. 39479/1851/2001 (ΦΕΚ 870, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημόσ. Τάξ., Βιομ.-Εν.-Τεχν. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.ΠΕΧΩΔΕ, Εργ. 15085/59/2003 (ΦΕΚ 1186, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Αφισσοκόλληση

Ν 1491/1984 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 2946/2001 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 2833/2000 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ν 3254/2004 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Βιβλία - Διάθεση - Εκδότης

Ν 2557/1997 (ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

Ν ΔΚΣΤ΄/1912 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

ΑΝ 207/1967 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)

ΒΔ 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)

ΠΔ 13/22.3

ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293, τ. Α΄)

Ν 2516/1997 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 3325/2005 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Βόθροι

Ν 4107/1929 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Βοσκότοποι

Ν 1734/1987 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Βρεφονηπιακοί σταθμοί - Κοινωνική πρόνοια

Ν 2082/1992 (ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

Ν 2345/1995 (ΦΕΚ 213, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Πρόν. Π2β/οικ 2808/1977 (ΦΕΚ 645, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Γάλα

Ν 4085/1960 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΒΔ 2/16.5

Υγειον. Διάτ. Δ.Υ.Α. 2262/1960 (ΦΕΚ 155, τ. Β΄)

ΠΔ 430/1981 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

ΠΔ 101/1985 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ., Ανάπτ., Γεωργ. 278186/2002 (ΦΕΚ 1097, τ. Β΄)

ΠΔ 518/1983 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

ΠΔ 420/1993 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Κοιν. Πρόν. και Γεωργ. Φ. Γ1γ/3048/1970 (ΦΕΚ 171, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 384418/16489/1980 (ΦΕΚ 1120, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 18.8/1.9.1954 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Ε1γ/9791/1962 (ΦΕΚ 355, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. και Κοιν. Υπηρ. Γ1/13136/1974 (ΦΕΚ 76, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικον., Ανάπτ., Αγροτ. Ανάπτ. 296113/2006 (ΦΕΚ 1414, τ. Β΄)

Γάμος

Ν 2456/24.7-2.8

Ν 590/1977 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Γενικές Αποθήκες

ΝΔ 3077/1954 (ΦΕΚ 243, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Γεωτεχνικοί

ΠΔ 344/2000 (ΦΕΚ 297, τ. Α΄)

Ν 2040/1992 (ΦΕΚ 70, τ. Α΄)

Δασικός Κώδικας

ΝΔ 86/1969 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον. και Γεωργ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον. και Γεωργ. 331794/1999 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Αγροτ. Ανάπτ. 99098/2006 (ΦΕΚ 1570, τ. Β΄)

Ν 998/1979 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

Κανονιστικό Διάταγμα 15/30.9.1941 (ΦΕΚ 323, τ. Α΄)

Ν 248/1976 (ΦΕΚ 6, τ. Α΄)

Ν 1845/1989 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2612/1998 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 663/1977 (ΦΕΚ 215, τ. Α΄)

Ν 3399/2005 (ΦΕΚ 255, τ. Α΄)

Ν 3624/2007 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ν 2472/1997 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Ν 3471/2006 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ν 3917/2011 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. της 19.7

Ερμηνεία - Νομολογία

Δήμοι - Κοινότητες

ΒΔ 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 1069/1980 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 3731/2008 (ΦΕΚ 263, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ., Υγ., ΠΕΧΩΔΕ 31600/2013

(ΦΕΚ 3106, τ. Β΄)

Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., 43721/2009 (ΦΕΚ 1492, τ. Β΄)

Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δημόσια κτήματα

ΑΝ 1539/1938 (Ε.Κ.Φ. 488)

ΑΝ 263/1968 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

ΝΔ 31/1968 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Ν 4061/2012 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δημόσιες συμβάσεις (βασικός μέτοχος κλπ.)

Ν 3310/2005 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄)

Ν 4013/2011 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)

Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Διαστημικές δραστηριότητες - Αδειοδότηση

Ν 4508/2017 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Διαφθορά (πολιτικών-κρατικών αξιωματούχων)

Ν 4022/2011 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄)

Ν 4312/2014 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

Ν 4320/2015 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

Ν 4287/2014 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Δωροδοκία αλλοδαπών - Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Ν 2656/1998 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 2802/2000 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Ν 2803/2000 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 3560/2007 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ν 3666/2008 (ΦΕΚ 105, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εγγειοβελτιώσεις

ΝΔ 3881/1958 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 4639/3-8.5

Ν 3955/2011 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Ν 3649/2008 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εκθέσεις

ΑΝ 1169/1938 (Ε.Κ.Φ. 138)

Ν 735/1977 (ΦΕΚ 313, τ. Α΄)

Ν 2084/1992 (ΦΕΚ 165, τ. Α΄)

Ν 2687/1999 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

Εκλογική νομοθεσία

ΠΔ 26/2012 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 3870/2010 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 3023/2002 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Ν 3231/2004 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Δημ. Τάξ. 1025/15/61-ιβ΄/2006 (ΦΕΚ 712, τ. Β΄)

Ν 3603/2007 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄)

Ν 3688/2008 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ενδοοικογενειακή βία

Ν 3500/2006 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ενέργεια

Ν 40/1975 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

Πράξη Υπ. Συμβουλίου 118/1975 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Πράξη Υπ. Συμβουλίου 96/1979 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Πράξη Υπ. Συμβουλίου 213/1981 (ΦΕΚ 286, τ. Α΄)

Επιταγή

Ν 5960/23/23.12.1933 (Ε.Κ.Φ. 401)

ΝΔ 326/1969 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄)

Ν 454/1976 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ)

Ν 3982/2011 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

ΠΔ 126/2012 (ΦΕΚ 227, τ. Α΄)

ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ 3, τ. Α΄)

Έρανοι - Λαχειοφόρες αγορές κ.λ.π.

