Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2017

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
Βασικές έννοιες
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-675-8
Σελίδες
XXXI + 660
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2017


Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2017

Η νέα Γ’ έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ, τη νεότερη νομολογία και τις πρόσφατες θέσεις στη θεωρία. Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε έξι μέρη, οι βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα μέσα, οι έκτακτες διαδικασίες και η εκτέλεση των αποφάσεων.

Στο πρώτο μέρος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων, τα ποινικά δικαστήρια, η σύνθεση και η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, τα ειδικά ποινικά δικαστήρια, τα δικαστικά πρόσωπα και οι θεσμοί εξασφάλισης αμεροληψίας των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην ποινική δίωξη, στις διαδικαστικές πράξεις, τις προθεσμίες και τις ακυρότητες, στα προδικαστικά ζητήματα και το δεδικασμένο, στους διαδίκους της ποινικής δίκης, ενώ αναλύονται διεξοδικά η ανάκριση, οι ανακριτικές πράξεις και η περάτωσή της, η αποδεικτική διαδικασία, τα αποδεικτικά μέσα και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις καθώς και η διαδικασία των δικαστικών συμβουλίων. Στο τρίτο μέρος αναλύονται η προπαρασκευαστική και η επί του ακροατηρίου διαδικασία, και οι ειδικές διαδικασίες. Το τέταρτο μέρος αναφέρεται στην έφεση και την αίτηση αναίρεσης. Στο πέμπτο μέρος αναλύονται η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, η αποκατάσταση και η αποζημίωση και στο έκτο μέρος η εκτέλεση των αποφάσεων.

Το περιεχόμενο του βιβλίου συνδυάζει κατά τον καλύτερο τρόπο θεωρία και πράξη: οι λύσεις που δίδονται δεν αποτελούν μόνο θεωρητικές κατασκευές, αλλά έχουν μεγάλη πρακτική εφαρμογή για όλους τους εμπλεκόμενους στην ποινική προδικασία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
Βασικές έννοιες
© 2017
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-675-8
Σελίδες
XXXI + 660
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Α. Ορισμός του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.

Β. ΄Εννοια, φύση και σκοπός της ποινικής δίκης.

Γ. Η ανάγκη προστασίας του ατόμου.

Δ. Οι πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.

Ε. Η Ερμηνεία των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.

ΣΤ. Τα δικονομικά συστήματα.

Ι. Το κατηγορητικό σύστημα.

ΙΙ. Το εξεταστικό σύστημα.

ΙΙΙ. Το μικτό σύστημα.

Ζ. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.

Ι. Η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας.

ΙΙ. Η αρχή της δικαστικής ακρόασης.

ΙΙΙ. Η αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή.

ΙV. Η αρχή της δίκαιης δίκης ( fair trial).

V. Το τεκμήριο της αθωότητας.

VΙ. Η αρχή της ταχείας διεξαγωγής της δίκης ή της επιταχύνσεως.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Α. Η Δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων.

Ι. Οι διακρίσεις της ποινικής δικαιοδοσίας.

ΙΙ. Η έκταση της ποινικής δικαιοδοσίας και οι εξαιρέσεις.

Β. Τα ποινικά δικαστήρια.

Ι. Προβλήματα σύνθεσης των ποινικών δικαστηρίων.

ΙΙ. Τα ποινικά δικαστήρια, η σύνθεση και η καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους.

1. Το πταισματοδικείο.

2. Το μονομελές πλημμελειοδικείο.

3. Το τριμελές πλημμελειοδικείο.

4. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο.

5. Το μεικτό ορκωτό εφετείο.

6. Το μονομελές εφετείο Κακουργημάτων.

7. Το τριμελές εφετείο.

8. Το Πενταμελές Εφετείο.

ΙΙΙ. Τα ειδικά ποινικά δικαστήρια.

1. Τα δικαστήρια ανηλίκων.

2. Στρατιωτικά δικαστήρια.

3. Το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Συντ.

4. Ο Άρειος Πάγος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας.

Β. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες.

Ι. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

ΙΙ. Η κατά τόπο αρμοδιότητα.

1. Εγκλήματα που τελέσθηκαν με έντυπο.

2. Εγκλήματα που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή.

3. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος.

4. Προτίμηση μεταξύ περισσοτέρων δικαστηρίων ή ανακριτικών υπαλλήλων.

5. ΄Ενσταση τοπικής αναρμοδιότητας.

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα λόγω συνάφειας.

