ΠΡΟΛΟΓΟΣ.......................................................................................................... V

Διάγραμμα ΥΛΗΣ............................................................................................. IX

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις.............................................. 1

I. ... ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                     3

ΙΙ.... ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ............................................................. 62

ιιι... προστασια δεδομενων ΠΡΟςΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.............. 95

ΙV. ΜΙΣΘΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΥ....................................................... 128

V... ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΓΙΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ                       149

VI.. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ                       207

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – Α.Μ.Ε.Α.                          263

VIII. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ                   347

IX.. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΄ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ................... 369

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις..................................... 377

I..... ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ – ΑΠΕΡΓΙΑ................................ 379

II.... ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ................................................. 468

III... ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.................................................................... 515

IV.. ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.......... 520

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ....................................................... 543

I..... Π.Δ. 503/1985: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.................... 543

II.... Ν. 3588/2007: ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ......................................... 563

III... Ν.Δ. 1544: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ...................................................... 564

Δ΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ............................................................. 567

ευρετηριο...................................................................................................... 719