Περιεχόμενα

1              Προλογικό σημείωμα

                Μελέτες

3              Κ. Καλαβρός, Παρατηρήσεις ως προς την έννοια της δημόσιας τάξης κατ’ άρθρο 34 § 2 εδ. β΄ περ. ββ΄ του ν. 2735/1999 - Με αφορμή την ΑΠ 2111/2017

20           Δ. Μπαμπινιώτης, Περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που έχουν ακυρωθεί στο κράτος έκδοσής τους

96           Ά. Μαντάκου, Απίσχνανση της δημόσιας τάξης στο ελληνικό δίκαιο της διαιτησίας; (με αφορμή την ΑΠ 2111/2017)

105         Ι. Φιλιώτης, Ο καθορισμός, ο επιμερισμός και η επιβολή της δαπάνης διαιτησίας (αμοιβή και έξοδα διαιτητών, δαπάνες των μερών)

                Νομολογία

141         ΑΠ 1235/2017: Επέκταση υποκειμενικών ορίων ρήτρας διαιτησίας περιεχόμενης σε σύμβαση κυρωθείσα διά νόμου, παρατ. Ά. Πλεύρη

172         ΑΠ 2111/2017: Διαιτητική απόφαση εκδιδόμενη στην Ελλάδα επί διεθνούς διαιτησίας ακυρώνεται λόγω αντίθεσης στη διεθνή δημόσια τάξη (άρθρο 34 § 2β περ. ββ΄ ν. 2735/1999) μόνον όταν το διαιτητικό δικαστήριο εφαρμόζει αλλοδαπό δίκαιο επί της ουσίας της διαφοράς