ΤΕΥΧΟΣ 3ο & 4ο / 2016

ΜΕΛΕΤΕΣ

Λ. Γρηγοριάδη,.............. Ο αντίκτυπος ενός «σκληρού» Brexit στην εφαρμογή του εταιρικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.................................... ..  σ. 279

Γ. Μπουχάγιαρ,............. Πνευματική ιδιοκτησία: Αποδυνάμωση της ιδιοκτησίας προς όφελος του πνεύματος (Από τους αρχαίους λογοκλόπους στους κοινωνικά δικαιωμένους digital πειρατές) ….. σ. 295

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Κ. Παμπούκη,................ Η πρόωρη εμφάνιση μεταχρονολογημένης επιταγής ως ποινική ρήτρα                      σ. 311

 

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

†Β. Κιάντου,.................. Ορισμένες σκέψεις για την ανακοίνωση απορρήτου εκ μέρους του εργαζομένου                     σ. 317

Α. Λαμπριανίδου, ......... Η νομική φύση, η άσκηση και οι έννομες συνέπειες της πτωχευτικής ανάλυσης                       σ. 321

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση ΔΕΕ της 26ης Οκτωβρίου 2016..................................................................... ..  σ. 329

Απόφαση ΔΕΕ της 15ης Δεκεμβρίου 2016 (Παρατηρήσεις Αχ. Μπεχλιβάνη)................ σ. 351

Απόφαση ΔΕΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2016........................................................................ σ. 362

Αρείου Πάγου

ΑΠ 472/2016 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη)................................................... ..  σ. 370

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤριμΕΘ 372/2016........................................................................................................... ..  σ. 373

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 217/2016............................................................................................................... ..  σ. 388

ΜΕΘ 250/2016............................................................................................................... ..  σ. 397

ΜΕΘ 396/2016............................................................................................................... .... σ. 402

ΜΕΘ 516/2016................................................................................................................... σ. 411

ΜΕΘ 567/2016................................................................................................................... σ. 422

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 3642/2015 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα)................................................................. ..  σ. 438

ΠΠΘ 4626/2015............................................................................................................. ..  σ. 445

ΠΠΘ 10626/2015........................................................................................................... ..  σ. 452

ΠΠΘ 3294/2016................................................................................................................. σ. 468

ΠΠΘ 4308/2016................................................................................................................. σ. 481

Ειρηνοδικείου Βασιλικών

ΕιρΒασιλικών 120/2015 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα)...................................................... ..  σ. 490

ΕιρΒασιλικών 132/2015....................................................................................................  σ. 498