Πρόλογος β΄ εκδόσεως................................................................................................... ΙΧ

Πρόλογος α΄ εκδόσεως................................................................................................... ΧΙ

Διάγραμμα περιεχομένων.............................................................................................. ΧΙΙΙ

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων............................................................................... ΧVII

Συντομογραφίες....................................................................................................... XXXΙII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

§ 64. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου................................................................................... 1

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................................. 6

ΙΙ... Ειδικότερος προσδιορισμός της έννοιας του τρίτου............................................. 25

ΙΙΙ.. Αντικείμενο κατασχέσεως στα χέρια τρίτου........................................................ 40

IV.. Ακατάσχετα..................................................................................................... 60

V... Διαδικασία της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.................................................... 96

VI.. Συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.................................................... 112

VII. H δήλωση του τρίτου...................................................................................... 137

VIII. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου...................................................... 166

ΙΧ.. Διαδικασία επί καταφατικής δηλώσεως........................................................ ... 211

Χ... Περαιτέρω διαδικασία επί αρνητικής δηλώσεως όταν γίνεται δεκτή η ανακοπή..... 231

ΧΙ.. Κατάσχεση απαιτήσεων από τίτλο εις διαταγήν................................................. 233

ΧΙΙ. Κατάσχεση στα χέρια οφειλέτη του Δημοσίου ως τρίτου.................................... 248

XIΙΙ. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων      ........................................................................................................... 253

XΙV. Δίκες περί την εκτέλεση................................................................................ 267

XV. Διαχρονικό δίκαιο για την εφαρμοστέα διαδικασία στην ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου    ........................................................................................................... 277

§ 65. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων........................................................ 279

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................................................. 279

ΙΙ... Ειδικότερη ένταξη του θεσμού στο σύστημα του ΚΠολΔ................................... 282

ΙΙΙ.. Αντικείμενο κατασχέσεως............................................................................... 284

IV.. Ειδικές περιπτώσεις δικαιωμάτων που καλύπτονται από το άρθρο 1022............... 289

V... Η εξάρτηση του επιτρεπτού της κατασχέσεως από δικαστική απόφαση................ 300

VI.. Η επιβολή της κατασχέσεως............................................................................ 315

VII. Οι συνέπειες της κατασχέσεως........................................................................ 317

VIII. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση κατά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018.......... 320

ΙΧ.. Δίκες περί την εκτέλεση.................................................................................. 332

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

§ 66. Η αναγκαστική διαχείριση στις χρηματικές απαιτήσεις........................................ 335

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................................................. 335

ΙΙ... Αντικείμενο................................................................................................... 336

ΙΙΙ.. Η δικαστική απόφαση ως προϋπόθεση.............................................................. 337

IV.. Η επιβολή...................................................................................................... 342

V... Συνέπειες....................................................................................................... 342

VI.. Εξουσίες και υποχρεώσεις του διαχειριστή....................................................... 345

VII. Η ικανοποίηση των δανειστών......................................................................... 348

VIII. Παύση της αναγκαστικής διαχειρίσεως........................................................... 350

ΙΧ.. Δίκες περί την εκτέλεση και περί την αναγκαστική δια­χεί­ριση.......................... 352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

§ 67. Η προσωπική κράτηση ως μέσο εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων            355

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.......................................................................... ... 357

ΙΙ... Η προσωπική κράτηση έως και το ν. 4335/2015................................................. 364

ΙΙΙ.. Η προσωπική κράτηση υπό το Σ/1975............................................................... 369

IV.. Η προσωπική κράτηση μετά το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997) ........................................................................................................... 376

V... Οι προϋποθέσεις της προσωπικής κρατήσεως για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως μετά το ν. 4335/2015...................................................................................................... 390

VI.. Η υποχρεωτική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως στις εμπορικές διαφορές πριν από τους ν. 3994/2011 και 4335/2015................................................................................................ 392

VII. Η δυνητική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως στις αδικοπραξίες μετά το ν. 4335/2015           ........................................................................................................... 405

VIII. Προσωπική κράτηση των εκπροσώπων των νομικών προσώπων......................... 413

ΙΧ.. Αποκλεισμός της προσωπικής κρατήσεως......................................................... 416

Χ... Ο εκτελεστός τίτλος ως προϋπόθεση της προσωπικής κρατήσεως....................... 423

ΧΙ.. Η δικαστική απόφαση ως προϋπόθεση της προσωπικής κρατήσεως..................... 427

ΧΙΙ. Η εκτέλεση της αποφάσεως για την προσωπική κράτηση.................................... 449

ΧΙΙΙ. Δίκες περί την εκτέλεση................................................................................ 458

ΧIV. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου....................................................................... 468

XV. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου....................................................................... 469

§ 68. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου και τραπεζικές εργασίες.......................................... 471

1.... Το αντικείμενο έρευνας και η σημασία του....................................................... 474

ΙΙ... Το ακατάσχετο των τραπεζικών καταθέσεων πριν από το ν. 2915/2001................ 475

ΙΙΙ.. Οι θέσεις της θεωρίας υπέρ του κατασχετού..................................................... 484

IV.. Η άποψη για την κατάσχεση των καταθέσεων ως ειδικών περιουσιακών στοιχείων             488

V... Η νομοθετική παρέμβαση του 2001 και η παράλληλη στροφή της ολομέλειας του ΑΠ       489

VI.. Η ένταξη του κανόνα του κατασχετού στον ΚΠολΔ........................................... 492

VII. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάσχεση στα χέρια τρίτου σε σχέση με τις τραπεζικές εργασίες μετά το άρθρο 24 ν. 2915/2001 και το ν. 4335/2015.................................................. 492

VIII. Αντικείμενα κατασχέσεως στις τραπεζικές εργασίες........................................ 496

ΙΧ.. Διαδικασία κατασχέσεως στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης..................................... 516

Χ... Οι συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης............................ 522

ΧΙ.. Η άμυνα της Τράπεζας στη δίκη της ανακοπής.................................................. 527

ΧΙΙ. Η περαιτέρω διαδικασία μετά την καταφατική δήλωση....................................... 528

ΧΙΙΙ. Σύντομη συγκριτική θεώρηση........................................................................ 535

ΧΙV. Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.............................................................. 538

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων................................................................................... 541

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων.................................................................................. 559

Ευρετήριο άρθρων........................................................................................................ 561

Γενική βιβλιογραφία...................................................................................................... 577

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ.

Πρόλογος β΄ εκδόσεως................................................................................................... ΙΧ

Πρόλογος α΄ εκδόσεως................................................................................................... ΧΙ

Διάγραμμα περιεχομένων.............................................................................................. XIII

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων............................................................................... ΧVII

Συντομογραφίες............................................................................................ ΧΧΧΙII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

§ 64. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου................................................................................... 1

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................................. 6

1.. Έννοια και σημασία....................................................................................... 6

α.. Έννοια..................................................................................................... 6

β.. Σημασία................................................................................................... 7

2.. Συγκριτική θεώρηση...................................................................................... 9

α.. Το αντικείμενο της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου από συγκριτική άποψη               10

β.. Προϋποθέσεις της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου από συγκριτική άποψη                11

3.. Το προηγούμενο δίκαιο................................................................................ 12

4.. Προπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ................................................... 14

5.. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ................................................................................ 16

α.. Διάκριση μεταξύ συντηρητικής και αναγκαστικής κατασχέ­σεως στα χέρια τρίτου                17

β.. Η κατάργηση της αγωγής για το κύρος της απαιτήσεως και της κατασχέσεως           17

6.. Οι γενικές προϋποθέσεις της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου........................... 18

α.. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως................. 18

β.. Η ανάγκη τηρήσεως της προδικασίας ειδικότερα........................................ 20

7.. Τα πρόσωπα που συγκροτούν την τριμερή σχέση της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου                 21

α.. Ο επισπεύδων δανειστής.......................................................................... 22

β.. Ο καθού η εκτέλεση οφειλέτης................................................................. 22

γ.. Ο τρίτος................................................................................................. 22

8.. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου και πλαγιαστική αγωγή....................................... 23

ΙΙ... Ειδικότερος προσδιορισμός της έννοιας του τρίτου............................................. 25

1.. Η ιδιότητα του τρίτου απέναντι στον καθού η εκτέλεση.................................. 25

α.. Με ποιο κριτήριο καθορίζεται ποιος είναι τρίτος........................................ 25

β.. Περιπτωσιολογία.................................................................................... 26

γ.. Στις σχέσεις των νομικών προσώπων με τα μέλη τους ειδικότερα................ 30

δ.. Πότε είναι τρίτος ο υπάλληλος του πλειστηριασμού ως προς την κατάσχεση του πλειστηριάσματος  .................................................................................................... 31

2.. Κατάσχεση στα χέρια του δανειστή ως τρίτου................................................ 31

α.. Έννοια και τρόπος λειτουργίας................................................................. 31

β.. Οι αμφισβητήσεις για το κύρος της.......................................................... 33

γ.. Η πρακτική σημασία της υπό τον ΚΠολΔ.................................................. 34

3.. Κατάσχεση στα χέρια τετάρτου..................................................................... 35

α.. Έννοια και τρόπος λειτουργίας................................................................. 35

β.. Το προηγούμενο δίκαιο............................................................................ 35

γ.. Το δίκαιο του ΚΠολΔ.............................................................................. 36

δ.. Η συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τετάρτου ειδικότερα.......................... 38

ΙΙΙ.. Αντικείμενο κατασχέσεως στα χέρια τρίτου........................................................ 40

1.. Γενικές παρατηρήσεις.................................................................................. 40

2.. Οι χρηματικές απαιτήσεις....................................................................... ..... 41

α.. Έννοια................................................................................................... 41

β.. Η προϋπόθεση του νόμου: μη εξάρτηση από αντιπαροχή............................. 45

γ.. Το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της χρηματικής απαιτήσεως – Οι μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις  .................................................................................................... 47

δ.. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ως αντικείμενο κατασχέσεως στα χέρια τρίτου κατά τη διαδικασία των χρηματικών απαιτήσεων................................................ 51

3.. Οι απαιτήσεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητών............................... 53

4.. Κινητά που ανήκουν στην κυριότητα του οφειλέτη αλλά βρίσκονται στην κατοχή τρίτου           ........................................................................................................ 55

5.. Κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται σε άυλη μορφή........... 56

IV.. Ακατάσχετα..................................................................................................... 60

1.. Γενικές παρατηρήσεις.................................................................................. 60

α.. Οι κατηγορίες των ακατασχέτων............................................................... 60

β.. Ακατάσχετο και απαγόρευση κατασχέσεως στα χέρια ορισμένου τρίτου....... 61

γ.. Ακατάσχετο στα χέρια του δανειστή ως τρίτου.......................................... 62

δ.. Εφαρμοστέο δίκαιο επί αλλαγής της νομοθεσίας........................................ 62

ε.. Ακυρότητα ως συνέπεια του ακατασχέτου................................................. 64

στ. Νομιμοποίηση για την προβολή του ακατασχέτου...................................... 64

2.. Ποια ενσώματα κινητά είναι ακατάσχετα στα χέρια τρίτου............................... 64

α.. Εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τα ακατάσχετα κινητά στα χέρια του οφειλέτη            64

β.. Τα κινητά που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά..................................... 65

3.. Ποιες απαιτήσεις είναι ακατάσχετες στα χέρια τρίτου..................................... 67

α.. Η εταιρική μερίδα στις προσωπικές εταιρείες............................................ 67

β.. Οι απαιτήσεις διατροφής και οι απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας............................................................................................................. 71

γ.. Οι απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών – Το ακατάσχετο επί καταβολής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.......................................................... 74

αα.... Ποιες είναι οι ακατάσχετες απαιτήσεις από μισθούς.......................... 75

ββ.... Οι εξαιρέσεις από το ακατάσχετο των μισθών................................... 79

γγ..... Ποιες είναι οι ακατάσχετες απαιτήσεις από συντάξεις........................ 83

δδ.... Οι εξαιρέσεις από το ακατάσχετο των συντάξεων των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων.................................................................................................... 85

εε..... Οι εξαιρέσεις από το ακατάσχετο των συντάξεων που χορηγούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφαλίσεως.................................................................................. 85

στστ. Οι ακατάσχετες απαιτήσεις από ασφαλιστικές παροχές...................... 87

ζζ..... Η εξαίρεση από το ακατάσχετο των ασφαλιστικών παροχών............... 88

δ.. Οι απαιτήσεις για το ποσό που επιδικάζεται προσωρινά.............................. 88

ε.. Οι απαιτήσεις των εργολάβων και οι απαιτήσεις των προμηθευτών των εργολάβων               89

αα.... Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του ακατασχέτου.................................. 89

ββ.... Οι εξαιρέσεις από το ακατάσχετο..................................................... 93

στ. Οι εγγυοδοσίες των υπαλλήλων................................................................ 93

ζ.. Οι κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις..................................................... 94

η.. Οι απαιτήσεις από παραβιάσεις της ΕΣΔΑ................................................. 95

V... Διαδικασία της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.................................................... 96

1.. Η επιβολή της κατασχέσεως......................................................................... 96

α.. Πώς συντελείται η κατάσχεση.................................................................. 96

β.. Ειδικότερα στην κατάσχεση στα χέρια του δανειστή ως τρίτου.................. 105

2.. Το κατασχετήριο ειδικότερα....................................................................... 106

α.. Φύση και προϋποθέσεις κύρους.............................................................. 106

β.. Περιεχόμενο......................................................................................... 107

VI.. Συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.................................................... 112

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 112

2.. Συνέπειες για τον καθού η εκτέλεση............................................................ 112

α.. Απαγόρευση διαθέσεως......................................................................... 112

αα.... Έννοια, φύση, σκοπός................................................................... 112

ββ.... Έκταση εφαρμογής....................................................................... 114

γγ..... Χρόνος ενάρξεως της απαγορεύσεως.......................................... ... 115

δδ.... Πρόσωπα που επικαλούνται την ακυρότητα..................................... 118

β.. Ανυπαρξία απαγορεύσεως των πολλαπλών κατασχέσεων........................... 121

γ.. Ανυπαρξία απαγορεύσεως ασκήσεως αγωγής ή επισπεύσεως αναγκαστικής εκτελέσεως        .................................................................................................. 123

3.. Συνέπειες για τον τρίτο.............................................................................. 126

α.. Απαγόρευση εξοφλήσεως της κατασχεμένης απαιτήσεως.......................... 126

β.. Απαγόρευση συμψηφισμού της κατασχεμένης απαιτήσεως........................ 128

γ.. Απαγόρευση αποδόσεως των κινητών...................................................... 135

δ.. Απαγόρευση διαθέσεως του κατασχεμένου σε τρίτους.............................. 135

ε.. Κτήση της ιδιότητας του μεσεγγυούχου.................................................. 136

VII. H δήλωση του τρίτου................................................................................. ... 137

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 137

2.. Η νομική φύση της δηλώσεως..................................................................... 142

3.. Το περιεχόμενο της δηλώσεως του τρίτου.................................................... 145

α.. Δυνατές μορφές δηλώσεως.................................................................... 145

β.. Ειδικότερα επί καταφατικής δηλώσεως................................................... 148

γ.. Ειδικότερα στις υπό προθεσμία, υπό αίρεση, και μέλλουσες απαιτήσεις.... 150

δ.. Ειδικότερα επί αρνητικής δηλώσεως....................................................... 152

ε.. Η αναφορά των προηγούμενων κατασχέσεων............................................ 154

4.. Διαδικαστικά θέματα................................................................................. 155

α.. Αρμόδιο όργανο για την υποβολή της δηλώσεως...................................... 155

β.. Τύπος δηλώσεως................................................................................... 157

γ.. Προθεσμία δηλώσεως............................................................................ 157

5.. Συνέπειες παραλείψεως υποβολής δηλώσεως................................................ 159

α.. Το προηγούμενο δίκαιο.......................................................................... 159

β.. Το δίκαιο του ΚΠολΔ: Ευθύνη του τρίτου για αποζημίωση....................... 159

6.. Η αποζημίωση ως συνέπεια υποβολής ανακριβούς δηλώσεως......................... 164

VIII. Η ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου...................................................... 166

1.. Η ανάγκη και ο σκοπός του θεσμού............................................................. 166

2.. Η φύση και το αντικείμενο της ανακοπής..................................................... 167

3.. Περιεχόμενο της ανακοπής......................................................................... 171

α.. Γενικά στοιχεία..................................................................................... 171

β.. Οι λόγοι της ανακοπής........................................................................... 171

γ.. Το αίτημα της ανακοπής......................................................................... 174

4.. Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της ανακοπής.............................................. 179

α.. Η εφαρμογή των γενικών κανόνων........................................................... 179

β.. Νομιμοποίηση...................................................................................... 179

γ.. Η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.............................................. 180

δ.. Η καθύλην αρμοδιότητα......................................................................... 182

ε.. Η κατά τόπον αρμοδιότητα..................................................................... 183

στ. Η διεθνής δικαιοδοσία........................................................................... 184

5.. Άσκηση της ανακοπής................................................................................ 185

α.. Τρόπος ασκήσεως................................................................................. 185

β.. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής..................................................................... 187

γ.. Προθεσμία ανακοπής............................................................................. 187

δ.. Σώρευση αγωγής αποζημιώσεως............................................................. 189

6.. Η άμυνα του τρίτου................................................................................... 189

α.. Οι ενστάσεις που ο τρίτος θα αντέτασσε κατά του καθού η εκτέλεση......... 189

β.. Αδυναμία προβολής ενστάσεων που αφορούν την απαίτηση του κατασχόντος           191

γ.. Ενστάσεις κατά της κατασχέσεως δυνάμει του άρθρου 987....................... 193

δ.. Ένσταση για την ύπαρξη και άλλων κατασχέσεων..................................... 197

ε.. Η ανταγωγή του τρίτου και η ένσταση συμψηφισμού................................ 198

7.. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής.......................................................... 198

α.. Το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας................................................... 198

β.. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της ανακοπής............................................... 201

γ.. Η αποδεικτική διαδικασία...................................................................... 203

δ.. Ερημοδικία και ανακοπή ερημοδικίας...................................................... 205

8.. Η απόφαση επί της ανακοπής...................................................................... 206

α.. Περιεχόμενο και ενέργειες της αποφάσεως που δέχεται την ανακοπή.......... 206

β.. Ενέργεια της αποφάσεως που απορρίπτει την ανακοπή.............................. 209

9.. Συνέπειες παραλείψεως ασκήσεως εμπρόθεσμης ανακοπής............................ 210

ΙΧ.. Διαδικασία επί καταφατικής δηλώσεως............................................................. 211

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 211

2.. Η εκχώρηση εκ του νόμου της απαιτήσεως................................................... 211

α.. Ο κανόνας της εκχωρήσεως εκ του νόμου υπό τον ΚΠολΔ........................ 211

β.. Η αυτοδίκαιη εκχώρηση της υποθήκης και του ενεχύρου κατά το άρθρο 991            214

γ.. Χρόνος εκχωρήσεως των μη ληξιπροθέσμων και μη απαιτητών απαιτήσεων ειδικότερα         .................................................................................................. 216

3.. Οι υποχρεώσεις του τρίτου όταν υπάρχει μία μόνο κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως             217

α.. Όταν η κατασχεμένη απαίτηση επαρκεί.................................................... 217

β.. Όταν η κατασχεμένη απαίτηση δεν επαρκεί.............................................. 218

4.. Οι υποχρεώσεις του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία όταν υπάρχουν περισσότερες κατασχέσεις χρηματικής απαιτήσεως.............................................................................. 218

α.. Όταν η κατασχεμένη απαίτηση επαρκεί.................................................... 218

β.. Όταν η κατασχεμένη απαίτηση δεν επαρκεί.............................................. 221

5.. Οι υποχρεώσεις του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία όταν κατάσχεται κινητό στα χέρια τρίτου         ...................................................................................................... 223

6.. Οι υποχρεώσεις του τρίτου και η περαιτέρω διαδικασία όταν κατάσχεται απαίτηση για τη μεταβίβαση κυριότητας κινητού.................................................................................... 227

7.. Η περαιτέρω διαδικασία όταν ο τρίτος, παρά την καταφατική δήλωσή του, αρνείται να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενό της............................................................................. 227

α.. Στην κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως όταν υπάρχει μία μόνο κατάσχεση             227

β.. Στην κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως όταν υπάρχουν περισσότερες κατασχέσεις, αλλά η κατασχεμένη απαίτηση επαρκεί............................................................... 228

γ.. Στην κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως όταν υπάρχουν περισσότερες κατασχέσεις, και η κατασχεμένη απαίτηση δεν επαρκεί......................................................... 229

δ.. Στην κατάσχεση κινητού που βρίσκεται στα χέρια τρίτου.......................... 230

Χ... Περαιτέρω διαδικασία επί αρνητικής δηλώσεως όταν γίνεται δεκτή η ανακοπή..... 231

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 231

2.. Η εκχώρηση εκ του νόμου της απαιτήσεως όταν έχει ασκηθεί η ανακοπή του άρθρου 986          ...................................................................................................... 231

3.. Η εκτέλεση της αποφάσεως που υποχρεώνει τον τρίτο να καταβάλει το κατασχεμένο ποσό        ...................................................................................................... 232

4.. Η εκτέλεση της αποφάσεως που υποχρεώνει τον τρίτο να παραδώσει το κατασχεμένο πράγμα    ...................................................................................................... 233

ΧΙ.. Κατάσχεση απαιτήσεων από τίτλο εις διαταγήν................................................. 233

1.. Το προηγούμενο δίκαιο.............................................................................. 233

2.. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ.............................................. 234

3.. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ............................................................................... 235

α.. Ο νομοθετικός λόγος του άρθρου 983 § 3................................................ 235

β.. Ποιοι τίτλοι υπάγονται στο άρθρο 983 § 3............................................... 236

γ.. Η απαίτηση από την υποκείμενη σχέση όταν έχει συνομολογηθεί παράλληλη ενοχή από τίτλο εις διαταγήν............................................................................................... 240

δ.. Η διαδικασία της κατασχέσεως κατά το άρθρο 983 § 3............................. 243

ε.. Η κατάσχεση των απαιτήσεων από τις φορτωτικές εις διαταγήν και τα αποθετήρια ειδικότερα           .................................................................................................. 246

στ. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως απαιτήσεων από τίτλους εις διαταγήν                  247

ΧΙΙ. Κατάσχεση στα χέρια οφειλέτη του Δημοσίου ως τρίτου.................................... 248

XIΙΙ. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων      ........................................................................................................... 253

1.. Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου............................................. 253

α.. Γενικές παρατηρήσεις............................................................................ 253

β.. Η προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 97 ν.δ. 321/1969 ειδικότερα............. 254

γ.. Η μεταγενέστερη ρύθμιση του άρθρου 95 ν. 2362/1995............................ 257

δ.. Η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 145 ν. 4270/2014.................................. 258

ε.. Η κατάσχεση στα χέρια αλλοδαπού Δημοσίου ως τρίτου........................... 261

2.. Η κατάσχεση στα χέρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως τρίτων              261

3.. Η κατάσχεση στα χέρια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως τρίτων               264

4.. Ειδικότερα η κατάσχεση στα χέρια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου           ...................................................................................................... 266

XΙV. Δίκες περί την εκτέλεση................................................................................ 267

1.. Εισαγωγικές παρατηρήσεις......................................................................... 267

2.. Η ανακοπή του καθού η εκτέλεση οφειλέτη.................................................. 267

α.. Η εφαρμογή του άρθρου 933 ΚΠολΔ...................................................... 267

β.. Προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής................................................ 268

γ.. Αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως................................................. 271

3.. Η ανακοπή του τρίτου με βάση το άρθρο 583............................................... 275

4.. Η ανακοπή του τρίτου με βάση το άρθρο 936............................................... 276

5.. Η ανακοπή του καθού κατά την εκτέλεση της καταφατικής δηλώσεως του τρίτου ή της αποφάσεως που δέχεται την ανακοπή................................................................................... 276

XV. Διαχρονικό δίκαιο για την εφαρμοστέα διαδικασία στην ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου    ........................................................................................................... 277

§ 65. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων........................................................ 279

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................................................. 279

1.. Νομοθετική ιστορία και σκοπός.................................................................. 279

2.. Αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής της................................................... 280

3.. Η ιδιομορφία της....................................................................................... 281

ΙΙ... Ειδικότερη ένταξη του θεσμού στο σύστημα του ΚΠολΔ................................... 282

1.. Η εφαρμογή των γενικών διατάξεων............................................................. 282

2.. Το επιτρεπτό της συντηρητικής κατασχέσεως των ειδικών περιουσιακών στοιχείων                  282

ΙΙΙ.. Αντικείμενο κατασχέσεως............................................................................... 284

1.. Η δομή του άρθρου 1022 ΚΠολΔ................................................................ 284

2.. Το δικαίωμα που κατάσχεται πρέπει να είναι περιουσιακό.............................. 285

3.. Το δικαίωμα που κατάσχεται πρέπει να είναι μεταβιβαστό............................. 287

4.. Υπάρχουν ακατάσχετα δικαιώματα;............................................................. 289

IV.. Ειδικές περιπτώσεις δικαιωμάτων που καλύπτονται από το άρθρο 1022............... 289

1.. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.......................................................... 289

2.. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.......................................................................... 291

3.. Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών.................................. 291

4.. Απαιτήσεις κατά τρίτων που εξαρτώνται από αντιπαροχή - Το εργολαβικό αντάλλαγμα              292

5.. Εταιρικό μερίδιο ΕΠΕ............................................................................... 295

6.. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Επωνυμία - Διακριτικά γνωρίσματα - Σήμα - Επιχείρηση         ...................................................................................................... 296

7.. Το κατασχετό επιχειρήσεως ως συνόλου...................................................... 298

V... Η εξάρτηση του επιτρεπτού της κατασχέσεως από δικαστική απόφαση................ 300

1.. Νομοθετικός λόγος της δικαστικής επεμβάσεως........................................... 300

2.. Το ειδικότερο αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου - Αρχή αναλογικότητας ... 301

α.. Έλεγχος των προϋποθέσεων της αναγκαστικής εκτελέσεως....................... 301

β.. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας................................................ 302

3.. Διαδικασία εκδόσεως της αποφάσεως.......................................................... 305

α.. Περιεχόμενο της αιτήσεως..................................................................... 305

β.. Άσκηση και εκδίκαση της αιτήσεως........................................................ 306

4.. Περιεχόμενο της αποφάσεως....................................................................... 308

5.. Τα πρόσφορα μέσα για την αξιοποίηση του δικαιώματος ειδικότερα............... 309

α.. Γενικές παρατηρήσεις............................................................................ 309

β.. Η μεταβίβαση του δικαιώματος.............................................................. 310

γ.. Η διάθεση του δικαιώματος - Διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.... 312

δ.. Η εκπλήρωση της αντιπαροχής............................................................... 313

ε.. Ο διορισμός διαχειριστή........................................................................ 315

VI.. Η επιβολή της κατασχέσεως............................................................................ 315

1.. Η αναγκαιότητα διακρίσεων........................................................................ 315

2.. Επί κατασχέσεως απαιτήσεως κατά τρίτου................................................... 315

3.. Επί κατασχέσεως άλλων δικαιωμάτων......................................................... 316

VII. Οι συνέπειες της κατασχέσεως........................................................................ 317

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 317

2.. Η απαγόρευση διαθέσεως ειδικότερα........................................................... 317

α.. Επί κατασχέσεως απαιτήσεως................................................................. 317

β.. Επί κατασχέσεως άλλων δικαιωμάτων..................................................... 318

3.. Υπάρχει απαγόρευση πολλαπλών κατασχέσεων;............................................ 318

α.. Πώς τίθεται το ζήτημα........................................................................... 318

β.. Επί κατασχέσεως απαιτήσεως................................................................. 319

γ.. Επί κατασχέσεως άλλου δικαιώματος...................................................... 319

VIII. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση κατά τους ν. 4335/2015 και 4512/2018.......... 320

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 320

2.. Η περαιτέρω διαδικασία επί κατασχέσεως απαιτήσεως ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου        ...................................................................................................... 320

3.. Ειδικότερα η διαχείριση ως πρόσφορο μέτρο αξιοποιήσεως του δικαιώματος               321

α.. Διορισμός διαχειριστή........................................................................... 321

β.. Εξουσίες διαχειριστή............................................................................. 323

γ.. Αντικατάσταση..................................................................................... 325

δ.. Αναγγελία δανειστών............................................................................. 325

ε.. Ικανοποίηση των δανειστών με ή χωρίς πίνακα κατατάξεως....................... 325

στ. Ανακοπή κατά αναγγελίας ή πίνακα......................................................... 327

ζ.. Λογοδοσία και ευθύνη διαχειριστή.......................................................... 329

η.. Παύση της διαχειρίσεως........................................................................ 330

4.. Η περαιτέρω διαδικασία όταν διατάσσεται η διάθεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου με αναγκαστικό πλειστηριασμό - Αναγγελία δανειστών...................................... 331

ΙΧ.. Δίκες περί την εκτέλεση.................................................................................. 332

1.. Η ανακοπή του άρθρου 933......................................................................... 332

2.. Η ανακοπή του άρθρου 936......................................................................... 334

3.. Η ανακοπή του άρθρου 583 επί κατασχέσεως απαιτήσεως κατά τρίτου............ 334

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

§ 66. Η αναγκαστική διαχείριση στις χρηματικές απαιτήσεις........................................ 335

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................................................. 335

ΙΙ... Αντικείμενο................................................................................................... 336

1.. Τα ακίνητα................................................................................................ 336

2.. Η επιχείρηση............................................................................................. 337

ΙΙΙ.. Η δικαστική απόφαση ως προϋπόθεση.............................................................. 337

1.. Αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου........................................................... 337

α.. Οι γενικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτελέσεως............................ 337

β.. Οι λόγοι αποκλεισμού........................................................................... 338

2.. Διαδικαστικά θέματα................................................................................. 340

α.. Αρμοδιότητα - Τηρητέα διαδικασία......................................................... 340

β.. Ένδικα μέσα......................................................................................... 341

γ.. Περιεχόμενο της αποφάσεως.................................................................. 341

IV.. Η επιβολή...................................................................................................... 342

V... Συνέπειες....................................................................................................... 342

1.. Στέρηση διαχειρίσεως του ακινήτου ή της επιχειρήσεως................................ 342

2.. Η διάθεση δεν απαγορεύεται....................................................................... 343

3.. Η κατάσχεση δεν απαγορεύεται................................................................... 343

4.. Η κήρυξη πτωχεύσεως δεν απαγορεύεται...................................................... 345

VI.. Εξουσίες και υποχρεώσεις του διαχειριστή....................................................... 345

1.. Διορισμός – Αντικατάσταση....................................................................... 345

2.. Εξουσίες................................................................................................... 346

3.. Υποχρεώσεις............................................................................................. 347

VII. Η ικανοποίηση των δανειστών......................................................................... 348

1.. Όταν δεν υπάρχουν αναγγελίες.................................................................... 348

2.. Όταν υπάρχουν αναγγελίες.......................................................................... 349

α.. Τρόπος και χρόνος αναγγελίας................................................................ 349

β.. Σύνταξη πίνακα διανομής....................................................................... 349

γ.. Ανακοπή κατά της αναγγελίας και κατά του πίνακα διανομής..................... 349

δ.. Χρόνος καταβολής στους δανειστές........................................................ 350

VIII. Παύση της αναγκαστικής διαχειρίσεως........................................................... 350

1.. Διάκριση λόγων παύσεως........................................................................... 350

2.. Παύση μετά από δικαστική απόφαση........................................................... 351

3.. Παύση που επέρχεται αυτοδικαίως.............................................................. 352

ΙΧ.. Δίκες περί την εκτέλεση και περί την αναγκαστική δια­χεί­ριση.......................... 352

1.. Εφαρμογή των γενικών κανόνων.................................................................. 352

2.. Οι διαφορές περί την αναγκαστική διαχείριση ειδικότερα.............................. 353

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

§ 67. Η προσωπική κράτηση ως μέσο εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων            355

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................................................. 357

1.. Περιπτώσεις εφαρμογής της προσωπικής κρατήσεως υπό τον ΚΠολΔ μετά το ν. 4335/2015      ...................................................................................................... 357

2.. Ιστορία και σκοπιμότητα του θεσμού.......................................................... 360

3.. Συγκριτικές παρατηρήσεις.......................................................................... 361

ΙΙ... Η προσωπική κράτηση έως και το ν. 4335/2015................................................. 364

1.. Η προσωπική κράτηση υπό την ΠολΔικ Maurer............................................ 364

α.. Το επιτρεπτό της................................................................................... 364

β.. Διαδικασία επιβολής και τρόπος εκτίσεως............................................... 365

2.. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ.............................................. 366

3.. Ο ΚΠολΔ/1968 (α.ν. 44/1967).................................................................... 366

4.. Ο ΚΠολΔ/1971.......................................................................................... 367

5.. Η κατάργηση της προσωπικής κρατήσεως για τις εμπορικές διαφορές με το ν. 3994/2011         ...................................................................................................... 368

6.. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 άρθρου «όγδοου» § 2 ν. 4335/2015...................... 368

ΙΙΙ.. Η προσωπική κράτηση υπό το Σ/1975............................................................... 369

1.. Τα όρια της συνταγματικότητας της προσωπικής κρατήσεως κατά τη θεωρία                369

α.. Αντισυνταγματικότητα της προσωπικής κρατήσεως ως μέσου εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων......................................................................... 369

β.. Συνταγματικότητα της προσωπικής κρατήσεως όταν υπάρχει απείθεια του οφειλέτη             370

2.. Οι νομολογιακές διακυμάνσεις και η κρίση του ΑΕΔ.................................... 371

3.. Υποβολή της προσωπικής κρατήσεως υπό τον έλεγχο της αρχής της αναλογικότητας                 373

α.. Οι απόψεις της θεωρίας......................................................................... 373

β.. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από τη νομολογία...................... 374

IV.. Η προσωπική κράτηση μετά το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997) ........................................................................................................... 376

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 376

α.. Έναρξη ισχύος και περιεχόμενο άρθρου 11.............................................. 376

β.. Άλλες πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις με επιρροή στο επιτρεπτό της προσωπικής κρατήσεως          .................................................................................................. 377

2.. Το ειδικότερο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 ΣΑΠΔ.................................. 377

α.. Η έννοια των συμβατικών υποχρεώσεων.................................................. 377

β.. Η προσωπική κράτηση κατά τον ΚΕΔΕ δεν ανήκε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 ΣΑΠΔ         .................................................................................................. 380

3. Οι θέσεις της θεωρίας ως προς την επιρροή του άρθρου 11 ΣΑΠΔ στο ελληνικό δίκαιο            381

4.. Οι νομολογιακές ταλαντεύσεις.................................................................... 384

α.. Η νομολογία των δικαστηρίων ουσίας..................................................... 384

β.. Η νομολογία του Αρείου Πάγου.............................................................. 387

5.. Η νομική σημασία του ΣΑΠΔ μετά το άρθρο 62 ν. 3994/2011 και το άρθρο 1 άρθρο «όγδοο» § 2 ν. 4335/2015................................................................................................. 388

V... Οι προϋποθέσεις της προσωπικής κρατήσεως για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως μετά το ν. 4335/2015...................................................................................................... 390

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 390

2.. Προϋποθέσεις ουσιαστικές και δικονομικές................................................. 391

VI.. Η υποχρεωτική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως στις εμπορικές διαφορές πριν από τους ν. 3994/2011 και 4335/2015................................................................................................ 392

1.. Εισαγωγικές παρατηρήσεις......................................................................... 392

2.. Ο υπόχρεος έπρεπε να είναι έμπορος........................................................... 393

α.. Πώς κρινόταν η εμπορική ιδιότητα.......................................................... 393

β.. Τρόπος αποδείξεως της εμπορικής ιδιότητας............................................ 399

3.. Το χρέος έπρεπε να είναι εμπορικό.............................................................. 400

α.. Οι αντικειμενικώς εμπορικές πράξεις...................................................... 400

β.. Οι υποκειμενικώς εμπορικές πράξεις....................................................... 402

4.. Προϋποθέσεις προσωπικής κρατήσεως κατά των ομορρύθμων εταίρων........... 403

VII. Η δυνητική απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως στις αδικοπραξίες μετά το ν. 4335/2015           ........................................................................................................... 405

1.. Ποιες απαιτήσεις καλύπτονται.................................................................... 405

α.. Η έννοια της αδικοπραξίας..................................................................... 405

β.. Ποιων προσώπων μπορεί να ζητηθεί η προσωπική κράτηση....................... 407

2.. Η προσωπική κράτηση επί συρροής αξιώσεων.............................................. 409

3.. Ο δυνητικός χαρακτήρας της προσωπικής κρατήσεως.................................... 410

VIII. Προσωπική κράτηση των εκπροσώπων των νομικών προσώπων......................... 413

1.. Ο κανόνας................................................................................................. 413

2.. Η εξαίρεση................................................................................................ 415

ΙΧ.. Αποκλεισμός της προσωπικής κρατήσεως......................................................... 416

1.. Διάκριση των περιπτώσεων αποκλεισμού..................................................... 416

2.. Ο αποκλεισμός της προσωπικής κρατήσεως για ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων                   417

α.. Απαιτήσεις για δικαστικά έξοδα............................................................. 417

β.. Απαιτήσεις μικρής αξίας........................................................................ 418

3.. Ο αποκλεισμός της προσωπικής κρατήσεως ορισμένων προσώπων................. 420

α.. Ανήλικοι - Πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση - Νόμιμοι εκπρόσωποι             420

β.. Οι βουλευτές........................................................................................ 420

γ.. Πρόσωπα άνω των 65 ετών..................................................................... 421

δ.. Οι κληρικοί.......................................................................................... 421

ε.. Οι γυναίκες δεν εξαιρούνται................................................................... 421

4.. Η απαγόρευση εκτελέσεως της προσωπικής κρατήσεως κατά προσώπου που βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει τη χρηματική οφειλή του μετά το ν. 4335/2015........................... 422

Χ... Ο εκτελεστός τίτλος ως προϋπόθεση της προσωπικής κρατήσεως....................... 423

1.. Το είδος του εκτελεστού τίτλου.................................................................. 423

2.. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις........................................................... 424

3.. Η διαταγή πληρωμής.................................................................................. 424

4.. Οι διαιτητικές αποφάσεις........................................................................... 425

5.. Οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων............................................................ 426

6.. Οι αλλοδαποί τίτλοι................................................................................... 427

7.. Η σημασία της ελλείψεως του τίτλου.......................................................... 427

ΧΙ.. Η δικαστική απόφαση ως προϋπόθεση της προσωπικής κρατήσεως..................... 427

1.. Εισαγωγικές παρατηρήσεις......................................................................... 427

2.. Η αυτοτελής αγωγή για την απαγγελία της προσωπικής κρατήσεως πριν και μετά το ν. 4335/2015          ...................................................................................................... 428

α.. Αντικείμενο δίκης................................................................................. 428

β.. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων................................................. 431

γ.. Καθύλην αρμοδιότητα........................................................................... 432

δ.. Κατά τόπον αρμοδιότητα....................................................................... 434

ε.. Είδος διαδικασίας................................................................................. 436

στ. Νομιμοποίηση ..................................................................................... 436

ζ.. Περιεχόμενο του δικογράφου ενόψει και του νέου άρθρου 1049 § 1 εδ. γ                438

η.. Η άμυνα του εναγομένου – Απαράδεκτο ενστάσεων.................................. 441

θ.. Η απόφαση για την προσωπική κράτηση – Καθορισμός διάρκειας προσωπικής κρατήσεως    .................................................................................................. 442

3.. Η σωρευτική άσκηση του αιτήματος για την προσωπική κράτηση................... 445

α.. Τρόπος υποβολής του αιτήματος............................................................. 445

β.. Το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας................................................... 446

γ.. Η απόφαση για το αίτημα προσωπικής κρατήσεως που ασκείται σωρευτικά             448

4.. Υποβολή του αιτήματος για την προσωπική κράτηση με παρεμπίπτουσα αγωγή            448

ΧΙΙ. Η εκτέλεση της αποφάσεως για την προσωπική κράτηση.................................... 449

1.. Η προϋπόθεση της τελεσιδικίας.................................................................. 449

2.. Ποιος είναι ο εκτελούμενος τίτλος.............................................................. 449

3.. Η προδικασία της εκτελέσεως με προσωπική κράτηση.................................. 450

4.. Η σύλληψη του οφειλέτη............................................................................ 452

α.. Διαδικασία........................................................................................... 452

β.. Χρόνος και τόπος.................................................................................. 453

5.. Η φυλάκιση του οφειλέτη........................................................................... 454

6.. Η απόλυση του οφειλέτη............................................................................ 455

α.. Οι περιπτώσεις απολύσεως.................................................................... 455

β.. Απόλυση με απόφαση του διευθυντή των φυλακών................................... 456

γ.. Απόλυση με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών................................... 457

ΧΙΙΙ. Δίκες περί την εκτέλεση................................................................................ 458

1.. Γενικές παρατηρήσεις................................................................................ 458

2.. Άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 από τον υποκείμενο σε προσωπική κράτηση οφειλέτη    ...................................................................................................... 459

3.. Αντιρρήσεις κατά τη σύλληψη του οφειλέτη................................................ 460

α.. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις............................................................... 460

β.. Αντικείμενο των αντιρρήσεων του άρθρου 1050 § 1................................. 461

γ.. Η φύση των αντιρρήσεων του άρθρου 1050 § 1 και της σχετικής αποφάσεως           462

δ.. Διαδικαστικά ζητήματα.......................................................................... 463

4.. Διαφορές σχετικές με την εκτέλεση της προσωπικής κρατήσεως - Ανακοπή του άρθρου 1054 ΚΠολΔ   ...................................................................................................... 464

α.. Αντικείμενο και νομιμοποίηση............................................................... 464

β.. Σχέση του άρθρου 1054 με τα άρθρα 933 επ............................................ 465

γ.. Καθύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα – Διαδικασία................................. 467

δ.. Ένδικα μέσα......................................................................................... 467

ΧIV. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου....................................................................... 468

XV. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου....................................................................... 469

§ 68. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου και τραπεζικές εργασίες.......................................... 471

1.... Το αντικείμενο έρευνας και η σημασία του....................................................... 474

ΙΙ... Το ακατάσχετο των τραπεζικών καταθέσεων πριν από το ν. 2915/
2001.............................................................................................................. 475

1.. Οι διατάξεις για το απόρρητο που στήριξαν τη θεωρία του ακατασχέτου......... 475

2.. Η διάσταση απόψεων στους κόλπους της νομολογίας.................................... 479

α.. Η νομολογιακή θεμελίωση του ακατασχέτου............................................ 479

β.. Η νομολογιακή θεμελίωση του κατασχετού............................................. 483

ΙΙΙ.. Οι θέσεις της θεωρίας υπέρ του κατασχετού..................................................... 484

IV.. Η άποψη για την κατάσχεση των καταθέσεων ως ειδικών περιουσιακών στοιχείων             488

V... Η νομοθετική παρέμβαση του 2001 και η παράλληλη στροφή της ολομέλειας του ΑΠ       489

VI.. Η ένταξη του κανόνα του κατασχετού στον ΚΠολΔ........................................... 492

VII. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάσχεση στα χέρια τρίτου σε σχέση με τις τραπεζικές εργασίες μετά το άρθρο 24 ν. 2915/2001 και το ν. 4335/2015.................................................. 492

1.. Τα άρθρα 87-94 του ν.δ. του 1923............................................................... 492

2.. Ο ν. 5638/1932.......................................................................................... 494

3.. Ο ΚΕΔΕ................................................................................................... 495

4.. Τελικές παρατηρήσεις................................................................................ 495

VIII. Αντικείμενα κατασχέσεως στις τραπεζικές εργασίες........................................ 496

1.. Ειδικότερο αντικείμενο κατασχέσεως στις τραπεζικές καταθέσεις............. ... 496

α.. Γενικές παρατηρήσεις............................................................................ 496

β.. Η κατάσχεση καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό....................................... 498

γ.. Η κατάσχεση ενεχυρασμένης απαιτήσεως στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης.... 500

δ.. Το ακατάσχετο των τραπεζικών καταθέσεων από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές       .................................................................................................. 504

2.. Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης από τους δανειστές του πιστολήπτη στο πλαίσιο συμβάσεως ανοίγματος πιστώσεως............................................................................... 506

3.. Δυνατότητες κατασχέσεως στα χέρια της Τράπεζας στο πλαίσιο της τραπεζικής ενέγγυας πιστώσεως    ...................................................................................................... 509

α.. Κατάσχεση από τους δανειστές του δικαιούχου της πιστώ­σεως................ 509

β.. Κατάσχεση από τους δανειστές του εντολέα ........................................... 510

4.. Κατάσχεση στα χέρια της Τράπεζας απαιτήσεως από εγγυητική επιστολή........ 511

5.. Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας απαιτήσεων από αλληλόχρεο λογαριασμό...... 512

6.. Κατάσχεση στα χέρια της Τράπεζας ως τρίτης των κινητών της μισθωμένης θυρίδας                515

ΙΧ.. Διαδικασία κατασχέσεως στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης..................................... 516

1.. Τρόπος επιβολής της κατασχέσεως.............................................................. 516

2.. Το αναγκαίο περιεχόμενο του κατασχετηρίου................................................ 520

Χ... Οι συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης............................ 522

1.. Απαγόρευση καταβολής.............................................................................. 522

2.. Επιτρεπτό συμψηφισμού υπό όρους............................................................ 523

3.. Η υποχρέωση της Τράπεζας να προβεί στη δήλωση του τρίτου....................... 524

ΧΙ.. Η άμυνα της Τράπεζας στη δίκη της ανακοπής.................................................. 527

ΧΙΙ. Η περαιτέρω διαδικασία μετά την καταφατική δήλωση....................................... 528

1.. Οι ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 87, 88 και 89 του ν.δ.  του 1923................. 528

2.. Τα διαδικαστικά ζητήματα του άρθρου 88 του ν.δ. του 1923.......................... 530

ΧΙΙΙ. Σύντομη συγκριτική θεώρηση........................................................................ 535

ΧΙV. Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.............................................................. 538

1.. H ευρωπαϊκή διαταγή δεσμεύσεως λογαριασμού........................................... 538

2.. Το νέο άρθρο 738Α ΚΠολΔ........................................................................ 539

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων................................................................................... 541

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων.................................................................................. 559

Ευρετήριο άρθρων........................................................................................................ 561

Γενική βιβλιογραφία...................................................................................................... 577