Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 3η έκδ., 2020


Α. Παπαδαμάκης, Τα περιουσιακά εγκλήματα, 3η έκδ., 2020

Η τρίτη έκδοση του βιβλίου συνέπεσε με τη συμπλήρωση ενός χρόνου εφαρμογής του νέου Ποινικού Κώδικα και από την άποψη αυτή ανέκυψε και η εύλογη ανάγκη να προσαρμοσθεί στις νέες νομοθετικές μεταβολές.
Οι νομοθετικές αυτές μεταβολές ενώ επαναπροσδιόρισαν με σωστά κριτήρια το πλαίσιο προστασίας της περιουσίας βαρύνονται ωστόσο από έλλειψη εσωτερικής συνοχής των νέων διατάξεων. Και η έκδοση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, έλαβε υπόψη τις νεότερες απόψεις της θεωρίας και εμπλουτίστηκε με τα νέα νομολογιακά δεδομένα. Εκείνο ωστόσο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι καταβλήθηκε προσπάθεια να ενσωματωθούν οι νεοπαγείς ρυθμίσεις στο ερμηνευτικό οπλοστάσιο του έργου με όρους κατανοητούς και παραγωγικούς έτσι, ώστε η ουσιαστική έγνοια της ερμηνείας να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, τόσο με την τεκμηριωμένη άποψη, όσο και με την ολοκληρωμένη κατάληξη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τα περιουσιακά εγκλήματα
Άρθρα 385-405 ΠΚ
© 2020
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-216-8
Σελίδες
XIX + 295
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης εκδοσης

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό.

1.1. Η συστηµατική θέση του 23 Κεφ. του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα

1.2. Οι ουσιώδεις µεταβολές του νέου Ποινικού Κώδικα

1.2.1. Οι νέες αξιόποινες πράξεις

1.2.2. Τροποποίηση και εξορθολογισµός υφιστάµενων διατάξεων

1.2.3. Οι διατάξεις που καταργούνται

1.3. Το περιεχόµενο του αγαθού «περιουσία» και η έκταση της ποινικής του προστασίας

1.4. Ο προσδιορισµός της µονάδας του εννόµου αγαθού «περιουσία»

1.5. Οι ουσιώδεις όψεις της επιχειρούµενης ερµηνείας

1.6. Συµπεράσµατα - Τελικές θέσεις

2. Ταξινόµηση των εγκληµάτων κατά της περιουσίας

2.1. Η ουσία της ταξινόµησης

2.2. Οι βασικές διακρίσεις

ΤΑ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. Περιουσιακή µετάθεση µε εξαναγκασµό

1.1. Εκβίαση (άρ. 385 ΠΚ)

1.1.1. Βασικές διαπιστώσεις

1.1.2. Η βασική (απλή) εκβίαση (άρ. 385 § 1 ΠΚ)

1.1.2.1. Αντικειµενική υπόσταση

1.1.2.2. Υποκειµενική υπόσταση

1.1.2.3. Απόπειρα

1.1.2.4. Συµµετοχή

1.1.2.5. Προβλήµατα συρροής

1.1.2.6. Ποινική κύρωση - διακεκριµένη µορφή - δικονοµικά θέµατα

1.1.3. Η «βαριά» εκβίαση (άρ. 385 § 2 ΠΚ)

1.1.3.1. Αντικειµενική υπόσταση

1.1.3.2. Υποκειµενική υπόσταση

1.1.3.3. Απόπειρα

1.1.3.4. Συµµετοχή

1.1.3.5. Προβλήµατα συρροής

1.1.3.6. Ποινική κύρωση - διακεκριµένες µορφές - δικονοµικά θέµατα

1.1.4. Η εκβίαση επιχειρήσεων (άρ. 385 § 3 ΠΚ)

1.1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1.4.2. Αντικειµενική υπόσταση

1.1.4.3. Υποκειµενική υπόσταση

1.1.4.4. Απόπειρα

1.1.4.5. Συµµετοχή

1.1.4.6. Προβλήµατα συρροής

1.1.4.7. Ποινική κύρωση - διακεκριµένη µορφή - δικονοµικά θέµατα

2. Περιουσιακή µετάθεση µε εξαπάτηση

2.1. Απάτη (άρ. 386, 387, 405 ΠΚ)

