ΠΡΟΛΟΓΟΣ ..........................................................................        v

Εισαγωγικό σημείωμα ......................................................         1

Δράση 1η

Διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για τις αναθεωρητέες δια­τάξεις του Συντάγματος που αφορούν τη διοικητική δικαιο­σύνη ..............................................................         5

Δράση 2η

Αναδιάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και μετεξέλιξή της σε ου­σια­­στική επιτελική μονάδα εντός της διοικητικής δικαιοσύνης       11

Δράση 3η

Συνεργασία με τις άλλες κρατικές εξουσίες, με στόχο, αφενός τον περιορισμό στην εισροή υποθέσεων και την εν γένει στήριξη της ομαλής λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης, αφετέρου την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τη διευκόλυνση στην παραγωγή του διοικητικού έργου ........       15

Δράση 4η

Αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη για τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Αξιοποίηση της τηλεσυνεδρίασης για τις μεταβατικές, ιδίως νησιωτικές έδρες και την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών                     19

Σελ.

Δράση 5η

Κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλ­λήλων με εξειδικευμένο προσωπικό. Σχέση αναλογίας προς τους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς ....       23

Δράση 6η

Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις θέσεις «Διοίκησης» στα δικαστήρια. Κανόνες ορθολογικής διαχείρισης της ροής των υποθέσεων .............................................................       33

Δράση 7η

Εμπέδωση των αρχών της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης στο εσωτερικό της διοικητικής δικαιοσύνης. Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας Δικαστικών Λειτουργών ...........       41

Δράση 8η

Ενίσχυση του θεσμού της επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών και καθιέρωση κινήτρων για την ευρύτερη συμμετοχή τους ......................................................................       49

Δράση 9η

Σύγκλιση και τελικώς ενοποίηση των δικονομικών ρυθμίσεων, με στόχο μία ενιαία διοικητική δικονομία, στη λογική της απλοποίησης, της σαφήνειας και της ασφάλειας .................       53

Δράση 10η

Πλήρης ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.». Ανωνυμοποίηση απο­φά­σεων, οριοθέτηση και οργάνωση της δικαστικής εποπτείας επί πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και ψηφιοποίηση μητρώων δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων                   57

Σελ.

Δράση 11η

Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επιτάχυνση στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης και αναζήτηση εναλ­λα­κτικών, ηπιότερων τρόπων επιτάχυνσης του συστήματος, πρω­τίστως μέσα από τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του ..............................................................       62

Δράση 12η

Επικοινωνία της δικαιοσύνης με τους πολίτες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ενημέρωση και μετρήσεις ικανοποίησης των χρη­στών του δικαστικού συστήματος ............       71

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ          77