ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στ. Ποταμίτη/.............. Η κεφαλαιοποίηση χρέους ως μέτρο για την εξυγίανση επι-

Α. Ρόκα,........................ χειρήσεων και οι μέθοδοι παράκαμψης της βούλησης των μετόχων........................ σ. 377

Λ. Γρηγοριάδη,............ Σχετικά με τη συμβατότητα διατάξεων εθνικού εταιρικού δικαίου περί ομιλοποιημένων επιχειρήσεων με το ενωσιακό δίκαιο – Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση Impacto Azul ΔΕΕ C-186/12, της 20.06.2013            ..................................................................................................................... σ. 389

 

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Σπ. Μούζουλα,.............. Ισλαμικά επενδυτικά κεφάλαια................................................................................. σ. 409

Π. Μπαντιμαρούδη/..... Η κατ’ εξαίρεση ευθύνη της μητρικής εταιρίας για χρέη των

Π. Σταύρου/.................. θυγατρικών της – Υπό το πρίσμα του ελληνικού και του γερμα-

Χρ. Φοροπούλου,.......... νικού δικαίου............................................................................................................ σ. 425

Γ. Μπουχάγιαρ,............ Το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας: Επεκτατικό, απαγορευτικό και «ιδιοκτησιακό»              σ. 449

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση ΔΕΕ της 20.06.2013......................................................................................................................... σ. 463

Αρείου Πάγου

ΑΠ 57/2017...................................................................................................................................................... σ. 471

ΑΠ 59/2017...................................................................................................................................................... σ. 481

ΑΠ 73/2017...................................................................................................................................................... σ. 484

ΑΠ 98/2017...................................................................................................................................................... σ. 491

ΑΠ 123/2017.................................................................................................................................................... σ. 492

ΑΠ 593/2017.................................................................................................................................................... σ. 496

Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΕφΘεσ 110/2017............................................................................................................................................... σ. 505

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 395/2017................................................................................................................................................. σ. 514

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 34/2016 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη).................................................................................... σ. 521

ΜΕΘ 10/2017................................................................................................................................................... σ. 527

ΜΕΘ 74/2017................................................................................................................................................... σ. 535

ΜΕΘ 104/2017................................................................................................................................................. σ. 536

ΜΕΘ 484/2017................................................................................................................................................. σ. 542

ΜΕΘ 1086/2017............................................................................................................................................... σ. 547

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

ΜΠΛαμίας 240/2016 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμου)............................................................................. σ. 553

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

ΜΠΗρακλ 629/2017 (Παρατηρήσεις Ε. Ρίζου, σ. 573).................................................................................. σ. 566

Ειρηνοδικείου Σπάρτης

ΕιρΣπάρτ 56/2017............................................................................................................................................. σ. 582

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμου,................... Gerard McCormack/Andrew Keay/Sarah Brown, European Insolvency Law – Reform and Harmonization, Edward Elgar Publishing (2017), σελίδες xvi + 487............................................................. σ. 587


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΜΕΘ 34/2016 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη).................................................... σ.  521

ΜΕΘ 104/2017..............................................................................................................  σ.  536

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ)

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΠ 59/2017...................................................................................................................  σ.  481

ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ

ΜΕΘ 1086/2017............................................................................................................  σ.  547

ΔΑΝΕΙΟ

ΑΠ 123/2017.................................................................................................................  σ.  492

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΠΗρακλ 629/2017 (Παρατηρήσεις Ε. Ρίζου, σ. 573)...............................................  σ.  566

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΜΕΘ 10/2017................................................................................................................  σ.  527

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΘ 74/2017................................................................................................................  σ.  535

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠ 123/2017.................................................................................................................  σ.  492

ΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΠ 593/2017.................................................................................................................  σ.  496

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

ΑΠ 98/2017...................................................................................................................  σ.  491

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠ 57/2017...................................................................................................................  σ.  471

 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΑΠ 73/2017...................................................................................................................  σ.  484

ΑΠ 98/2017...................................................................................................................  σ.  491

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ

ΜΠΛαμίας 240/2016 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμου)..........................................  σ.  553

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤρΕΘ 395/2017.............................................................................................................  σ.  514

ΕιρΣπάρτ 56/2017.........................................................................................................  σ.  582

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόφαση ΔΕΕ της 20.06.2013.....................................................................................  σ.  463

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠ 73/2017...................................................................................................................  σ.  484

 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Βιομηχανική – Πνευματική)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕφΘεσ 110/2017...........................................................................................................  σ.  505

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΜΕΘ 484/2017..............................................................................................................  σ.  542

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

ΑΠ 123/2017.................................................................................................................  σ.  492

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

ΜΕΘ 74/2017................................................................................................................  σ.  535

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΜΕΘ 1086/2017............................................................................................................  σ.  547

 

 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αδικοπραξία:

Αδικοπραξία: Αναγκαία στοιχεία για την πληρότητα του δικογράφου αγωγής με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης για θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και ηθική βλάβη. ΑΠ 59/2017, σελ. 481.

