Νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018)

 

ΤΜΗΜΑ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

 

 

Εισαγωγικό τμήμα Αιτιολογικής Eκθεσης.........................................................................     1

 

Άρθρο 45. Ορισμοί......................................................................................................................     1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     2

 

Άρθρο 46. Πεδίο εφαρμογής......................................................................................................     3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     3

 

Άρθρο 47. Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων...............................................................     4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     5

 

Άρθρο 48. Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα..................................................     7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     7

 

Άρθρο 49. Συντονιστής..............................................................................................................     7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     8

 

Άρθρο 50. Διαδικασία διαπραγμάτευσης.................................................................................     8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................     9

 

Άρθρο 51. Αμοιβή του συντονιστή..........................................................................................   10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   10

 

Άρθρο 52. Αναστολή εκτέλεσης................................................................................................   11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   11

 

Άρθρο 53. Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.................   12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   13

Σημείωση..................................................................................................................................   15

 

Άρθρο 54. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών.....................................................................................................................................   17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   17

 

Άρθρο 55. Μεταβατικές διατάξεις.............................................................................................   18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..............................................................................................................   18