Ν 5101/1931 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

Ν 2889/2001 (ΦΕΚ 37, τ. Α΄)

Εργατική νομοθεσία

Α. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργατών

Ν ΓϠΛΔ΄ (3934)/19-21.11

ΒΔ 25.8/5.9

ΠΔ 8/10.10

Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 3144/2003 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

ΠΔ 70/1990 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Ν 2224/1994 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

ΠΔ 16/1996 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΠΔ 17/18.1.1996 (ΦΕΚ 11, τ. Α΄)

ΠΔ 18/20.3.1997 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

ΠΔ 176/1997 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

ΠΔ 62/1998 (ΦΕΚ 67, τ. Α΄)

ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

ΠΔ 219/2000 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

ΠΔ 42/2003 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Β. Ωράριο εργασίας

ΠΔ 27.6/4.7

ΝΔ 1037/1971 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εργασ. 2516/1990 (ΦΕΚ 723, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εργασ. και Δημ. Τάξ. 1011/22/19-ιβ/1994 (ΦΕΚ 724, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Ανάπτ. και Εργ.-Κοιν. Ασφ. 1162/1997 (ΦΕΚ 200, τ. Β΄)

Απόφαση Υπουργική ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/13274/1998 (ΦΕΚ 652, τ. Β΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ν 2224/1994 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Γ. Άδεια - Αποδοχές

ΑΝ 539/1945 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

ΑΝ 690/1945 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

Δ. Ανάπαυση - Αργία

ΒΔ 748/1966 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 435/1976 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

Ν 2336/1995 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 549/1977 (ΦΕΚ 55, τ. Α΄)

Ε. Λοιποί Εργατικοί Νόμοι

ΝΔ 2961/1954 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

ΑΝ 252/1968 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

Ν 1082/1980 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 1346/1983 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Ν 1837/1989 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Ν 1876/1990 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 1976/1991 (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

Ν 2639/1998 (ΦΕΚ 205, τ. Α΄)

Ν 2956/2001 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ν 3144/2003 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εργ. 130621/2003 (ΦΕΚ 875, τ. Β΄)

Ν 3227/2004 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

ΠΔ 164/2004 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄)

ΠΔ 167/2006 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97, τ. Α΄)

Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

Ν 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

ΠΔ 6/2013 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Ν 4144/2013 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 4442/2016 (ΦΕΚ 230, τ. Α΄)

ΠΔ 95/1978 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

ΠΔ 338/2001 (ΦΕΚ 227, τ. Α΄)

ΠΔ 81/2003 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄)

ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Εταιρείες

Α. Ανώνυμες Εταιρείες

ΒΔ 174/1963 (ΦΕΚ 37, τ. Α΄)

Ν 2190/1920

Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Β. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

Ν 3190/1955 (Ε.Κ.Φ. 91)

Γ. Ασφαλιστικές Εταιρείες

ΝΔ 400/1970 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΠΔ 196/2006 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 4364/2016 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)

Δ. Λοιποί Νόμοι

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

ΠΔ 169/2000 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)

Ν 4308/2014 (ΦΕΚ 251, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ευρεσιτεχνία

Ν 1733/1987 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ζωοκλοπή - Ζωοκτονία

Ν 1300/1982 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ζώων προστασία

Ν 1197/1981 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)

Ν 3170/2003 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 4039/2012 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 266541/2003 (ΦΕΚ 1671, τ. Β΄)

ΠΔ 98/2004 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Γεωργ. 280239/2003 (ΦΕΚ 1712, τ. Β΄)

ΠΔ 56/2013 (ΦΕΚ 106, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ηθοποιοί - Καλλιτεχνικές σχολές

Ν 1158/1981 (ΦΕΚ 127, τ. Α΄)

Ηλεκτρική ενέργεια

Ν 332/1947 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)

Ν 2773/1999 (ΦΕΚ 286, τ. Α΄)

Ν 3468/2006 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ν 4001/2011 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 3855/2010 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

Ν 4237/2014 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄)

Ν 4273/2014 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Ν 4414/2016 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ηλεκτρολόγοι

Ν 6422/1934 (Ε.Κ.Φ. 412)

ΑΝ 501/1937 (Ε.Κ.Φ. 81)

ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

ΠΔ 114/2013 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θεάματα

Α. Κινηματογράφοι

ΑΝ 445/1937 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

ΑΝ 955/1937 (Ε.Κ.Φ. 474)

Ν 358/1976 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

ΒΔ 15/17.5.1956 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

ΝΔ 917/1971 (ΦΕΚ 140, τ. Α΄)

Ν 4229/2014 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Βιομηχ. 61781/2178/1975 (ΦΕΚ 157, τ. Β΄)

Ν 1597/1986 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Β. Θέατρα

ΑΝ 446/1937 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

ΝΔ 1108/1942 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

ΠΔ 256/1991 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

Ν 3004/2002 (ΦΕΚ 76, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θησαυρός

Ν 6133/1934 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΑΝ 2250/1940 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Θρησκεία - Προσηλυτισμός - Εκκλησία

ΑΝ 1363/1938 (Ε.Κ.Φ. 305)

ΒΔ 20.5/2.6.1939 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Ν 3467/2006 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄)

ΑΝ 2200/1940 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)

Κανονισμός 8/1979/1980 (ΦΕΚ 1, τ. Α΄)

Ν 590/1977 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ιαματικές πηγές

Ν 2188/21.5-17.6

Ν 3085/2-5.7

Ν 4844/30.7-4.8

ΑΝ 2398/1940 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

ΝΔ 3016/1954 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

Ιατροί

ΑΝ 1565/1939 (Ε.Κ.Φ. 16)

ΝΔ 4111/1960 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Ν 1137/1981 (ΦΕΚ 60, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 3172/2003 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

Ν 3235/2004 (ΦΕΚ 53, τ. Α΄)

Ν 3305/2005 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

Απόφ. Ε.Α.Ι.Υ.Α. 45/2008 (ΦΕΚ 1287, τ. Β΄)

Ν 3418/2005 (ΦΕΚ 287, τ. Α΄)

Ν 3772/2009 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ν 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 4262/2014 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ν 3089/2002 (ΦΕΚ 327, τ. Α΄)

Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν. Αλλ. 24948/2012 (ΦΕΚ 713, τ. Α΄)

ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ισότητα

Ν 927/1979 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Ν 3304/2005 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 3896/2010 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 3769/2009 (ΦΕΚ 105, τ. Α΄)

Ν 4097/2012 (ΦΕΚ 235, τ. Α΄)

Ν 4443/2016 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Οδηγία 2000/43/ΕΚ/29.6

Ν 2952/2001 (ΦΕΚ 248, τ. Α΄)

Ν 4096/2012 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κάπνισμα - Καπνός

ΒΔ 13/16.4

ΑΝ 590/1937 (Ε.Κ.Φ. 126)

Ν 1802/1988 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

Απόφαση Αν. Υπ. Υγείας-Πρόν.-Κοιν. Ασφ. Α2γ/οικ. 1591/1989 (ΦΕΚ 411, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας-Πρόν.-Κοιν. Ασφ. Α2γ/οικ. 1592/1989 (ΦΕΚ 411, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Α9/471/1991 (ΦΕΚ 568, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 76017/2002 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄)

Απόφαση Υ1/Γ.Π.οικ.266/2-13.1.2003 (ΦΕΚ 8, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Οικον., Υγείας, Επικρ. 81348/2005 (ΦΕΚ 1075, τ. Β΄)

Ν 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν.Αλλ. 88202/2009 (ΦΕΚ 1286, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Οικον., Εργ., Υγείας, Πολιτ.-Τουρισμ.

104720/2010 (ΦΕΚ 1315, τ. Β΄)

Ν 3420/2005 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταναλωτών προστασία - Ανταγωνισμός

Ν 2251/1994 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 703/1977 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

ΠΔ 301/2002 (ΦΕΚ 267, τ. Α΄)

Ν 3297/2004 (ΦΕΚ 259, τ. Α΄)

Ν 3959/2011 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

Οδηγία 98/27 Ε.Κ./1998

ΠΔ 10/2017 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κατασκήνωση - Παραθερισμός

Ν 392/1976 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Ν 3185/1955 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)

Ν 1399/1983 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Προεδρ. Κυβερν. 539851/260/1983

Υγειον. Διάτ. Γ1γ/6800/1966 (ΦΕΚ 456, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταστήματα - Κέντρα διασκέδασης

ΠΔ 180/1979 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Ν 2130/1993 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593, τ. Β΄)

Ν 2307/1995 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Καταχραστές του Δημοσίου

Ν 1608/1950 (ΦΕΚ 301, τ. Α΄)

ΝΔ 2576/1953 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Συντακτική Πράξη 5/1974 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κλινικές - Εργαστήρια - Ιατρεία - Οδοντιατρεία

ΑΝ 1845/1939 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

ΠΔ 247/1991 (ΦΕΚ 93, τ. Α΄)

ΠΔ 235/2000 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70, τ. Α΄)

ΠΔ 180/2009 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Κοινή ησυχία

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/37-ια/1996 (ΦΕΚ 15, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κοινοτικό Δίκαιο

Ν 1338/1983 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

ΠΔ 319/1989 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Κουρεία - Κομμωτήρια

ΠΔ 148/1994 (ΦΕΚ 99, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2005 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

Κτηματολόγιο

Ν 2664/1998 (ΦΕΚ 275, τ. Α΄)

Ν 3208/2003 (ΦΕΚ 303, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κτηνιατρικά - Σφαγεία - Σφάγια

Α. Γενικά

Ν 248/20-25.4

ΠΔ 79/2007 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

Ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Β. Κατεψυγμένα - Νωπά

Ι. Κρέατα

ΒΔ 457/1966 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

ΒΔ 497/1972 (ΦΕΚ 146, τ. Α΄)

Γ. Σφάγια - Σφαγεία - Επιθεώρηση Σφαγείων κ.λπ.

Ν 111/1975 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

ΠΔ 40/1977 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

ΠΔ 327/1996 (ΦΕΚ 221, τ. Α΄)

Δ. Πτηνά - Πουλερικά

Ι. Πτηνά

ΠΔ 33/2008 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

ΙΙ. Πουλερικά

ΠΔ 224/1998 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

ΠΔ 45/2011 (ΦΕΚ 111, τ. Α΄)

Ε. Λοιποί Νόμοι - Διατάγματα κ.λπ.

ΠΔ 32/2007 (ΦΕΚ 30, τ. Α΄)

ΠΔ 28/2009 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

ΣΤ. Λοιπά Διατάγματα

ΠΔ 211/2006 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικ., Ανάπτ., Γεωργ. 412013/2000 (ΦΕΚ 1594, τ. Β΄)

ΠΔ 242/2005 (ΦΕΚ 291, τ. Α΄)

ΠΔ 178/2005 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Κτηνοτροφία - Προστασία

ΝΔ 185/1973 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

ΠΔ 340/2001 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον.-Αγρ. Ανάπ. Τροφ. 278787/2005

(ΦΕΚ 998, τ. Β΄)

ΠΔ 315/2000 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 364/2002 (ΦΕΚ 306, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 258603/2003 (ΦΕΚ 1160, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον., Ανάπτ., Γεωργίας 228652/2002

(ΦΕΚ 242, τ. Β΄)

Λαθρεμπορία

Ν 1165/17-21.3

Ν 2960/2001 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 3453/2006 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 490/1976 (ΦΕΚ 331, τ. Α΄)

Ν 1567/1985 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ν 2682/1999 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Ν 3610/2007 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

ΠΔ 231/2007 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 4410/2016 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικον. Δ 679/35/1990 (ΦΕΚ 190, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 31/13/2003 (ΦΕΚ 816, τ. Β΄)

Ν 3336/2005 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄)

Ν 3530/2007 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λαϊκές αγορές

Ν 2000/1991 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄)

Ν 4264/2014 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄)

Ν 4497/2017 (ΦΕΚ 171, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λατομεία

Ν 669/1977 (ΦΕΚ 214, τ. Α΄)

Ν 1428/1984 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ν 2115/1993 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λαχεία

Ν ΑΧΛ΄/30.12

Ν ΓΤΟ΄ (3370)/6-7.10

ΑΝ 339/1936 (Ε.Κ.Φ. 512)

ΝΔ 956/1942 (ΦΕΚ 19, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Λειψυδρία - Ύδατα

Ν 2118/1993 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ν 2164/1993 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Ν 3199/2003 (ΦΕΚ 280, τ. Α΄)

ΠΔ 54/2007 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ληξιαρχικές πράξεις

Ν 344/1976 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ληστεία

Ν ΤΟΔ΄/1871 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Λιγνίτες

Ν 1640/1951 - ΑΝ 1563/1950 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

ΒΔ 780/1966 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 3643/1956 (ΦΕΚ 304, τ. Α΄)

Λογιστής - Φοροτεχνικός - Λογιστικά Αδικήματα

ΠΔ 340/1998 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 4154/2014 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Απόφαση Υφ.Ανάπ.-Ανταγ. 57088/2013 (ΦΕΚ 3314, τ. Β΄)

A. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ

Μαίες

ΝΔ 2593/1953 (ΦΕΚ 256, τ. Α΄)

Μαλάκτες (Φυσικοθεραπευτές)

ΝΔ 775/1970 (ΦΕΚ 290, τ. Α΄)