2.1.1. Γενικές παρατηρήσεις

2.1.2. Αντικειµενική υπόσταση

2.1.3. Υποκειµενική υπόσταση

2.1.4. Απόπειρα

2.1.5. Συµµετοχή

2.1.6. Προβλήµατα συρροής

2.1.7. Η σχέση της απάτης µε την «κοινοτική απάτη»

2.1.8. Ποινική κύρωση - διακεκριµένες µορ­φές - προνοµιούχες µορφές - δικονοµικά

2.1.8.Α. Οι διακεκριµένες µορφές απάτης

2.1.8.Β. Οι προνοµιούχες µορφές απάτης

2.1.8.Γ. Δικονοµικά

2.1.9. Μορφές αποκαταστατικής δικαιοσύνης (: το παράδειγµα της «ιδιωτικοποίησης» της ποινικής δίκης)

2.1.9.Α. Έµπρακτη µετάνοια - απαλλαγή από την ποινή (άρ. 405 §§ 2 και 3 ΠΚ)

2.1.9.Β. Αποχή από την ποινική δίωξη

2.1.9.Γ. Ο θεσµός της «ποινικής συνδιαλλαγής» των άρ. 301 και 302 ΚΠΔ

2.1.9.Δ. Ποινική διαπραγµάτευση (άρ. 303 ΚΠΔ)

2.2. Απάτη µε υπολογιστή (άρ. 386 Α ΠΚ)

2.2.1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις

2.2.2. Αντικειµενική υπόσταση

2.2.3. Υποκειµενική υπόσταση

2.2.4. Απόπειρα - προπαρασκευαστικές πράξεις

2.2.5. Συµµετοχή

2.2.6. Προβλήµατα συρροής

2.2.7. Ποινική κύρωση - διακεκριµένες µορφές - προνοµιούχες µορφές - ικανοποίηση του παθόντος

2.3. Απάτη σχετικά µε τις επιχορηγήσεις (άρ. 386Β, 405 ΠΚ)

2.3.1. Η φύση του εγκλήµατος

2.3.2. Αντικειµενική υπόσταση

2.3.3. Υποκειµενική υπόσταση

2.3.4. Απόπειρα

2.3.5. Συµµετοχή

2.3.6. Προβλήµατα συρροής

2.3.7. Ποινική κύρωση - διακεκριµένη και ιδιώνυµη µορφή - έµπρακτη µετάνοια - δικονοµικά

3. Περιουσιακή µετάθεση µε κατάχρηση ορισµένης σχέσης εµπιστοσύνης

3.1. Απιστία (άρ. 390, 405 ΠΚ)

3.1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Τα όρια της αξιόποινης απιστίας

3.1.2. Αντικειµενική υπόσταση

3.1.3. Υποκειµενική υπόσταση

3.1.4. Απόπειρα

3.1.5. Συµµετοχή

3.1.6. Προβλήµατα συρροής

3.1.7. Ποινική κύρωση - διακεκριµένη µορφή - δικονοµικά

3.1.8. Η ενσωµάτωση της «υπηρεσιακής απιστίας» από την κοινή απιστία του άρ. 390 ΠΚ

4. Περιουσιακή µετάθεση µε εκµετάλλευση της προσωπικής αδυναµίας ορισµένων προσώπων

4.1. Τοκογλυφία (άρ. 404 ΠΚ)

4.1.1. Όροι και όρια του αξιοποίνου της τοκογλυφίας - δογµα­­τική προσέγγιση

4.1.2. Τοκογλυφία µε την ευρεία έννοια (άρ. 404 § 1 ΠΚ)

4.1.2.1. Αντικειµενική υπόσταση

4.1.2.2. Υποκειµενική υπόσταση

4.1.2.3. Απόπειρα

4.1.2.4. Συµµετοχή

4.1.2.5. Προβλήµατα συρροής

4.1.2.6. Ποινική κύρωση - διακεκριµένη µορφή - ικανοποίηση του παθόντος

4.1.2.7. Παραγραφή

4.1.3. Τοκογλυφία µε την στενή έννοια (άρ. 404 § 1 εδ. β΄ ΠΚ)

