Πρόλογος .............................................................................................       VII

1. Εισαγωγή.............................................................................................           1

2. Η έννοια της «χρηματικής απαίτησης».......................................................           4

α. Η άυλος χαρακτήρας της «χρηματικής αξίωσης» και η αναγκαστική κατάσχεση άυλων τίτλων και αξιών                   4

β. Η έννοια της «χρηματικής απαίτησης» και η διάκρισή της από τα «λοιπά οικονομικά μέσα» στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο   ........................................................................................................ 12

3. Η «τραπεζική χρηματική κατάθεση» ως ειδικότερη μορφή «χρηματικής απαίτησης» σε αντιδιαστολή με τα «χρηματοπιστωτικά μέσα»....................................................................................................         20

4. Η έννοια του «τρίτου» στην διαδικασία της κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων..         29

5. Ειδικότερες περιπτώσεις κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων.........................         34

α. Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου..............................................................       34

β. Επιβολή κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης του πιστωτή εις χείρας του ιδίου ως τρίτου                       35

6. Η συντέλεση της κατάσχεσης στο πλαίσιο του νέου άρθρου 934 ΚΠολΔ .............         36

7. Μορφές «αποδυνάμωσης» επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης..................         44

8. Η έννοια της «μελλοντικής απαίτησης».......................................................         47

9. Η δυνατότητα συμψηφισμού χρηματικής ανταπαίτησης του τρίτου με μελλοντική χρηματική απαίτηση του καθ’ ου η κατάσχεση οφειλέτη.................................................................................................         53

10. Το ζήτημα του «ορισμένου» των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εγγράφων κατά το άρθρο 30 Β του Κ.Ε.Δ.Ε.                    61

11. Το ζήτημα της νομικής φύσεως του τεκμηρίου του άρθρου 33 Κ.Ε.Δ.Ε. .............         66

12. Η αναστολή εκτέλεσης της αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου και οι έννομες συνέπειες αυτής                         70

13. Σύγχρονες κατηγορίες ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων..........................         77

14. Μορφές δεσμεύσεως τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίες δεν βασίζονται σε επιβολή αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης............................................................................................................         82

α. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βάσει του άρθρου 30 § 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004 .........................................................................................       83

β. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών βάσει του άρθρου 48 § 1 του ν. 3691/2008 και η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.......................................................................................       83

γ. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου 2 ν. 4022/2011 σχετικά με πράξεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων............................................................................................       86

δ. Δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου......................................................................       86

ε. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών βάσει του άρθρου 30 Β § 5 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων     ........................................................................................................ 88

15. Επισκόπηση των σχετικών ρυθμίσεων στο γερμανικό δικονομικό δίκαιο............         90

16. Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών κατά τον Κανονισμό 655/2014/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και η έννομη προστασία του οφειλέτη κατά αυτής   ......................................................................................................... 99

α. Η διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών ως ένα επιπρόσθετο βήμα προς την δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου....................................................................................       99

β. Σκοπός του Κανονισμού (ΕΚ) 655/2014.................................................     103

γ. Νομική φύση της διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.................     107

δ. Η διαδικασία έκδοσης της διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.....     110

ε. Η κατάργηση του exequatur ως περαιτέρω βήμα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.....................................................................................     115

στ. Η έννοια της «διασυνοριακής υπόθεσης» στον Κανονισμό (ΕΚ) 655/2014...     118

ζ. Δικαιοδοσία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού                      120

η. Η «ex parte» διαδικασία λήψης του ασφαλιστικού μέτρου της δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού                     122

θ. Τα «αντίμετρα» του Κανονισμού (ΕΕ) 655/2014 έναντι της ex parte διαδικασίας         130

ι. Η παροχή εγγυοδοσίας εκ μέρους του πιστωτή.........................................     130

ια. Η τεκμηρίωση της χρηματικής απαίτησης του πιστωτή..............................     135

ιβ. Η ευθύνη του πιστωτή προς αποζημίωση του οφειλέτη.............................     142

ιγ. Xρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη, οι οποίες εξαιρούνται από την κατάσχεση, στο πλαίσιο του Κανονισμού 655/2014/ΕΚ............................................................................................................     146

ιδ. Το «απόρρητο» των τραπεζικών καταθέσεων κατά τον Κανονισμό 655/2014...     149

ιε. Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη κατά της διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού                  152

Βιβλιογραφία..........................................................................................     159