ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................................................................................... 5

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ..................................................................................................................... 7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................................................. 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§1... Γενικές παρατηρήσεις...................................................................................................... 17

1... Νομοθετική ρύθμιση................................................................................................... 17

2... Νομοθετικά κείμενα.................................................................................................... 17

3... Χαρακτηριστικά νέας ρύθμισης................................................................................ 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

§2... Γενικά.................................................................................................................................. 25

1... Βασικό έργο................................................................................................................. 25

2... Προφορική υποβολή αίτησης................................................................................... 25

3... Αναφορά των επισυναπτομέων εγγράφων.............................................................. 25

4... Διαφορά ιδιωτικού δικαίου....................................................................................... 26

5... Διοικητική διαταγή πληρωμής.................................................................................. 26

6... Διαμονή στην αλλοδαπή ή όταν είναι άγνωστη...................................................... 26

6.1. Διαμονή στην αλλοδαπή: προϊσχύσαν δίκαιο................................................. 26

6.2. Ισχύον δίκαιο....................................................................................................... 27

6.3. Διαμονή άγνωστη: προϊσχύσαν δίκαιο............................................................ 27

6.4. Ισχύον δίκαιο....................................................................................................... 27

7... Αρμοδιότητα δικαστικού οργάνου........................................................................... 27

7.1. Ο κανόνας............................................................................................................. 27

7.2. Η εξαίρεση............................................................................................................ 28

8... Στοιχεία δικογράφου.................................................................................................. 28

9... Ενέργειες δικαστή........................................................................................................ 28

10. Απόρριψη αίτησης...................................................................................................... 28

11. Παραδοχή αίτησης...................................................................................................... 29

12. Περιεχόμενο διαταγής πληρωμής............................................................................. 29

13. Υπόμνηση δικαιώματος άσκησης ανακοπής.......................................................... 29

14. Επίδοση διαταγής........................................................................................................ 30

15. Εκτέλεση διαταγής....................................................................................................... 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

§3... Γενικά.................................................................................................................................. 31

1... Εισαγωγικά.................................................................................................................. 31

2... Υλική αρμοδιότητα..................................................................................................... 31

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο.............................................................................................. 31

2.2. Ισχύον δίκαιο....................................................................................................... 31

3... Τοπική αρμοδιότητα................................................................................................... 32

4... Διαδικασία ειδικότερα................................................................................................ 32

4.1. Ο κανόνας............................................................................................................. 32

4.2. Περιπτωσιολογία................................................................................................. 33

4.3. Εφαρμογές............................................................................................................ 33

5... Διαδικαστικά ζητήματα πρώτης ανακοπής............................................................. 34

5.1. Γενικά.................................................................................................................... 34

5.2. Αρμόδιο δικαστήριο........................................................................................... 34

6... Διαδικαστικά ζητήματα δεύτερης ανακοπής........................................................... 35

6.1. Γενικά.................................................................................................................... 35

6.2. Προθεσμία............................................................................................................. 35

7... Επίδραση επίδοσης της διαταγής στην παραγραφή............................................... 35

8... Παραλήπτης επίδοσης της διαταγής......................................................................... 35

8.1. Επιδόσεις στην ημεδαπή..................................................................................... 35

8.2. Επιδόσεις στην αλλοδαπή................................................................................... 36

§4... Εκτέλεση της διαταγής πληρωμής................................................................................ 36

1... Νομοθετική ρύθμιση................................................................................................... 36

2... Άμεση εκτελεστότητα: ο κανόνας............................................................................. 36

3... Νόμιμη αναστολή εκτέλεσης: πρώτη εξαίρεση (διαμονή άγνωστη ή στο εξω­τερικό).                             36

4... Δικαστική αναστολή: δεύτερη εξαίρεση.................................................................. 37

5... Αναστολή λόγω άσκησης έφεσης: τρίτη εξαίρεση................................................. 37

§5... Σώρευση ανακοπών ΚΠολΔ 632, 933.......................................................................... 38

1... Γενικά............................................................................................................................ 38

1.1. Προϊσχύσαν δίκαιο.............................................................................................. 38

1.2. Ισχύον δίκαιο: γενικά......................................................................................... 39

