Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2014

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-149-4
Σελίδες
XIV + 371
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2014


Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2014

Το έρ­γο αυ­τό έ­χει σκο­πό την συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση βα­σι­κών ζη­τη­μά­των της ύ­λης του δι­οι­κη­τι­κού δικο­νο­μικού δι­καί­ου με α­να­φο­ρά κυ­ρί­ως στη νο­μο­λο­γί­α του ΣτΕ και των τα­κτι­κών διοι­κη­τι­κών δι­κα­στη­ρί­ων. Πα­ράλ­λη­λα α­πευ­θύ­νε­ται και στους νο­μι­κούς της πρά­ξης με σκο­πό την ε­νη­μέ­ρω­σή τους στις σύγ­χρο­νες ε­ξε­λί­ξεις του δι­οι­κη­τι­κού δι­κο­νο­μι­κού δι­καί­ου, έ­τσι ό­πως έ­χει δι­α­μορ­φω­θεί α­πό τη σχε­τι­κή νο­μο­λο­γί­α.

Ει­δι­κό­τε­ρα το έρ­γο αυ­τό κα­λεί­ται να αν­τι­με­τω­πί­σει τις ρα­γδαί­ες με­τα­βο­λές και προ­ο­πτι­κές, που έ­χουν ε­πέλ­θει σε ε­θνι­κό και κοι­νο­τι­κό ε­πί­πε­δο και να τις α­νι­χνεύ­σει και προ­σεγ­γί­σει θε­ω­ρη­τι­κά, λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη και την α­πο­φα­σι­στι­κή συμ­βο­λή της νο­μο­λο­γί­ας στην ε­πε­ξερ­γα­σί­α και αν­τι­με­τώ­πι­ση των σχε­τι­κών ζη­τη­μά­των.

Η επιτομή αυτή προσανατολίζεται περισσότερο στη νομολογιακή προσέγ­γιση της ύλης του διοικητικού δικαίου με σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για τις νομολογιακές εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, χωρίς βέβαια να ελλείπουν και οι κριτικές προ­σεγγίσεις συγκεκριμένων ζητημάτων.

Η έκδοση αυτή περιορίζεται στη βασική βιβλιο­γραφία και σε μια μεταγενέστερη έκδοση κάθε κεφά­λαιο θα συνοδεύεται και από τη σχετική βιβλιογραφία προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω έρευνα των συγκεκριμένων θεμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-149-4
Σελίδες
XIV + 371
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Γενική Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ι. Ο έλεγχος της διοίκησης

1. Σκοπός και είδη του ελέγχου της διοίκησης

α. Ο διοικητικός αυτοέλεγχος

β. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος

γ. Ο Συνήγορος του Πολίτη

δ. Ο δικαστικός έλεγχος

2. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

α. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 20 παρ.

β. Το περιεχόμενο της δικαστικής προστασίας

γ. Η παροχή έγκαιρης, πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

δ. Η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας

ε. Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων-αναγκαστική εκτέλεση

ΙΙ. Η επίδραση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ι. Η διοικητική δικαιοσύνη

1. Το ισχύον σύστημα της διοικητικής δικαιοσύνης

α. Η έννοια της διοικητικής δικαιοσύνης

β. Ο ν. 1406/1983

γ. Τα δικαστήρια

δ. Τα πειθαρχικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων

2. Οι διακρίσεις των δικαστηρίων

3. Τα χαρακτηριστικά των διοικητικών δικαστηρίων

α Η λειτουργική ανεξαρτησία

β. Η προσωπική ανεξαρτησία

4. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

5. Ο έλεγχος της συμβατότητας εθνικής ρύθμισης με το κοινοτικό δίκαιο

6. Ο έλεγχος της τυπικής αντισυνταγματικότητας του νόμου

7. Οι εξαιρέσεις

8. Ειδικές περιπτώσεις-η αναδρομικότητα του νόμου

9. Ο χαρακτηρισμός ενός κρατικού οργάνου ως δικαστηρίου

ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών διαφορών

α. Η διοικητική διαφορά

β. Η διάκριση των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και διαφορές

ουσίας ή ουσιαστικές

ΙΙΙ. Οι θεμελιώδεις κανόνες της διοικητικής δικονομίας

1. Η αρχή τη αυτεπάγγελτης έναρξης της δίκης ή αρχή του μη δικάζειν

αυτεπαγγέλτως

2. Η αρχή της πρωτοβουλίας του δικαστή για την πρόοδο της δίκης

3. Η αρχή της συγκέντρωσης

4. Η κατ’ αρχή εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος

5. Η αρχή της προφορικότητας

6. Η αρχή της τήρησης της προδικασίας

7. Η αρχή της δημοσιότητας της συζητήσεως

8. Η αρχή της ισότητας των όπλων στους διαδίκους

9. Καθήκον αληθείας και καλής πίστεως των διαδίκων

10. Η αρχή της καλόπιστης και ειλικρινούς διεξαγωγής της δίκης

11. Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων

12. Η αρχή της ειδικής αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων

13. Η αρχή της έκδοσης και δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων σε

δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου

14. Η αρχή της οικονομίας της δίκης

ΙV. Το Συμβούλιο της Επικρατείας

1. Η οργάνωση του ΣτΕ

2. Οι αρμοδιότητες του ΣτΕ

V. Τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του ΣτΕ

1. Η αίτηση ακυρώσεως

2. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως

α. Η ικανότητα διαδίκου και η ικανότητα για δικαστική παράσταση

β. Το έννομο συμφέρον

γ. Η τήρηση ορισμένης προθεσμίας

δ. Η άσκηση της τυχόν προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής

ε. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης

στ. Η εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης-η προσβολή της παράλειψης

οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας

ζ. Η έλλειψη παράλληλης προσφυγής

3. Οι λόγοι ακυρώσεως

α. Αναρμοδιότητα

β. Παράβαση ουσιώδους τύπου

γ. Παραβίαση ουσιαστικής διάταξης του νόμου

i. Περιπτώσεις ελαττώματος στη μείζονα πρόταση

α. Παράβαση δεδικασμένου

β. Εσφαλμένη ερμηνεία της εφαρμοστέας διάταξης

ii. Περιπτώσεις ελαττώματος στην ελάσσονα πρόταση

α. Πλάνη περί τα πράγματα

β. Εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός

γ. Έλλειψη ή μη νόμιμη αιτιολογία

iii. Περιπτώσεις ελαττώματος στο συμπέρασμα

α. Υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας

β. Ευθεία παράβαση κανόνα δικαίου

δ. Κατάχρηση εξουσίας

4. Οι συνέπειες της απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως

5. Η αναβλητική απόφαση του δικαστηρίου και η χορήγηση προθεσμίας για

την άρση της πλημμέλειας με την έκδοση της πράξης

6. Η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου ως υποχρέωση συμμόρ-

φω­σης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η τριτανακοπή

1. Η έννοια της τριτανακοπής

2. Οι προϋποθέσεις άσκησης της τριτανακοπής

α. Ο τριτανακόπτων να είναι τρίτος

β. Έννομο συμφέρον

γ. Προθεσμία 60 ημερών

δ. Αίτημα-διαδικασία-απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η αίτηση αναίρεσης

1. Έννοια της αιτήσεως αναιρέσεως

2. Oι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως

α. Έννομο συμφέρον

β. Προθεσμία

γ. Ο χαρακτήρας της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης

3. Οι λόγοι αναίρεσης

α. Το σύνταγμα

β. Ο χαρακτήρας του αναιρετικού ελέγχου

γ. Υπέρβαση καθηκόντων ή καθ’ ύλην αναρμοδιότητα-

δ. Μη νόμιμη συγκρότηση ή κακή σύνθεση του δικαστηρίου

ε. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

στ. Η εσφαλμένη ερμηνεία η πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει την

επί­δικη έννομη σχέση

ζ. Η παράβαση του δεδικασμένου

4. Η άσκηση της αίτησης αναίρεσης

5. Η απόφαση επί της αιτήσεως αναιρέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η υπαλληλική προσφυγή

1. Έννοια της υπαλληλικής προσφυγής

2. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της υπαλληλικής προσφυγής

α. Το είδος της προσβαλλόμενης πράξης

β. Το έννομο συμφέρον

γ. Η προθεσμία

3. Η αναστολή της απόφασης

4. Η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

5. Η διαφορά της υπαλληλικής προσφυγής με τα άλλα ένδικα βοηθήματα ενώ­-

πιον του ΣτΕ

6. Η απόφαση επί της υπαλληλικής προσφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

1. Η θέσπιση της «δίκης –πιλότος» κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.

3900/2010

2. Το ένδικο βοήθημα για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης

διάρκειας της διοικητικής δίκης κατά τις διατάξεις των άρθρων 53 έως

του ν. 4055/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

1. Η άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων

2. Η προσωρινή δικαστική προστασία στην ακυρωτική δίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Ι. Η παροχή έννομης προστασίας κατά τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμ­βάσεων

1. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων

2. Η δικαστική προστασία κατά των αποφάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ή άλλου αρμόδιου οργάνου

3. Η δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που εξαιρούνται της

αρ­μοδιότητας της Αρχής ή άλλου οργάνου προσφυγής

4. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

α. Η διάταξη του άρθρου 187 του ν. 4281/2014

β. Η ακύρωση της πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής

γ. Η κήρυξη της ακυρότητας της σύμβασης

ΙΙ. Η αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης του κοινοτικού ή

εσωτερι­κού δικαίου

ΙΙΙ. Η προδικαστική προσφυγή κατά το ν. 3886/2010

1. Η προδικαστική προσφυγή

2. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ

1. Ο ορισμός εισηγητή

2. Η κοινοποίηση δικογράφων

3. Αποστολή φακέλου και εγγράφων

4. Η υποβολή στοιχείων και υπομνημάτων

5. Η αίτηση επιτάχυνσης

6. Η διήθηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Αποδοχή ή απόρριψη ενδί­-

κων βοηθημάτων σε συμβούλιο (άρθρα 30 Α και 30Β του π.δ. 18/89)

7. Πρόσθετοι λόγοι

8. Η παρέμβαση

9. Παραίτηση από το δικόγραφο

10. Βίαιη διακοπή της δίκης

11. Η κύρια διαδικασία

α. Η πληρεξουσιότητα

β. Η ερημοδικία

γ. Η συζήτηση στο ακροατήριο

δ. Η διάσκεψη του δικαστηρίου και η έκδοση της απόφασης

ε. Κατάργηση της δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ι. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

1. Η οργάνωση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

2. Αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

II. Ένδικα βοηθήματα εισαγωγικά της δίκης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

1. Το ένδικο βοήθημα της προσφυγής

2. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής

3. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

4. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

γ. Προθεσμία

δ. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης

ε. Τα είδη των προσφυγών

στ. Προηγούμενη άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής

5. Ειδική διοικητική διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών

6. Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

7. Περιεχόμενο και κατάθεση της προσφυγής

8. Το απαράδεκτο άσκησης δεύτερης προσφυγής

9. Η εξουσία του δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Ι. Η ανακοπή εκτέλεσης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Σχέση ανακοπής του ΚΕΔΕ και της ανακοπής του ΚΔΔ

3. Το ζήτημα της έκδοση διαταγής πληρωμής

4. Η ανακοπή του ΚΕΔΕ

ΙΙ. Οι προσβαλλόμενες με την ανακοπή του άρθρου 217 ΚΔΔ πράξεις

1. Η ατομική ειδοποίηση

2. Η ανακοπή του άρθρου 217 και η ταμειακή βεβαίωση

3. Η ανακοπή του άρθρου 217 κατά της κατασχετήριας έκθεσης και του προ­-

γράμματος πλειστηριασμού

4. Η ανακοπή κατά της έκθεσης πλειστηριασμού

5. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

6. Η ανακοπή του άρθρου 217 παρ. 2 του ΚΔΔ

7. Η ανακοπή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

8. Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το εθνικό δίκαιο

9. Λόγοι ανακοπής

10. Αρμόδιο δικαστήριο

11. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

12. Η προθεσμία της άσκησης της ανακοπής

13. Η άσκηση της ανακοπής-περιεχόμενο του δικογράφου

14. Η εκδίκαση της ανακοπής

15. Η παρέμβαση

16. Η εξουσία του δικαστηρίου

17. Η απόφαση

18. Η προσωρινή δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

1. Ομοδικία-συνάφεια-αντικειμενική σώρευση-συνεκδίκαση

2. Η μεσεγγύηση στην αναγκαστική εκτέλεση


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Ι. Η αγωγή

1. Η αυτοτέλεια της αγωγής

2. Η σώρευση του δικογράφου της προσφυγής και της αγωγής

3. Η ενεργητική νομιμοποίηση

4. Η παθητική νομιμοποίηση

5. Το αρμόδιο δικαστήριο

6. Η άσκηση δεύτερης αγωγής

7. Το περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής

8. Η εκκρεμοδικία

9. Η παρεμπίπτουσα αγωγή

10. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της αγωγής-η προσωρινή ρύθμιση

κατάστασης

11. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης

12. Η απόφαση

13. Η τοκογονία

14. Το δεδικασμένο

ΙΙ. Η αναγνωριστική αγωγή

ΙΙI. Η αγωγή κατά το άρθρο 77 παρ. 3 του ν. 3669/2008

ΙV. Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ι. Η άσκηση των ενδίκων μέσων

ΙΙ. Η έφεση

1. Έννοια

2. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού

α. Το έννομο συμφέρον

β. Η προθεσμία

γ. Η φύση της προσβαλλόμενης απόφασης

δ. Καταβολή παραβόλου

ε. Λόγοι έφεσης

3. Η άσκηση της έφεσης

4. Αποτελέσματα της έφεσης

α. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

β. Επικοινωτικό

γ. Ανασταλτικό

5. Η απόφαση

6. Η αναστολή των δικαστικών αποφάσεων

ΙΙΙ. Ένδικα μέσα κατ’ αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων

1. Ανακοπή ερημοδικίας

2. Η αίτηση αναθεώρησης

3. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας

4. Η τριτανακοπή

5. Η αίτηση ερμηνείας και διόρθωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

1. Η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

2. Η έφεση ενώπιον του ΣτΕ

3. Η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των τακτικών διοικητικών

δικαστη­ρίων

4. Η διαδικασία ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Ι. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Οργάνωση και σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2. Νομική φύση και αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου

3. Ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΙΙ. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ)

1. Οργάνωση και σύνθεση

2. Αρμοδιότητες

3. Η διαδικασία ενώπιον του ΑΕΔ

4. Η άρση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων

5. Η άρση αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την

έννοια των διατάξεων τυπικού νόμου

6. Η άρση αμφισβήτησης για τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες διεθνούς

δικαίου

7. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας

Αλφαβητικό Ευρετήριο


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού