ΠΡΟΛΟΓΟΣ    .....................................................................................................................................V

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ....................................................................................................................  XI

Α. Εισαγωγή............................................................................................... 1

Β. Οι προστατευτικές υποχρεώσεις κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαι- ωμάτων του Ανθρώπου             7

Ι. Τα προστατευτέα αγαθά......................................................................... 7

1.Γενικά............................................................................................... 7

2. Άρθρο 2: Το δικαίωμα στη ζωή.......................................................... 8

3. Άρθρο 3: Απαγόρευση των βασανιστηρίων...................................... 14

4. Άρθρο 4: Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων 19

5. Άρθρο 5: Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια...... 22

6. Άρθρο 6: Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τεκμήριο αθωότητας............... 25

7. Άρθρο 8: Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.. 26

α) Γενετήσια ελευθερία – Σωματική και ψυχική ακεραιότητα ................ 26

β) Προστασία της τιμής ...................................................................... 29

γ) Προστασία της εικόνας .................................................................. 30

δ) Προστασία προσωπικών δεδομένων ............................................. 32

ε) Σχέσεις γονέων-τέκνων ................................................................. 35

στ) Δικαίωμα στο περιβάλλον ............................................................ 37

8. Άρθρο 9: Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας................... 42

9. Άρθρο 10: Ελευθερία έκφρασης....................................................... 46

10. Άρθρο 11: Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.............. 50

α) Ελευθερία του συνέρχεσθαι ........................................................... 50

β) Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι ....................................................... 52

11. Άρθρο 14: Απαγόρευση των διακρίσεων.......................................... 54

12. Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου: Προστασία της ιδιοκτη- σίας       57

13.  Συμπέρασμα.................................................................................... 61

ΙΙ. Περιεχόμενο ...................................................................................... 61

ΙΙΙ. Θεμελίωση ....................................................................................... 62

1. Άμεση τριτενέργεια;......................................................................... 62


                                                             Πίνακας Περιεχομένων                                                       

2. Το δικαίωμα στην ασφάλεια κατά το άρθρο 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ;...... 64

3. Το γράμμα άλλων διατάξεων της Σύμβασης;................................... 64

4. Επαρκής η αμυντική θεώρηση των δικαιωμάτων;............................ 65

5. Η ερμηνευτική προσέγγιση του ΕΔΔΑ.............................................. 69

IV.Φορείς.............................................................................................. 73

V.Αποδέκτες – Το κράτος ως αποδέκτης των υποχρεώσεων προστασίας 74

VI.Πηγές κινδύνου................................................................................ 78

1. Γενικά............................................................................................. 78

2. Αυτοπροσβολές.............................................................................. 81

3. Προσβολές από πλευράς ιδιωτών................................................... 87

α) Γενικά............................................................................................ 87

β) Μέτρα κρατικής εποπτείας – Άδειες................................................. 88

γ) Χρήση υποδομών που έχουν κατασκευαστεί από το κράτος............. 90

4. Πηγές κινδύνου αλλοδαπής προέλευσης......................................... 92

5. Φυσικοί κίνδυνοι............................................................................. 99

6. Συμπέρασμα................................................................................. 103

VΙΙ. Αναγκαίο επίπεδο κινδύνου ............................................................ 103

VΙΙI. Μέθοδος και κριτήρια ελέγχου ....................................................... 107

1. Γενικά περί της μεθόδου ελέγχου – Η αρχή της αναλογικότητας...... 107

2. Το περιθώριο εκτίμησης................................................................. 110

3. Κριτήρια ελέγχου.......................................................................... 116

α) Αιτιώδης συνάφεια ....................................................................... 116

β) Σημασία του προσβαλλόμενου δικαιώματος ή της θιγόμενης πτυχής του            117

γ) Έκταση και βαρύτητα της βλάβης ................................................ 120

δ) Προβλεψιμότητα του κινδύνου ...................................................... 121

ε) Σφαίρες κρατικής ευθύνης stricto sensu – Έμμεση συμβολή του

κράτους στην προσβολή του δικαιώματος ..................................... 127

στ) Δυνατότητα του θιγόμενου προσώπου να αυτοπροστατευθεί ή να αποφύγει την προσβολή των δικαιωμάτων του .......................................................................... 128

ζ) Η επιφύλαξη του εφικτού ............................................................. 130

η) Δικαιώματα τρίτων ....................................................................... 133

θ) Ειδικότερα κριτήρια για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των  μέσων          135

ι) Συμπέρασμα ................................................................................. 142

ΙΧ. Αντί συμπεράσματος ....................................................................... 142


                                                             Πίνακας Περιεχομένων                                                       

Γ. Επίμετρο: Η προστατευτική λειτουργία των ατομικών δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη          149

Ι. Εισαγωγή ......................................................................................... 149

ΙΙ. Η προστατευτική λειτουργία στο πεδίο της δογματικής των συνταγματι- κών δικαιωμάτων 150

ΙΙΙ. Πέραν της νομικής δογματικής ......................................................... 170

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................... 175