ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ................................................................................................ V

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ.............................................................................................. VII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ......................................................................................... ... VIII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ................................................................................................ X

Ι. Φορολογία εισοδήματος

Α. ΝΟΜΟΣ 4172/2013: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (έναρξη ισχύος 1.1.2014)             1

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ............................................................................................ 91

Β. ΝΟΜΟΣ 2238/1994: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (λήξη ισχύος 31.12.2013)            103

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 311

Γ. Νόμος 27 της 19/22.4.1975. Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 77)..... 319

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 342

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΝΟΜΟΣ 4223/2013: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων....................................... 345

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ....................................................................................... .. 370

Β. ΝΟΜΟΣ 1587/1950: Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων................................................. 373

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 394

Γ. ΝΟΜΟΣ 2961/2001: Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια   ............................................................................................................................. 397

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 469

ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α. ΝΟΜΟΣ 2859/2000: Περί Κύρωσης Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας............... 473

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 576

Β. ΝΟΜΟΣ 2960/2001: Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (άρθρα 53-141 ΕΤΚ)................... 583

Γ.. ΝΟΜΟΣ 2960/2001: Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (άρθρα 1-52 και 142-185)........ 679

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 740

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 952/2013 ΕΕ: Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας.............................. 743

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 869

IV. ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Α. ΝΟΜΟΣ 4174/2013: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας......................................... 871

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 950

Β. ΝΟΜΟΣ 4308/2014: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.................................................. 953

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.......................................................................................... 971

Γ.. ΝΟΜΟΣ 4336/2015: Ρυθμίσεις Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων........... 975

Δ. ΝΟΜΟΣ 4093/2012: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών..................... 979

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ........................................................................................ 1008

Ε. ΝΟΜΟΣ 2523/1997: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις                               1013

.... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ........................................................................................ 1065

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ

Ν. 4170/2013 (άρθρα 1-25, ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013) Διοικητική συνεργασία στον φορολογικό τομέα (Οδηγία 2011/16/ΕΕ)                     1069

Ν. 3312/2005 (άρθρα 3-13α, ΦΕΚ Β΄ 35/16.2.2005), για την φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (Οδηγία 2003/48/ΕΚ)........................................................................................................... 1127

Ν. 3312/2005 (άρθρα 14-16, ΦΕΚ Β΄ 35/1.6.2005 (Οδηγία 2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών μελών)                    1137

Ν. 2578/1998 (άρθρα 1-7, ΦΕΚ Α΄ 30/17.2.1998), Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ - Μεταφορά της καταστατικής έδρας S.E. (Οδηγία 2009/133/ΕΚ)1                       1141

Ν. 2578/1998 (άρθρα 8-16, ΦΕΚ Α΄ 30/17.2.1998), Κοινό φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών (Οδηγία 2011/96 ΕΕ)2............................................................................................ 11491. Αντίστοιχες διατάξεις στα άρθρα 52, 53 και 54 ΚΦΕ.

2. Αντίστοιχες διατάξεις στο άρθρο 48 ΚΦΕ.