Πρόλογος 

Βασίλειος Σκουρής......................................................................................................... VII

Προλεγόμενα

Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα....................................................................................... XIII

Πίνακας Συντομογραφιών....................................................................................... ΧLΙΧ

Πρώτο Μέρος

Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων
στην ελληνική συνταγματική τάξη

Ι. Γένεση, ιστορική εξέλιξη και επιδράσεις άλλων δικαιικών συστημάτων στη διαμόρφωση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμά­των στην ελληνική συνταγματική τάξη...................................................................................... 3

ΙΙ. Έννοια, λειτουργίες και νομική φύση των θεμελιωδών δικαιωμάτων – Θεμελιώδη καθήκοντα και υποχρεώσεις             26

IΙI. Mέθοδοι, κανόνες και αρχές ερμηνείας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.................. 40                    

ΙV. Περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων........................................................... 58

V. Φορείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων..................................................................... 97

VI. Αποδέκτες των θεμελιωδών δικαιωμάτων............................................................ 118

VII. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.......................................................... 128

VIII. Αναθεώρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων - Μείωση του επιπέδου προστασίας 187

IX. Κριτική αποτίμηση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ελληνική συνταγματική τάξη           226

ΔΕΥΤΕΡΟ Μέρος

Η εξέλιξη της προστασίας των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο

I. Συμβάσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης........................................... 231

     Α. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου........................................ 233

     Β. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.................................................................... 300

     Γ. Ειδικές Συμβάσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.................................................. 321

     Δ. Κριτική αποτίμηση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης  324

II. Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης...................................................................... 335

     A. Η εξέλιξη της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο

          κοινοτικό και ενωσιακό δίκαιο μέχρι τη Συνθήκη της Λισσαβώνας..................... 337    

     B. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ενωσιακό δίκαιο μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας               349

     Γ. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.................... 356    

     Δ. Η εξελικτική πορεία των σχέσεων του ευρωπαϊκού κοινοτικού και ενωσιακού δικαίου με το συνταγματικό δίκαιο των Κρατών μελών – Tο ζήτημα της υπεροχής........................................................................................ 450

     Ε. Έννομη προστασία............................................................................................. 479

     ΣΤ. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου              576

     Ζ. Κριτική αποτίμηση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση            594

TΡΙΤΟ Μέρος

Η επίδραση των πολλαπλών επιπέδων προστασίας
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη

I. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Συμ­βουλίου της Ευρώπης και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και η επίδρασή της στην Ελληνική έννομη τάξη...................................... 609    

II. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης και η επίδρασή της στην ελληνική έννομη τάξη       651

ΙIΙ. Ενδεχόμενα ερεθίσματα από το ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο      691       

Αντί Επιλόγου. 703

Πίνακας Βιβλιογραφίας.............................................................................................. 713