4.1.3.1. Αντικειµενική υπόσταση

4.1.3.2. Υποκειµενική υπόσταση

4.1.3.3. Απόπειρα

4.1.3.4. Συµµετοχή

4.1.3.5. Προβλήµατα συρροής

4.1.3.6. Ποινική κύρωση - διακεκριµένη µορφή - ικανοποίηση του παθόντος - δικονοµικά

4.1.3.7. Παραγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

1. Απατηλή πρόκληση βλάβης (άρ. 389 ΠΚ)

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - η σχέση της απατηλής πρόκλησης βλάβης µε την απάτη

1.2. Αντικειµενική υπόσταση

1.3. Υποκειµενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συµµετοχή

1.6. Προβλήµατα συρροής

1.7. Ποινική κύρωση - προνοµιούχα µορφή - ικανοποίηση του παθόντος - δικονοµικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(: περιουσιακής µετάθεσης και απλής περιουσιακής ζηµίας)

1. Καταδολίευση δανειστών (άρ. 397, 405 ΠΚ)

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Οι προϋποθέσεις της «ποινικής καταδολίευσης»

1.2. Αντικειµενική υπόσταση

1.3. Υποκειµενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συµµετοχή

1.6. Προβλήµατα συρροής

1.7. Ποινική κύρωση - διακεκριµένη παραλλαγή - έµπρακτη µετάνοια - δικονοµικά

2. Παρακώλυση συναγωνισµού (άρ. 395 ΠΚ)

2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2.2. Παρακώλυση συναγωνισµού σε δηµόσια έργα ή προµήθειες (άρ. 395 § 1 ΠΚ)

2.2.1. Αντικειµενική υπόσταση

2.2.2. Υποκειµενική υπόσταση

2.2.3. Απόπειρα

2.2.4. Συµµετοχή

2.2.5. Προβλήµατα συρροής

2.2.6. Ποινική κύρωση - δικονοµικά

2.3. Παρακώλυση συναγωνισµού σε δηµόσιους πλειστηριασµούς (άρ. 395 § 2 ΠΚ)

2.3.1. Αντικειµενική υπόσταση

2.3.2. Υποκειµενική υπόσταση

2.3.3. Απόπειρα

2.3.4. Συµµετοχή

2.3.5. Προβλήµατα συρροής

2.3.6. Ποινική κύρωση - δικονοµικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

1. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος (άρ. 394 ΠΚ)

1.1. Δογµατική θεµελίωση

1.2. Αντικειµενική υπόσταση

1.2.Α. Η «αποδοχή» των προϊόντων εγκλήµατος

1.2.Β. Η «διάθεση» των προϊόντων εγκλήµατος

1.3. Υποκειµενική υπόσταση

1.4. Απόπειρα

1.5. Συµµετοχή

1.6. Προβλήµατα συρροής

1.7. Ποινική κύρωση - διακεκριµένες µορφές - προνοµιούχα µορφή - δικονοµικά

1.7.1. Οι διακεκριµένες µορφές της αποδοχής

1.7.1.Α. Οι απλώς διακεκριµένες µορφές (άρ. 394 § 4 εδ. α΄ ΠΚ)

1.7.1.Β. Οι ιδιαίτερα διακεκριµένες µορφές

1.7.2. Η προνοµιούχα µορφή αποδοχής (άρ. 394 § 2 ΠΚ)

1.7.3. Έµπρακτη µετάνοια - δικονοµικά ζητήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα (άρ. 396 ΠΚ)

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.2. Δωροληψία στον ιδιωτικό τοµέα (άρ. 396 § 1 ΠΚ)

1.2.1. Αντικειµενική υπόσταση

1.2.2. Υποκειµενική υπόσταση

1.2.3. Απόπειρα

1.2.4. Συµµετοχή

1.2.5. Προβλήµατα συρροής

1.2.6. Ποινική κύρωση - δικονοµικά ζητήµατα

1.3. Δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα (άρ. 396 § 2 ΠΚ)

1.3.1. Αντικειµενική υπόσταση

1.3.2. Υποκειµενική υπόσταση

1.3.3. Απόπειρα

1.3.4. Συµµετοχή

1.3.5. Προβλήµατα συρροής

1.3.6. Ποινική κύρωση - δικονοµικά ζητήµατα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...