ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ................................................................ VII

Ν. 4412/2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 1: Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής............................................................... 1

Άρθρο 2: Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)               4

ΒΙΒΛΙΟ Ι

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ............................ 17

ΤΙΤΛΟΣ 1...................................................................................................... 17

ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ............................................................................. 17

Άρθρο 3. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).............. 17

Άρθρο 4. Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................................. 19

ΤΜΗΜΑ II: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ................................................................................. 21

Άρθρο 5. Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/ 2170)              21

Άρθρο 6. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                       23

ΤΜΗΜΑ III: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ...................................................................................... 26

Άρθρο 7. Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................................................................................... 26

Άρθρο 8. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                  28

Άρθρο 9. Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργα­νώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................................................................... 28

Άρθρο 10. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)  30

Άρθρο 11. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρ­θρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ........................................................................................................... 32

Άρθρο 12. Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                        33

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ........................................................................ 37

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ..... 37

Άρθρο 13. Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδη­γίας 2014/24/ΕΕ)               37

Άρθρο 14. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 της Οδηγίας).......................... 38

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...................... 39

Άρθρο 15. Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)........................... 39

Άρθρο 16. Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                    41

Άρθρο 17. Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν στην άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)........................... 42

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ........................................................................... 44

Άρθρο 18. Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρ­θρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)     ........................................................................................................... 44

Άρθρο 19. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................. 46

Άρθρο 20. Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)                       48

Άρθρο 21. Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)........................................ 49

Άρθρο 22. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1-5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                51

Άρθρο 23. Ονοματολογίες. (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................................. 54

Άρθρο 24. Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................... 54

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.......................... 57

ΤΜΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ...................................................................................... 57

Άρθρο 25. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................................................................................... 57

Άρθρο 26. Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).................... 58

Άρθρο 27. Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................ 60

Άρθρο 28. Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................. 61

Άρθρο 29. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                        63

Άρθρο 30. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).................... 66

Άρθρο 31. Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)......................... 69

Άρθρο 32. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημο­σίευ­ση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)       ........................................................................................................... 72

ΤΜΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ            ............................................................................................................. 77

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ........................................ 77

Άρθρο 33. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................ 77

Άρθρο 34. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................ 80

Άρθρο 35. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)....................... 84

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ..................... 86

Άρθρο 36. Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ............................................. 86

Άρθρο 37. Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)....... 89

Άρθρο 38. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)............ 91

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜ­ΒΑΣΕΩΝ                     97

Άρθρο 39. Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................. 97

Άρθρο 40. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)        ........................................................................................................... 100

Άρθρο 41. Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών και τον προ­γραμματισμό δημοσίων συμβάσεων         ........................................................................................................... 102

Άρθρο 42. Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 38 της Οδη­γίας 2014/24/ΕΕ)                  105

Άρθρο 43. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κρά­τη-μέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............................................................................................................. 106

ΤΜΗΜΑ III: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.............................................................. 108

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ........................................................................... 108

Άρθρο 44. Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών                       108

Άρθρο 45. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ........................................................................................................... 110

Άρθρο 46. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)    116

Άρθρο 47. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς....... 116

Άρθρο 48. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                118

Άρθρο 49. Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες..................................... 119

Άρθρο 50. Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης.................................. 121

Άρθρο 51. Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης......................... 123

Άρθρο 52. Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συ­ναφών επιστημονικών υπηρεσιών            ........................................................................................................... 123

Άρθρο 53. Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης.................................................. 124

Άρθρο 54. Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)...................... 131

Άρθρο 55. Σήματα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)........................................... 134

Άρθρο 56. Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                  136

Άρθρο 57. Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................... 137

Άρθρο 58. Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)......................... 139

Άρθρο 59. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)..... 140

Άρθρο 60. Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................... 142

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ........................................................ 143

Άρθρο 61. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.............................................. 143

Άρθρο 62. Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............... 144

Άρθρο 63. Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)....................... 146

Άρθρο 64. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)    147

Άρθρο 65. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιή­σεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)      ........................................................................................................... 148

Άρθρο 66. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............ 150

Άρθρο 67. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                   151

Άρθρο 68. Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων.............. 153

Άρθρο 69. Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............ 155

Άρθρο 70. Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)                 156

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ............ 157

Άρθρο 71. Γενικές αρχές................................................................................ 157

Άρθρο 72. Εγγυήσεις.................................................................................... 158

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...................................................... 163

Άρθρο 73. Λόγοι αποκλεισμού........................................................................ 163

Άρθρο 74. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις...................... 168

Άρθρο 75. Κριτήρια επιλογής.......................................................................... 170

Άρθρο 76. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου........ 172

Άρθρο 77. Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή πα­ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών........................................................................... 175

Άρθρο 78. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων................................................. 176

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ..................................... 178

Άρθρο 79. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης............................................... 178

Άρθρο 79Α. Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.......................... 181

Άρθρο 80. Αποδεικτικά μέσα.......................................................................... 182

Άρθρο 81. Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών............................................ 185

Άρθρο 82. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης        185

Άρθρο 83. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου............................................................................................................. 186

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥ­ΣΕΩΝ                    189

Άρθρο 84. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψη­φίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν           ........................................................................................................... 189

Άρθρο 85. Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων....................... 190

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................. 190

Άρθρο 86. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων.................................................... 190

Άρθρο 87. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής.......................................................... 195

Άρθρο 88. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές........................................................ 196

Άρθρο 89. Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.................. 198

Άρθρο 90. Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές.................................................... 199

Άρθρο 91. Λόγοι απόρριψης προσφορών.......................................................... 200

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ........................................... 201

Άρθρο 92. Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής................................ 201

Άρθρο 93. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»............................... 203

Άρθρο 94. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά».......................................... 203

Άρθρο 95. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών....................... 205

Άρθρο 96. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής............. 208

Άρθρο 97. Χρόνος ισχύος προσφορών.............................................................. 209

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ..................................................................... 210

Άρθρο 98. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δη­μόσιες συμβάσεις έργων             210

Άρθρο 99. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δη­μό­σιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρε­σιών............................................................... 214

Άρθρο 100. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δια­δικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών................................................... 216

Άρθρο 101. Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία..................... 218

Άρθρο 102. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.............. 219

Άρθρο 103. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών.......................................... 220

Άρθρο 104. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές................... 222

Άρθρο 105. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης...................................................... 223

Άρθρο 106. Ματαίωση διαδικασίας................................................................... 224

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.......................................................... 226

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...................................... 226

Άρθρο 107. Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.............. 226

Άρθρο 108. Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.................................. 227

Άρθρο 109. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων....................................................... 228

Άρθρο 110. Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες................................ 228

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ....................... 230

Άρθρο 111. Πεδίο εφαρμογής.......................................................................... 230

Άρθρο 112. Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις...................................................... 230

Άρθρο 113. Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή των συμμετεχόντων                   231

Άρθρο 114. Σύνθεση της κριτικής επιτροπής........................................................ 232

Άρθρο 115. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής..................................................... 232

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ............................................ 233

Άρθρο 116. Επιλογή των διαδικασιών.............................................................. 233

Άρθρο 117. Συνοπτικός διαγωνισμός................................................................ 234

Άρθρο 118. Απευθείας ανάθεση...................................................................... 235

Άρθρο 119. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας.............................................. 237

Άρθρο 120. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης............................................ 238

Άρθρο 121. Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.. 239

Άρθρο 122.................................................................................................. 241

Άρθρο 123. Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων – Κριτήρια επιλογής       ........................................................................................................... 241

Άρθρο 124. Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων........................ 242

Άρθρο 125. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμ­βάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ........................................................................................................... 242

Άρθρο 126. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμ­βάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών...................... 243

Άρθρο 127. Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμ­βάσεων «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.) - Παράβολο.................................. 244

Άρθρο 128. Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων..................................................... 245

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ................................................................... 247

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ......................................................... 247

Άρθρο 129. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία...................................... 247

Άρθρο 130. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)............. 247

Άρθρο 131. Υπεργολαβία (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)................................. 248

Άρθρο 132. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ)                        251

Άρθρο 133. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 Οδηγίας 2014/24 ΕΕ)        253

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................... 254

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ.............................................................. 254

ΤΜΗΜΑ Ι....................................................................................................... 254

Άρθρο 134. Τρόπος κατασκευής....................................................................... 254

Άρθρο 135. Υπογραφή σύμβασης..................................................................... 255

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ............................................................................. 258

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ....................................................... 258

Άρθρο 136. Διοίκηση του έργου - επίβλεψη......................................................... 258

Άρθρο 137. Υπερημερία του κυρίου του έργου..................................................... 262

Άρθρο 138. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου.................................................. 264

Άρθρο 139. Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου.................................. 270

Άρθρο 140. Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας...................................... 270

Άρθρο 141. Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων.......................................... 272

Άρθρο 142. Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου........................... 273

Άρθρο 143. Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση....................................... 274

Άρθρο 144. Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη.... 275

Άρθρο 145. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής.......................................................... 277

Άρθρο 146. Ημερολόγιο του έργου................................................................... 280

Άρθρο 147. Προθεσμίες................................................................................. 281

Άρθρο 148. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου............................... 285

Άρθρο 149. Επιτάχυνση εργασιών – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ).................... 288

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ................................. 291

Άρθρο 150. Προκαταβολές............................................................................. 291

Άρθρο 151. Επιμετρήσεις............................................................................... 293

Άρθρο 152. Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις.......................................................... 297

Άρθρο 153. Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μι­σθω­μάτων και μηχανημάτων             302

Άρθρο 154. Απολογιστικές εργασίες................................................................. 308

Άρθρο 155. Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες................................ 310

Άρθρο 156. Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξο­μειώσεις εργασιών. Νέες εργασίες     ........................................................................................................... 312

Άρθρο 157. Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις..................................................... 319

Άρθρο 158. Ποιότητα στα δημόσια έργα – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.).......... 322

Άρθρο 159. Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης.............. 324

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....................... 327

Άρθρο 160. Έκπτωση αναδόχου...................................................................... 327

Άρθρο 161. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης........................................ 331

Άρθρο 162. Ματαίωση διάλυσης...................................................................... 334

Άρθρο 163. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης........................... 335

Άρθρο 164. Υποκατάσταση............................................................................ 336

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ.................................................. 338

Άρθρο 165. Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση....................................................... 338

Άρθρο 166. Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας – Έγκρισης υπεργολαβίας................. 340

Άρθρο 167. Πτώχευση, θάνατος....................................................................... 344

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ............................................... 345

Άρθρο 168. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών....................................................... 345

Άρθρο 169. Διοικητική παραλαβή για χρήση....................................................... 346

Άρθρο 170. Προσωρινή παραλαβή του έργου...................................................... 347

Άρθρο 171. Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων...................................... 351

Άρθρο 172. Οριστική παραλαβή....................................................................... 352

Άρθρο 173. Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου................................................... 354

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ........................................................................ 354

Άρθρο 174. Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών.......................................... 354

Άρθρο 175. Δικαστική επίλυση διαφορών........................................................... 359

Άρθρο 176. Διαιτητική επίλυση διαφορών........................................................... 366

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ............................................................................... 368

Άρθρο 177. Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία.................................................. 368

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.......................................................................... 370

Άρθρο 178. Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων............................................... 370

Άρθρο 179. Επιθεώρηση των δημοσίων έργων.................................................... 371

Άρθρο 180. Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων.............................................. 375

Άρθρο 181. Παρεκκλίσεις............................................................................... 376

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ............................................................................................................. 376

ΤΜΗΜΑ I: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.............................................................................. 376

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................. 376

Άρθρο 182. Υπογραφή της Σύμβασης................................................................ 376

Άρθρο 183. Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών..................... 379

Άρθρο 184. Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα........................................................ 381

Άρθρο 185. Ποινικές ρήτρες............................................................................ 383

Άρθρο 186. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της...................................... 384

Άρθρο 187. Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου................................................ 386

Άρθρο 188. Υποχρεώσεις του αναδόχου – Πρόγραμμα Ποιότητας............................ 391

Άρθρο 189. Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.............. 394

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ......... 395

Άρθρο 190. Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης                 395

Άρθρο 191. Έκπτωση του αναδόχου................................................................. 396

Άρθρο 192. Διάλυση της σύμβασης................................................................... 398

Άρθρο 193. Ματαίωση της διάλυσης.................................................................. 400

Άρθρο 194. Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης................. 401

Άρθρο 195. Υποκατάσταση του αναδόχου......................................................... 402

ΤΜΗΜΑ II: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           ............................................................................................................... 403

Άρθρο 196. Τεχνικές προδιαγραφές.................................................................. 403

Άρθρο 197. Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων..................................................... 404

Άρθρο 198. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών........................................ 405

Άρθρο 199. Ειδικές ρυθμίσεις.......................................................................... 409

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ............................................................................................................. 409

ΤΜΗΜΑ I: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               409

Άρθρο 200. Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου    409

Άρθρο 201. Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης............................. 413

Άρθρο 202. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης.................................................... 413

Άρθρο 203. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου................................................ 413

Άρθρο 204. Ανωτέρα βία................................................................................ 415

Άρθρο 205. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων........ 416

ΤΜΗΜΑ II: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ....................... 416

Άρθρο 206. Χρόνος παράδοσης υλικών............................................................. 416

Άρθρο 207. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας................................ 417

Άρθρο 208. Παραλαβή υλικών......................................................................... 418

Άρθρο 209. Χρόνος παραλαβής υλικών........................................................... . 422

Άρθρο 210. Ναύλωση – Ασφάλιση.................................................................... 423

Άρθρο 211. Ανακοίνωση φόρτωσης.................................................................. 424

Άρθρο 212. Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό...................................................... 424

Άρθρο 213. Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.................................... 425

Άρθρο 214. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις............................ 427

Άρθρο 215. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας.................................................... 430

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ....................... 431

Άρθρο 216. Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας.............................. 431

Άρθρο 217. Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας............................................. 432

Άρθρο 218. Ποινικές ρήτρες............................................................................ 432

Άρθρο 219. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών..... 433

Άρθρο 220. Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση............................................ 434

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ............... 434

Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων............ 434

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/25/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ........................... 440

ΤΙΤΛΟΣ 1..................................................................................................... 440

ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ............................................................................ 440

Άρθρο 222. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).......... 440

Άρθρο 223. Αναθέτουσες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........................... 445

Άρθρο 224. Αναθέτοντες φορείς (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........................... 447

Άρθρο 225. Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)                     450

Άρθρο 226. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες (άρθρο 6 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)              453

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ............................................................................. 455

Άρθρο 227. Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............................... 455

Άρθρο 228. Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................ 455

Άρθρο 229. Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................................... 456

Άρθρο 230. Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........................................... 456

Άρθρο 231. Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)...................... 457

Άρθρο 232. Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................... 458

Άρθρο 233. Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................... 459

Άρθρο 234. Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άν­θρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................................................................................. 460

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ............................................................................... 461

Άρθρο 235. Κατώτατα όρια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............................... 461

Άρθρο 236. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)               462

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.................................................................................... 467

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ.......... 467

Άρθρο 237. Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)       ........................................................................................................... 467

Άρθρο 238. Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες στα άρθρα 228-234 δρα­στηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).............................................................................................. 468

Άρθρο 239. Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................................................................................. 468

Άρθρο 240. Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)             470

Άρθρο 241. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)            ........................................................................................................... 473

Ενότητα 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ.... 473

Άρθρο 242. Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)                   473

ΤΜΗΜΑ V: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ........................................................................ 474

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 474

Άρθρο 243. Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........................ 474

Άρθρο 244. Μεικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).............................................................................................. 475

Άρθρο 245. Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).............................................................................................. 476

Άρθρο 246. Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........................................ 477

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.......................................................................... 478

Άρθρο 247. Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)        478

Άρθρο 248. Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)                       483

Άρθρο 249. Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................................................................................. 485

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ............................................... 486

Άρθρο 250. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)....... 486

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.............. 486

Άρθρο 251. Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)             486

Άρθρο 252. Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 251 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) ........................................................................................................... 488

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ............................................................................. 492

Άρθρο 253. Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)                      492

Άρθρο 254. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).......................... 494

Άρθρο 255. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).............................................................................................. 496

Άρθρο 256. Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)                      497

Άρθρο 257. Εχεμύθεια (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)..................................... 499

Άρθρο 258. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)                       500

Άρθρο 259. Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).... 505

Άρθρο 260. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)............. 508

Άρθρο 261. Ονοματολογίες (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............................... 508

Άρθρο 262. Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................ 510

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ........................................ 513

ΤΜΗΜΑ Ι: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ..................................................................................... 513

Άρθρο 263. Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................. 513

Άρθρο 264. Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)......................... 514

Άρθρο 265. Κλειστή διαδικασία (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).......................... 516

Άρθρο 266. Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)            ........................................................................................................... 517

Άρθρο 267. Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................. 519

Άρθρο 268. Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)...................... 523

Άρθρο 269. Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευ­ση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)         ........................................................................................................... 526

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑ­ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ            531

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ....................... 531

Άρθρο 270. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............. 531

Άρθρο 271. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............. 534

Άρθρο 272. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................... 539

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.......................................................... 541

Άρθρο 273. Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).......................... 541

Άρθρο 274. Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρ­θρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)     ........................................................................................................... 543

Άρθρο 275. Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ)                545

Άρθρο 276. Διαδικασίες σύναψης συβάσεων με αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά Κράτη-Μέλη (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............................................................................................................. 545

ΤΜΗΜΑ III: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.............................................................. 547

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ........................................................................... 547

Άρθρο 277. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρα 99 παράγραφος 6 και 100 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)  ........................................................................................................... 547

Άρθρο 278. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)   548

Άρθρο 279. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς..... 549

Άρθρο 280. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)              550

Άρθρο 281. Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης................................................ 551

Άρθρο 282. Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)..................... 553

Άρθρο 283. Σήματα (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)......................................... 557

Άρθρο 284. Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)                 558

Άρθρο 285. Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)   559

Άρθρο 286. Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................. 560

Άρθρο 287. Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........................ 561

Άρθρο 288. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)... 562

Άρθρο 289. Καθορισμός προθεσμιών (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).................. 563

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ........................................................ 565

Άρθρο 290. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης............................................ 565

Άρθρο 291. Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)...... 565

Άρθρο 292. Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρο 68 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)                      567

Άρθρο 293. Προκήρυξη σύμβασης (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)....................... 568

Άρθρο 294. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ)  568

Άρθρο 295. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)......   570

Άρθρο 296. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........... 571

Άρθρο 297. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) ........................................................................................................... 573

Άρθρο 298. Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων............ 575

Άρθρο 299. Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).......... 575

Άρθρο 300. Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προ­σφερό­ντων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)   ........................................................................................................... 576

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ............ 578

Άρθρο 301. Γενικές αρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................................. 578

Άρθρο 302. Εγγυήσεις................................................................................... 580

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ           ........................................................................................................... 585

Άρθρο 303. Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................. . 585

Άρθρο 304. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).............. 586

Άρθρο 305. Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προ­βλέπο­νται στο Βιβλίο I (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).............................................................................................. 587

Άρθρο 306. Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα.................................................... 589

Άρθρο 307. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).. 589

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ..................................... 593

Άρθρο 308. Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλει­σμού και ποιοτικής επιλογής του Βιβλίου I (παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαρά­γρα­φος 2 της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............................................................................................................. 593

Άρθρο 309. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι­σης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)         ........................................................................................................... 594

Άρθρο 310. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)  ........................................................................................................... 595

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................. 598

Άρθρο 311. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)..... 598

Άρθρο 312. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........... 601

Άρθρο 313. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)......... 603

Άρθρο 314. Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)             606

Άρθρο 315. Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας............................................ 608

Άρθρο 316. Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης..................................................... 608

Άρθρο 317. Ματαίωση διαδικασίας................................................................... 609

ΤΜΗΜΑ IV: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.......................................................... 613

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...................................... 613

Άρθρο 318. Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)           ........................................................................................................... 613

Άρθρο 319. Δημοσίευση (άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................................... 614

Άρθρο 320. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρε­σίες (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)          ........................................................................................................... 615

Άρθρο 321. Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)                   616

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ....................... 618

Άρθρο 322. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............................ 618

Άρθρο 323. Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)........ 619

Άρθρο 324. Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή (άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).......................................................................... 620

Άρθρο 325. Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)....... 621

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ......................................... 621

Άρθρο 326. Επιλογή των διαδικασιών.............................................................. 621

Άρθρο 327. Συνοπτικός διαγωνισμός................................................................ 623

Άρθρο 328. Απευθείας ανάθεση...................................................................... 623

Άρθρο 329. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας.............................................. 624

Άρθρο 330. Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης............................................ 626

Άρθρο 331. Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων............... 626

Άρθρο 332. Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων............................................... 627

Άρθρο 333. Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων             628

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................. 629

Άρθρο 334. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία...................................... 629

Άρθρο 335. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)............. 629

Άρθρο 336. Υπεργολαβία (άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)................................. 630

Άρθρο 337. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)                    633

Άρθρο 338. Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)        636

ΒΙΒΛΙΟ III

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 339. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής...................................................... 636

Άρθρο 340. Επιβολή (άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) ........................................................................... . 637

Άρθρο 341. Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (άρ­θρα 84 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 100 παράγραφοι 1 και 3 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ).......................................... 639

Άρθρο 342. Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών (άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ και 101 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)         ........................................................................................................... 641

Άρθρο 343. Διοικητική συνεργασία (άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102 της Οδη­γίας 2014/25/ΕΕ)                        642

Άρθρο 344. Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθε­τό­ντων Φορέων                 643

ΒΙΒΛΙΟ IV

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ........................................................................ 644

Άρθρο 345. Πεδίο εφαρμογής.......................................................................... 644

Άρθρο 346. Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων............................. 646

ΤΙΤΛΟΣ 2: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥ­ΓΩΝ  651

ΤΜΗΜΑ I: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.................................. 651

Άρθρο 347. Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών....................... 651

Άρθρο 348. Συγκρότηση της Αρχής.................................................................... 652

Άρθρο 349. Λειτουργική ανεξαρτησία................................................................ 654

Άρθρο 350. Οικονομική Αυτοτέλεια................................................................... 656

Άρθρο 351. Πειθαρχικός Έλεγχος.................................................................... 658

Άρθρο 352. Πειθαρχική Διαδικασία.................................................................. 659

Άρθρο 353. Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών................. 661

Άρθρο 354. Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.................... 662

Άρθρο 355. Κανονισμός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ................................................... 663

Άρθρο 356. Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών... 663

Άρθρο 357. Προσωπικό – Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών       664

Άρθρο 358. Νομική Υπηρεσία.......................................................................... 666

Άρθρο 359. Έκθεση πεπραγμένων................................................................... 667

ΤΜΗΜΑ II: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ              667

ΜΕΡΟΣ A: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥ­ΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ               667

Άρθρο 360. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής......................................................... 667

Άρθρο 361. Προθεσμία άσκησης της προσφυγής.................................................. 668

Άρθρο 362. Άσκηση προσφυγής – Άσκηση παρέμβασης......................................... 669

Άρθρο 363. Παράβολο.................................................................................. 671

Άρθρο 364. Ανασταλτικό αποτέλεσμα............................................................... 672

Άρθρο 365. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής.................................................. 673

Άρθρο 366. Προσωρινά μέτρα......................................................................... 675

Άρθρο 367. Διαδικασία λήψης απόφασης - συνέπειες αποφάσεων ΑΕΠΠ................... 677

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... 677

Άρθρο 368. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης..................................................... 677

Άρθρο 369. Κήρυξη ακυρότητας – Διαδικασία...................................................... 679

Άρθρο 370. Δυνατότητα μη κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης. Επιτακτικοί λόγοι δη­μοσίου συμφέροντος – Εναλλακτικές κυρώσεις ........................................................................................................... 681

Άρθρο 371. Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης....................................... 682

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ               683

Άρθρο 372. Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμ­βασης       683

Άρθρο 373. Αξίωση αποζημίωσης.................................................................... 686

ΤΙΤΛΟΣ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.. 687

Άρθρο 374. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή............... 687

ΒΙΒΛΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 375. Τροποποιούμενες διατάξεις............................................................. 689

Άρθρο 376. Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)       ........................................................................................................... 694

Άρθρο 377. Καταργούμενες διατάξεις................................................................ 696

Άρθρο 378. Προσαρτήματα............................................................................. 705

Άρθρο 379. Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)   ........................................................................................................... 706

 

 

Ν. 4413/2016

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση
συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ............ 709

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ....................... 709

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ   709

Άρθρο 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)   709

Άρθρο 2. Ορισμοί (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)............................................. 712

Άρθρο 3. Αναθέτουσες Αρχές (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).............................. 718

Άρθρο 4. Αναθέτοντες Φορείς (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)............................. 721

Άρθρο 5. Δικαίωμα σύναψης σύμβασης παραχώρησης - αρχή της ελεύθερης διαχεί­ρι­σης από τις δημόσιες αρχές (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).............................................................................................. 724

Άρθρο 6. Αρχές που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης (άρ­θρο 3 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)        ........................................................................................................... 724

Άρθρο 7. Ελευθερία καθορισμού υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (άρ­θρο 4 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)         ........................................................................................................... 726

Άρθρο 8. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 8 παράγραφοι 2-6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).............................................................................................. 728

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ..................................................................................... 731

Άρθρο 9. Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συμβάσεις παραχώρησης που ανατί­θε­νται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)....................................................... 731

Άρθρο 10. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)               737

Άρθρο 11. Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα του ύδατος (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)      737

Άρθρο 12. Συμβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρ­θρο 13 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)      ........................................................................................................... 738

Άρθρο 13. Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).............................................................................................. 741

Άρθρο 14. Κοινοποίηση πληροφοριών από αναθέτοντες φορείς (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)                741

Άρθρο 15. Αποκλεισμός δραστηριοτήτων που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον αντα­γωνι­σμό (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)       ........................................................................................................... 742

Άρθρο 16. Συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)                 743

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.......................................................................... 749

Άρθρο 17. Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).... 749

Άρθρο 18. Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).. 750

Άρθρο 19. Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)............................. 752

Άρθρο 20. Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)                    754

Άρθρο 21. Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Πα­ράρ­τημα II και άλλες δραστηριότητες (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).................................................................................. 756

Άρθρο 22. Συμβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Πα­ράρτημα II και συγχρόνως αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)............................................... 757

ΤΜΗΜΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ....................................................................... 758

Άρθρο 23. Συμβάσεις παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)                      758

Άρθρο 24. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)......... 760

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΧΕΣ................................................................................... 760

Άρθρο 25. Οικονομικοί φορείς (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)........................... 760

Άρθρο 26. Ονοματολογίες (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)................................ 762

Άρθρο 27. Εχεμύθεια (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)....................................... 763

Άρθρο 28. Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/ 23/ΕΕ)                        765

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΓΕ­ΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ................................................................................................ 768

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...................................................................... 768

Άρθρο 29. Γενικές αρχές (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)................................... 768

Άρθρο 30. Δημοσιεύσεις προκήρυξης συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 31 της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)               769

Άρθρο 31. Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)                     773

Άρθρο 32. Σύνταξη και τρόπος δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).................................................................................. 774

Άρθρο 33. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 33 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)             775

Άρθρο 34. Ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των τευχών διαγωνισμού (άρθρο 34 της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)                776

Άρθρο 35. Καταπολέμηση της διαφθοράς και πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ) ........................................................................................................... 777

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ....................................................... 781

Άρθρο 36. Έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης................................................ 781

Άρθρο 37. Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)...... 784

Άρθρο 38. Διαδικαστικές εγγυήσεις (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)..................... 785

Άρθρο 39. Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων (άρθρο 38 παράγραφοι 1-9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)         ........................................................................................................... 787

Άρθρο 40. Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο πρώτο της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)       794

Άρθρο 41. Ερωτηματολόγιο ποιοτικής επιλογής................................................... 797

Άρθρο 42. Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από συμβάσεις παραχώρησης (άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)............................................................................................................. 798

Άρθρο 43. Προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών για τη σύμ­βαση παραχώρησης (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).............................................................................................. 800

Άρθρο 44. Παροχή πληροφόρησης στους υποψηφίους και στους προσφέροντες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)         ........................................................................................................... 801

Άρθρο 45. Κριτήρια ανάθεσης (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)............................ 802

Άρθρο 46. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης.................................................. 805

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ... 808

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ................................................................ 808

Άρθρο 47. Συμβατικό πλαίσιο - εφαρμοστέα νομοθεσία......................................... 808

Άρθρο 48. Συμβατικά τεύχη............................................................................. 809

Άρθρο 49. Χρηματοδότηση............................................................................. 811

Άρθρο 50. Υπεργολαβία (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).................................. 812

Άρθρο 51. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)                      816

Άρθρο 52. Λύση συμβάσεων παραχώρησης (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ).......... 823

Άρθρο 53. Εκχώρηση απαιτήσεων.................................................................... 824

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ................................................................. 825

Άρθρο 54. Εταιρεία ειδικού σκοπού.................................................................. 825

Άρθρο 55. Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών............ 826

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ................................................................. 827

Άρθρο 56. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 45 παράγραφοι 1-3 της Οδη­γίας 2014/23/ΕΕ)                      827

Άρθρο 57. Καθοδήγηση και υποστήριξη (άρθρο 45 παρ. 4 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ)....... 827

Άρθρο 58. Καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ............................................................. 828

Άρθρο 59. Τεκμηρίωση διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης... 829

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ........................................................... 833

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩ­ΡΗΣΗΣ                     833

Άρθρο 60. Είδη έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης........................... 833

Άρθρο 61. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.............. . 834

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩ­ΡΗΣΗΣ                    835

Άρθρο 62. Διαδικασίες επίλυσης διαφορών........................................................ 835

Άρθρο 63. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών....................................................... 836

Άρθρο 64. Δικαστική επίλυση διαφορών – Διαμεσολάβηση..................................... 837

Άρθρο 65. Διαιτησία..................................................................................... 839

Άρθρο 66. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο........................................................... 840

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ................................................................. 840

Άρθρο 67. Όργανα διαδικασιών σύναψης συμβάσεων παραχώρησης....................... 840

Άρθρο 68. Καταργούμενες διατάξεις.................................................................. 842

Άρθρο 69. Μεταβατικές διατάξεις...................................................................... 843

Άρθρο 70. Παραρτήματα................................................................................ 843

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................. 845

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ................................................................................................. 847