Αναίρεση:

Αναίρεση κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ. ΑΠ 73/2017, σελ. 484.

Έκταση του αναιρετικού ελέγχου. ΑΠ 98/2017, σελ. 491.

Ανατοκισμός:

Ανατοκισμός επί συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού. ΜΕΘ 1086/2017, σελ. 547.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997)· ενημέρωση του υποκειμένου και συγκατάθεσή του στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν· δήλωση περί μη επεξεργασίας δεδομένων για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. – Τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς (ν. 3471/2006)· επικοινωνία με και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για τους σκοπούς αυτούς επιτρέπονται, εκτός αν ο καλούμενος δήλωσε ότι δεν τις επιθυμεί (σύστημα «opt-out»), είτε ειδικά ως έκφραση αντίρρησης απευθείας στον διαφημιζόμενο-υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 13 ν. 2472/1997) είτε γενικά μέσω εγγραφής του στον ειδικό κατάλογο («μητρώο opt-out») συνδρομητών του παρόχου του των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 11 ν. 3471/2006)· κλήσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση επιτρέπονται μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του καλουμένου· διάκριση μεταξύ υπεύθυνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία προκειμένου για κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση· αξίωση επιδίκασης ποσού 10.000 ευρώ, κατ’ ελάχιστο, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ανεξάρτητα από τυχόν περιουσιακή βλάβη, επί παραβάσεως του ν. 3471/2006 (άρθρο 14 οικείου νόμου). ΜΠΗρακλ 629/2017 (Παρατηρήσεις Ε. Ρίζου, σ. 573), σελ. 566.

Εγγυητική επιστολή:

Εγγυητική επιστολή – Εγγυητική επιστολή με ρήτρα πληρωμής σε πρώτη ζήτηση: πότε η τράπεζα δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή στον δανειστή. ΜΕΘ 10/2017, σελ. 527.

Εκτελεστότητα:

Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 10ης.06.1958: Διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας – Λόγοι απόρριψης. ΜΠΛαμίας 240/2016 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμου), σελ. 553.

Εξυγίανση:

Η κεφαλαιοποίηση χρέους ως μέτρο για την εξυγίανση επιχειρήσεων και οι μέθοδοι παράκαμψης της βούλησης των μετόχων. Μελέτη Στ. Ποταμίτη/Α. Ρόκα, σελ. 377.

Επενδυτικά κεφάλαια:

Ισλαμικά επενδυτικά κεφάλαια. Μελέτημα Σπ. Μούζουλα, σελ. 409.

Επιταγή:

Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής ως αδικοπραξία κατά το άρθρο 79 ν. 5960/1933 και το άρθρο 914 ΑΚ. Έκδοση λευκής επιταγής με μόνη την υπογραφή του εκδότη και μεταχείριση αυτής κατά τους όρους του άρθρου 13 ν. 5960/1933. Δωσιδικία κατά το άρθρο 33 εδ. α ΚΠολΔ στον τόπο καταρτίσεως της δικαιοπραξίας. Επί πιστωτικών τίτλων –όπως και επί επιταγής– τόπος καταρτίσεως της δικαιοπραξίας είναι εκείνος στον οποίο πράγματι τέθηκε επί του τίτλου η υπογραφή του εναγομένου. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από εταιρία διά του νομίμου εκπροσώπου της: Αστική και ποινική ευθύνη. ΜΕΘ 104/2017, σελ. 536.

Επιτόκια:

Εισφορά ν. 128/1975 (άρθρο 1 παρ. 3) στα πιστωτικά ιδρύματα: Νομιμότητα της συμβατικής μετακύλισής της στον πιστούχο – ενόψει της ρυθμιστικής ισχύος της ως άνω διάταξης και του ελεύθερου καθορισμού των τραπεζικών επιτοκίων. Δυνατότητα ελέγχου της μετακύλισης μόνο από άποψη διαφάνειας, ιδίως όταν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη επαρκή ενημέρωση ή κατά τρόπο καλυμμένο. Τραπεζικά επιτόκια: Ελεύθερος καθορισμός του ύψους τους – συσχετισμός αυτού προς το εκάστοτε οριζόμενο για τα εξωτραπεζικά επιτόκια ανώτατο όριο. ΜΕΘ 1086/2017, σελ. 547.

Εταιρία ανώνυμη:

Ανώνυμη εταιρία: Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης – Αίτηση μετόχων για αναβολή της λήψης απόφασης από τη γενική συνέλευση. ΤρΕΘ 395/2017, σελ. 514.

Αίτηση εκτάκτου ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από τη μεγάλη μειοψηφία. Ο προσδιορισμός του ποσοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι αιτούντες συνιστά απαραίτητο στοιχείο του δικογράφου. ΕιρΣπάρτ 56/2017, σελ. 582.

Εταιρία ομόρρυθμη:

Εκπροσώπηση ΟΕ. ΑΠ 73/2017, σελ. 484.

Ιδιοκτησία πνευματική:

Το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας: Επεκτατικό, απαγορευτικό και «ιδιοκτησιακό». Μελέτημα Γ. Μπουχάγιαρ, σελ. 449.

Πνευματική ιδιοκτησία: Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος· θεμελίωση αξιώσεων για αναγνώριση του δικαιώματος, άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον, αποζημίωση (εφόσον συντρέχει υπαιτιότητα) και, επικουρικά, καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου· πρόβλεψη ελάχιστου ορίου αποζημίωσης ίσου με το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. – Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ως αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας· έννοια του προγράμματος και έκταση της προστασίας του· οι ιδέες και αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· πρωτοτυπία προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. – Δημιουργός του έργου και ειδικότερα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. – Άδεια εκμετάλλευσης του έργου· συνέπειες από τη μη τήρηση του έγγραφου τύπου. ΜΕΘ 484/2017, σελ. 542.

Καταβολή:

Καταβολή: Έννοια προσήκουσας καταβολής. ΜΕΘ 74/2017, σελ. 535.

Κατάχρηση δικαιώματος:

Κατάχρηση δικαιώματος. ΑΠ 123/2017, σελ. 492.

Μίσθωση:

Εμπορική μίσθωση: Καταγγελία εκ μέρους του μισθωτή. ΑΠ 593/2017, σελ. 496.

Όμιλος επιχειρήσεων:

Σχετικά με τη συμβατότητα διατάξεων εθνικού εταιρικού δικαίου περί ομιλοποιημένων επιχειρήσεων με το ενωσιακό δίκαιο – Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση Impacto Azul ΔΕΕ C-186/12, της 20.06.2013. Μελέτη Λ. Γρηγοριάδη, σελ. 389.

Η κατ’ εξαίρεση ευθύνη της μητρικής εταιρίας για χρέη των θυγατρικών της – Υπό το

πρίσμα του ελληνικού και του γερμανικού δικαίου. Μελέτημα Π. Μπαντιμαρούδη/Π. Σταύρου/Χρ. Φοροπούλου, σελ. 425.

Ελευθερία εγκαταστάσεως – Περιορισμοί – Εις ολόκληρον ευθύνη των μητρικών εταιριών έναντι των οφειλετών των θυγατρικών τους – Αποκλεισμός των μητρικών εταιριών με έδρα σε άλλο κράτος μέλος – Περιορισμός – Δεν υφίσταται. Απόφαση ΔΕΕ της 20.06.2013, σελ. 463.

Ποινική ρήτρα:

Ποινική ρήτρα: Μείωση στο προσήκον μέτρο. ΑΠ 98/2017, σελ. 491.

Προσωπικότητα:

Προσβολή της προσωπικότητας: έννοια τιμής και υπόληψης· εξύβριση, δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμηση. ΑΠ 57/2017, σελ. 316.

Σήμα:

Σήμα: Κοινοτικό σήμα· αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου του. – Λειτουργία του σήματος· κριτήρια προσδιορισμού του κινδύνου σύγχυσης. – Σήμα φήμης· έννοια· προσβολή σήματος φήμης (προσβολή του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης του σήματος και άντληση αθέμιτου οφέλους). ΕφΘεσ 110/2017, σελ. 505.

Σύμβαση δανείου:

Σύμβαση δανείου. ΑΠ 123/2017, σελ. 492.

Σύμβαση δικαιόχρησης:

Σύμβαση δικαιόχρησης. ΑΠ 123/2017, σελ. 492.

Σύμβαση πρακτορείας:

Πρακτορεία: Έννοια. ΜΕΘ 74/2017, σελ. 535.