ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................................................................. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.................................................................................... 11

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ............................................................................ 15

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................. 19

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αντικείμενο της εργασίας και διάρθρωση της ύλης........................ 23

§ 2. Το έννομο συμφέρον......................................................................... 27

§ 3. Το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.......................................... 43

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

§ 4. Η Συνταγματική κατοχύρωση των ιερών κανόνων......................... 51

§ 5. Η Συνταγματική κατοχύρωση του Τόμου του 1850 και της Πράξεως

       του 1928........................................................................................... 62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

§ 6. Η υπόθεση των ταυτοτήτων............................................................ 72

§ 7. Η διδασκαλία των θρησκευτικών.................................................... 83

§ 8. Ορκοδοσία........................................................................................ 90

§ 9. Αντιρρησίες συνειδήσεως................................................................. 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

§ 10. Οργανισμός Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας................ 111

Ι. Δραστηριότητες......................................................................... 111

ΙΙ. Δικηγόροι................................................................................. 124

§ 11. Περιουσιακά ζητήματα................................................................ 130

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

§ 12. Μητροπολίτες............................................................................... 137

Ι. Εκλογή....................................................................................... 137

II. Μετάθεση................................................................................. 146

ΙΙI. Αρμοδιότητες......................................................................... 154

ΙV. Απώλεια της Μητροπόλεως.................................................... 162

V. Τιτουλάριοι Επίσκοποι............................................................ 170

§ 13. Μητροπολιτικές Περιφέρειες....................................................... 173

Ι. Ίδρυση....................................................................................... 173

ΙΙ. Μεταβολή ορίων...................................................................... 175

§ 14. Το ζήτημα των «Ιερωνυμικών Μητροπολιτών»......................... 178

Ι. Η γένεση ................................................................................... 178

ΙΙ. Η νομολογιακή αντιμετώπιση................................................. 181

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ

§ 15. Εφημέριοι και διάκονοι............................................................... 200

Ι. Πλήρωση εφημεριακής θέσεως................................................. 200

ΙΙ. Μισθολογική εξέλιξη............................................................... 203

ΙΙΙ. Ιδιαίτερη μεταχείριση............................................................ 209

ΙV. Ασυμβίβαστα.......................................................................... 216

V. Μετάθεση................................................................................. 219

VΙ. Παύση εφημερίου................................................................... 226

VII. Συνταξιοδότηση.................................................................... 228

VIII. Διάκονοι............................................................................... 230

§ 16. Εφημέριοι και εκπαιδευτικοί....................................................... 231

§ 17. Μοναχοί και ιερομόναχοι............................................................. 243

Ι. Μοναχοί..................................................................................... 243

ΙΙ. Ιερομόναχοι.............................................................................. 250

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΑΪΚΟΙ

§ 18. Ιεροψάλτες και νεωκόροι.............................................................. 254

Ι. Ιεροψάλτες................................................................................. 254

ΙΙ. Νεωκόροι................................................................................. 260

§ 19. Ιεροκήρυκες.................................................................................. 262

§ 20. Εκκλησιαστικοί υπάλληλοι.......................................................... 264

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ

§ 21. Ενοριακοί ναοί............................................................................. 271

Ι. Ενορίες....................................................................................... 271

IΙ. Εκκλησιαστικό Συμβούλιο...................................................... 273

ΙΙΙ. Ανέγερση ναού........................................................................ 275

§ 22. Λοιπά είδη ναών........................................................................... 280

Ι. Ιερά Προσκυνήματα.................................................................. 280

ΙΙ. Ιδιόκτητοι................................................................................ 289

ΙΙΙ. Σωματειακοί .......................................................................... 293

IV. Ναοί Παλαιοημερολογιτών.................................................... 295

§ 23. Ευκτήριοι οίκοι............................................................................ 298

§ 24. Μονές............................................................................................ 312

Ι. Ίδρυση....................................................................................... 312

ΙΙ. Ηγούμενος................................................................................ 316

ΙΙΙ. Δικαστική εκπροσώπηση........................................................ 319

ΙV. Περιουσία............................................................................... 324

§ 25. Εκκλησιαστικά πολιτιστικά αγαθά............................................... 333

Ι. Εκκλησιαστικά μνημεία............................................................ 333

ΙΙ. Η νήσος Πάτμος....................................................................... 351

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

§ 26. Γενικά........................................................................................... 357

§ 27. Δημοτικά κοιμητήρια.................................................................. 363

Ι. Ναοί και ιερείς........................................................................... 363

ΙΙ. Κατάργηση κοιμητηρίου ........................................................ 368

ΙΙΙ. Αφή κανδυλίων....................................................................... 376

§ 28. Οικογενειακοί τάφοι..................................................................... 378

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΟΙΝΕΣ

§ 29. Πνευματικές ποινές....................................................................... 391

§ 30. Ποινές πειθαρχικού χαρακτήρα.................................................... 405

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

§ 31. Εκκλησιαστικά δικαστήρια.......................................................... 411

Ι. Ιστορική εξέλιξη........................................................................ 411

ΙΙ. Φύση των εκκλησιαστικών δικαστηρίων................................ 413

§ 32. Εκκλησιαστική δικονομία............................................................ 424

Ι. Προδικασία................................................................................ 425

ΙΙ. Κύρια διαδικασία..................................................................... 428

ΙΙΙ. Ένδικα μέσα........................................................................... 430

ΙV. Παράσταση δικηγόρου........................................................... 444

§ 33. Συμπεράσματα.............................................................................. 449

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................... 461

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ .......... 501

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ δικαστικων ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ..................................... 521