IV. Η αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής ή συναιτιότητας.

V. Η αρμοδιότητα κατά παραπομπή.

VI. Κανονισμός της αρμοδιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α. Τα υπό στενή έννοια δικαστικά πρόσωπα.

Ι. Ο ποινικός δικαστής.

ΙΙ. Ο εισαγγελέας.

1. Έννοια και αποστολή.

2. Νομική θέση.

3. Οι θεμελιώδεις αρχές της εισαγγελικής αρχής.

ΙΙΙ. Οι γραμματείς των δικαστηρίων.

Β. Τα υπό ευρεία έννοια δικαστικά πρόσωπα.

Ι. Οι δημόσιοι κατήγοροι.

ΙΙ. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι.

1. Γενικοί και ειδικοί.

2. Δικαστικοί και αστυνομικοί-διοικητικοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή.

Ι. Οι λόγοι αποκλεισμού.

ΙΙ. Οι λόγοι εξαίρεσης.

ΙΙΙ. Αποχή.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Α. Εισαγωγή.

Ι. Έννοια.

ΙΙ. Οι βασικές αρχές της ποινικής δίωξης.

1. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων.

2. Η αρχή της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων (Offizialprinzip).

3. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων και η αρχή της σκοπιμότητας.

Β. Η κίνηση ή έναρξη της ποινικής δίωξης.

Ι. Τρόποι γνώσης των εγκλημάτων.

1. Η προσωπική γνώση του εισαγγελέα.

2. Η υποβολή έγκλησης, μήνυσης και αίτησης της αρχής.

3. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων.

4. Η αναγγελία των εγκλημάτων από ιδιώτες.

5. Η ανακοίνωση από τον Συνήγορο του πολίτη.

6. Η αστυνομική προανάκριση.

ΙΙ. Αρχειοθέτηση της μήνυσης ή της αναφοράς-Απόρριψη της έγκλησης.

ΙΙΙ. Η προκαταρκτική εξέταση.

ΙV. Οι συνέπειες της κίνησης της ποινικής δίωξης.

1. Αδυναμία ανάκλησης της ποινικής δίωξης.

2. Η εκκρεμοδικία.

3. Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης.

4. Η απόκτηση της ιδιότητας του κατηγορουμένου.

5. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας.

Γ. Δικονομικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις.

Ι. Γενικά.

ΙΙ. Οι ειδικές προϋποθέσεις δίωξης.

1. Η έγκληση.

2. Η αίτηση δίωξης.

3. Η άδεια δίωξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις.

Ι. Γενικά.

ΙΙ. Εκθέσεις.

ΙΙΙ. Οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις.

1. Επίδοση.

2. Κοινοποίηση.

Β. Οι προθεσμίες.

Ι. ΄Εννοια και διακρίσεις προθεσμιών.

ΙΙ. Προθεσμία εμφάνισης στο ακροατήριο.

ΙΙΙ. Υπολογισμός των προθεσμιών.

Γ. Οι δικονομικές ακυρότητες.

Ι. Γενικά.

ΙΙ. Οι απόλυτες ακυρότητες.

ΙΙΙ. Οι σχετικές ακυρότητες.

ΙV. Διαφορές ανάμεσα στις απόλυτες και σχετικές ακυρότητες.

V. Κήρυξη της ακυρότητας.

VΙ. Συνέπειες της ακυρότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Α. Προδικαστικά ζητήματα.

Ι. Ποινικά προδικαστικά ζητήματα.

ΙΙ. Προδικαστικά ζητήματα αστικής φύσης στην ποινική δίκη.

ΙΙΙ. Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη.

ΙV. Ισχύς της απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου.

V. Προδικαστικά ζητήματα διοικητικής φύσης στην ποινική δίκη.

Β. Το δεδικασμένο.

Ι. Γενικά.

ΙΙ. Προϋποθέσεις.

ΙΙΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις.

1. Μεταβολή της κατηγορίας.

2. Κατ’ ιδέαν συρροή.

3. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα.

4. Διαρκές έγκλημα.

5. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα.

6. Κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα τελούμενο έγκλημα.

IV. Τα βουλεύματα.

V. Αποφάσεις αλλοδαπών ποινικών δικαστηρίων.

VI. Εξαιρέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Α. Έννοια και σκοπός.

Β. Βασικές αρχές.

Ι. Η αρχή της αυτεπάγγελτης συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού ή αρχή της ανάκρισης.

ΙΙ. Η αρχή της έγγραφης διαδικασίας.

ΙΙΙ. Η αρχή της εξωτερικής μυστικότητας.

IV. Η αρχή της αναγκαιότητας.

V. Η αρχή της απαγόρευσης του υπερμέτρου.

VI. Η αρχή της αναλογικότητας με στενή έννοια.

VII. Η αρχή της προσφορότητας ή καταλληλότητας.

VIII. Η αρχή του προσήκοντος βαθμού υπονοίας.

ΙΧ. Η αρχή της απαγόρευσης της αυτοενοχοποίησης.

Γ. Η ανάκριση.

Ι. Η προανάκριση.

ΙΙ. Η κύρια ανάκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Α. Ο κατηγορούμενος.

Ι. Ο προσδιορισμός του κατηγορουμένου.

ΙΙ. Η διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου.

ΙΙΙ. Η θέση του κατηγορουμένου.

IV. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

1. Το δικαίωμα διορισμού συνηγόρου.

2. Το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο.

3. Το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη.

4. Το δικαίωμα ανακοίνωσης των εγγράφων της ανάκρισης.

5. Το δικαίωμα παροχής προθεσμίας προς απολογία.

6. Το δικαίωμα ενημέρωσης του κατηγορουμένου για τα δικαιώματά του.

7. Το δικαίωμα πληροφόρησης της κατηγορίας.

8. Το δικαίωμα απολογίας του κατηγορουμένου.

9. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου προς υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής αποδείξεων.

10. Το δικαίωμα σιωπής.

V. Ο συνήγορος υπεράσπισης.

Β. Ο πολιτικώς ενάγων.

Ι. Η θέση του πολιτικώς ενάγοντος.

1. Γενικά.

2. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην προδικασία.

3. Ειδικά ζητήματα.

ΙΙ. Τα δικαιώματά του.

Γ. Ο αστικώς υπεύθυνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Α. Βασικές έννοιες της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ι. Απόδειξη.

1. Έννοια.

2. Αντικείμενο της απόδειξης.

3. Διακρίσεις της απόδειξης.

ΙΙ. Τα συστήματα απόδειξης.

1. Εισαγωγή.

2. Το προϊσχύσαν σύστημα των «νομικών αποδείξεων».

3. Το σύστημα της ηθικής απόδειξης.

α. Ιστορική εξέλιξη.

β. Το νυν ισχύον σύστημα της ηθικής απόδειξης.

Β. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα.

Ι. Τα προσωπικά αποδεικτικά μέσα.

1. Οι μάρτυρες.

α. Η έννοια και αναγκαιότητα της μαρτυρίας.

β. Οι «εξ ακοής μάρτυρες» και τα «πρόσωπα εμπιστοσύνης».

γ. Οι μάρτυρες του στέμματος.

δ. Καθήκοντα των μαρτύρων.

αα) Το καθήκον εμφάνισης.

ββ) Το καθήκον όρκισης.

γγ) Το καθήκον κατάθεσης.

δδ) Το καθήκον αλήθειας.

ε. Ασυμβίσταση εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο.

στ. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου.

ζ. Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.

η. Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας.

2. Η ομολογία του κατηγορουμένου.

3. Η πραγματογνωμοσύνη.

α. Ο πραγματογνώμονας ως αποδεικτικό μέσο.

β. Περιπτώσεις ανικανότητας και ασυμβίβαστα.

γ. Η εξαίρεση των πραγματογνωμόνων.

δ. Η υποχρέωση αποδοχής διορισμού πραγματογνωμόνων.

ε. Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα.

στ. Ειδικές μορφές πραγματογνωμοσύνης.

αα) Η προκαταρκτική εξέταση.

ββ) Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

γγ) Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.

δδ) Η ανάλυση DNA (γενετικό δακτυλικό αποτύπωμα).

εε) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά.

στστ) Η εκτίμηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.

ζ. Οι τεχνικοί σύμβουλοι.

η. Οι διερμηνείς.

ΙΙ. Τα πραγματικά αποδεικτικά μέσα.

1. Οι ενδείξεις.

2. Η αυτοψία.

3. Τα έγγραφα.

α. Η δικονομική έννοια των εγγράφων.

β. Είδη εγγράφων.

αα) Δημόσια και ιδιωτικά.

ββ) Πρωτότυπα, αντίγραφα και φωτοτυπίες.

γγ) Σχέδια, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες.

δδ) Ξενόγλωσσα έγγραφα.

εε) Αντικείμενα αυτοψίας.

στστ) Έγγραφα αποτελούντα το υλικό αντικείμενο ή το σώμα του εγκλήματος ή τη βάση του εγκλήματος.

ζζ) Επιστολές, τηλεγραφήματα, τηλετυπήματα και τηλεομοιοτυπίες.

ηη) Οι Μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες και το «ηλεκτρονικό έγγραφο».

