ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................       ΙΧ

Αντί εισαγωγής

Η πολυκύμαντη διαδρομή της ανταπεργίας στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Προς ολική επαναφορά;                  1

........   

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

η ανταπεργία κατά τη διαρκεια ισχυοσ του ν. 330/1976

I.       Απεργία, ανταπεργία και «ισότητα όπλων» ...........................................       17        

II.      Ανταπεργία και εργατικός αγώνας στο φως του νέο Συντάγματος ..............       23

III.     Προβληματισμοί γύρω από τη νομική ενέργεια της ανταπεργίας πάνω στην εργασιακή σχέση                    65

IV.     Σκέψεις γύρω από την έκταση και τα όρια άσκησης της ανταπεργίας σε σχέση με τους αποδέκτες της          ....................................................................................................... 79

V.      Η αμυντική ανταπεργία - Αποδέκτες. Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 1320/1978     101

VI.     Προβλήματα ανταπεργίας και εργατικού αγώνα. Με αφορμή τις 3785 και 4571/1979 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών............................................................................................     113

VII.    Αμυντική ανταπεργία, Σύνταγμα, αποδέκτες, αναστολή συμβάσεων εργασίας. Παρατηρήσεις στην απόφαση 1740/1980 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου .......................................     127

VIII.  Άρθρο 656 ΑΚ. Υπερημερία του μισθωτού ...........................................     141

IX.     Απαγόρευση του λοκ-άουτ και Σύνταγμα ...............................................     157

ΜΕΡΟΣ δευτερο

Η ανταπεργία υπό το καθεστωσ του ν. 1264/1982

I.       Η απαγόρευση της ανταπεργίας και ο κίνδυνος λειτουργίας της εκμετάλλευσης σε περίπτωση απεργίας            ....................................................................................................... 167

II.       Λοκ-άουτ: Νομοθετική απαγόρευση και εργασιακή πραγματικότητα .........     179

III.     Λοκ-άουτ και ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής ......................................     185

ΙV.     Η «επιτροπή σοφών» και το λοκ-άουτ ..................................................     193

V.      Ο κίνδυνος μισθού κατά το άρθρο 656 ΑΚ σε περίπτωση απεργίας και ανταπεργία. Με αφορμή τις τρέχουσες δικαιοπολιτικές εξελίξεις ....................................................................     199

Επίμετρο

Fall 8: Schwerpunkstreik und Abwehraussperrung ...........................................     227