ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Κ. Παμπούκη, Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία – Κάμψη της νομικής

προσωπικότητας επί συνδρομής των όρων του άρθρου 23α

κωδ.ν. 2190/1920................................................................. σ. 199

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Β. Παπαδούλη, Ζητήματα κύρους της σύμβασης εγγύησης, ιδίως στο πλαίσιο

των τραπεζικών συναλλαγών – Συγχρόνως παρατηρήσεις

στην υπ’ αριθμ. 11.077/2016 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.............................................. σ. 209

Ε. Τσουγκουζίδου, Ευέλικτα εταιρικά μορφώματα ως μοχλός ενίσχυσης της

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας..................... σ. 229

Γ. Μπουχάγιαρ, Τέχνη: προϊόν της διάνοιας ή των επιταγών των μέσων ενημέ-

ρωσης και επικοινωνίας; – Η (απόλυτη) εμπορευματοποίηση

της τέχνης και ο βομβαρδισμός των διαφημίσεων............... σ. 247

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση ΔΕΕ της 04.05.2017............................................................................... σ. 263

Απόφαση ΔΕΕ της 17.05.2017............................................................................... σ. 273

Αρείου Πάγου

ΑΠ 451/2016 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα)............................................................... σ. 289

ΑΠ 479/2016........................................................................................................ σ. 297

ΑΠ 664/2016........................................................................................................ σ. 298

ΑΠ 743/2016........................................................................................................ σ. 307

ΑΠ 132/2017........................................................................................................ σ. 309

ΑΠ 257/2017........................................................................................................ σ. 316

ΑΠ 261/2017........................................................................................................ σ. 320

ΑΠ 491/2017........................................................................................................ σ. 323

ΑΠ 563/2017........................................................................................................ σ. 325

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 2726/2017................................................................................................... σ. 328

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 3208/2016 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμου)............................................ σ. 351

ΜΠΘ 11077/2016................................................................................................. σ. 365

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμου, Ruth Janal, Europäisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher

Rechtsschutz, JuS Privatum Bd. 199, Mohr Siebeck

(2015), σελίδες XXXIX + 920............................................. σ. 375