Πρόλογος...................................................................................................... 5

Κυριότερες συντομογραφίες..................................................................... 7

εισαγωγή

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................................................. 13

2. Οριοθέτηση - Κεντρικές παράμετροι της εργασίας - Μεθοδολογία.......................... 18

3. Η κυοφορία, η εισαγωγή και η εξέλιξη της ρύθμισης........................................... 20

4. Κανονιστικές προσεγγίσεις και δογματικές-αξιολογικές αντινομίες......................... 25

5. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό.................................................................... 33

6. Η σχέση του αδικήματος του άρθρου 25 ν. 1882/1990 με τα αντίστοιχα της φοροδιαφυγής του άρθρου 66 ν. 4174/2013................................................................................................................. 48

7. Το αδίκημα του άρθρου 25 ν. 1882/1990 και η σχέση του με το άρθρο 11 του Δ.Σ.Α.Π.Δ.    50

μέρος πρώτο
ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου

§1. Τυπολογικού χαρακτήρα επισημάνσεις............................................................ 51

1. Η νομοτεχνική και ο χαρακτήρας του αδικήματος............................................... 51

2. Η νομική μορφή του αδικήματος όταν ο πίνακας χρεών περιλαμβάνει περισσότερα επιμέρους χρέη      54

§2. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος.............................................................. 72

1. Το υποκείμενο του εγκλήματος......................................................................... 72

2. Το αντικείμενο του εγκλήματος........................................................................ 75

2.1. Το χρέος, η ταμειακή του βεβαίωση και το ληξιπρόθεσμό του...................... 75

2.2. Οι κάθε είδους τόκοι ή προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών........................................................................................................... 90

2.3. Η υπέρβαση ενός ελάχιστου χρηματικού ορίου ως προϋπόθεση του αξιοποίνου 93

2.4. Το συνολικό χρέος από κάθε αιτία.......................................................... 110

3. Η μη καταβολή του χρέους εντός ορισμένης προθεσμίας..................................... 114

3.1. Η μη καταβολή του χρέους.................................................................... 114

3.2. Ο χρόνος τέλεσης................................................................................. 124

3.2.1 Η πρόβλεψη της § 9 για τη «μετάθεση» (;) του χρόνου τέλεσης............ 144

4. Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος....................................................... 155

§3. Η ευθύνη εκπροσώπων ενώσεων προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.. 160

1. Ο αυθεντικός προσδιορισμός της αυτουργικής ευθύνης εκπροσώπων ενώσεων προσώπων στην §2        160

2. Τα κριτήρια ευθύνης της §3 του άρθρου 25 ν. 1882/1990................................... 175

§4. Συσχέτιση της ευθύνης για το αδίκημα της «φορο-υπερημερίας» με μία σειρά από γεγονότα που συνοδεύουν την εμπορική ιδιότητα...................................................................................... 185

1. Η πτώχευση του εμπόρου.............................................................................. 185

2. Η συμφωνία εξυγίανσης εμπόρου.................................................................... 193

3. Η αδράνεια εταιρίας..................................................................................... 195

§5 Ειδικά ζητήματα.......................................................................................... 196

1. Η επίδραση του κύρους της αξίωσης στο αδίκημα του άρθρου 25 ν. 1882/
1990........................................................................................................ 196

2. Η αναστολή εκτέλεσης του χρέους με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου............... 204

3. Η ακύρωση της καταλογιστικής πράξης του χρέους και η «επαναφορά» του χρέους με νέα αίτηση δίωξης         210

4. Χρέη ημεδαπού προς το Δημόσιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.......................... 213

5. Η ανταπαίτηση του κατηγορουμένου............................................................... 214

6. Ο λεγόμενος «εξωλογιστικός» υπολογισμός της οφειλής..................................... 215

7. Η ευθύνη του εγγυητή................................................................................... 220

8. Χρέη βεβαιωμένα σε βάρος κληρονομούμενου.................................................. 222

9. Η μη καταβολή βεβαιωθείσας χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων............. 224

10. Το αδίκημα του άρθρου 25 ν. 1882/1990 και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα            235

§6. Ζητήματα διασταύρωσης ποινικής και διοικητικής διαδικασίας σε ό,τι αφορά το αδίκημα της «φορο-υπερημερίας»............................................................................................................... 241

1. Το πρόβλημα των «δυαδικών» (διοικητικών και ποινικών) κυρώσεων για την ίδια πράξη       241

2. Η δυνατότητα, η σκοπιμότητα και το πλαίσιο δέσμευσης των ποινικών από τα διοικητικά δικαστήρια, και αντίστροφα............................................................................................................... 246

§7. Ζητήματα συρροής..................................................................................... 248

1. Η συρροή με τα αδικήματα φοροδιαφυγής....................................................... 248

2. Η συρροή με το αδίκημα της λαθρεμπορίας...................................................... 263

3. Η συρροή με τα αδικήματα του ΠΚ................................................................ 264

§8. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου................................................................... 265

1. Η παραγραφή του αδικήματος........................................................................ 265

2. Η πρόβλεψη του άρθρου 25§5 εδ. α΄ ν. 1882/1990........................................... 273

§9. Ποινική κύρωση........................................................................................ 282

§10. Αναστολή εκτέλεσης και μετατροπή της ποινής.............................................. 282

μέρος δεύτερο
ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου

§1. Η ποινική δίωξη του αδικήματος.................................................................. 287

1. Η αίτηση δίωξης.......................................................................................... 287

2. Ο πίνακας χρεών......................................................................................... 302

3. Η (δικονομική) επίδραση της οριστικοποίησης της φορολογικής ενοχής στην ποινική δίωξη   305

4. Το έγκλημα του άρθρου 25 ν. 1882/1990 και αυτόφωρη διαδικασία.................... 309

§2. Η αρμοδιότητα.......................................................................................... 313

1. Η αρμοδιότητα καθ’ ύλη............................................................................... 313

2. Η αρμοδιότητα κατά τόπο............................................................................. 315

§3. Το κλητήριο θέσπισμα................................................................................ 318

§4. Η πολιτική αγωγή...................................................................................... 323

§5. Ζητήματα απόδειξης................................................................................... 331

1. Διαδικαστικές και ουσιαστικές πτυχές απόδειξης............................................... 331

2. Η προβλέψεις του άρθρου 25§8 του ν. 1882/1990 σχετικά με τη μαρτυρική κατάθεση 334

§6. Ένα καίριο ζήτημα αιτιολογίας: Αρκεί η παραπομπή στον επισυναφθέντα στην απόφαση πίνακα χρεών για να κριθεί αυτή επαρκής;........................................................................................... 345

§7. Ειδικά ζητήματα......................................................................................... 347

1. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός και η βελτίωση της κατηγορίας........................ 347

2. Προβληματικές σχετικές με την αρχή της non reformatio in pejus........................ 350

3. Η επανάληψη της διαδικασίας........................................................................ 351

§8. Ζητήματα εκτέλεσης.................................................................................... 354

1. Η τμηματική καταβολή, η εξόφληση του χρέους και οι συνέπειές τους.................. 354

2. Ζητήματα επαφής με το διαδικαστικό πλέγμα του άρθρου 565 ΚΠΔ..................... 360

3. Η μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση του άρθρου 71§2 ν. 4174/2013..................... 361

§9. Ποινικό μητρώο........................................................................................ 365

Ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία..................................................................... 367

Αλφαβητικό ευρετήριο..................................................................................... 375