Ν 3599/2007 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

Κ.Υ.Α. Υγ.-Κοιν.Αλλ. Υ7γ 107359/2010 (ΦΕΚ 1396, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μέλι

ΠΔ 498/1983 (ΦΕΚ 186, τ. Α΄)

Μελισσοκομία

Ν 4856/12-16.9

Ν 6238/6-14.8.1934 (Ε.Κ.Φ. 265)

ΠΔ 2/13.2.1935 (Ε.Κ.Φ. 43)

Μεσάζοντες

Ν 5227/26.7-26.8

Ερμηνεία - Νομολογία

Μεσίτες

ΠΔ 248/1993 (ΦΕΚ 108, τ. Α΄)

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Μεταλλευτικός Κώδικας

ΝΔ 210/1973 (ΦΕΚ 277, τ. Α΄)

Ν 3175/2003 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

ΚΥΑ 12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μεταμοσχεύσεις

Ν 821/1978 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 1383/1983 (ΦΕΚ 106, τ. Α΄)

Ν 2737/1999 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

ΠΔ 26/2008 (ΦΕΚ 51, τ. Α΄)

Ν 3984/2011 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μετανάστευση

Ν 2475/24.7-17.9

Ν 2786/2000 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μετέωρα

Ν 2351/1995 (ΦΕΚ 225, τ. Α΄)

Μέτρα και σταθμά

ΠΔ 524/1978 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 2231/1994 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Μητρότητα

Ν 4061/5-9.3

Μητρώα αρρένων

Ν 2119/1993 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Μηχανήματα τεχνικών έργων

ΠΔ 31/1990 (ΦΕΚ 11, τ. Α΄)

ΠΔ 113/2012 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Βιομ.-Ενέργ. και Συγκ. 34861/79/1979 (ΦΕΚ 1081, τ. Β΄)

ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

ΠΔ 122/2014 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι, Ναυπηγοί

Ν 4663/7-9.5

Ν 1225/1981 (ΦΕΚ 340, τ. Α΄)

ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ναρκωτικά

Ν 3459/2006 (ΦΕΚ 103, τ. Α΄)

Ν 4139/2013 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

ΠΔ 148/2007 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄)

Ν 3296/2004 (ΦΕΚ 253, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ναυτικοί νόμοι

Α. Νόμοι - Νομοθετικά Διατάγματα

ΑΝ 192/1936 (ΦΕΚ 438, τ. Α΄)

ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄)

ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ 261, τ. Α΄)

Ν 2172/1993 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 2399/1996 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄)

Ν 2575/1998 (ΦΕΚ 23, τ. Α΄)

Ν 2743/1999 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Ν 4256/2014 (ΦΕΚ 92, τ. Α΄)

Ν 2881/2001 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 2932/2001 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 2935/2001 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 3153/2003 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 3182/2003 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

Β. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 122/1995 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 3872/2010 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

ΠΔ 229/1995 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

ΠΔ 376/1995 (ΦΕΚ 206, τ. Α΄)

ΠΔ 426/1995 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

ΠΔ 427/1995 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

ΠΔ 120/1997 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 23/1999 (ΦΕΚ 17, τ. Α΄)

ΠΔ 103/1999 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18, τ. Α΄)

ΠΔ 279/2000 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

ΠΔ 61/2018 (ΦΕΚ 61, τ. Α΄)

Γ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Υπ.Αν.-Εμπ. Ναυτ., Αιγ. και Νησ. Πολ. 8312.13Β/2009 (ΦΕΚ 1001, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ.Αν.-Απασχ.-Ναυτ.-Αιγ. 8311.23Β/2009 (ΦΕΚ 1132, τ. Β΄)

Δ. Λοιποί ναυτικοί νόμοι

Ν 3254/2004 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 3409/2005 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄)

Ν 3622/2007 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Ν 4033/2011 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

ΠΔ 106/2013 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 4195/2013 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Ν 4470/2017 (ΦΕΚ 65, τ. Α΄)

ΠΔ 314/2001 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

ΠΔ 407/2001 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

ΠΔ 152/2003 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄)

ΠΔ 66/2004 (ΦΕΚ 56, τ. Α΄)

ΠΔ 104/2016 (ΦΕΚ 89, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νεκροί - Νεκροταφεία

ΑΝ 445/1968 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Α1β/2706/1983 (ΦΕΚ 230, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ. και Κοιν. Υπηρ. Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424, τ. Β΄)

Ν 3448/2006 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσ.-Αποκ.-Ηλ. Διακ., Περιβ., Υγ. 20232/2010

(ΦΕΚ 745, τ. Β΄)

Ν 4277/2014 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄)

Νερά εμφιαλωμένα κ.λπ.

Υγειον. Διάτ. Α1β/4841/1979 (ΦΕΚ 696, τ. Β΄)

ΠΔ 433/1983 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Υπουργική Απόφαση Α5/288/1986 (ΦΕΚ 379, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Οικον., ΠΕΧΩΔΕ, Υγ.-Πρόν. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892, τ. Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με την Υγειον. Διάτ.

38295/26.4.2007 (ΦΕΚ 630, τ. Β΄)

Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.Οικ. 38295/2007 (ΦΕΚ 630, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Γ3α/761/1968 (ΦΕΚ 189, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων

Ν 2331/1995 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 3691/2008 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄)

Ν 4557/2018 (ΦΕΚ 139, τ. Α΄)

Ν 2655/1998 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Κοινή δράση 3.12.1998 Ε.Ε.

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ/1991

Ερμηνεία - Νομολογία

Νόμισμα

Ν 2076/1992 (ΦΕΚ 130, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ. Ελ. Αστυν. 1023/2/42-κα/1996 (ΦΕΚ 550, τ. Β΄)

Πράξη Διοικητή Τράπ. Ελλ. 2456/2000 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

Ν 2842/2000 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Νοσοκόμοι

ΝΔ 683/1948 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄)

Ξεναγοί

Ν 710/1977 (ΦΕΚ 283, τ. Α΄)

ΠΔ 309/1987 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Ξενοδοχεία

ΑΝ 431/1937 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

ΑΝ 1108/1938 (Ε.Κ.Φ. 77)

Ν 5205/1931 (ΦΕΚ 240, τ. Α΄)

ΑΝ 394/1936

ΑΝ 844/1937

ΑΝ 2479/1940 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΝΔ 3430/1955 (ΦΕΚ 307, τ. Α΄)

ΒΔ 30.3/22.4.1959 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)

Ν 2160/1993 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄)

Απόφαση Αρχ.Ελ.Αστ. 1500/3/1-γ΄/1999 (ΦΕΚ 1957, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οδοντίατροι - Οδοντοτεχνίτες

Ν 3038/17-25.8

Ν 1026/1980 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 2194/1994 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ν 1666/1986 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

ΠΔ 7/1999/2000 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

Ν 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

ΠΔ 39/2009 (ΦΕΚ 55, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν. Αλλ. 24948/2012 (ΦΕΚ 713, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οικοδομές - Οικόπεδα

Α. Νόμοι - Νομοθετικά Διατάγματα

ΝΔ 17.7/16.8.1923 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

ΝΔ 690/1948 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

ΑΝ 410/1968 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

Ν 651/1977 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 960/1979 (ΦΕΚ 194, τ. Α΄)

Ν 1337/1983 (ΦΕΚ 33, τ. Α΄)

Ν 1396/1983 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Ν 1512/1985 (ΦΕΚ 4, τ. Α΄)

Ν 1577/1985 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Ν 4067/2012 (ΦΕΚ 79, τ. Α΄)

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

Ν 2242/1994 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 4178/2013 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

Ν 4224/2013 (ΦΕΚ 288, τ. Α΄)

Ν 4495/2017 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Β. Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ 13/22.4.1929 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

ΠΔ 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795, τ. Δ΄)

ΠΔ 778/1980 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260, τ. Α΄)

Ν 1396/1983 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΠΔ 396/1994 (ΦΕΚ 220, τ. Α΄)

ΠΔ 305/1996 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

ΠΔ 267/1998 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Γ. Υπουργικές Αποφάσεις

Απόφαση Αναπλ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59, τ. Δ΄)

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 60885/4983/1990 (ΦΕΚ 656, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 5219/2004 (ΦΕΚ 114, τ. Δ΄)

Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 55174/2013 (ΦΕΚ 2605, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 7587/2004 (ΦΕΚ 372, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ 9732/2004 (ΦΕΚ 468, τ. Β΄)

ΠΔ 29/1933 (ΦΕΚ 406, τ. Α΄)

ΠΔ 212/1976 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄)

Ν 4269/2014 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οινόπνευμα - Αλκοολούχα προϊόντα

ΒΔ 14/28.2.1939 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄)

Ν 2969/2001 (ΦΕΚ 281, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 301878/2003 (ΦΕΚ 832, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικον. 30/077/2131/2018 (ΦΕΚ 1946, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. Φ.318/216 της 15.4/2.5.2002 (ΦΕΚ 544, τ. Β΄)

ΝΔ 29/29.12.1923 (ΦΕΚ 384, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ολυμπιακά σύμβολα

Ν 1808/1951 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Ν 2598/1998 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 3773/2009 (ΦΕΚ 120, τ. Α΄)

΄Οξος

Ν 4586/28.4-8.5

Ν 4303/2014 (ΦΕΚ 231, τ. Α΄)

΄Οπλα - Εκρηκτικά - Πυροτεχνήματα

Ν 2168/1993 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ν 2648/1998 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

Ν 2721/1999 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 456/1976 (ΦΕΚ 277, τ. Α΄)

ΠΔ 293/1977 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

ΠΔ 413/1977 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄)

Απόφαση Υ.Δ.Τ. 3009/2/28γ/1994 (ΦΕΚ 461, τ. Β΄)

Απόφαση Υ.Δ.Τ. 3009/2/26α/1994 (ΦΕΚ 513, τ. Β΄)

Ν 2991/2002 (ΦΕΚ 35, τ. Α΄)

Α.Υ. Οικ.-Οικονομικών Ε.1904/574/2002 (ΦΕΚ 1021, τ. Β΄)

Ν 3169/2003 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄)

Ν 4028/2011 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

ΠΔ 128/2016 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Αμ., Εξ., Δημ. Τάξ., Οικ., Εμπ. Ναυτ., Μετ.-Επικ. 3009/1994 (ΦΕΚ 301, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημ. Τάξ. 3009/1994 (ΦΕΚ 405, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημ. Τάξ. 3009/1994 (ΦΕΚ 892, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Δημ. Τάξ. 1013/9/3/2004 (ΦΕΚ 1186, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Οπτικά είδη - Οπτικοί

Ν 971/1979 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄)

ΝΔ 38/1973 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

Ν 4486/2017 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παίγνια

ΒΔ 29/1971 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)

Ν 2206/1994 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ., Εσ., Δημ. Τάξ., Εμπ. Ναυτ. 1107414/2003 (ΦΕΚ 1287, τ. Β΄)

Ν 3229/2004 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

Ν 2433/1996 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Ν 4002/2011 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Απόφαση ΕΕΕΠ 22/2/2003 (ΦΕΚ 2880, τ. Β΄)

Απόφαση ΕΕΕΠ 50/4/2013 (ΦΕΚ 1023, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παλλαϊκή άμυνα

Ν 2641/1998 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Παραγραφή

Ν 1240/1982 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Παραμεθόριος

Ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101, τ. Α΄)

ΝΔ 22/24.6

Ερμηνεία - Νομολογία

Περιβάλλον - Ρύπανση

Ν 1650/1986 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

ΠΔ 55/1998 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ.Εσ., Οικ., Αν., Περιβ., Γεωργ., Υγείας 5673/1997 (ΦΕΚ 192, τ. Β΄)

Ν 4014/2011 (ΦΕΚ 209, τ. Α΄)

Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249, τ. Α΄)

Ν 4037/2012 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ.-Ανταγ.-Υποδ.-Μεταφ., ΠΕΧΩΔΕ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Οικ., ΠΕΧΩΔΕ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418, τ. Β΄)

Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60, τ. Α΄)

ΠΔ 59/2013 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πετρελαιοειδή

Ν 1571/1985 (ΦΕΚ 192, τ. Α΄)

Ν 3054/2002 (ΦΕΚ 230, τ. Α΄)

Ν 3784/2009 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 2093/1992 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 2214/1994 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 2289/1995 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 2648/1998 (ΦΕΚ 238, τ. Α΄)

Ν 2682/1999 (ΦΕΚ 16, τ. Α΄)

Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ν 3220/2004 (ΦΕΚ 15, τ. Α΄)

Ν 3583/2007 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον., Ανάπτ.4781/2003 (ΦΕΚ 383, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον., Ανάπτ., Απασχ.-Κοιν. Προστ., Μεταφ.-Επικ. 7148/2005 (ΦΕΚ 539, τ. Β΄)

Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ. Α3-3452/2001 (ΦΕΚ 1301, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ.-Οικον. 54/2015/2016 (ΦΕΚ 462, τ. Β΄)

Ν 3335/2005 (ΦΕΚ 95, τ. Α΄)

ΠΔ 114/2012 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πινακίδες οδηγητικές

Ν 2181/21.5-18.6

Πιστωτική πολιτική - Τράπεζες

Ν 5638/31.8-7.9

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 3601/2007 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)

Ν 3746/2009 (ΦΕΚ 27, τ. Α΄)

Ν 4261/2014 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄)

Ν 4350/2015 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Ν 4537/2018 (ΦΕΚ 84, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πλανόδιοι νομάδες κ.λ.π.