2... Προϋποθέσεις σώρευσης............................................................................................ 39

2.1. Ταυτότητα διαδικασίας....................................................................................... 39

2.2. Υλική αρμοδιότητα............................................................................................. 39

2.3. Τοπική αρμοδιότητα........................................................................................... 40

2.4. Άλλες προϋποθέσεις............................................................................................. 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§6... Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................................................................ 41

1... Πεδίο εφαρμογής......................................................................................................... 41

2... Αρμοδιότητα για διαταγή πληρωμής....................................................................... 41

3... Αρμοδιότητες για την ανακοπή................................................................................. 41

3.1. Υλική αρμοδιότητα: ο κανόνας......................................................................... 41

3.2. Υλική αρμοδιότητα: η εξαίρεση........................................................................ 42

3.3. Τοπική αρμοδιότητα ανακοπής........................................................................ 42

4... Διαδικασία για την ανακοπή..................................................................................... 42

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§7... Διαταγή πληρωμής καταβολής του μισθώματος........................................................ 43

1... Χρηματικές απαιτήσεις από τη μισθωτική σύμβαση: γενικά............................... 43

2... Ουσιαστική ρύθμιση διαταγής πληρωμής............................................................... 43

3... Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής.......................................................... 43

3.1. Μισθωτική διαφορά............................................................................................ 43

3.2. Υλική αρμοδιότητα............................................................................................. 44

3.3. Τοπική αρμοδιότητα........................................................................................... 44

4... Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής........................................................................... 44

4.1. Υλική αρμοδιότητα............................................................................................. 44

4.2. Τοπική αρμοδιότητα........................................................................................... 44

§8... Άλλες μισθωτικές διαφορές............................................................................................ 44

1... Άλλες χρηματικές μισθωτικές απαιτήσεις................................................................ 45

2... Αποζημίωση χρήσης................................................................................................... 45

2.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις................................................................................. 45

2.2. Δικονομικές προϋποθέσεις................................................................................. 45

3... Καταβολή εγγύησης.................................................................................................... 45

3.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις................................................................................. 45

3.2. Δικονομικές προϋποθέσεις................................................................................. 45

4... Καταβολή ποινικής ρήτρας....................................................................................... 45

4.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις................................................................................. 46

4.2. Δικονομικές προϋποθέσεις................................................................................. 46

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

§9... Διαταγή πληρωμής καταβολής κοινοχρήστων δαπανών........................................... 47

1... Χρηματικές απαιτήσεις από τη σχέση οροφοκτησίας........................................... 48

2... Νομοθετική ρύθμιση................................................................................................... 48

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο.............................................................................................. 48

2.2. Ισχύον δίκαιο....................................................................................................... 48

3... Ουσιαστική ρύθμιση διαταγής πληρωμής............................................................... 48

4... Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής.......................................................... 49

4.1. Διαφορά οροφοκτησίας..................................................................................... 49

4.2. Υλική αρμοδιότητα............................................................................................. 49

4.3. Τοπική αρμοδιότητα........................................................................................... 49

5... Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής........................................................................... 49

5.1. Υλική-τοπική αρμοδιότητα................................................................................ 49

6... Διαδικασία διαμεσολάβησης..................................................................................... 49

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

§10. Διαταγή πληρωμής για διατροφή................................................................................... 51

1... Χρηματικές απαιτήσεις σε σχέση με τη διατροφή.................................................. 51

2... Διαδικασία.................................................................................................................... 52

2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο.............................................................................................. 52

2.2. Ισχύον δίκαιο....................................................................................................... 52

3... Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής.......................................................... 52

3.1. Υλική αρμοδιότητα............................................................................................. 52

3.2. Τοπική αρμοδιότητα........................................................................................... 52

4... Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής........................................................................... 52

4.1. Υλική-τοπική αρμοδιότητα................................................................................ 52

5... Διαδικασία διαμεσολάβησης..................................................................................... 52

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

§11. Διαταγή πληρωμής σε βάρος εγγυητή ή πρωτοφειλέτη............................................ 53

1... Η εγγύηση: γενικά....................................................................................................... 53

2... Διαδικαστικά ζητήματα.............................................................................................. 53

2.1. Διαδικασία: γενικά.............................................................................................. 53

2.2. Αρμοδιότητες........................................................................................................ 53

3... Διαδικασία διαμεσολάβησης..................................................................................... 53

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ

§12. Νομοθετική ρύθμιση........................................................................................................ 55

§13. Διαταγή πληρωμής για αμοιβή διαιτητή....................................................................... 56

1... Παραδεκτό.................................................................................................................... 56

2... Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής.......................................................... 57

2.1. Υλική-τοπική αρμοδιότητα................................................................................ 57

3... Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής........................................................................... 57

3.1. Υλική αρμοδιότητα............................................................................................. 57

4... Διαδικασία διαμεσολάβησης..................................................................................... 57

§14. Διαταγή πληρωμής για δικηγορική αμοιβή.................................................................. 57

1... Χρηματικές απαιτήσεις δικηγόρων.......................................................................... 57

2... Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής.......................................................... 57

2.1. Νομοθετική ρύθμιση........................................................................................... 57

2.2. Υλική-τοπική αρμοδιότητα................................................................................ 58

3... Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής........................................................................... 58

3.1. Υλική αρμοδιότητα............................................................................................. 58

4... Διαδικασία διαμεσολάβησης..................................................................................... 58

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

§15. Δικονομικές ρυθμίσεις..................................................................................................... 59

1... Υλική αρμοδιότητα ανακοπής.................................................................................. 59

2... Συνέπειες....................................................................................................................... 59

2.1. Πρώτη.................................................................................................................... 59

2.2. Δεύτερη.................................................................................................................. 59

2.3. Τρίτη...................................................................................................................... 60

3... Περιπτωσιολογία......................................................................................................... 60

3.1. Διαταγή πληρωμής για τίμημα πώλησης......................................................... 60

3.2. Διαταγή πληρωμής για αμοιβή εργολάβου..................................................... 60

3.3. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή δανείου..................................................... 60

3.4. Διαταγή πληρωμής από αφηρημένη αναγνώριση χρέους............................. 61

3.5. Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα....................................................... 61

3.6. Διαταγή πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό......................................... 61

4... Διαδικασία διαμεσολάβησης..................................................................................... 61

ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

§16. Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................................................................ 63

1... Νομοθετική ρύθμιση................................................................................................... 63

1.1. Θεμελίωση διαταγής πληρωμής......................................................................... 63

1.2. Πιστωτικοί τίτλοι................................................................................................. 63

2... Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής............................................................................. 63

2.1. Διαδικασία-υλική αρμοδιότητα......................................................................... 63

2.2. Διαδικαστικά ζητήματα διαταγής πληρωμής.................................................. 64

3... Διαδικαστικά ζητήματα ανακοπής........................................................................... 64

4... Προσαγωγή πιστωτικών τίτλων................................................................................ 64

5... Ανταγωγή...................................................................................................................... 64

6... Διαδικασία διαμεσολάβησης..................................................................................... 65

ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

§17. Διοικητική διαταγή πληρωμής....................................................................................... 67

1... Γενικά............................................................................................................................ 67

2... Προϋποθέσεις............................................................................................................... 67

2.1. Χρηματική αξίωση.............................................................................................. 67

2.2. Υποβολή αίτησης................................................................................................. 68

2.3. Απαίτηση............................................................................................................... 68

2.4. Έγγραφη απόδειξη.............................................................................................. 68

2.5. Δικαστικό ένσημο................................................................................................ 68

3... Αρμοδιότητες............................................................................................................... 68

4... Έκδοση – εκτελεστότητα διαταγής πληρωμής........................................................ 68

5... Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.......................................................................... 69

6... Παραγραφή.................................................................................................................. 69

§18. Διαδικασία διαμεσολάβησης........................................................................................... 69

1... Γενικά............................................................................................................................ 70

2... Σκοπός.......................................................................................................................... 71

3... Υπαγόμενες διαφορές................................................................................................. 71

4... Εξαιρούμενες διαφορές.............................................................................................. 72

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Αλφαβητικό ευρετήριο............................................................................................................... 75

Ευρετήριο νόμων......................................................................................................................... 79

Ευρετήριο κειμένων.................................................................................................................... 82

Κυριότερες εργασίες του συγγραφέα........................................................................................ 83