Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Κρητικός, Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - Συμπλήρωμα, 2014

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - Συμπλήρωμα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ στην 4η έκδοση έτους 2008. Περιέχει τις εξελίξεις στη: Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-166-1
Σελίδες
XVI + 347
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Α. Κρητικός, Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - Συμπλήρωμα, 2014


Α. Κρητικός, Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - Συμπλήρωμα, 2014

Το παρόν Συμπλήρωμα επικαιροποιεί το έργο «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα» και παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και όλες τις λύσεις για τον εφαρμοστή του δικαίου, αποτυπώνοντας όλες τις νομολογιακές, νομοθετικές και θεωρητικές εξελίξεις.

Σε αυτό έχει εγκολπωθεί όλη η πλούσια νομολογία τόσο των δικαστηρίων της ουσίας όσο και του Αρείου Πάγου που μεσολάβησε από την έκδοση, το 2008, του κυρίως έργου. Η παρατιθέμενη νομολογία είτε αποτελεί συνέχιση της παλαιάς νομολογίας, εφόσον τέτοια είχε διαμορφωθεί, είτε αποτελεί νέα είτε εμφανίζει απόκλιση από την παλαιά νομολογία. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται γόνιμος επιστημονικός διάλογος σε ενδιαφέροντα ζητήματα που αναδείχθηκαν, κυρίως, μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις.

Παρακολουθούνται και αναλύονται, ακόμη, όλες οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα όσες αφορούν στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης (ν. 4092/2012) –το οποίο για διαφόρους λόγους έχει περιέλθει σε δυσχέρεια να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι των παθόντων– όσο και στην ασφαλιστική σύμβαση (ν. 4261/2014).

Στο Συμπλήρωμα ακολουθείται η διάρθρωση των Κεφαλαίων και των τίτλων του βασικού βιβλίου, ενώ περιλαμβάνεται παράρτημα νομοθετικών κειμένων.

Ειδική προσφορά: Κυρίως έργο & Συμπλήρωμα στην τιμή των 95 €. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - Συμπλήρωμα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ στην 4η έκδοση έτους 2008. Περιέχει τις εξελίξεις στη: Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-166-1
Σελίδες
XVI + 347
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Αντί προλόγου

Τρόπος χρήσεως του συμπληρώματος

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

§ 3. Ευθύνη του προστήσαντος [Βασικό βιβλίο Αποζημιώσεως (σελ. 47 επ.)]

§ 4. Ευθύνη του εποπτεύοντος άλλον (σελ. 58 επ. σ. 5)

Ι. Εισαγωγή. Λόγος καταλογισμού της ευθύνης στον εποπτεύοντα της ΑΚ 923

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 923

ΙΙΙ. Περιεχόμενο της ρυθμίσεως. Προϋποθέσεις εφαρμογής. Εποπτευόμενος [ανήλικος - συμπαραστατούμενος]

ΙV. Εποπτεύων

1. Δυνάμει του νόμου ή δικαστικής αποφάσεως

2. Δυνάμει συμβάσεως

3. Εφαρμογή της ΑΚ 923 στους de facto εποπτεύοντες

V. Παράνομη πρόκληση ζημίας σε τρίτον από τον εποπτευόμενο. Το πραγματικό της αδικοπραξίας

VI. Καθήκον εποπτείας ανηλίκου και οδική κυκλοφορία

1. Οι ανήλικοι ως πεζοί στην οδική κυκλοφορία

2. Οι ανήλικοι ως οδηγοί οχημάτων

VII. Νόμιμο μαχητό τεκμήριο

VIII. Απαλλαγή του εποπτεύοντος

IX. Η ανάθεση της εποπτείας σε τρίτον δυνάμει συμβάσεως ως λόγος απαλλαγής του εκ του νόμου εποπτεύοντος

X. Ο εποπτευόμενος ως προστηθείς τρίτου ή του εποπτεύοντος

XI. Ζημία του ίδιου του εποπτευόμενου λόγω μη προσήκουσας ασκή­σεως της εποπτείας. Συμμετοχή σ’ αυτή και αδικοπραξίας τρίτου

ΧΙΙ. Η αντιμετώπιση του εποπτεύοντος ως τρίτου κατά την έννοια του άρθ. 5 Ν. ΓϡΝ /1911

ΧΙΙΙ. Δικονομικά

1. Βάρος αποδείξεως

2. Αναιρετικός έλεγχος

§ 5. Αστική ευθύνη του Δημοσίου (σελ. 72 επ.)

§ 6. Αστική ευθύνη από διακινδύνευση [Ν. ΓϡΝ / 1911] (σελ. 82 επ.)

Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου

Ι. Ατύχημα κατά τη λειτουργία αυτοκινήτου

ΙΙ. Ευθυνόμενα πρόσωπα [ιδιοκτήτης, κάτοχος, οδηγός του αυτοκινήτου]

Β. Χρησιδάνειο ανασφάλιστου αυτοκινήτου και πρόκληση με αυτό ζημίας σε τρίτο - Ζητήματα ευθύνης των μερών

Ι. Εισαγωγικά - Χρησιδάνειο και σχέση φιλοφροσύνης

ΙΙ. Υποχρεώσεις των μερών (ιδίως του χρήστη) από το χρησιδάνειο

ΙΙΙ. Ευθύνη του χρήστη έναντι του χρησάμενου

ΙV. Πρόκληση ζημίας σε τρίτο πρόσωπο από το χρησιδανεισμένο όχημα

Γ. Έκταση αναιρετικού ελέγχου

Δ. Λόγοι απαλλαγής των ευθυνομένων προσώπων - περιορισμός της ευ­θύ­νης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μη κατόχου ή οδηγού (σελ. 158)

Ε. Παραγραφή της αξιώσεως αποζημιώσεως με βάση το Ν. ΓϡΝ /1911

§ 12. Ευθύνη περισσοτέρων προσώπων (σελ. 168 επ.)

Ι. Εξωτερική σχέση

ΙΙ. Εσωτερική σχέση

§ 13. Αυτοκινητικό και εργατικό ατύχημα (σελ. 185)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

§ 15. Υπολογισμός της ζημίας (σελ. 213)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Τοκοδοσία

§ 15 ΙΙΙ. Συνυπολογισμός ζημίας και οφέλους (σελ. 217)

§ 16. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος ή του δικαιούχου (σελ. 227 επ.)

Α. Οδική κυκλοφορία - Παράλειψη λήψεως μέτρων προστασίας από τον οδηγό και τους επιβάτες

Ÿ Παράλειψη χρήσεως ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους

Ÿ Παράλειψη αλλαγής επαγγέλματος

Ÿ Ειδικά ζητήματα

Ÿ Δικονομικά - Έκταση αναιρετικού ελέγχου

§ 17. Ζημία συνεπεία προσβολής σώματος (σελ. 253 επ.)

Ÿ. Ανάγκη συνδρομής αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της αδικοπραξίας και της βλάβης του σώματος ή της υγείας

Ÿ. Νοσήλια και συνδεόμενες με αυτά δαπάνες (σελ. 256)

Α. Αποζημίωση χωρίς ζημία; Το πρόβλημα των «πλασματικών» δαπα­νών νοσηλείας [άρθ. 930 αρ. 3 ΑΚ]

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Θεμελίωση της αξιώσεως - Προϋποθέσεις - Περί της ανάγκης ή μη καταβολής ανταλλάγματος

ΙΙΙ. Φορέας της αξιώσεως - Χρόνος θεμελιώσεως της αξιώσεως -Διάρκεια

ΙV. Αντικείμενο απασχολήσεως εκ μέρους του παρέχοντος υπηρεσίες

V. Τρόπος προσδιορισμού του ύψους της ζημίας

VΙ. Ζημία επελθούσα και ζημία μέλλουσα

VII. Νομιμότητα του σχετικού κονδυλίου αποζημιώσεως

VIII. Ουσιαστική βασιμότητα της αξιώσεως

IX. Μεταβολή της βάσεως της αγωγής

X. Εμπλοκή φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως

XI. Εμπλοκή του Επικουρικού Κεφαλαίου

ΧΙΙ. Προσωρινή επιδίκαση αποζημιώσεως με τη διαδικασία των ασφα­λιστικών μέτρων [άρθ. 728 παρ. 1 περ. ε΄ ΚΠολΔ]

ΧΙΙI. Ζητήματα αναιρέσεως

ΧΙV. Διασταλτική ερμηνεία και ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 930 παρ. 3

XV. Συγκριτικό Δίκαιο

1. Γερμανικό Δίκαιο

2. Αυστριακό δίκαιο

3. Γαλλικό Δίκαιο

4. Ελβετικό Δίκαιο

5. Βρετανικό δίκαιο

§ 17 ΙΙ 3. Μελλοντικές στερήσεις - Διαφυγόν κέρδος (σελ. 270 επ.)

§17 ΙΙ 5. Αύξηση δαπανών - μέλλουσα θετική ζημία (σελ. 287)

§17 ΙΙ 6. Ειδικές συνέπειες της αδικοπραξίας που επηρεάζουν την έκταση της αποζημιώσεως σ. 290 επ.

Ÿ. Εφαρμογή της ΑΚ 931 επί παθόντος ατύχημα στην Ελλάδα κατά την ΑΚ 26 και τον Κανονισμό 864 [Ρώμη ΙΙ]

Ÿ. Δυνατότητα επιδιώξεως πρόσθετης χρηματικής παροχής από την ΑΚ 931 σε περίπτωση απρόβλεπτης επιδεινώσεως της αναπηρίας ή παραμορφώσεως

Ÿ. Πληρότητα της αγωγικής αξιώσεως από την ΑΚ 931

Ÿ. Έκταση αναιρετικού ελέγχου

§ 17 ΙΙΙ. Βάρος περιορισμού της ζημίας (σελ. 300)

§ 17 ΙV. Μορφή της αποζημιώσεως (σελ. 302)

1+2. Ο κανόνας - Χρηματικές δόσεις κατά μήνα

3. Αποζημίωση σε κεφάλαιο εφάπαξ [ΑΚ 930 παρ. 1 β′]

§ 17 ΙV 6. Προσωρινή επιδίκαση αποζημιώσεως με τη διαδικασία του άθρ. 681 ΚΠολΔ (σελ. 314)

§18. Δικαιούχος της αποζημιώσεως επί προσβολής σώματος (σ. 320 επ.)

Ÿ. Επιρροή στην αξίωση αποζημιώσεως τρίτου προσώπου που υπο­χρεούται σε αποζημίωση ή διατροφή του παθόντος [ΑΚ 930 παρ. 3] (σελ. 333 επ.)

§ 19. Ζημία συνεπεία θανατώσεως (σελ. 350)

Ι. Θανάτωση προσώπου

Ÿ. Έξοδα κηδείας - Περιεχόμενο - Δικαιούχος

ΙΙΙ. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών. Δικαιούχοι (σελ. 360)

1. Γονείς από θανάτωση τέκνου

2. Σύζυγος από τη θανάτωση συζύγου

3. Θανάτωση ενός ή αμφοτέρων των γονέων - Δικαίωμα αποζημιώσεως του τέκνου λόγω στερήσεως διατροφής (σελ. 376)

4. Θανάτωση τέκνου - Αποζημίωση του γονέα λόγω στερήσεως διατροφής από το τέκνο (σελ. 378)

5. Υποχρέωση του δικαιούχου της αποζημιώσεως για περιορισμό της ζημίας του (σελ. 387)

§ 19 VII. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (σελ. 394)

§ 20. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (σελ. 395)

ΙΙΙ. Δικαιούχος χρηματικής ικανοποιήσεως (σελ. 399)

1. Επί ηθικής βλάβης (σελ. 399)

2. Επί ψυχικής οδύνης (σελ. 403)

V. Στοιχεία προσδιοριστικά του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως (σελ. 411)

Ÿ. Σωματική βλάβη ή θανάτωση ανηλίκου κάτω των 10 ετών-Συν­τρέχον πταίσμα του ανηλίκου- Σημασία για τον προσδιορισμό της κατά την ΑΚ 932 χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης - Θανάτωση του ανηλίκου - λήψη υπόψη του συντρέχοντος πταίσματος του ανηλίκου στο ύψος του ποσού της ψυχικής οδύνης των γονέων- Παραμέληση εκ μέρους των γονέων της εποπτείας του θανατωθέντος ανηλίκου τέκνου τους (ΑΚ 300, 914, 916, 923, 932)

Ÿ Επιλεκτική αναφορά περιπτώσεων από τη νομολογία (σελ. 416)

1. Περιπτώσεις ηθικής βλάβης

2. Περιπτώσεις ψυχικής οδύνης (σελ. 403)

VII. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απαιτήσεως (σελ. 420)

VIII. Δικονομικά ζητήματα (σελ. 424)

1. Γενικά

3. Έκταση αναιρετικού ελέγχου

4. Δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου (σελ. 433)

β) Δεδικασμένο από απόφαση ποινικού δικαστηρίου (σελ. 434)

§ 21. Η μεταβίβαση της αξιώσεως αποζημιώσεως από τον παθόντα ή τον δικαιοδόχο του σε φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως (σελ. 437)

Ÿ. Προϋποθέσεις εφαρμογής της υποκαταστάσεως του οικείου φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως

Ÿ. Παραγραφή της αξιώσεως του φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως κατά του υπόχρεου τρίτου

Ÿ. Δικαστική ενάσκηση κατά του τρίτου της αξιώσεως αποζημιώσεως εκ μέρους του φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως - Πληρότητα της αγωγής

ΙΧ. Μεταβίβαση της αξιώσεως σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφα­λίσεως (σελ. 457)

§ 22. Καταστροφή - Βλάβη αυτοκινήτου (σ. 465)

Ÿ. Η σημασία της τοποθετήσεως στο βλαβέν όχημα καινούργιων ανταλ­λακτικών ή εξαρτημάτων (σελ. 491)

Ÿ. Πρόσθετες αξιώσεις αποζημιώσεως (σελ. 499)

Ÿ. Δικαιούχοι αποζημιώσεως (σελ. 504)

§ 23. Παραγραφή της αξιώσεως αποζημιώσεως από αδικοπραξία (σελ. 512 επ.)

Ÿ. Αναστολή - Διακοπή παραγραφής

Ÿ. Δικονομικά - Πληρότητα της ενστάσεως - Βάρος αποδείξεως

Ÿ. Παραγραφή και δεδικασμένο

§ 23 Ι 3. Εικοσαετής παραγραφή (σελ. 521)

§ 24 Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (σελ. 538)

Ÿ Γενική θεώρηση

Ÿ Ειδικότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

§ 25. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά τον Κ.Ν. 489/1976 (σελ. 545)

Ÿ. Εισαγωγικά

ΙΙ. Βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων (σ. 556)

1. Αυτοκίνητο

§ 26 ΙΙΙ. Προσωρινή κάλυψη (σελ. 583)

ΙV. Tύχη της ασφαλιστικής συμβάσεως σε περίπτωση μεταβιβάσεως σε άλλον της κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου (σελ. 588)

V. Ασφαλιστική κάλυψη - Εξαιρέσεις (σελ. 592)

1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

Ÿ. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη έναντι του παθόντος τρίτου (σελ. 592)

β) Εκ προθέσεως πρόκληση του ατυχήματος

§ 27 ΙΙΙ. Παραγραφή των αξιώσεων του ασφαλισμένου κατά του ασφα­λιστή (σελ. 625)

§ 28 Α. Εξαιρέσεις της κάλυψης [έναντι του ασφαλισμένου] (σελ. 628 επ.)

1. Εισαγωγικά

2. Λόγος εξαιρέσεως από το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθ. 6β΄ του Ν. 489/1976 (σελ. 631)

3. Το ζήτημα της υπαιτιότητας στην παράβαση του ασφαλιστικού βά­ρους της μη οδηγήσεως χωρίς νόμιμη άδεια

4. Ο λόγος εξαιρέσεως από το εδάφιο β′ της παρ. 1 του άρθ. 6β΄ του Ν. 489/1976

5. Απόδειξη της επιδράσεως του οινοπνεύματος στην οδήγηση

§ 28 ΙV. Θεμελίωση του δικαιώματος αναγωγής (σελ. 652)

§ 29. Η ευθύνη του ασφαλιστή απέναντι στο ζημιωθέντα τρίτο (σελ. 663 επ.)

V. Ενοχή εις ολόκληρον (σελ. 675)

VII. Περιεχόμενο και έκταση της ευθύνης του ασφαλιστή (σελ. 678)

VIII. H ευθύνη του ασφαλιστή όταν είναι περισσότεροι οι ζημιωθέντες (σελ. 683)

ΙΧ. Η μερικώς αυτονομημένη θέση του τρίτου έναντι του ασφαλιστή (σελ. 695)

Χ. Παραγραφή της ευθείας αξιώσεως του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή [άρθ. 10§ 2 Ν. 489/1976] (σελ. 703)

Ÿ. Σχέση της προθεσμίας της παραγραφής με την προθεσμία των ενδίκων μέσων

Ÿ. Ο περί παραγραφής ισχυρισμός σε επίπεδο αναιρετικού ελέγχου

Ÿ. Παραγραφή και πλαγιαστική αγωγή [ΚΠολΔ 72]

§ 31. Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο (σελ. 729 επ. )

Ι. Σύσταση και σκοπός του Επικουρικού Κεφαλαίου[= Ε. Κ]

ΙΙ. Περιπτώσεις ευθύνης του Ε.Κ.

Ÿ. Πρόκληση ζημίας από άγνωστο αυτοκίνητο

Ÿ. Πρόκληση ζημίας από ανασφάλιστο αυτοκίνητο

Ÿ. Εμπλοκή σε ατύχημα με ζημία τρίτου ανασφάλιστου και ασφαλισμένου οχήματος.

Ÿ. Πρόκληση ζημίας από αυτοκίνητο του οποίου ο ασφαλιστής πτώ­χευσε ή ανακλήθηκε οριστικώς η άδεια λειτουργίας του [άρθ. 19 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 489/1976 μετά την αναρίθμηση από το Ν. 4092/2012]

ΙΙΙ. Ευθεία αξίωση του παθόντος κατά του Ε.Κ. και έκταση της ευθύνης του (σελ. 749)

Α. Εκτίμηση της καταστάσεως πριν από το Ν. 4092/2012

Β. Οι εισαγόμενες κατ’ ιδίαν νέες ουσιώδεις ρυθμίσεις του Ν. 4092/2012

Ÿ Περί της αναδρομικής εφαρμογής των διατάξεων του άρθ. 4 του Ν. 4092/2012

ΙV. Υποκατάσταση του Επικουρικού Κεφαλαίου (σελ. 763)

Ÿ. Παραγραφή της εξ υποκαταστάσεως αξιώσεως του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά του υπόχρεου σε αποζημίωση

Ÿ. Σχέσεις ασφαλισμένου και Ε.Κ. σε περίπτωση πτωχεύσεως του ασφα­λιστή ή οριστικής ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας του

V. Παραγραφή της αξιώσεως του παθόντος κατά του Ε.Κ. (σελ. 769)

Ÿ. Υποχρεωτική εξώδικη προδικασία

Ÿ. Αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Επικουρικού Κε­φα­λαίου

Ÿ. Υπολογισμός του επιτοκίου επί των οφειλών του Επικουρικού Κε­φαλαίου

Ÿ. Ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης του Ε.Κ. μέσω του άρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 489/1976 (σελ. 751)

Ÿ. Δικονομικά ζητήματα (σελ. 772)

§ 32. Ασφάλιση ιδίων ζημιών του ζημιούμενου - Μικτή ασφάλιση (σελ. 783)

Ÿ. Εισαγωγικά

Ÿ. Θεωρία και Νομολογία

Ÿ. Ειδικότερα

Ÿ Υποκατάσταση του ασφαλιστή

Ÿ. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφαλίσεως και του ασφαλισμένου έναντι του ασφαλιστή κατά την παρ. 3 του άρθ. 14 του ΑσφΝ [= Ν. 2496/1997]

Ÿ. Ενστάσεις του υπόχρεου τρίτου κατά του εξ υποκαταστάσεως ασφα­λιστή

§ 33. Διεθνής ασφάλιση - Γραφείο διεθνούς ασφαλίσεως (σελ. 801 επ.)

ΙV. Πρόκληση ατυχήματος στην αλλοδαπή από αυτοκίνητο που έχει στην Ελλάδα τον τόπο της συνήθους σταθμεύσεως (σελ. 818 επ.)

Ÿ. Οι πρόσφατες ρυθμίσεις με το Ν. 4261/2014 για τη σύναψη και τη λήξη της ασφαλιστικής συμβάσεως

Ÿ Ζητήματα Διαχρονικού Δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (σελ. 827)

§ 34 ΙΙ. Συμβιβασμός (σελ. 831) του βασικού βιβλίου

1. Έννοια - Χρησιμότητα

2. Προϋποθέσεις κύρους - Συμβαλλόμενοι

3. Ελαττώματα του συμβιβασμού

Α. Λόγος ή αφορμή έρευνας από το δικαστήριο της εγκυρότητας του συμβιβασμού

Β. Απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας που δέχεται την ακυρότητα του συμβιβασμού λόγω συνδρομής των όρων της ΑΚ 179 - Έκταση αναιρετικού ελέγχου

4. Εμβέλεια και εξέλιξη του συμβιβασμού

5. Ο συμβιβασμός στα πλαίσια της εις ολόκληρον ενοχής

7. Εκτέλεση του εξώδικου συμβιβασμού

Α. Εισαγωγικά

Β. Έκταση εφαρμογής της ρυθμίσεως

§ 35. Δικαστική επίλυση των διαφορών (σελ. 843)

ΙΙΙ. Έναρξη της δίκης

2. Διεθνής δικαιοδοσία

Ÿ. Περί της ανάγκης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές στα πλαίσια του άρθ. 681 Α΄ του ΚΠολΔ - Ιστορική εξέλιξη

§ 35 ΙΙ. Υπαγόμενες διαφορές (σελ. 845)

Ÿ. Προδικασία -Διαδικασία στο ακροατήριο

Ÿ. Επικουρική ή Διαζευκτική εναγωγή περισσοτέρων

Ÿ. Αποδεικτική διαδικασία - Αποδεικτικά μέσα [άρθ. 671 και 681 Α΄ ΚΠολΔ]

1. Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου

2. Έκθεση αυτοψίας - πραγματογνωμοσύνη - λοιπά αποδεικτικά μέσα

Ÿ. Ένδικα μέσα

1. Ανακοπή ερημοδικίας

2. Έφεση

3. Αναίρεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Νέο κείμενο του κ.ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυ­χημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» όπως διαμορφώθηκε και ισχύει σήμερα μετά τον τελευταίο ν. 4261/2014 [5-5-2014]


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Περιλαμβάνεται στα πακέτα προφορών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού