Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2012

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η απόδειξη στην ποινική δίκη
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-812-7
Σελίδες
XV + 316
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2012


Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2012

Ανάλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν στην ποινική αποδεικτική διαδικασία.

Στην παρούσα έκδοση γίνεται συνδυασμός της θεωρίας με τη νομολογία, προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί τη σημασία των αποδείξεων στην ποινική δίκη, που αποτελούν, όπως σωστά έχει λεχθεί, την ψυχή της ποινικής διαδικασίας.
Η ανεύρεση της αλήθειας σχετικά με ορισμένο έγκλημα και τον δράστη του είναι, λοιπόν, το αντικείμενο της ποινικής απόδειξης.
Το ανά χείρας έργο συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των ζητημάτων, που ανακύπτουν στην αποδεικτική διαδικασία και συνδράμει στον επιστημονικό διάλογο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η απόδειξη στην ποινική δίκη
© 2012
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-812-7
Σελίδες
XV + 316
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

A. Η απόδειξη

I. Έννοια

II. Αντικείμενο της αποδείξεως

III. Διακρίσεις της αποδείξεως

B. Τα συστήματα αποδείξεως

I. Εισαγωγή

II. Το προϊσχύσαν σύστημα των «νομικών αποδείξεων»

III. Το σύστημα της ηθικής απόδειξης

1. Ιστορική εξέλιξη

2. Το νυν ισχύον σύστημα της ηθικής απόδειξης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Τα άρθρα 177 και 178 ΚΠΔ

Γ. Οι βασικές αρχές

Ι. Η υποχρέωση διασαφήνισης της κατηγορούμενης πράξης

ΙΙ. Το δικαίωμα αποδείξεως

ΙΙΙ. Η αρχή της προφορικότητας

IV. Η αρχή της αμεσότητας

1. Γενικά

2. Η «αρχή της άμεσης προσωπικής επαφής»

3. Η «αρχή του εγγύτερου αποδεικτικού μέσου»

4. Συμπέρασμα

V. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων

VI. Η αρχή «in dubio pro reo»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Α. Τα προσωπικά αποδεικτικά μέσα

Ι. Οι μάρτυρες

1. Έννοια και αναγκαιότητα της μαρτυρίας

2. Οι «εξ ακοής μάρτυρες» και τα «πρόσωπα εμπιστοσύ-νης»

3. Οι μάρτυρες του στέμματος

4. Καθήκοντα των μαρτύρων

α) Καθήκον εμφάνισης

β) Το καθήκον όρκισης

γ) Το καθήκον κατάθεσης

δ) Το καθήκον αληθείας

5. Ασυμβίβαστη εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο

6. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου

ΙΙ. Η ομολογία του κατηγορουμένου

ΙΙΙ. Η πραγματογνωμοσύνη

1. Ο πραγματογνώμονας ως αποδεικτικό μέσο

2. Περιπτώσεις ανικανότητας και ασυμβίβαστα

3. Η εξαίρεση των πραγματογνωμόνων

4. Υποχρέωση αποδοχής διορισμού πραγματογνωμόνων

5. Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα

6. Ειδικές μορφές πραγματογνωμοσύνης

α) Η προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη

β) Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

γ) Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη

δ) Η ανάλυση DNA (γενετικό δακτυλικό αποτύπωμα)

ε) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστω-ση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά

στ) Η εκτίμηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης

7. Οι τεχνικοί σύμβουλοι

B. Τα πραγματικά αποδεικτικά μέσα

Ι. Οι ενδείξεις

ΙΙ. Η αυτοψία

ΙΙΙ. Τα έγγραφα

1. Η δικονομική έννοια των εγγράφων

2. Είδη εγγράφων

α) Δημόσια και ιδιωτικά

β) Πρωτότυπα, αντίγραφα και φωτοτυπίες

γ) Σχέδια, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες

δ) Ξενόγλωσσα έγγραφα

ε) Αντικείμενα αυτοψίας

στ) Έγγραφα αποτελούντα το υλικό αντικείμενο ή το σώμα ή τη βάση του εγκλήματος.

ζ) Επιστολές, τηλεγραφήματα, τηλετυπήματα και τηλε-ομοιοτυπίες

η) Οι Μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες και το «ηλεκτρονικό έγγραφο»

θ) Έγγραφα αυξημένης αποδεικτικής δύναμης

αα) Οι εκθέσεις

ββ) Τα πρακτικά

γγ) Τα αποδεικτικά επιδόσεως

3. Η υποχρέωση ανάγνωσης των εγγράφων (άρθρο 364 ΚΠΔ)

α) Οι ανακριτικές εκθέσεις

β) Τα υπόλοιπα έγγραφα

γ) Επίδειξη εγγράφων

δ) Χρόνος υποβολής και ανάγνωσης των εγγράφων

ε) Τα πρακτικά της δίκης

στ) Άλλα έγγραφα

ζ) Mαγνητοταινίες, βιντεοταινίες και «ηλεκτρονικό έγ-γραφο»

αα) Γενικά

ββ) Η νέα ρύθμιση του άρθρου 177 § 2 ΚΠΔ και η κατάργηση της παρ. 4 του άρθρ. 370 Α § 4 ΠΚ

γγ) Άρση της αποδεικτικής απαγόρευσης υπέρ του κατηγορουμένου

δδ) Συνέπειες της παραβίασης του άρθρου 177 § 2 ΚΠΔ

4. Δικονομικές συνέπειες από τη μη ανάγνωση των εγγρά-φων

α) Απόλυτη ακυρότητα

β) Σχετική ακυρότητα

γ) Έλλειψη αιτιολογίας

5. Aνάγνωση μαρτυρικών καταθέσεων

α) Ανάγνωση καταθέσεων μη εμφανισθέντων μαρτύρων

β) Ανάγνωση καταθέσεων εξεταζομένων μαρτύρων

γ) Συμπέρασμα

6. Aνάγνωση απολογιών

α) Η απολογία και η εξέταση του κατηγορουμένου στην επ’ ακροατηρίου διαδικασία

β) Ανάγνωση περικοπών της απολογίας

γ) Συμπέρασμα

7. Πλαστότητα εγγράφου

α) Προσβολή εγγράφου ως πλαστού

β) Αναβολή της δίκης

γ) Συμπέρασμα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Α. Το πρόβλημα

Β. Οι υφιστάμενες διατάξεις

Γ. Συμπέρασμα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Ξενόγλωσση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού