Πρόλογος...............................................................................................         VII

Εισαγωγικό σημείωμα...............................................................................          IX

Κεφάλαιο 1

Αναδρομή στην εξέλιξη του διακρατικού συστήματος

Θουκυδίδης............................................................................................           3

Καντ......................................................................................................         10

Αββάς Σαιντ Πιερ.....................................................................................         12

Γκρότιους...............................................................................................         13

Γαλλική Επανάσταση................................................................................         15

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος & Μεσοπόλεμος.....................................................         18

Ψυχρός Πόλεμος......................................................................................         28

Κεφάλαιο 2

Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων

Στρουκτουραλισμός.................................................................................         31

Φιλελευθερισµός.....................................................................................         32

Ρεαλισμός..............................................................................................         42

Νεορεαλισμός.........................................................................................         55

Νεοφιλελευθερισµός................................................................................         67

Κοινωνιολογικός Φιλελευθερισμός..............................................................         71

Φιλελευθερισμός της αλληλεξαρτήσεως.......................................................         74

Θεσμικός Φιλελευθερισμός........................................................................         77

Δημοκρατικός Φιλελευθερισμός.................................................................         79

Ο Francis Fukuyama & «Το τέλος της ιστορίας»..............................................         81

Κοσμοπολίτικος Φιλελευθερισμός...............................................................         84

Κεφάλαιο 3

Εναλλακτικές Θεωρίες

Η μαρξιστική θεώρηση των διεθνών σχέσεων: Η θεωρία του ιστορικού υλισμού...         89

Αγγλική Σχολή.........................................................................................         97

Η πρόκληση του μεταθετικισμού.................................................................       110

Κριτική Θεωρία.......................................................................................       111

Κονστρουκτιβισμός..................................................................................       117

Κανονιστική Θεωρία.................................................................................       125

Μεταδομισμός & Μεταμοντερνισμός...........................................................       129

Φεμινισμός ή Έμφυλη Διάσταση.................................................................       133

Η Οικολογία............................................................................................       137

Μετα-αποικιοκρατία................................................................................       139

Κεφάλαιο 4

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

1. Τι μελετά η Διεθνής Πολιτική Οικονομία....................................................       141

2. Η προσέγγιση του Ρεαλισμού και ο οικονομικός εθνικισμός...........................       150

3. Η προσέγγιση του Φιλελευθερισμού.........................................................       152

4. Η θεωρία των διεθνών καθεστώτων.........................................................       153

5. Η προσέγγιση του ιστορικού δομισμού......................................................       154

6. Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις................................................................       155

7. Παγκόσμια διακυβέρνηση......................................................................       157

7.1 Από τη «διεθνή αναρχία» στην παγκόσµια διακυβέρνηση.......................       158

8. Σύγχρονοι Θεωρητικοί Προβληματισμοί - Κλασικές και Θετικιστικές Προσεγγίσεις             162

8.1 Ορθολογισμός................................................................................       162

8.2 Φιλελευθερισμός.............................................................................       163

8.3 Ρεαλισμός......................................................................................       164

8.4 Μαρξισμός.....................................................................................       164

9. Η φύση μίας οικονομίας.........................................................................       164

10. Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής οικονομίας.............................................       166

10.1 Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα................................................       167

10.2 Μερική παγκοσμιοποίηση των διεθνών χρηματοοικονομικών.................       167

10.3 Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις.........................................................       167

10.4 Η φύση των χρηματοοικονομικών κρίσεων..........................................       168

10.5 Ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών................................       169

11. Το εμπορικό σύστημα. Η συζήτηση περί ελεύθερου εμπορίου......................       169

12. Ο ρόλος του κράτους στην παγκόσμια οικονομία......................................       173

13. Διεθνής οικονομική διακυβέρνηση.........................................................       174

13.1 Νεοφιλελεύθερος ινστιτουσιοναλισμός..............................................       176

13.2 Νέο-μεσαιωνισμός.........................................................................       176

13.3 Διακυβερνητισμός..........................................................................       176

14. Εθνικά συστήματα πολιτικής οικονομίας..................................................       177

Επίλογος................................................................................................       179

Βιβλιογραφία & Αρθρογραφία...................................................................       183

Βιογραφικό Σημείωμα..............................................................................       197