ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ.

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως................................................................ IX

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως................................................................ ΧΙ

Κυριότερες συντομογραφίες......................................................... ΧIIΙ

Γενική βιβλιογραφία.................................................................... LI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 34.. Αναγκαστική εκτέλεση προς παράδοση ή απόδοση κινητών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων....................................................................... 1

§ 35.. Αναγκαστική εκτέλεση προς παράδοση ή απόδοση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών........................................................................................... 17

§ 36.. Αναγκαστική εκτέλεση προς επιχείρηση υλικής πράξεως.... 38

§ 37.. Εκτέλεση προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως...................... 63

§ 38.. Αναγκαστική εκτέλεση προς δήλωση βουλήσεως................ 107

§ 39.. Αναγκαστική εκτέλεση σε οικογενειακές σχέσεις................ 143

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 40.. Γενική επισκόπηση των μέσων εκτελέσεως προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων........................................................................................... 153

§ 41.. Βοηθητικά μέσα εκτελέσεως. Ο βεβαιωτικός όρκος............ 167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 42.. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη....................... 175

§ 43.. Κατάσχεση ακινήτων.......................................................... 232

§ 44.. Ανατροπή της κατασχέσεως............................................... 284

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§ 45.. Αναγγελία δανειστών.......................................................... 301

§ 46.. Συνέχιση του πλειστηριασμού και υποκατάσταση άλλου δανειστή       326

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 47.. Ματαίωση και αναστολή του πλειστηριασμού..................... 367

§ 48.. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού.......................................... 387

§ 49.. Η κατακύρωση και οι συνέπειές της.................................... 433

§ 50.. Η καταβολή του πλειστηριάσματος και συνέπειες από τη μη καταβολή του        ..................................................................................... 482

§ 51.. Ειδικές μορφές πλειστηριασμού.......................................... 503

§ 52.. Ο καταχρηστικός πλειστηριασμός...................................... 515

§ 53.. Δικαιώματα υπερθεματιστή μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού                   526

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ

§ 54.. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα......................... 535

§ 55.. Η διανομή επί ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος. Ο πίνακας κατατάξεως        ..................................................................................... 543

§ 56.. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως........................... 615

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

§ 57.. Κατάσχεση και πλειστηριασμός πλοίων και αερο­σκαφών.. 647

§ 58.. Ο εκούσιος πλειστηριασμός................................................ 671

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

§ 59.. Προϋποθέσεις, αντικείμενο, τρόπος επιβολής και συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου................................................................................. 683

§ 60.. Η δήλωση του τρίτου και οι συνέπειες από την παράλειψη υποβολής της            763

§ 61.. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου......................... 779

§ 62.. Οι συνέπειες της καταφατικής δηλώσεως του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία          ..................................................................................... 800

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 63.. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων...................... 819

§ 64.. Αναγκαστική διαχείριση..................................................... 856

§ 65.. Προσωπική κράτηση.......................................................... 874

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων................................................ 911

Ευρετήριο νομικών κανόνων....................................................... 961

 


 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ.

Πρόλογος Β΄ εκδόσεως................................................................      IX

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως................................................................      ΧΙ

Κυριότερες συντομογραφίες.........................................................    ΧIIΙ

Γενική βιβλιογραφία....................................................................       LI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 34.. Αναγκαστική εκτέλεση προς παράδοση ή απόδοση κινητών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων ......................................................................................... 1

Ι... Γενικές παρατηρήσεις....................................................        1

1.. Είδη και μέσα εκτελέσεως.........................................        1

2.. Νομοθετικός σκοπός.................................................        3

3.. Υπαγόμενες αξιώσεις και αντικείμενο εκτελέσεως.....        4

α.. Υπαγόμενες αξιώσεις............................................        4

β.. Αντικείμενο εκτελέσεως........................................        5

4.. Τρόπος και διαδικασία εκτελέσεως............................        7

α.. Αφαίρεση του κινητού και παράδοσή του στον επισπεύδοντα (άμεση εκτέλεση)           ........................................................................... 7

β.. Βεβαιωτικός όρκος (έμμεση εκτέλεση).................      10

γ.. Αξίωση αποζημιώσεως (αναπληρωματική εκτέλεση)                11

δ.. Προσφυγή στα μέσα εκτελέσεως του άρθρου 946.      12

ΙΙ. Παράδοση ή απόδοση κατά γένος ορισμένων κινητών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων           .................................................................................. 13

1.. Υπαγόμενες αξιώσεις.....................................................      13

2.. Τρόπος και διαδικασία εκτελέσεως................................      15

§ 35.. Αναγκαστική εκτέλεση προς παράδοση ή απόδοση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών        ....................................................................................... 17

Ι... Νομοθετικός σκοπός.....................................................      17

ΙΙ. Αντικείμενο εκτελέσεως και υπαγόμενες αξιώσεις..........      18

1.. Αντικείμενο εκτελέσεως............................................      18

α.. Ακίνητα................................................................      18

β.. Πλοία και αεροσκάφη..........................................      19

2.. Υπαγόμενες αξιώσεις................................................      20

ΙΙΙ......................................................... Τρόπος εκτελέσεως                   21

1.. Ενέργειες δικαστικού επιμελητή................................      21

2.. Σύνταξη και κοινοποίηση εκθέσεως αποβολής και εγκαταστάσεως                       22

IV. Παθητική νομιμοποίηση προς εκτέλεση........................      26

V. Μέριμνα για τα κινητά που βρίσκονται στο ακίνητο......      28

VI................................. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως                   33

VII. Επανειλημμένη ή διαδοχική εκτέλεση με βάση τον ίδιο τίτλο           35

§ 36.. Αναγκαστική εκτέλεση προς επιχείρηση υλικής πράξεως      38

Ι... Γενική επισκόπηση........................................................      38

ΙΙ. Αντικαταστατές πράξεις.................................................      39

1.. Έννοια αντικαταστατής πράξεως...............................      40

2.. Τρόπος εκτελέσεως...................................................      41

ΙΙΙ................................... Αναντικατάστατες υλικές πράξεις                   44

1.. Νομοθετικός σκοπός.................................................      44

2.. Πεδίο και προϋποθέσεις εφαρμογής..........................      45

3.. Ανεπίτρεπτο εκτελέσεως ορισμένων αναντικατάστατων πράξεων              48

4.. Τρόπος και διαδικασία εκτελέσεως............................      52

5.. Επιβολή των μέσων εκτελέσεως................................      56

6.. Φύση των μέσων εκτελέσεως.....................................      58

7.. Αναπληρωματική εκτέλεση.......................................      59

8.. Η κατ’ άρθρο 946 εκτέλεση επί υποχρεώσεων σε διαρκή ή περιοδική παροχή                  59

§ 37.. Εκτέλεση προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως....................      63

Ι... Νομοθετικός σκοπός.....................................................      64

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής...........................................................      64

1.. Αξιώσεις παραλείψεως..............................................      64

2.. Αξιώσεις ανοχής.......................................................      69

3.. Στιγμιαίες, διαρκείς και επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις παραλείψεως ή ανοχής            70

4.. Χαρακτηριστικά της παροχής παραλείψεως ή ανοχής                   72

ΙΙΙ................................ Προϋποθέσεις επιβολής των ποινών                   73

1.. Ύπαρξη αξιώσεως προς παράλειψη ή ανοχή.............      73

2.. Απόκτηση τίτλου δικαστικής αποφάσεως..................      73

α.. Ημεδαπές αποφάσεις............................................      73

β.. Αλλοδαπές αποφάσεις..........................................      74

γ.. Δικαστικές αποφάσεις προερχόμενες από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως      ......................................................................... 75

δ.. Διαιτητικές αποφάσεις..........................................      77

ε.. Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.........................      77

3.. Εκτελεστοί τίτλοι, που δεν μπορούν να στηρίξουν την εκτέλεση του άρθρου 947              78

ΙV. Διαδικασία επιβολής των ποινών..................................      78

1.. Τα δύο διαδικαστικά στάδια......................................      78

α.. Το πρώτο στάδιο: διαδικασία καταδίκης σε παράλειψη ή ανοχή και απειλής των ποινών         ......................................................................... 79

a). Νομική φύση της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατήσεως                     86

b). Εγγυοδοσία......................................................      87

β.. Το δεύτερο στάδιο: διαδικασία βεβαιώσεως της παραβάσεως και επιβολής των ποινών            ......................................................................... 88

a). Άσκηση αγωγής...............................................      89

b). Παθητική νομιμοποίηση..................................      90

c). Αρμόδιο δικαστήριο........................................      91

d). Εξουσίες δικαστηρίου. Έννοια παραβάσεως.....      92

e). Το προαπαιτούμενο της προθέσεως παραβά­σεως                95

f). Το ζήτημα της πολλαπλότητας των παραβιά­σεων               97

g). Καταδίκη σε χρηματική ποινή και σε προσωπική κράτηση              100

γ.. Η άμυνα του καθ’ ου κατά της έμμεσης εκτελέσεως                  102

δ.. Άμεση εκτέλεση για ανοχή πράξεως.....................    104

ε.. Πρόσθετες δυνατότητες του δανειστή....................    105

a). Δικαίωμα αποζημιώσεως.................................    105

b). Ποινική καταδίκη του οφειλέτη.......................    106

§ 38.. Αναγκαστική εκτέλεση προς δήλωση βουλήσεως.............    107

Ι... Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................    108

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εκτελέσεως προς δήλωση βουλήσεως                      110

1.. Αξίωση προς δήλωση βουλήσεως..............................    110

α.. Από δικαιοπραξία................................................    110

β.. Εκ του νόμου........................................................    112

γ.. Εξειδίκευση της κατ’ άρθρο 949 δηλώσεως βουλήσεως            114

δ.. Οιονεί δηλώσεις βουλήσεως..................................    116

ε.. Δικονομικές δηλώσεις βουλήσεως........................    117

2.. Δικαστική άσκηση της αξιώσεως..............................    118

α.. Άσκηση αγωγής...................................................    118

β.. Πλαγιαστική άσκηση της αγωγής.........................    120

γ.. Αρμόδιο δικαστήριο. Διαδικασία..........................    122

3.. Δικαστική διάγνωση της αξιώσεως............................    123

α.. Τελεσίδικη καταψηφιστική απόφαση....................    123

β.. Περιεχόμενο του νομικού πλάσματος...................    125

γ.. Καλυπτόμενα από το νομικό πλάσμα στοιχεία......    127

δ.. Ειδικά η εξουσία διαθέσεως..................................    130

a) Κατάσχεση του πράγματος...............................    131

b) Πτώχευση.........................................................    132

ΙΙΙ..................... Αναγκαστική εκτέλεση κατά το άρθρο 949                   133

1.. Νομική φύση............................................................    133

2.. Εκτελεστοί τίτλοι, που θεμελιώνουν πλασματική εκτέλεση            134

α.. Δικαστικές αποφάσεις..........................................    134

β.. Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις.    135

3.. Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας...........................    136

4.. Διαδικασία εκτελέσεως..............................................    137

α.. Εκτελεστήριος τύπος, απόγραφο, προδικασία.......    137

β.. Κύρια διαδικασία..................................................    137

5.. Μέσα εκτελέσεως......................................................    138

6.. Άμυνα του καθ’ ου....................................................    138

7.. Ανατροπή της εκτελέσεως.........................................    140

ΙV. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων                 141

§ 39.. Αναγκαστική εκτέλεση σε οικογενειακές σχέσεις..............    143

Ι... Προοίμιο.......................................................................    143

ΙΙ. Εκτέλεση για την απόδοση ή παράδοση τέκνου.............    144

1.. Νομοθετική ιστορία..................................................    144

2.. Ισχύον δίκαιο............................................................    145

ΙΙΙ.... Αξίωση προσωπικής επικοινωνίας γονέως και τέκνου                   147

1.. Ουσιαστική αξίωση...................................................    147

2.. Διαδικασία διαγνώσεως και εκτελέσεως....................    148

3.. Πρόθεση παραβάσεως και επιβολή ενιαίας ποινής....    150

IV... Εκτέλεση άλλων υποχρεώσεων οικογενειακού δικαίου                   151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 40.. Γενική επισκόπηση των μέσων εκτελέσεως προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων       ..................................................................................... 153

Ι... Έννοια των χρηματικών απαιτήσεων.............................    153

ΙΙ. Είδη και μέσα εκτελέσεως..............................................    154

1.. Κατάσχεση................................................................    155

α.. Έννοια και σημασία..............................................    155

β.. Διακρίσεις και είδη κατασχέσεως..........................    156

γ.. Αντικείμενο της κατασχέσεως...............................    158

δ.. Διαδικασία επιβολής κατασχέσεως.......................    160

ε.. Υποκειμενικά όρια της κατασχέσεως....................    160

στ. Απαγόρευση της καταχρηστικής κατασχέσεως.....    160

ζ.. Εκτέλεση στην κοινή περιουσία των μελών της ενώσεως προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα....................................................    163

η.. Παραίτηση από την κατάσχεση............................    164

2.. Η αναγκαστική διαχείριση........................................    165

3.. Προσωπική κράτηση................................................    165

§ 41.. Βοηθητικά μέσα εκτελέσεως. Ο βεβαιωτικός όρκος.........    167

Ι... Γενικά...........................................................................    167

ΙΙ. Νομική φύση.................................................................    168

ΙΙΙ................................................................. Προϋποθέσεις                   169

IV. Διαδικασία...................................................................    169

V. Περιεχόμενο του καταλόγου και του όρκου...................    171

VI...................................................... Προσωπική κράτηση                   172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 42.. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη....................    175

Ι... Αντικείμενο κατασχέσεως..............................................    177

1.. Κινητά πράγματα......................................................    177

α.. Έννοια κινητών....................................................    177

β.. Φυσική εξουσίαση των κινητών από τον οφειλέτη    179

2.. Κινητά ευρισκόμενα στην κατοχή του δανειστή ή τρίτου, πρόθυμου να τα αποδώσει        ........................................................................... 181

3.. Εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά...........................    181

4.. Κινητά που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά..........    182

5.. Οι ασυγκόμιστοι καρποί...........................................    183

6.. Κατάσχεση ασφαλισμένων πραγμάτων......................    184

7.. Κατάσχεση κινητών που βρίσκονται υπό μεσεγγύηση                   184

ΙΙ. Ακατάσχετα...................................................................    185

1.. Γενικές παρατηρήσεις...............................................    185

2.. Κατηγορίες ακατασχέτων..........................................    188

α.. Κινητά που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες του οφειλέτη                   188

β.. Κινητά συνδεόμενα στενά με την προσωπικότητα του οφειλέτη                        191

γ.. Κινητά διασφαλίζοντα τη συνέχιση της εργασίας του οφειλέτη             193

δ.. Ειδικά ακατάσχετα των γεωργών, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων                  197

ΙΙΙ................................................ Διαδικασία κατασχέσεως                   197

1.. Τρόπος επιβολής της κατασχέσεως...........................    198

α.. Στοιχεία υποστατού της κατασχέσεως...................    198

β.. Περιεχόμενο της εκθέσεως κατασχέσεως..............    200

2.. Η διόρθωση της εκθέσεως κατασχέσεως με την ανακοπή του άρθρου 954 IV                    203

α.. Αντικείμενο..........................................................    203

β.. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής..................    206

γ.. Απόφαση επί της ανακοπής..................................    206

3.. Οι επιδόσεις της εκθέσεως κατασχέσεως....................    208

α.. Επίδοση στον καθ’ ου η εκτέλεση.........................    209

β.. Επίδοση στον γραμματέα του ειρηνοδικείου.........    210

γ.. Συνέπειες της παραλείψεως ή εκπρόθεσμης επιδό­σεως             210

δ.. Κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού                     211

ε.. Δημοσίευση αποσπάσματος της εκθέσεως κατασχέσεως στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών.............................................................................    211

4.. Μεσεγγύηση των κατασχεθέντων κινητών.................    214

α.. Γενικά..................................................................    214

β.. Διορισμός μεσεγγυούχου......................................    215

γ.. Υποχρεώσεις μεσεγγυούχου..................................    216

δ.. Δικαιώματα του μεσεγγυούχου.............................    218

5.. Κατάσχεση ασφαλισμένων πραγμάτων......................    218

IV.............................. Συνέπειες επιβολής της κατασχέσεως                   219

1.. Απαγόρευση διαθέσεως.............................................    219

α.. Έννοια διαθέσεως.................................................    219

β.. Φύση της ακυρότητας...........................................    220

γ.. Έναρξη απαγορεύσεως της εξουσίας διαθέσεως....    222

δ.. Ευθύνη του καθ’ ου από την παραβίαση της απαγορεύσεως                  223

2.. Η νομοθετική άρση της απαγορεύσεως άλλης κατασχέσεως. Εισαγωγή του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων..........................................    224

α.. Επιδιωκόμενος σκοπός.........................................    224

β.. Η λειτουργία του θεσμού. Αυτοτέλεια κάθε κατασχέσεως                      226

§ 43.. Κατάσχεση ακινήτων........................................................    232

Ι... Αντικείμενο κατασχέσεως..............................................    234

1.. Ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα στον οφειλέτη..    234

2.. Κατάσχεση ιδανικού μεριδίου και διαιρετού τμήματος ακινήτου               237

3.. Κατάσχεση επί συνενωθέντων πλειόνων όμορων ακινήτων           238

4.. Κατάσχεση ψιλής κυριότητας....................................    239

5.. Κατάσχεση εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο.    239

6.. Κατάσχεση προσωπικών δουλειών............................    240

α.. Οίκηση – περιορισμένες προσωπικές δουλείες......    240

β.. Επικαρπία............................................................    241

7.. Έκταση της κατασχέσεως. Συστατικά και παραρτήματα του ακινήτου                   243

α.. Συστατικά.............................................................    243

β.. Παραρτήματα.......................................................    244

8.. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά........    244

9.. Εφαρμογή των κανόνων για την κατάσχεση σε άλλα δικαιώματα, σε πλοία και σε αεροσκάφη     ........................................................................... 248

α.. Δικαιώματα στα οποία ισχύουν οι κανόνες που αφορούν ακίνητα                    248

β.. Πλοία και αεροσκάφη..........................................    249

ΙΙ. Διαδικασία κατασχέσεως...............................................    249

1.. Επιβολή της κατασχέσεως.........................................    249

2.. Περιεχόμενο της εκθέσεως κατασχέσεως...................    250

3.. Επιδόσεις αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως.....    255

4.. Κατάθεση εγγράφων της εκτελέσεως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού             257

5.. Δημοσίευση αποσπάσματος της εκθέσεως κατασχέσεως στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών     ........................................................................... 258

6.. Κοινοποίηση του αποσπάσματος της επιδόσεως κατασχέσεως στους προϊσταμένους της ΔΟΥ     ........................................................................... 260

7.. Η καταργηθείσα δυνατότητα επισκέψεως των υποψήφιων πλειοδοτών του κατασχεθέντος ακινήτου...................................................................    262

8.. Μεσεγγύηση κατασχεθέντος......................................    262

α.. Έννοια..................................................................    262

β.. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου...    263

γ.. Φυσικοί και πολιτικοί καρποί του ακινήτου..........    264

δ.. Ασφαλισμένα ακίνητα..........................................    265

ΙΙΙ............................................. Συνέπειες της κατασχέσεως                   266

1.. Απαγόρευση διαθέσεως του κατασχεθέντος ακινήτου    266

2.. Η έναρξη της απαγορεύσεως διαθέσεως....................    268

3.. Μη αντιτάξιμο μεταγραφής και εγγραφής υποθήκης.    270

4.. Δυνατότητα επιβολής και άλλων κατασχέσεων στο ίδιο ακίνητο               271

IV................................... Κατάσχεση ενυπόθηκου ακινήτου                   274

1.. Ενοχική και εμπράγματη (υποθηκική) αγωγή............    274

2.. Η εμπράγματη αγωγή κατά του τρίτου κύριου του ακινήτου                     276