Υγειον. Διάτ. Γ.Π./2361/2003 (ΦΕΚ 973, τ. Β΄)

Πνευματική ιδιοκτησία

Ν 988/29.11-1.12.1943 (ΦΕΚ 409, τ. Α΄)

Ν 2121/1993 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)

Ν 2479/1997 (ΦΕΚ 67, τ. Α΄)

Ν 3328/2005 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

Ν 4481/2017 (ΦΕΚ 100, τ. Α΄)

Διεθνείς Συμβάσεις

Ν 2054/1992 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 3184/2003 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πόθεν έσχες

Ν 3213/2003 (ΦΕΚ 309, τ. Α΄)

Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160, τ. Α΄)

Ν 2644/1998 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄)

Ν 3115/2003 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Ν 3229/2004 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

ΠΔ 112/2007 (ΦΕΚ 144, τ. Α΄)

ΠΔ 148/2005 (ΦΕΚ 201, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Δ. Τάξ 6013/2005 (ΦΕΚ 1363, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσ., Οικ. 1211/2008 (ΦΕΚ 1721, τ. Β΄)

Ν 3585/2007 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)

Ν 3772/2009 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 4199/2013 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)

Απόφαση Πρ. Βουλ. 9959/2012 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ποιμνιοστάσια - Σταυλισμοί κ.λ.π.

Υγειον. Διάτ. Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343, τ. Β΄)

Απόφ. Νομάρχη Θεσ/νίκης ΔΥ/Α1/24/Οικ. 3579/2003 (ΦΕΚ 317, τ. Β΄)

Ν 4056/2012 (ΦΕΚ 52, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πολιτική άμυνα

ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236, τ. Α΄)

Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42, τ. Α΄)

Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47, τ. Α΄)

Πολυθεσία - Πολυαπασχόληση

Ν 1256/1982 (ΦΕΚ 65, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Πρωτοβουλία πολιτών

Ν 4071/2012 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄)

Πυροσβεστικό Σώμα

Πυρ. Διάταξη 4/1987 (ΦΕΚ 724, τ. Α΄)

Πυρ. Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346, τ. Β΄)

Ν 2800/2000 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 3511/2006 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ν 4058/2012 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Πυρ. Διάταξη 8/1997 (ΦΕΚ 155, τ. Β΄)

Πυρ. Διάταξη 17/2016 (ΦΕΚ 388, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Γεωργ., Δημ. Τάξ. 10/30.11.2000 (ΦΕΚ 1459, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με όμοια 9α/2005 (ΦΕΚ 1554, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ραδιοηλεκτρολόγοι

ΝΔ 2624/1953 (ΦΕΚ 292, τ. Α΄)

ΒΔ 510/1971 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 4053/2012 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ραδιοφωνία - Τηλεόραση

Ν 1730/1987 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄)

Ν 1866/1989 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ν 1941/1991 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ν 2145/1993 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ν 2172/1993 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 2644/1998 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄)

Ν 2778/1999 (ΦΕΚ 295, τ. Α΄)

Ν 2801/2000 (ΦΕΚ 46, τ. Α΄)

Απόφαση ΓΕ.Ε.Ε.Τ.Τ. 227/86/2001 (ΦΕΚ 1226, τ. Β΄)

Ν 3021/2002 (ΦΕΚ 143, τ. Α΄)

ΠΔ 343/2002 (ΦΕΚ 284, τ. Α΄)

Ν 3090/2002 (ΦΕΚ 329, τ. Α΄)

ΠΔ 77/2003 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 3592/2007 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

ΠΔ 109/2010 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

Ν 4053/2012 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

ΠΔ 9/1999 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ν 2863/2000 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄)

Ν 4173/2013 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

Ν 4324/2015 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σημαία

ΑΝ 447/1937 (Ε.Κ.Φ. 23)

Ν 851/1978 (ΦΕΚ 233, τ. Α΄)

Ν 3555/1956 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)

Σήματα

Ν 2239/1994 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σιγαρόχαρτο

Ν ‚ΑΡΚΔ΄/29.4

ΑΝ 530/5-11.3.1937 (Ε.Κ.Φ. 92)

Σιδηρόδρομοι

Ν ‚ΑΡΚΒ΄/12.4

Ν ‚ΑΡΟΒ΄/5.4

ΝΔ 4/4.9.1935 (Ε.Κ.Φ. 392)

ΝΔ 1513/20.6-13.7.1942 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄)

ΝΔ 674/27.8-19.9.1970 (ΦΕΚ 192, τ. Α΄)

Ν 2671/1998 (ΦΕΚ 289, τ. Α΄)

ΠΔ 41/2005 (ΦΕΚ 60, τ. Α΄)

ΠΔ 161/2009 (ΦΕΚ 200, τ. Α΄)

Ν 3911/2011 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

Ν 4408/2016 (ΦΕΚ 135, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Στατιστική Αρχή

Ν 3832/2010 (ΦΕΚ 38, τ. Α΄)

Στολές

ΑΝ 2403/19-21.6.1940 (ΦΕΚ 192, τ. Α΄)

ΑΝ 1342/17.7-9.8.1938 (ΦΕΚ 290, τ. Α΄)

Ν 3144/28.7-4.8.1924 (ΦΕΚ 180, τ. Α΄)

Στρατιωτική νομοθεσία

Ν 2287/1995 (ΦΕΚ 20, τ. Α΄)

Ν 1763/1988 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Ν 2510/1997 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

ΝΔ 8/1974 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 3421/2005 (ΦΕΚ 302, τ. Α΄)

ΝΔ 1013/1971 (ΦΕΚ 204, τ. Α΄)

ΠΔ 168/2007 (ΦΕΚ 209, τ. Α΄)

ΠΔ 210/2007 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

ΠΔ 21/2002 (ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109, τ. Α΄)

ΠΔ 371/2002 (ΦΕΚ 320, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Άμυνας 420/2005 (ΦΕΚ 1854, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συναθροίσεις

ΝΔ 794/1970-1971 (ΦΕΚ 1, τ. Α΄)

ΒΔ 269/1972 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνεταιρισμοί

Ν 921/1979 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄)

Ν 1667/1986 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Ν 4423/2016 (ΦΕΚ 182, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνήγορος του Πολίτη

Ν 2477/1997 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄)

Ν 3094/2003 (ΦΕΚ 10, τ. Α΄)

Ν 3293/2004 (ΦΕΚ 231, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Συνοριακή φύλαξη

Ν 2622/1998 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Συσκευασίες - Απόβλητα συσκευασιών κλπ. προϊόντων

Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικ., Εσ., ΠΕΧΩΔΕ, Δημ. Τάξ.

1002901/67/Τ και Ε.Φ. 14/24.1.2002 (ΦΕΚ 57, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ., ΠΕΧΩΔΕ, Εργ., Εσ., Υγ.-Πρόν.

37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικ. ΥΠΕΚΑ, Υγ.-Κοιν. Αλλ. 146163/2012

(ΦΕΚ 1537, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Οικον., Εσωτ., ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Γεωργ.,

Εμπ. Ναυτιλ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909, τ. Β΄)

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 4042/2012 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Περιβ.-Ενέργ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σχολάζουσα κληρονομία - Κοινωφελής περιουσία

Ν 4182/2013 (ΦΕΚ 185, τ. Α΄)

Σχολεία - Εκπαίδευση - Φροντιστήρια

ΑΝ 2545/8-10.9.1940 (ΦΕΚ 287, τ. Α΄)

Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244, τ. Α΄)

Ν 3279/2004 (ΦΕΚ 205, τ. Α΄)

Ν 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)

Ν 3549/2007 (ΦΕΚ 69, τ. Α΄)

Ν 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ. Α΄)

Ν 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 1966/1991 (ΦΕΚ 147, τ. Α΄)

Ν 2557/1997 (ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Πράξη Νομοθ. Περιεχ. 4.12.1999 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ν 3020/2002 (ΦΕΚ 142, τ. Α΄)

Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ν 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Ν 3282/2004 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)

Ν 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ. Α΄)

Ν 4415/2016 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης

Ν 3074/2002 (ΦΕΚ 296, τ. Α΄)

Ν 3320/2005 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 3345/2005 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

Ν 3607/2007 (ΦΕΚ 245, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Σωματεία - Συνδικαλισμός

Ν 1264/1982 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)

Ν 1361/1983 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 1365/1983 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄)

Ν 1767/1988 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)

Ν 2169/1993 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ταμειακές μηχανές

Ν 1809/1988 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Ν 2668/1998 (ΦΕΚ 282, τ. Α΄)

Ν 4053/2012 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)

Ν 3082/2002 (ΦΕΚ 316, τ. Α΄)

Τηλεπικοινωνία - Τηλέγραφος - Τηλέφωνο

Ν 4277/2-8.8.1929 (ΦΕΚ 265, τ. Α΄)

Ν 2386/1940 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ν 3431/2006 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄)

Ν 3783/2009 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

Ν 4070/2012 (ΦΕΚ 82, τ. Α΄)

ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τουρισμός - Ε.Ο.Τ.

Ν 1624/3-8.1.1951 (ΦΕΚ 7, τ. Α΄)

ΑΝ 2436/3-8.7.1940 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

ΝΔ 685/9.5.1948 (ΦΕΚ 137, τ. Α΄)

Ν 393/1976 (ΦΕΚ 199, τ. Α΄)

ΠΔ 339/1996 (ΦΕΚ 225, τ. Α΄)

Ν 711/1977 (ΦΕΚ 284, τ. Α΄)

Ν 2636/1998 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Προεδρ. Κυβερν. 543606/ειδ.331/1980 (ΦΕΚ 1298, τ. Β΄)

Ν 3498/2006 (ΦΕΚ 239, τ. Α΄)

Ν 4276/2014 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

Ν 4179/2013 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄)

Ν 4582/2018 (ΦΕΚ 208, τ. Α΄)

ΠΔ 72/2018 (ΦΕΚ 41, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τρομοκρατία

Ν 1789/1988 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)

Ν 2928/2001 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄)

Ν 3387/2005 (ΦΕΚ 224, τ. Α΄)

Ν 3034/2002 (ΦΕΚ 168, τ. Α΄)

Ν 3116/2003 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 3875/2010 (ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Τύπος

Ν 10/1975 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

Ν 5060/30.6.1931 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΑΝ 1092/1938 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

ΝΔ 2943/1954 (ΦΕΚ 131, τ. Α΄)

Ν 1178/1981 (ΦΕΚ 187, τ. Α΄)

Ν 2243/1994 (ΦΕΚ 162, τ. Α΄)

Ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄)

Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υγειονομική νομοθεσία

ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ 273, τ. Α΄)

Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Κρατ. Υγιεινής, Δημ. Ασφ. και Διοικ. Πρωτ. 14.11/10.12.1938 (ΦΕΚ 275, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. 18.8/1.9.1954 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. ΔΥΑ 2805/1960 (ΦΕΚ 179, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87, τ. Β΄)

Ν 3766/2009 (ΦΕΚ 102, τ. Α΄)

Υγειον. Διάτ. Α1β/11325/1977 (ΦΕΚ 1305, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526, τ. Β΄)

Υγειον. Διάτ. Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Παιδ.-Θρησκ., Υγείας-Πρόν. Α2Ε/οικ.1653/1998 (ΦΕΚ 563, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Υγείας 81025/2013 (ΦΕΚ 2135, τ. Β΄)

Απόφαση Υφ. Ανάπτ. Α2-96/2007 (ΦΕΚ 55, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας 21172/2003 (ΦΕΚ 306, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγ.-Κοιν.Αλλ. Υ1γ 9516/2009 (ΦΕΚ 139, τ. Β΄)

Ν 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Υγ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718, τ. Β΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υδραυλικά έργα

Ν 2853/1922 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄)

ΠΔ 38/1991 (ΦΕΚ 21, τ. Α΄)

ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υιοθεσία

Ν 2447/1996 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υπεύθυνες δηλώσεις - Δελτία ταυτότητας

ΝΔ 127/1969 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

Ν 1599/1986 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄)

Ν 1943/1991 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄)

Ν 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄)

Ν 3448/2006 (ΦΕΚ 57, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Τάξ. 7011/2004 (ΦΕΚ 1338, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Εσωτ., Δημ. Διοίκ.-Αποκ., Δημ. Τάξ. 82840/2005 (ΦΕΚ 1461, τ. Β΄)

ΠΔ 273/1999 (ΦΕΚ 229, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υποθήκη

Ν 4112/20.3-1.4

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Υπουργών ποινική ευθύνη

Ν 2509/1997 (ΦΕΚ 126, τ. Α΄)

Ν 3126/2003 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φαρμακευτική νομοθεσία

Α. Φαρμακευτικά προϊόντα κ.λ.π.

