Πρόλογος Β΄ έκδοσης................................................................................. VI 

Συντομογραφίες......................................................................................... XII

Εισαγωγή.................................................................................................... 1

§ 1. Το πρόβλημα........................................................................................ 1

§ 2. Ιστορική αναδρομή............................................................................... 3

§ 3. Συγκριτική επισκόπηση........................................................................ 8

     Ι. Αγγλοαμερικανικό δίκαιο........................................................................... 8

     ΙΙ. Γαλλικό δίκαιο........................................................................................ 9

     ΙΙΙ. Γερμανικό δίκαιο................................................................................... 10

     ΙV. Ελβετικό δίκαιο.................................................................................... 12

ΜΕΡΟΣ A

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

§ 4. Έννοια. Απεριόριστα ανακλητή και αμετάκλητη πληρε­ξουσιότητα ...... 15

§ 5. Προϋποθέσεις..................................................................................... 19

     I. Εσωτερική σχέση που δικαιολογεί το αμετάκλητο. Ύπαρξη συμφέρο-

          ντος (και) του πληρεξουσίου ή τρίτου ..................................................... 19

     II. Είναι δυνατή η αυθύπαρκτη αμετάκλητη πληρεξουσιό­τητα;........................... 29

     III. Παραίτηση από το δικαίωμα ανακλήσεως της πληρε­ξουσιότητας.................. 31

     IV. Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας.......................................................... 35

§ 6. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα και ακυρότητα ολική ή με­ρική................ 38

     I. Έλλειψη προϋποθέσεων......................................................................... 38

     II. Καταστρατήγηση του νόμου.................................................................... 41

§ 6Α. Νεότερες εξελίξεις στις §§ 5-6 για τις προϋποθέσεις και την έλλειψη προϋπο­θέ­σεων        44

     Ι. Προϋποθέσεις αμετάκλητης πληρεξουσιότητας........................................... 44

     ΙΙ. Έλλειψη προϋποθέσεων......................................................................... 53

          1. Καταστρατήγηση και είσπραξη απαιτήσεως.......................................... 53

          2. Καταστρατήγηση και δικαιοπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές................. 54

          3. Τροποποίηση της διηρημένης ιδιοκτησίας............................................ 56

§ 7. Αποτελέσματα χορηγήσεως αμετάκλητης πληρεξουσιότη­τας................ 56

     Ι.  Αντισυναλλακτική ανάκληση της πληρεξουσιότητας..................................... 58

     ΙΙ. Παράλληλη αρμοδιότητα και εξουσία διαθέσεως του αντιπροσωπευο-

         μένου.................................................................................................. 62

          1. Σιωπηρή υποχρέωση μη αυτοπρόσωπης ενέργειας............................... 62

              α) Θεμελίωση της υποχρεώσεως........................................................ 62

              β) Παράβαση της υποχρεώσεως........................................................ 65

                 αα) Έκταση των συνεπειών, θεωρία του Müller-Freienfels.................... 65

                 ββ) Αντίθεση στα χρηστά ήθη της διαθέσεως παρά την υποχρέω-

                     ση αποχής............................................................................... 71

          2. Αποτελέσματα της έγκυρης αυτοπρόσωπης ενέργειας του αντι-

               προσωπευομένου. Σύγκρουση ενεργειών πληρεξουσιοδότη και

               πληρεξουσίου................................................................................. 73

          3. Προληπτική προστασία του πληρεξουσίου........................................... 75

§ 8. Δυνατότητα διορισμού υποκαταστάτου από τον αμετάκλητο πλη­ρε­ξούσιο 78

§ 8Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 8 για τη δυνατότητα διορισμού υποκατα-

         στάτου............................................................................................... 80

     Ι. Μεταπληρεξουσιότητα............................................................................ 80

     ΙΙ. Η παροχή αμετάκλητης πληρεξουσιότητας................................................. 84

     ΙΙΙ. Η ανάκληση της μεταπληρεξουσιότητας.................................................... 85

     ΙV. Η σημασία της λήξης της εσωτερικής σχέσης............................................ 85

§ 9. Η παύση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας....................................... 89

     I. Προδιάθεση.......................................................................................... 89

     II. Λόγοι που αφορούν την πληρεξουσιότητα καθαυτή..................................... 90

     ΙΙΙ. Λόγοι που αναφέρονται στη μεταβολή της προσωπικής καταστάσεως

          του πληρεξουσιοδότη ή του αντιπροσώπου............................................. 92

          Πτώχευση-Δικαστική απαγόρευση.......................................................... 92

     ΙV. Λόγοι παύσεως που σχετίζονται με την επιχειρητέα δικαιοπραξία και

         την εσωτερική σχέση της πληρεξου­σιότητας.............................................. 96

     V. Η κατάχρηση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας..................................... 100

     VI. Ανάκληση της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας για σπουδαίο λόγο.

          Κριτική ............................................................................................ 102

§ 9Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 9 για την παύση της αμετάκλητης πληρε-

         ξουσιότητας..................................................................................... 108 

     Ι. Συμβατική ανάκληση............................................................................. 108

     ΙΙ. Παύση της πληρεξουσιότητας λόγω πτώχευσης ή δικαστικής συμπα-

             ράστασης....................................................................................... 110

     ΙΙΙ. Ανάκληση για σπουδαίο λόγο............................................................... 111

          1. Η έννοια του σπουδαίου λόγου και η κριτική στην ανάκληση.................. 111

          2. Ειδικώς η ανάκληση για σπουδαίο λόγο επί συμβάσεως «αντιπα-

             ροχής».......................................................................................... 115

ΜΕΡΟΣ B΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

§ 10. Προδιάθεση..................................................................................... 121

§ 11. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για είσπραξη μιας απαιτήσεως (unwiderrufliche Inkassovollmacht) 123

§ 12. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για παροχή εγγυήσεως ..................... 130

§ 13. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για διοίκηση κοινού πράγ­ματος......... 132

§ 14. Προσύμφωνο................................................................................... 135

§ 14Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 14 για το προσύμφωνο........................... 138

§ 15. Ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής ..................... 141

     I. Πληρεξουσιότητα για τη μεταβίβαση ποσοστών του οικοπέδου.................... 141

     II. Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη κα­νονισμού της

          πολυκατοικίας................................................................................... 148

     ΙΙΙ. Σχέσεις οικοπεδούχου-τρίτου  αγοραστή ................................................ 152

§ 16. Αξιόγραφα....................................................................................... 155

§ 17. Υπογραφή εγγράφων εν λευκώ ....................................................... 162

§ 18. Εμπορικές συμβάσεις...................................................................... 167

§ 19. θάνατος του αντιπροσώπου ή του πληρεξουσιοδότη ....................... 171

     I. Η κληρονομητή αμετάκλητη πληρεξουσιότητα ........................................... 172

     II. Η μεταθανάτια αμετάκλητη πληρεξουσιότητα............................................ 176

§ 19Α. Νεότερες εξελίξεις στην § 19 για το θάνατο του αντιπροσώπου ή

            του πληρεξουσιοδότη................................................................... 192

     Ι. Κληρονομητή και μεταθανάτια πληρεξουσιότητα........................................ 192

     ΙΙ. Η υποβολή σε τύπο............................................................................. 196

     ΙΙΙ. Δικαιοπραξίες μετά από την παύση λόγω θανάτου.................................... 197

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ........................................................................................ 199

     Α' Γενικά, προϋποθέσεις, αποτελέσματα και παύση...................................... 199

     Β' Ειδικό μέρος....................................................................................... 203

     Γ΄ Νεότερες εξελίξεις................................................................................ 207

Βιβλιογραφία........................................................................................... 211

Ευρετήριο Νόμων..................................................................................... 221

Ευρετήριο Νομολογίας............................................................................. 225

Αλφαβητικό Ευρετήριο............................................................................. 229