3.. Παθητική νομιμοποίηση...........................................    280

4.. Επιδόσεις των εγγράφων εκτελέσεως.........................    282

5.. Απαγόρευση διαθέσεως από τον τρίτο.......................    283

§ 44.. Ανατροπή της κατασχέσεως..............................................    284

Ι... Νομοθετικές προθέσεις..................................................    285

ΙΙ. Προϋποθέσεις ανατροπής..............................................    286

ΙΙΙ.................................................... Διαδικασία ανατροπής                   291

1.. Νομιμοποίηση προς υποβολή της αιτήσεως..............    291

2.. Αρμόδιο δικαστήριο – διαδικασία.............................    294

3.. Απόφαση για την ανατροπή......................................    294

IV................................................ Συνέπειες της ανατροπής                   295

V. Διαφορές της ανατροπής από συγγενείς θεσμούς...........    298

1.. Από την ακύρωση της κατασχέσεως..........................    298

2.. Από την παραίτηση επί της κατασχέσεως..................    299

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

§ 45.. Αναγγελία δανειστών........................................................    301

Ι... Έννοια και φύση της αναγγελίας....................................    301

ΙΙ. Προϋποθέσεις ασκήσεως της αναγγελίας........................    303

1.. Υποκειμενικές προϋποθέσεις: νομιμοποίηση.............    303

2.. Αντικειμενικές προϋποθέσεις: ύπαρξη κατασχέσεως..    307

ΙΙΙ................................... Τρόπος ασκήσεως της αναγγελίας                   308

1.. Στοιχεία αναγγελτηρίου............................................    308

2.. Περιεχόμενο του αναγγελτηρίου...............................    309

3.. Επιδόσεις του αναγγελτηρίου....................................    314

IV............................. Προθεσμία ασκήσεως της αναγγελίας                   317

V. Έξοδα της αναγγελίας....................................................    319

VI. Χρόνος καταθέσεως των αποδεικτικών εγγράφων της απαιτήσεως                319

VI Έννοια των αποδεικτικών εγγράφων της αναγγελίας.....    322

VIII. Προσβολή της αναγγελίας..........................................    322

IX.................................. Έννομες συνέπειες της αναγγελίας                   322

1.. Δικονομικές συνέπειες..............................................    322

2.. Ουσιαστικές συνέπειες...............................................    324

§ 46.. Συνέχιση του πλειστηριασμού και υποκατάσταση άλλου δανειστή                 326

Ι... Έννοια και νομοθετικός σκοπός....................................    326

ΙΙ. Προϋποθέσεις συνεχίσεως του πλειστηριασμού και της υποκαταστάσεως                   328

1.. Υποστατή και έγκυρη κατάσχεση..............................    328

α.. Παραίτηση μεταγενέστερη της υποκαταστάσεως...    330

β.. Ακύρωση μεταγενέστερη της δηλώσεως συνεχίσεως ή της υποκαταστάσεως                 332

2.. Η ματαίωση ή εγκατάλειψη του πλειστηριασμού.......    335

ΙΙΙ. Δήλωση συνεχίσεως του ματαιωθέντος πλειστηριασμού από τον ίδιο τον επισπεύδοντα         ................................................................................ 336

1.. Προϋποθέσεις...........................................................    336

2.. Διαδικασία επισπεύσεως του νέου πλειστηριασμού....    338

IV........................ Εξώδικη υποκατάσταση τρίτου δανειστή                   340

1.. Αντικειμενικές προϋποθέσεις εξώδικης υποκαταστάσεως              340

2.. Υποκειμενικές προϋποθέσεις εξώδικης υποκαταστά­σεως             344

α.. Νομιμοποίηση υποκαθιστάμενου δανειστή...........    344

β.. Συνδρομή εκτελεστού τίτλου.................................    347

γ.. Επίδοση επιταγής και τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 926                       348

δ.. Υποκατάσταση αναγγελθέντος.............................    348

3.. Διαδικασία εξώδικης υποκαταστάσεως......................    349

4.. Συνέπειες της υποκαταστάσεως.................................    351

5.. Αντιρρήσεις κατά της δηλώσεως συνεχίσεως του πλειστηριασμού             352

6.. Επίσπευση του πλειστηριασμού από τον υποκατασταθέντα           354

7.. Χρονικά όρια διενέργειας του (νέου) πλειστηριασμού                   355

V. Υποκατάσταση τρίτου δανειστή με δικαστική απόφαση.    355

1.. Ratio legis.................................................................    355

2.. Προϋποθέσεις δικαστικής υποκαταστάσεως..............    356

α.. Δύο τουλάχιστον ματαιώσεις του πλειστηριασμού χωρίς σοβαρό λόγο             356

β.. Συμπαιγνία ή ολιγωρία του επισπεύδοντος............    359

3.. Διαδικασία δικαστικής υποκαταστάσεως...................    360

4.    Ακυρότητες υποκαταστάσεως...............................................    365

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 47.. Ματαίωση και αναστολή του πλειστηριασμού.................    367

Ι... Ματαίωση του πλειστηριασμού......................................    368

1.. Λόγω εξοφλήσεως της απαιτήσεως από τον οφειλέτη    368

2.. Μονομερής ή συμβατική μεταξύ επισπεύδοντος και οφειλέτη ματαίωση του πλειστηριασμού       ........................................................................... 373

ΙΙ. Δικαστική αναστολή του πλειστηριασμού ακινήτων.......    376

1.. Γενικές παρατηρήσεις...............................................    376

2.. Προϋποθέσεις χορηγήσεως της αναστολής................    377

α.. Ανυπαρξία κινδύνου βλάβης του επισπεύδοντος...    377

β.. Βάσιμη προσδοκία ικανοποιήσεως του επισπεύδοντος ή επιτεύξεως μεγαλύτερου πλειστηριάσματος.................................................    378

3.. Διαδικασία παροχής της αναστολής..........................    379

4.. Απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής......................    379

α.. Υποχρέωση καταβολής συγκεκριμένου ποσοστού της απαιτήσεως                   381

β.. Χρόνος αναστολής...............................................    382

5.. Συνέπειες της αναστολής...........................................    384

6.. Νομική φύση της αναστολής.....................................    385

§ 48.. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού........................................    387

Ι... Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................    390

1.. Σκοπός του θεσμού του πλειστηριασμού...................    390

2.. Διακρίσεις και κοινή αντιμετώπιση του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων                391

ΙΙ. Νομική φύση του πλειστηριασμού.................................    393

ΙΙΙ.................................. Η προδικασία του πλειστηριασμού                   396

1.. Νομοθετικός σκοπός.................................................    396

2.. Επιδόσεις και δημοσιεύσεις.......................................    397

α.. Επί του πλειστηριασμού κινητών...............................    397

β.. Επί του πλειστηριασμού ακινήτων.............................    399

IV......... Κύρια διαδικασία διεξαγωγής του πλειστηριασμού                   402

1.. Sedes materiae..........................................................    402

2.. Διεξαγωγή του πλειστηριασμού αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων        ........................................................................... 404

α.. Χρήστες των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών                    404

β.. Τόπος διεξαγωγής του (ηλεκτρονικού) πλειστηριασμού            408

γ.. Χρονικά όρια και ημέρα διεξαγωγής του (ηλεκτρονικού) πλειστηριασμού                    409

3.. Υποχρέωση του συμβολαιογράφου να αναγγείλει τον πλειστηριασμό στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών.............    411

4.. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στον πλειστηριασμό                    411

α.. Ικανότητα προς πλειοδοσία..................................    411

β.. Πρόσωπα που δεν επιτρέπεται να πλειοδοτήσουν.    412

γ.. Εγγυοδοσία συμμετοχής - διορισμός αντικλήτου - έλεγχος αρχείων                  415

5.. Σύστημα ανοικτού πλειοδοτικού τύπου διεξαγωγής του πλειστηριασμού               417

6.. Λήξη της πλειοδοσίας...............................................    418

7.. Κατακύρωση στον επισπεύδοντα...............................    419

8.. Αδυναμία κατακυρώσεως - νέος (δεύτερος) πλειστη­ριασμός                    420

9.. Περαιτέρω πλειστηριασμοί........................................    420

10............ Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως                   424

11.............................................. Βιβλίο πλειστηριασμών                   426

12. Η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού                     427

13................... Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4512/2018                   428

§ 49.. Η κατακύρωση και οι συνέπειές της.................................    433

Ι... Γενικά...........................................................................    435

ΙΙ. Υποχρεώσεις του υπερθεματιστή....................................    436

ΙΙΙ....................................... Δικαιώματα του υπερθεματιστή                   441

1.. Αξίωση για παράδοση του κινητού πράγματος..........    441

2.. Αξίωση για χορήγηση της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου                 442

3.. Φύση της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως και οι εξ αυτής έννομες συνέπειες     ........................................................................... 444

IV...... Η μετάσταση της κυριότητας του πλειστηριασθέντος                   448

1.. Στην περίπτωση των κινητών....................................    449

2.. Στην περίπτωση των ακινήτων..................................    450

V. Εκτελεστότητα της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως            451

VI............... Η τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων                   453

VII. Απόσβεση και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων                  458

VIII. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων.................    462

1.. Βασικός κανόνας......................................................    462

2.. Εξαίρεση: επί μισθώσεως του πλειστηριασθέντος ακινήτου           463

ΙΧ................ Η μετάθεση του κινδύνου στον υπερθεματιστή                   467

Χ. Τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος....................    467

ΧΙ... Ευθύνη για νομικά ελαττώματα του πλειστηριασθέντος                   470

ΧΙΙ. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων                    479

§ 50.. Η καταβολή του πλειστηριάσματος και συνέπειες από τη μη καταβολή του               482

Ι... Χρόνος και τρόπος καταβολής του πλειστηριάσματος...    483

1.. Επί κινητών..............................................................    483

2.. Επί ακινήτων............................................................    485

ΙΙ. Συνέπειες μη καταβολής του πλειστηριάσματος.............    488

1.. Διαδικασία εξευρέσεως νέου υπερθεματιστή..............    488

2.. Αναπλειστηριασμός..................................................    492

α.. Βασικές παρατηρήσεις..........................................    492

β.. Νομιμοποίηση......................................................    494

γ.. Διαδικασία αναπλειστηριασμού............................    496

a). Προδικασία.....................................................    496

b). Κύρια διαδικασία.............................................    497

§ 51.. Ειδικές μορφές πλειστηριασμού.......................................    503

Ι... Πλειστηριασμός περισσότερων συγκατασχεθέντων κινητών ή ακινήτων                    503

ΙΙ. Ταυτόχρονη συνολική και κατά τμήματα πλειστηρίαση ακινήτων                  507

ΙII.......................................... Ελεύθερη εκποίηση ακινήτου                   510

ΙV. Κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες.........................................................................    510

IV............ Πλειστηριασμός κινητών υποκείμενων σε φθορά                   513

§ 52.. Ο καταχρηστικός πλειστηριασμός....................................    515

Ι... Προλεγόμενα.................................................................    517

ΙΙ. Διενέργεια του πλειστηριασμού παρά την ύπαρξη συμφωνίας για την αναστολή ή ματαίωσή του      ................................................................................ 518

ΙΙΙ.................................... Δόλια απομάκρυνση πλειοδοτών                   520

IV........ Καταστρατήγηση των σκοπών του πλειστηριασμού                   523

§ 53.. Δικαιώματα υπερθεματιστή μετά την ακύρωση του πλειστηριασμού             526

Ι... Ratio legis......................................................................    526

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1018..................    527

1.. Τελεσίδικη ακύρωση του πλειστηριασμού.................    528

2.. Διανομή του πλειστηριάσματος.................................    528

3.. Διενέργεια νέου πλειστηριασμού...............................    529

ΙΙΙ.......... Διαδικασία επισπεύσεως του νέου πλειστηριασμού                   531

ΙV..................................... Το προνόμιο του υπερθεματιστή                   532

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ

§ 54.. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα......................    535

Ι... Προδιάθεση...................................................................    535

ΙΙ. Κατευθυντήριες αρχές....................................................    536

ΙΙΙ............... Προϋποθέσεις διανομής του πλειστηριάσματος                   537

IV...................................... Ανακοπή κατά των αναγγελιών                   537

V. Διανομή του πλειστηριάσματος......................................    540

VI....................................................... Προθεσμία διανομής                   542

§ 55.. Η διανομή επί ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος. Ο πίνακας κατατάξεως               543

Ι... Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................    545

ΙΙ. Δομή της διαδικασίας κατατάξεως.................................    546

ΙΙΙ................................... Οι διέπουσες την κατάταξη αρχές                   547

1.. Αρχή της προλήψεως................................................    547

2.. Αρχή της σύμμετρης ικανοποιήσεως.........................    547

3.. Διάσπαση της αρχής της σύμμετρης ικανοποιήσεως μέσω των προνομίων                        548

α.. Γενικά και ειδικά προνόμια..................................    549

β.. Νομική φύση των προνομίων...............................    550

γ.. Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων.......................    550

IV.................................... Σύνταξη του πίνακα κατατάξεως                   552

1.. Υποβολή παρατηρήσεων..........................................    552

2.. Προθεσμία συντάξεως του πίνακα κατατάξεως..........    553

3.. Καθήκοντα και εξουσίες του υπαλλήλου του πλειστηριασμού κατά τη σύνταξη του πίνακα          ........................................................................... 554

4.. Φύση του πίνακα κατατάξεως...................................    555

5.. Σύνταξη συμπληρωματικού πίνακα...........................    556

V. Περιεχόμενο του πίνακα κατατάξεως.............................    557

1.. Προαφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως......................    557

2.. Τα γενικά προνόμια..................................................    560

3.. Γενικά προνόμια της πρώτης τάξεως.........................    562

α.. Απαιτήσεις για κηδεία και νοσήλεια του καθ’ ου και της οικογένειάς του                     562

β.. Απαιτήσεις αποζημιώσεως λόγω αναπηρίας ποσοστού 80% και άνω                564

4.. Γενικά προνόμια της δεύτερης τάξεως. Απαιτήσεις από την παροχή των αναγκαίων τροφίμων για τη συντήρηση του καθ’ ου και της οικογένειάς του...    565

5.. Γενικά προνόμια τρίτης τάξεως.................................    568

α.. Απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας                  569

β.. Απαιτήσεις έμμισθων δικηγόρων..........................    575

γ.. Απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)                 577

δ.. Απαιτήσεις φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως........    577

ε.. Απαιτήσεις αποζημιώσεως σε περίπτωση θανάτου του υποχρέου προς διατροφή και απαιτήσεις αποζημιώσεως λόγω αναπηρίας ποσοστού 67% και άνω          579

6.. Γενικά προνόμια τέταρτης τάξεως. Απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων...............................................    579

7.. Γενικά προνόμια πέμπτης τάξεως. Απαιτήσεις του Δημοσίου και ΟΤΑ από κάθε αιτία     ........................................................................... 581

8.. Γενικά προνόμια έκτης τάξεως. Απαιτήσεις του Συνεγγυητικού                583

9.. Τα ειδικά προνόμια...................................................    584

α.. Απαιτήσεις από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος                   584

β.. Απαιτήσεις εξασφαλιζόμενες με ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση                  585

a). Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει ενέχυρο.    585

b). Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει υποθήκη    586

c). Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει προσημείωση            589

γ.. Απαιτήσεις από δαπάνες για την παραγωγή και τη συγκομιδή των καρπών                  590

10. Η κατάταξη των απαιτήσεων επί συρροής απαιτήσεων με βάση το άρθρο 977                  591

α.. Οι διαμορφωθέντες μετά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018 τρόποι διανομής του πλειστηριάσματος.................................................    591

β.. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με γενικά και ειδικά προνόμια                   592

γ.. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με γενικά προνόμια και απαιτήσεων χωρίς προνόμια        ....................................................................... 594

δ.. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με ειδικά προνόμια και απαιτή­σεων χωρίς προνόμια        ....................................................................... 595

ε.. Συρροή απαιτήσεων εξοπλισμένων με γενικά και ειδικά προνόμια και απαιτήσεων χωρίς προνόμια..............................................................    595

11. Συρροή υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη προνομιούχων απαιτήσεων κατά το άρθρο 977Α........................................................................    596

12. Τρόπος κατατάξεως. Οριστική, τυχαία και επικουρική κατάταξη              600

α.. Οριστική κατάταξη...............................................    600

β.. Τυχαία κατάταξη..................................................    601

γ.. Επικουρική κατάταξη...........................................    606

13................... Η εκτελεστότητα του πίνακα κατατάξεως                   606

α.. Άμεση διανομή του πλειστηριάσματος, αν δεν ασκηθεί ανακοπή                      607

β.. Αυτοδίκαιη αναστολή της διανομής του πλειστηριάσματος με την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως...............................................    610

γ.. Απόδοση του πλειστηριάσματος με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής             611

14. Συμμετοχή σε περισσότερες διαδικασίες κατατάξεως                   612

§ 56.. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως.........................    615

Ι... Τελολογικό υπόβαθρο...................................................    615

ΙΙ. Νομική φύση, δομή και αντικείμενο της ανακοπής........    616

ΙΙΙ............................................ Αντικείμενο της προσβολής                   618

IV........................................... Νομιμοποίηση και ομοδικία                   619

1.. Ενεργητική νομιμοποίηση.........................................    619

2.. Ενεργητική ομοδικία.................................................    621

3.. Παθητική νομιμοποίηση...........................................    622

4.. Παθητική ομοδικία...................................................    623

V. Έννομο συμφέρον..........................................................    624

VI.................. Δικαιοδοσία για την εκδίκαση της ανακοπής                   628

VII. Αρμοδιότητα εκδικάσεως της ανακοπής......................    629

VIII. Αντικείμενο της ανακοπής.........................................    630

1.. Λόγοι της ανακοπής.................................................    631

α.. Ουσιαστικοί λόγοι................................................    631

β.. Δικονομικοί λόγοι................................................    636

2.. Αίτημα της ανακοπής................................................    637

3.. Αοριστία της ανακοπής.............................................    637

ΙΧ.................................................... Άσκηση της ανακοπής                   639

1.. Τρόπος ασκήσεως.....................................................    639

2.. Προθεσμία ασκήσεως................................................    639

3.. Περιεχόμενο του δικογράφου....................................    641

4.. Πρόσθετοι λόγοι.......................................................    642

5.. Συνεκδίκαση περισσότερων ανακοπών και εφαρμοστέα διαδικασία                      642

Χ. Περιεχόμενο της αποφάσεως επί της ανακοπής..............    643

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

§ 57.. Κατάσχεση και πλειστηριασμός πλοίων και αερο­σκαφών                   647

Ι... Κατάσχεση και πλειστηριασμός πλοίων.........................    648

1.. Νομοθετικό καθεστώς...............................................    648

2.. Κατάσχεση πλοίου....................................................    649

α.. Διατυπώσεις.........................................................    649

β.. Αντικείμενο της κατασχέσεως...............................    651

γ.. Επιδόσεις της εκθέσεως κατασχέσεως...................    651

3.. Συνέπειες της κατασχέσεως.......................................    653

α.. Υλική δέσμευση του κατασχεθέντος......................    653

a). Ορισμός μεσεγγυούχου....................................    653

b). Απαγόρευση απόπλου......................................    653

β.. Νομική δέσμευση του κατασχεθέντος...................    654

a). Απαγόρευση διαθέσεως και εγγραφής υποθήκης                  654

b). Κατάσχεση κατασχεμένου πλοίου....................    654

4.. Ο πλειστηριασμός του πλοίου...................................    655

5.. Διαδικασία κατατάξεως.............................................    658

α.. Επί πλειστηριασμού ημεδαπού πλοίου..................    658

β.. Επί πλειστηριασμού αλλοδαπού πλοίου................    664

ΙΙ. Κατάσχεση και πλειστηριασμός αεροσκάφους...............    665

1.. Νομοθετικό καθεστώς...............................................    665

2.. Κατάσχεση αεροσκάφους..........................................    666

3.. Πλειστηριασμός αεροσκάφους..................................    666

4.. Διαδικασία κατατάξεως.............................................    667

α.. Προνόμια κατά τη Σύμβαση της Γενεύης..............    667

β.. Προνόμια εσωτερικού (ελληνικού) δικαίου...........    668

γ.. Κανόνες κατατάξεως............................................    669

5.. Κατάσχεση και πλειστηριασμός αλλοδαπού αεροσκάφους            670

§ 58.. Ο εκούσιος πλειστηριασμός..............................................    671