Ν 1316/1983 (ΦΕΚ 3, τ. Α΄)

ΝΔ 96/1973 (ΦΕΚ 172, τ. Α΄)

ΒΔ 17.10-10.12.1953 (ΦΕΚ 343, τ. Α΄)

ΝΔ 3907/10-11.11.1958 (ΦΕΚ 196, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Ανάπτ. 32221/2013 (ΦΕΚ 1049, τ. Β΄)

Β. Φαρμακεία

Ν 5607/27.8-5.9

ΠΔ 883/1976 (ΦΕΚ 324, τ. Α΄)

ΒΔ 398/1963 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ν 1483/1984 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 1963/1991 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)

ΠΔ 312/1992 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31, τ. Α΄)

Ν 4316/2014 (ΦΕΚ 270, τ. Α΄)

Γ. Γεωργικά και Κτηνιατρικά φάρμακα

Ν 2147/1952 (ΦΕΚ 155, τ. Α΄)

ΝΔ 220/1973 (ΦΕΚ 272, τ. Α΄)

Ν 721/1977 (ΦΕΚ 298, τ. Α΄)

Ν 2538/1997 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ν 3698/2008 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)

Ν 1564/1985 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Ν 1565/1985 (ΦΕΚ 164, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργ. 332657/2001 (ΦΕΚ 176, τ. Β΄)

ΠΔ 115/1997 (ΦΕΚ 104, τ. Α΄)

Ν 4036/2012 (ΦΕΚ 8, τ. Α΄)

ΠΔ 88/2004 (ΦΕΚ 68, τ. Α΄)

Απόφαση Υπ. Εθν. Οικον., Υγ.-Κοιν. Αλληλ. 47813/2008

(ΦΕΚ 1470, τ. Β΄)

Απόφαση Υπ. Υγείας ΔΥΓ 85037/10/2011 (ΦΕΚ 558, τ. Β΄)

Ν 4389/2016 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φάροι

Ν 1629/1951 (ΦΕΚ 9, τ. Α΄)

Ν 4178/2014 (ΦΕΚ 157, τ. Α΄)

Φορολογική νομοθεσία

Ν 2523/1997 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)

Ν 4174/2013 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

Ν 2065/1992 (ΦΕΚ 113, τ. Α΄)

Ν 1882/1990 (ΦΕΚ 43, τ. Α΄)

Ν 4321/2015 (ΦΕΚ 32, τ. Α΄)

Ν 2343/1995 (ΦΕΚ 211, τ. Α΄)

Ν 3296/2004 (ΦΕΚ 253, τ. Α΄)

Ν 820/1978 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄)

Ν 2238/1994 (ΦΕΚ 151, τ. Α΄)

Ν 3610/2007 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄)

Ν 3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ. Α΄)

Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φορτοεκφορτωτές

ΠΔ 4/9.3

ΑΝ 2212/1-12.2.1940 (ΦΕΚ 54, τ. Α΄)

Ν 1749/1944 (ΦΕΚ 190, τ. Α΄)

ΝΔ 1254/29-31.10

Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ. Α΄)

Ν 4455/2017 (ΦΕΚ 22, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φρέατα - Εγγειοβελτιωτικά έργα

ΑΝ 439/30.6-4.7.1945 (ΦΕΚ 170, τ. Α΄)

ΝΔ 608/1948 (ΦΕΚ 97, τ. Α΄)

Ν 1988/16-18.2.1952 (ΦΕΚ 34, τ. Α΄)

ΝΔ 3881/1958 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Φυσικό αέριο

Ν 3428/2005 (ΦΕΚ 313, τ. Α΄)

Ν 1929/1991 (ΦΕΚ 19, τ. Α΄)

Ν 4001/2011 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 4409/2016 (ΦΕΚ 136, τ. Α΄)

Ν 4414/2016 (ΦΕΚ 149, τ. Α΄)

Χάρη και μετριασμός της ποινής

ΝΔ 68/1968 (ΦΕΚ 301, τ. Α΄)

ΠΔ 266/2004 (ΦΕΚ 264, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Χρεωκοπία

Ν 3588/2007 (ΦΕΚ 153, τ. Α΄)

Ν 4587/2018 (ΦΕΚ 218, τ. Α΄)

ΠΔ 133/2012 (ΦΕΚ 242, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Χρηματιστήρια

Ν 3632/17-26.7

Ν 876/1979 (ΦΕΚ 48, τ. Α΄)

Ν 1806/1988 (ΦΕΚ 207, τ. Α΄)

Ν 1960/1991 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 1969/1991 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄)

Ν 3283/2004 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄)

Ν 3340/2005 (ΦΕΚ 112, τ. Α΄)

Ν 3606/2007 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄)

Ν 4099/2012 (ΦΕΚ 250, τ. Α΄)

Ν 2778/1999 (ΦΕΚ 295, τ. Α΄)

Ν 3401/2005 (ΦΕΚ 257, τ. Α΄)

Ν 4443/2016 (ΦΕΚ 232, τ. Α΄)

Ν 4484/2017 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄)

Ν 4514/2018 (ΦΕΚ 14, τ. Α΄)

Ν 4569/2018 (ΦΕΚ 179, τ. Α΄)

Ν 3152/2003 (ΦΕΚ 152, τ. Α΄)

Ν 3371/2005 (ΦΕΚ 178, τ. Α΄)

ΠΔ 65/2009 (ΦΕΚ 88, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ψυχιατρεία

ΝΔ 104/1973 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄)

Ν 2071/1992 (ΦΕΚ 123, τ. Α΄)

Ν 2716/1999 (ΦΕΚ 96, τ. Α΄)

Ερμηνεία - Νομολογία

Ψυχολόγοι

Ν 991/1979 (ΦΕΚ 278, τ. Α΄)

Ωά - Κέντρα ωοσκοπήσεως

ΠΔ 851/1980 (ΦΕΚ 212, τ. Α΄)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού