ΣΗΜΕΙΩΜΑ.....................................................................................       V

Διάγραμμα Περιεχομένων ΚώδικΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ                 IX

Ν. 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών........................        1

Ν. 3459/2006: Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά (διατηρούμενες διατάξεις)                             75

Π.Δ. 148/2007: Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.....................................................................................    119

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..................................................................    219

Αλφαβητικό ευρετήριο............................................................    263