Ι... Έννοια, νομική φύση, διακρίσεις...................................    672

ΙΙ. Διαδικασία εκούσιου πλειστηριασμού............................    673

1.. Γενικά.......................................................................    673

2.. Προδικασία...............................................................    675

3.. Κύρια διαδικασία. Εφαρμοστέες διατάξεις.................    677

4.. Κατακύρωση.............................................................    679

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

§ 59.. Προϋποθέσεις, αντικείμενο, τρόπος επιβολής και συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου       ..................................................................................... 683

Ι... Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................    687

ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου                   688

ΙΙΙ. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου                  689

1.. Επισπεύδων δανειστής...............................................    689

2.. Καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης...................................    690

3.. Τρίτος.......................................................................    690

4.. Κατάσχεση στα χέρια του δανειστή ως τρίτου...........    693

5.. Κατάσχεση στα χέρια τετάρτου.................................    694

IV.............. Αντικείμενο της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου                   694

1.. Χρηματικές απαιτήσεις.............................................    695

α.. Απαιτήσεις γεγεννημένες......................................    695

β.. Απαιτήσεις μελλοντικές, υπό αίρεση ή προθεσμία.    696

γ.. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων......    699

2.. Απαιτήσεις του καθ’ ου η εκτέλεση κατά τρίτου προς μεταβίβαση κινητού                       700

3.. Κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια τρίτου..    701

4.. Κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα σε άυλη μορφή               703

V. Τα ακατάσχετα στα χέρια τρίτου....................................    705

1.. Γενικές παρατηρήσεις...............................................    705

2.. Περιπτώσεις ακατασχέτων........................................    706

α.. Κινητά υποκείμενα σε άμεση φθορά.....................    706

β.. Εταιρική μερίδα επί προσωπικών εταιριών...........    707

γ.. Απαιτήσεις διατροφής και συνεισφοράς των συζύγων για τις ανάγκες της οικογένειας  ....................................................................... 709

δ.. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών                 710

a). Ακατάσχετες απαιτήσεις από μισθούς..............    711

i... Ο κανόνας..................................................    711

ii.. Οι εξαιρέσεις από το ακατάσχετο................    714

b). Ακατάσχετες απαιτήσεις από συντάξεις............    718

c). Ακατάσχετες απαιτήσεις από ασφαλιστικές παροχές            720

d). Επέκταση του ακατασχέτου των μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό............    721

ε.. Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.....................    723

στ. Επιδικαζόμενες από το ΕΔΔΑ απαιτήσεις.............    724

ζ.. Ακατάσχετο απαιτήσεων δυνάμει ειδικών διατά­ξεων               724

a). Προσωρινά επιδικαζόμενες απαιτήσεις............    724

b). Απαιτήσεις των εργολάβων..............................    725

c). Ακατάσχετο ασφαλιστικών τοποθετήσεων ......    726

d). Ακατάσχετο απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ν.π.δ.δ. που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου.......................    727

η.. Κατασχετό των τραπεζικών καταθέσεων...............    728

VI...... Τρόπος επιβολής της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου                   729

1.. Συντέλεση της κατασχέσεως......................................    729

2.. Φύση και περιεχόμενο του κατασχετηρίου................    733

3.. Κατάσχεση απαιτήσεων από τίτλο εις διαταγήν.........    739

4.. Επιβολή κατασχέσεως επί ειδικών περιπτώσεων........    743

α.. Επί κατασχέσεως στα χέρια των τραπεζών............    743

β.. Επί κατασχέσεως στα χέρια του Δημοσίου............    744

γ.. Επί κατασχέσεως στα χέρια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ)                   747

VII. Συνέπειες της κατασχέσεως.........................................    748

1.. Γενικά.......................................................................    748

2.. Συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση........................    749

α.. Απαγόρευση διαθέσεως........................................    749

a). Χρόνος επελεύσεως της απαγορεύσεως............    750

b). Υποκειμενικά όρια ακυρότητας της διαθέσεως.    751

β.. Δυνατότητα πολλαπλών κατασχέσεων..................    752

γ.. Δυνατότητα ασκήσεως αγωγής ή επισπεύσεως αναγκαστικής εκτελέσεως                     753

3.. Συνέπειες για τον τρίτο.............................................    755

α.. Απαγόρευση εξοφλήσεως της κατασχεμένης απαιτήσεως                      755

β.. Απαγόρευση συμψηφισμού της κατασχεμένης απαιτήσεως                   756

γ.. Απαγόρευση αποδόσεως κινητών.........................    759

δ.. Απαγόρευση διαθέσεως του κατασχεμένου σε τρίτους               759

ε.. Κτήση της ιδιότητας του μεσεγγυούχου................    760

VIII. Ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση...............................    761

§ 60.. Η δήλωση του τρίτου και οι συνέπειες από την παράλειψη υποβολής της                  763

Ι... Η δήλωση του τρίτου.....................................................    763

1.. Γενικά.......................................................................    763

2.. Νομική φύση της δηλώσεως......................................    765

3.. Περιεχόμενο της δηλώσεως.......................................    767

α.. Επί καταφατικής δηλώσεως..................................    767

β.. Επί αρνητικής δηλώσεως......................................    769

γ.. Επί μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων..........    769

δ.. Αναφορά προηγούμενων κατασχέσεων................    771

4.. Αρμόδιο όργανο, τύπος και προθεσμία υποβολής της δηλώσεως               771

ΙΙ. Συνέπειες από την παράλειψη υποβολής της δηλώσεως..    774

1.. Υποχρέωση του τρίτου προς αποζημίωση.................    774

2.. Δικαστική ενάσκηση της αξιώσεως αποζημιώσεως....    776

§ 61.. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου.....................    779

Ι... Νομοθετική κατοχύρωση...............................................    779

ΙΙ. Φύση και αντικείμενο της ανακοπής..............................    780

ΙΙΙ............................................. Περιεχόμενο της ανακοπής                   782

IV.... Διαδικαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως της ανακοπής                   784

1.. Νομιμοποίηση..........................................................    784

2.. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα...................................    784

V. Άσκηση της ανακοπής...................................................    786

VI............................ Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής                   788

VII. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της ανακοπής...................    790

VIII. Η άμυνα του τρίτου....................................................    790

ΙΧ....... Ενστάσεις του τρίτου που αφορούν στην κατάσχεση                   791

Χ. Απόδειξη εκατέρωθεν ισχυρισμών.................................    794

ΧΙ.................... Συνέπειες από την παραδοχή της ανακοπής                   794

1.. Δεδικασμένο.............................................................    794

2.. Εκχώρηση της κατασχεθείσας απαιτήσεως................    795

3.. Εκτελεστότητα..........................................................    796

ΧΙΙ. Συνέπειες από την παράλειψη ασκήσεως εμπρόθεσμης ανακοπής                798

§ 62.. Οι συνέπειες της καταφατικής δηλώσεως του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία                800

Ι... Ex lege εκχώρηση της απαιτήσεως και των παρεπόμενων δικαιωμάτων της               800

ΙΙ. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων               804

1.. Όταν υφίσταται μια και μοναδική κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως                  804

2.. Όταν υφίστανται περισσότερες κατασχέσεις χρηματικής απαιτήσεως                    805

α.. Επάρκεια της κατασχεμένης απαιτήσεως..............    805

β.. Ανεπάρκεια της κατασχεμένης απαιτήσεως...........    807

3.. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας επί κατασχέσεως στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος             810

ΙΙΙ......... Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως κινητών                   813

IV. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως απαιτήσεως προς μεταβίβαση της κυριότητας κινητών     ................................................................................ 815

V. Η περαιτέρω διαδικασία όταν ο τρίτος αρνείται να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της (καταφατικής) δηλώ­σεώς του........................................    815

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 63.. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων..................    819

Ι... Εισαγωγή.......................................................................    820

ΙΙ. Αντικείμενο της κατασχέσεως........................................    821

1.. Μεταβιβαστά περιουσιακά δικαιώματα.....................    821

2.. Περιπτωσιολογία......................................................    824

α.. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας...................    824

β.. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας....................................    826

γ.. Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών             826

δ.. Απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή             827

ε.. Κατάσχεση επιχειρήσεως......................................    830

στ. Κατάσχεση σε άλλα δικαιώματα...........................    832

ΙΙΙ........................................ Δικαστική άδεια κατασχέσεως                   834

1.. Νομοθετικός λόγος και χαρακτήρας της δικαστικής επεμβάσεως              834

2.. Διαδικασία παροχής της άδειας κατασχέσεως............    836

α.. Υποβολή και περιεχόμενο της αιτήσεως...............    836

β.. Δικαιοπλαστική εξουσία του δικαστηρίου.............    838

γ.. Περιεχόμενο αποφάσεως......................................    840

δ.. Τα πρόσφορα μέσα για την αξιοποίηση του δικαιώματος                     841

IV......................... Διατυπώσεις επιβολής της κατασχέσεως                   844

V. Συνέπειες επιβολής της κατασχέσεως.............................    845

VI.................................. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση                   847

1.. Επί διαθέσεως του ειδικού περιουσιακού στοιχείου με πλειστηριασμό                   847

2.. Επί απαιτήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση κατά τρίτου.    848

3.. Επί ορισμού διαχειριστή............................................    849

α.. Διορισμός διαχειριστή..........................................    849

β.. Εξουσίες διαχειριστή............................................    850

γ.. Αντικατάσταση διαχειριστή..................................    850

δ.. Επίλυση των διαφορών που αφορούν στη διαχείριση                851

ε.. Αμοιβή του διαχειριστή........................................    851

στ. Αναγγελίες και πίνακας διανομής.........................    851

ζ.. Αντιρρήσεις κατά της αναγγελίας και κατά του πίνακα διανομής                      853

η.. Λογοδοσία και ευθύνη του διαχειριστή.................    854

θ.. Παύση της διαχειρίσεως........................................    855

§ 64.. Αναγκαστική διαχείριση...................................................    856

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...............................................    856

ΙΙ. Αντικείμενο αναγκαστικής διαχειρίσεως.........................    857

ΙΙΙ.     Διαδικασία κηρύξεως της αναγκαστικής διαχειρίσεως                   858

1.. Η αίτηση και ο δικαστικός της έλεγχος.....................    858

2.. Λόγοι αποκλεισμού της αναγκαστικής διαχειρίσεως..    860

3.. Η απόφαση που διατάζει την αναγκαστική διαχείριση                   862

4.. Επιβολή της αναγκαστικής διαχειρίσεως...................    862

IV.. Συνέπειες της επιβολής της αναγκαστικής διαχειρίσεως                   863

V. Ο αναγκαστικός διαχειριστής.........................................    865

1.. Διορισμός.................................................................    865

2.. Αντικατάσταση.........................................................    866

3.. Εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις.....................    867

α.. Εξουσίες...............................................................    867

β.. Δικαιώματα..........................................................    868

γ.. Υποχρεώσεις........................................................    868

4.. Ικανοποίηση των δανειστών......................................    869

VI. Παύση της αναγκαστικής διαχειρίσεως.........................    872

VII. Επίλυση των διαφορών από τη διαχείριση...................    873

§ 65.. Προσωπική κράτηση........................................................    874

Ι... Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................    875

ΙΙ. Προϋποθέσεις προσωπικής κρατήσεως..........................    879

1.. Απαίτηση από αδικοπραξία......................................    879

2.. Η προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων            881

ΙΙΙ............................ Αποκλεισμός προσωπικής κρατήσεως                   883

1.. Ως προς ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων...............    883

2.. Ως προς ορισμένες κατηγορίες προσώπων................    884

IV.......... Δικαστική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως                   885

1.. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.......................................    885

2.. Σώρευση του αιτήματος προσωπικής κρατήσεως στην αγωγή επιδικάσεως της απαιτήσεως από αδικοπραξία..............................................................    886

3.. Αυτοτελής αγωγή για την απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως             888

4.. Η απόφαση για την προσωπική κράτηση..................    893

V. Η εκτέλεση της αποφάσεως για την προσωπική κράτηση                   895

1.. Προδικασία...............................................................    895

2.. Κύρια διαδικασία. Σύλληψη του οφειλέτη..................    898

3.. Φυλάκιση του προσωποκρατηθέντος.........................    900

4.. Απόλυση του κρατουμένου.......................................    900

α.. Απόλυση με απόφαση του διευθυντή των φυλακών                   901

β.. Απόλυση με απόφαση του προέδρου πρωτοδικών    901

VΙ. Η άμυνα του οφειλέτη κατά της προσωπικής κρατήσεως    903

1.. Οι αντιρρήσεις κατά της προσωπικής κρατήσεως......    903

2.. Η ανακοπή κατά της εκτελέσεως...............................    905

3.. Η ανακοπή για τις διαφορές ως προς την εκτέλεση της προσωπικής κρατήσεως               906

VΙI. Διαχρονικό και διατοπικό δίκαιο της προσωπικής κρατή­σεως             909

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων................................................    911

Ευρετήριο νομικών κανόνων.......................................................    961