ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε. Τζίβα,........................ Η κρίση του Αρείου Πάγου αναφορικά με τη ρήτρα claims made (= αξιώσεις που θα προβληθούν) σε ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης – Με αφορμή τις αποφάσεις της ΟλΑΠ 18 και 19/2015                        σ.   1

Θ. Παπαδόπουλου, ...... Απολογισμός της εφαρμογής του Κανονισμού 2157/2001 για την Ευρωπαϊκή Εταιρία (Societas Europaea-SE)       ..................................................................................  σ.  17

Γ. Μπουχάγιαρ,............ Το ακριβό τίμημα της «δωρεάν» πρόσβασης στην πληροφορία (Μια επισκόπηση στη δράση της φιλόδοξης Google με αφορμή
και την εμφάνιση των e-books).................................................  σ.  67

Αγ. Λαμπριανίδου,....... Αποζημίωση πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου: Η εκ μέρους του εντολέα διατήρηση ουσιαστικών ωφελειών μετά τη λύση της σύμβασης ως προϋπόθεση για τη γέννηση της σχετικής αξίωσης                     σ.  91

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση ΔΕΕ της 08.02.2017.........................................................................................  σ. 103

Απόφαση ΔΕΕ της 02.03.2017.........................................................................................  σ. 116

Απόφαση ΔΕΕ της 09.03.2017 (Παρατηρήσεις Ι. Ιγγλεζάκη).......................................  σ. 125

Αρείου Πάγου

ΟλΑΠ 18/2015.................................................................................................................  σ. 143

ΑΠ 298/2016 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα).......................................................................  σ. 153

ΑΠ 621/2016 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη).................................................................  σ. 165

ΑΠ 623/2016....................................................................................................................  σ. 175

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤριμΕΘ 1261/2016............................................................................................................  σ. 182

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΜΠΘ 2508/2016 (Παρατηρήσεις Α. Στεργιούλα)..........................................................  σ. 188