θθ) ΄Εγγραφα αυξημένης αποδεικτικής δύναμης.

Γ. Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις.

Ι. Το πρόβλημα.

ΙΙ. Οι υφιστάμενες διατάξεις.

ΙΙΙ. Συμπέρασμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α. Γενικά.

Β. Οι επί μέρους ανακριτικές πράξεις.

Ι. Οι έρευνες.

1. Κατ’ οίκον έρευνα.

2. Η σωματική έρευνα.

3. Ειδικές περιπτώσεις.

α. Έρευνα σε γραφείο δικηγόρου.

β. Προληπτικές σωματικές έρευνες.

ΙΙ. Η κατάσχεση.

1. Κατάσχεση στις τράπεζες και άλλα ιδρύματα.

2. Κατάσχεση εγγράφων (επαγγελματικό απόρρητο).

3. Κατάσχεση εντύπων.

4. Κατάσχεση επιστολών.

5. Φύλαξη και σφράγιση των κατασχεθέντων.

6. Αντίγραφα και φωτογραφίες των κατασχεθέντων- Άρση της κατάσχεσης.

ΙΙΙ. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκληματικών οργανώσεων (άρ­θρο 253Α ΚΠΔ).

1. Οι επί μέρους ειδικές ανακριτικές πράξεις.

2. Οι προϋποθέσεις διενεργείας των ειδικών ανακριτικών πράξεων.

ΙV. Οι ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς (άρθρο 253β ΚΠΔ).

V. Η σύλληψη του κατηγορουμένου.

1. Η σύλληψη στα αυτόφωρα εγκλήματα.

2. Η σύλληψη με δικαστικό ένταλμα.

α. Προϋποθέσεις.

β. Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

3. Η προσαγωγή του κατηγορουμένου.

VΙ. Η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και οι περιοριστικοί όροι.

1. Γενικά.

2. Προϋποθέσεις έκδοσης του εντάλματος προσωρινής κράτησης και προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου.

3. Διάρκεια της προσωρινής κράτησης.

4. Περιοριστικοί όροι.

5. Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων.

6. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

7. Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Α. Περάτωση της προανάκρισης.

Β. Περάτωση της κύριας ανάκρισης.

Ι. Τυπική περάτωση.

ΙΙ. Ουσιαστική περάτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Α. Γενικά.

Β. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Γ. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου Εφετών.

Δ. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες.

1. Η κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.

α. Κλητήριο θέσπισμα και κλήση προς εμφάνιση.

β. Η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση.

γ. Η γνωστοποίηση των μαρτύρων και η κλήτευση τους.

δ. Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.

Γ. Η προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος.

Δ. Απόσυρση της υπόθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΠ’ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Οι θεμελιώδεις αρχές της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας.

1. Η αρχή της δημοσιότητας.

2. Η αρχή της προφορικότητας.

3. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης.

4. Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας.

5. Η συμπεριφορά του δικαστή.

Γ. Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση.

Δ. Έναρξη της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας.

Ε. Ένδικα βοηθήματα επί ερήμην καταδίκης του κατηγορουμένου.

1. Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ).

2. Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430 ΚΠΔ).

ΣΤ. Η αποδεικτική διαδικασία.

1. Γενικές παρατηρήσεις.

2. Οι βασικές αρχές.

α. Η υποχρέωση διασαφήνισης της κατηγορούμενης πράξης.

β. Το δικαίωμα αποδείξεως.

γ. Η αρχή της αμεσότητας.

αα) Η «αρχή της άμεσης προσωπικής επαφής».

ββ) Η «αρχή του εγγύτερου αποδεικτικού μέσου».

δ. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις.

αα) Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων.

ββ) Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις.

ε. Η αρχή «in dubio pro reo».

3. Η εξέταση των αποδεικτικών μέσων.

α. Οι μάρτυρες.

β. Πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι και αυτοψία.

γ. Ανάγνωση εγγράφων.

δ. Η απολογία του κατηγορουμένου.

ε. Συμπληρωματικές έρευνες.

Ζ. Οι αγορεύσεις.

Η. Η ποινική απόφαση.

1. Το περιεχόμενό της.

2. Η δημοσίευση της απόφασης.

3. Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης και των πρακτικών.

Θ. Η ανακοπή λιπομαρτυρίας (άρθρο 232 ΚΠΔ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α. Η συνοπτική διαδικασία.

1. Η επ’ αυτοφώρω διαδικασία.

α. Στα πταίσματα (άρθρα 409 επ. ΚΠΔ).

β. Στα πλημμελήματα (άρθρα 417 επ. ΚΠΔ).

2. Η διαδικασία των βεβαιουμένων με έκθεση εγκλημάτων.

Β. Η διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων.

1. Στα πλημμελήματα (άρθρα 428 και 429 ΚΠΔ).

2. Στα κακουργήματα (άρθρο 432 ΚΠΔ).

Γ. Η Δικαστική συνδρομή.

1. Η έκδοση.

α. Πότε επιτρέπεται.

β. Πότε απαγορεύεται.

γ. Η αρχή της ειδικότητας.

δ. Αίτηση για έκδοση.

ε. Συζήτηση για την έκδοση.

2. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής.

α. Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις.

β. Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις.

γ. Μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση.

δ. Διαβίβαση των πειστηρίων.

3. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. Έννοια και διακρίσεις.

Β. Γενικές αρχές στα ένδικα μέσα.

1. Η αρχή της άπαξ άσκησης.

2. Το έννομο συμφέρον.

Γ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού.

1. Πρόσωπο δικαιούμενο σε άσκηση του ένδικου μέσου.

2. Το επιτρεπτό της άσκησης ορισμένου ενδίκου μέσου κατά συγκεκριμένου βουλεύματος ή απόφασης.

3. Η εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου.

4. Η άσκηση του ενδίκου μέσου κατά τους νόμιμους τύπους.

5. Να μην έχει γίνει παραίτηση από το ένδικο μέσο.

Δ. Το απαράδεκτο του ενδίκου μέσου.

Ε. Τα αποτελέσματα της άσκησης των ένδικων μέσων.

1. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα.

2. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα.

3. Το επεκτατικό αποτέλεσμα.

4. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΦΕΣΗ

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Η έφεση κατά βουλευμάτων.

1. Δικαιούμενα πρόσωπα και εκκαλούμενα βουλεύματα.

2. Διαδικασία στο συμβούλιο εφετών.

Γ. Η έφεση κατά αποφάσεων.

1. Δικαιούμενα πρόσωπα.

2. Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

α. Προπαρασκευαστική διαδικασία (άρθρο 500 ΚΠΔ).

β. Η κύρια συζήτηση (άρθρο 501 § 1 ΚΠΔ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Η αίτηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων.

1. Δικαιούμενα πρόσωπα.

2. Οι λόγοι αναίρεσης.

α. Η απόλυτη ακυρότητα.

β. Η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

γ. Η παραβίαση του δεδικασμένου (άρθρο 57 ΚΠΔ).

δ. Η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

ε. Η παρά τον νόμο απόρριψη της έφεσης κατά βουλεύματος ως απαράδεκτης (άρθρο 476 ΚΠΔ).

στ. Η υπέρβαση εξουσίας.

3. Συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.

Γ. Η αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεων.

1. Αποφάσεις υποκείμενες σε αναίρεση.

2. Δικαιούμενα πρόσωπα.

3. Η προθεσμία της αναίρεσης (άρθρο 507 ΚΠΔ).

4. Οι λόγοι αναίρεσης.

α. Η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (άρθρο 171 §§ 1 και 2 ΚΠΔ).

β. Η σχετική ακυρότητα στο ακροατήριο (άρθρο 170 § 1 ΚΠΔ) και η έλλειψη ακρόασης (άρθρο 170 § 2 ΚΠΔ).

γ. Η παράβαση των διατάξεων για την δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρα 339, 330 και 331 ΚΠΔ).

δ. Η έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

ε. Η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

στ. Η παραβίαση του δεδικασμένου (άρθρο 57 ΚΠΔ).

ζ. Η καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του δικαστηρίου.

η. Η υπέρβαση εξουσίας.

4. Διαδικασία και απόφαση.

5. Η αίτηση ανάκλησης.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας.

1. Περιπτώσεις επανάληψης σε όφελος του καταδικασθέντος (άρθρο 525 ΚΠΔ).

2. Περιπτώσεις επανάληψης σε βάρος του αθωωθέντος (άρθρο 526 ΚΠΔ).

3. Δικαιούμενα πρόσωπα και διαδικασία.

Γ. Η αποκατάσταση.

Δ. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α. Γενικές παρατηρήσεις.

Β. Οι εκτελεστές αποφάσεις και τα όργανα εκτέλεσης.

1. Η εκτέλεση.

2. Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων.

3. Εκτέλεση της ποινής.

4. Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής.

5. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση.

α. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασμένου.

β. Αμφιβολίες σχετικά με το είδος ή τη διάρκεια της ποινής.

6. Τέλος των ποινών.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού