Πρόλογος................................................................................. V

Συνεργάτες του έργου.............................................................. ΙΧ

Συντομογραφίες..................................................................... ΧΙΧ

Γενική βιβλιογραφία............................................................. ΧΧΙΙΙ

Προοίμιο Κανονισμού 1393/2007................................................ 1

Εισαγωγικές παρατηρήσεις......................................................... 7

Ι.... Η εναρμόνιση του δικαίου των διασυνοριακών επιδόσεων στον ευρωπαϊκό χώρο                    8

II... Η νομοθετική πορεία προς τον Κανονισμό 1393/2007.................. 10

Α... Η αρχική υιοθέτηση και σε ενδοευρωπαϊκό επίπεδο της Συμβάσεως της Χάγης του 1965 για τις επιδόσεις στην αλλοδαπή......................................................................................... 10

Β... Η υπό το καθεστώς της Συνθήκης του Μάαστριχτ «Σύμβαση για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» του 1997                        11

Γ... Η υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ και ο Κανονισμός 1348/2000                          12

Δ... Η Πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού 1348/2000 και ο Κανονισμός 1393/2007                           13

Ε... Νομοθετικές βελτιώσεις του Κανονισμού 1393/2007 και επανεξέτασή του                           15

ΙΙΙ.. Ένταξη του Κανονισμού 1393/2007 στο δικαιικό μας σύστημα                     16

Α... Ο Κανονισμός 1393/2007 ως ρύθμιση διεθνούς δικονομικού δικαίου                   16

Β... Σχέση του Κανονισμού 1393/2007 με το εθνικό δίκαιο και με τις άλλες διεθνείς συμβάσεις των κρατών μελών            .............................................................................................. 17

Γ... Η σημασία του Κανονισμού 1393/2007 στην ενιαία αντιμετώπιση των περί επιδόσεως στην αλλοδαπή κανόνων του ημεδαπού δικαίου. Η απόφαση ΟλομΑΠ 22/2009................... 18

Δ... Ο ενδοευρωπαϊκός χαρακτήρας του Κανονισμού 1393/2007                  19

α... Διασυνοριακή επίδοση μεταξύ κρατών μελών..................... 19

β... Δικαιοδοσία του ΔΕΕ............................................................... 20

γ... Αυτόνομη ερμηνεία.................................................................. 20

Ε... Η σημασία του Κανονισμού 1393/2007 στο εν γένει ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο                             21

ΙV. Γενικά χαρακτηριστικά του Κανονισμού 1393/2007........................ 22

Α... Διατήρηση του συστήματος διαβιβάσεως των εγγράφων μέσω κεντρικής αρχής                 22

Β... Διατήρηση των παράλληλων άμεσων και έμμεσων τρόπων επιδόσεως                  23

Γ... Περιορισμός της ρήτρας περί αποκλεισμού της επιδόσεως για λόγους δημόσιας τάξεως                  26

Δ... Περιορισμός της δυνατότητας διατυπώσεως επιφυλάξεων ή εισαγωγής ειδικών προϋποθέσεων ως προς τους θεσπιζόμενους τρόπους επιδόσεως............................................ 26

Ε... Υιοθέτηση όμοιας με τη ΣυμΧαγ λύσεως επί ερημοδικίας του εναγομένου                            27

ΣΤ. Σημαντικές καινοτομίες του Κανονισμού.................................... 27

V... Ζητήματα που επαφίενται και μετά τον Κανονισμό 1393/2007 στο εθνικό δίκαιο                       28

Α... Εφαρμογή της lex fori.................................................................... 28

B... Εφαρμογή του δικαίου του κράτους μέλους παραλαβής της πράξεως                  31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1.. Πεδίο εφαρμογής...................................................... 33

I.... Πότε εφαρμόζεται ο Κανονισμός........................................................ 34

Α... Επίδοση «από ένα κράτος μέλος σε άλλο»................................ 34

Β... Πότε «πρέπει» να γίνει η επίδοση με βάση τον Κανονισμό                       36

α.. Ο κανόνας της lex fori............................................................... 36

β.. Περιορισμός του κανόνα της lex fori με την απόφαση Alder και αποκλεισμός κάθε εθνικής μορφής πλασματικής επιδόσεως................................................................................... 37

γ.. Διατήρηση εθνικών ρυθμιστικών κανόνων για δίκες με διάδικο διαμένοντα στην αλλοδαπή: το άρθρ.  143 § 4 ΚΠολΔ.......................................................................................... 43

IΙ... Πότε δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός................................................. 44

Α... Επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής................................ 44

Β... Επίδοση σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο............................. 45

ΙΙΙ.. Ratione materiae πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.................... 47

Α... Αστικές και εμπορικές υποθέσεις................................................. 47

α.. Αυτόνομη και διευρυμένη έννοια του Κανονισμού.............. 47

β.. Νομοθετικές εξαιρέσεις............................................................. 50

Β... Δικαστικές και εξώδικες πράξεις................................................... 51

α.. Διαδικαστικές πράξεις της διαγνωστικής δίκης..................... 51

β.. Πράξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως................................... 54

γ.. Εξώδικες πράξεις....................................................................... 55

ΙV.. Ratione personae πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού................... 56

Α... Επίδοση προς παραλήπτη σε κράτος μέλος της ΕΕ................ 56

Β... Η περίπτωση της Δανίας............................................................... 56

Γ... Τα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε............................................................ 57

Δ... Οι χώρες της Συμβάσεως του Λουγκάνο.................................... 57

Άρθρο 2.. Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής....................... 59

Ι.... Η κύρια διαδικασία διαβάσεως των επιδοτέων πράξεων και η σχέση της με τους λοιπούς τρόπους επιδόσεως  ..................................................................................................... 60

ΙΙ... Η διαδικασία επιδόσεως μέσω των υπηρεσιών διαβιβάσεως και παραλαβής                              60

Α... Η δομή της θεσπιζόμενης διαδικασίας........................................ 60

Β... Υπηρεσία διαβάσεως...................................................................... 61

Γ... Υπηρεσία παραλαβής..................................................................... 62

ΙΙΙ.. Πρακτικά ζητήματα της επιδόσεως μέσω των υπηρεσιών διαβιβάσεως και παραλαβής                            63

Α... Επίδοση στην αλλοδαπή μέσω της υπηρεσίας διαβιβάσεως για διαδικασία διεξαγόμενη ενώπιον ημεδαπού δικαστηρίου..................................................................................... 63

Β... Επίδοση στην ημεδαπή μέσω της υπηρεσίας παραλαβής για διαδικασία διεξαγόμενη ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου..................................................................................... 64

Άρθρο 3.. Κεντρική αρχή.......................................................... 66

Ι.... Σκοπός και αρμοδιότητα των κεντρικών αρχών............................... 66

ΙΙ... Ορισμός κεντρικής αρχής.................................................................... 67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Δικαστικές πράξεις

ΤΜΗΜΑ 1

Διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων

Άρθρο 4. Διαβίβαση πράξεων.................................................. 69

Άρθρο 5.. Μετάφραση των πράξεων.......................................... 79

Ι.... Γενικές παρατηρήσεις........................................................................... 79

ΙΙ... Άρνηση παραλαβής.............................................................................. 81

ΙΙΙ.. Έξοδα μεταφράσεως............................................................................. 85

Άρθρο 6.. Παραλαβή των πράξεων από την υπηρεσία παραλαβής           86

Άρθρο 7.. Επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων....................... 89

Ι.... Εφαρμοστέο ως προς την επίδοση δίκαιο........................................ 89

ΙΙ... Χρόνος επιδόσεως και ενέργειες επί αδυναμίας πραγματοποιήσεώς της                     94

Άρθρο 8.. Άρνηση παραλαβής της πράξης................................. 96

Ι.... Σύνδεση της διατάξεως με τη μη υποχρεωτική μετάφραση της επιδοτέας πράξεως                   98

Α... Η θέση του Κανονισμού για τη μετάφραση της επιδοτέας πράξεως                       98

Β... Δικαίωμα αρνήσεως παραλαβής της επιδοτέας πράξεως από τον παραλήπτη                    99

ΙΙ... Υποχρέωση ενημερώσεως του παραλήπτη για το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή της επιδοτέας πράξεως          .................................................................................................. 100

Α... Ενημέρωση και χρόνος διασκέψεως για την άσκηση του δικαιώματος αρνήσεως                                100

Β... Εφαρμογή της υποχρεώσεως σε όλους τους κατά τον Κανονισμό τρόπους επιδόσεως                     101

Γ... Συνέπειες επί παραλείψεως ενημερώσεως............................... 102

Δ... Η διαδικασία μετά την άρνηση παραλαβής........................      103

ΙΙΙ.. Οι προϋποθέσεις αρνήσεως παραλαβής της επιδοτέας πράξεως                  103

Α... Αρνητική η κατάστρωση των προϋποθέσεων αρνήσεως παραλαβής                     103

Β... Οι προϋποθέσεις αρνήσεως παραλαβής κατά τον αρχικό Κανονισμό 1348/2000 και τα δημιουργηθέντα προβλήματα......................................................................................................... 104

Γ... Οι προϋποθέσεις αρνήσεως παραλαβής κατά τον Κανονισμό 1393/2007                            105

α.. Σύνταξη της πράξεως στη γλώσσα του κράτους μέλους παραλαβής                 106

β.. Σύνταξη της πράξεως σε γλώσσα που ο παραλήπτης κατανοεί                          107

Δ... Άρνηση παραλαβής και ιδιωτική αυτονομία............................ 108

Ε... Η ποιότητα της μεταφράσεως ως λόγος αρνήσεως παραλαβής              109

ΣΤ. Υποχρέωση μεταφράσεως και των συνημμένων στην κύρια πράξη εγγράφων;                     110

ΙV.. Συνέπειες επί αρνήσεως παραλαβής............................................... 110

Α... Συνέπειες δικαιολογημένης αρνήσεως...................................... 111

α.. Θεραπεία της ελαττωματικής επιδόσεως............................. 111

β.. Χρόνος συντελέσεως της επιδόσεως.................................... 112

Β... Συνέπειες αδικαιολόγητης αρνήσεως........................................ 114

V... Συνέπειες επί μη αρνήσεως παραλαβής......................................... 115

Άρθρο 9.. Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης...................... 116

Ι.... Το κατά τον Κανονισμό σύστημα της διπλής ημερομηνίας συντελέσεως της επιδόσεως                          117

Α... Υιοθέτηση ως κανόνα του συστήματος της πραγματικής επιδόσεως                      117

Β... Παραχώρηση υπέρ των ρυθμίσεων του εθνικού δικαίου, όταν ο αποστολέας οφείλει να επιχειρήσει διαδικαστική πράξη εντός τακτικής προθεσμίας............................................. 118

ΙΙ... Διαφοροποίηση του χρόνου συντελέσεως της επιδόσεως ανάλογα με τη φύση της προθεσμίας: προπαρασκευαστικές προθεσμίες και προθεσμίες ενέργειας............................................. 120

Α... Η φύση της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και η δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής των δύο ημερομηνιών συντελέσεως της επιδόσεως....................................................... 120

Β... Διαγνωστική διαδικασία............................................................... 121

Γ... Αναγκαστική εκτέλεση.................................................................. 122

Δ... Λοιπές ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου ρυθμίσεις........... 124

Ε... Επέκταση του συστήματος της διπλής επιδόσεως σε κάθε διαδικασία επιδόσεως στην αλλοδαπή                  124

ΙΙΙ.. Η σημασία της επιδόσεως στον χρόνο επελεύσεως της εκκρεμοδικίας                         125

IV.. Εφαρμογή του άρθρ. 9 §§ 1, 2 και στους λοιπούς τρόπους επιδόσεως                       126

A. Η νομοθετική πρόβλεψη και η πρακτική της σημασία............. 126

Β... Δυνατότητα εκμεταλλεύσεως της συγκεκριμένης δυνατότητας στο δικό μας δίκαιο                            128

V... Το σύστημα της διπλής ημερομηνίας επιδόσεως στην τακτική διαδικασία μετά τον ν. 4335/2015                          128

Α... Η δομή της νέας τακτικής διαδικασίας και η εφαρμογή της επί εναγομένου διαμένοντος, στην αλλοδαπή     ............................................................................................ 128

Β... Η σύμφωνη με το άρθρ. 9 §§ 1, 2 του Κανονισμού ερμηνεία των άρθρ. 215 § 2 και 237 § 2 ΚΠολΔ               ............................................................................................ 131

Γ... Ανάλογα προβλήματα και στη μετά τον ν. 4335/2015 διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως                      133

Άρθρο 10. Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης .................................................................... 135

Άρθρο 11......................... Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης.........          140

I.... Εισαγωγικά........................................................................................... 140

II... Αρχή της μη αναζητήσεως κρατικών εξόδων................................ 140

ΙΙI.. Καταβλητέα έξοδα.............................................................................. 141

IV.. Έξοδα με βάση τα στοιχεία των κρατών μελών.............................. 142

ΤΜΗΜΑ 2

Άλλοι τρόποι διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης
δικαστικών πράξεων

Άρθρο 12. Διαβίβαση διά της προξενικής ή διπλωματικής οδού                143

Ι.... Διάκριση των άρθρ. 12 και 13: έμμεση και άμεση διπλωματική επίδοση                      143

ΙΙ... Ο επικουρικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης επιδόσεως......... 147

ΙΙΙ.. Διαδικασία και συντέλεση της επιδόσεως....................................... 148

Άρθρο 13. Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους                      154

Άρθρο 14................. Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς.........          164

Ι.... Σχέση με λοιπά κείμενα κοινοτικού δικονομικού διεθνούς δικαίου 164

ΙΙ... Σχέση με τις λοιπές μεθόδους επιδόσεως που προβλέπει ο Κανονισμός                     166

ΙΙΙ.. Τρόπος διενέργειας της ταχυδρομικής επιδόσεως....................... 168

Α... Έννοια ταχυδρομικών υπηρεσιών............................................. 168

Β... Πρόσωπα που νομιμοποιούνται στην επίσπευση της επιδόσεως και στην παραλαβή του επιδοτέου εγγράφου          ............................................................................................ 172

ΙV.. Τρόπος διενέργειας της επιδόσεως................................................. 173

Άρθρο 15....................... Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση.........          179

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εξώδικες πράξεις

Άρθρο 16........................................................... Διαβίβαση.........          183

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 17...................................... Λεπτομέρειες εφαρμογής.........          187

Άρθρο 18............................................................ Επιτροπή.........          190

Άρθρο 19....................................... Ερημοδικία εναγομένου.........          193

Ι.... Εισαγωγικά........................................................................................... 195

ΙΙ... Έκταση εφαρμογής............................................................................. 196

ΙΙΙ.. Πλασματική επίδοση.......................................................................... 202

ΙV.. Νομότυπη και/ή πραγματική κλήτευση........................................... 212

V... Έγκαιρη κλήτευση............................................................................... 220

VΙ.. Έννομη συνέπεια................................................................................ 223

VΙI. Έκδοση αποφάσεως παρά τη μη προσκομιδή βεβαιώσεως περί πραγματικής επιδόσεως                       232

VΙIΙ........................................................................ Ασφαλιστικά μέτρα............             243

IΧ.. Αίτηση επαναφοράς........................................................................... 249

X... Αποφάσεις προσωπικής καταστάσεως........................................... 258

XΙ.. Έλεγχος ερημοδικίας στο κράτος υποδοχής................................. 260

Άρθρο 20..... Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς
στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη.................... 263

Άρθρο 21................................................. Δικαστική αρωγή.........          270

Άρθρο 22..... Προστασία των διαβιβαζομένων πληροφοριών.........          271

Άρθρο 23................................ Ανακοίνωση και δημοσίευση.........          273

Άρθρο 24...................................................... Επανεξέταση.........          276

Άρθρο 25.......................................................... Κατάργηση.........          278

Άρθρο 26.................................................... Έναρξη ισχύος.........          279

Παράρτημα I:.. Αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων........ 281

Παράρτημα II:. Ενημέρωση του παραλήπτη για το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή της πράξης      ............................................................. 287

Παράρτημα III:. Πίνακας αντιστοιχίας........................................ 289

Παράρτημα ΙV: Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Κανονισμών 1348/
2000 και 1393/2007.......................................... 291

Παράρτημα V:. Αποφάσεις του ΔΕΚ/ΔΕΕ επί των Κανονισμών 1348/2000 και 1393/2007               307

– 8.11.2005, Leffler/Berlin Chemie, C-443/03................ 307

– 9.2.2006, Plumex/Young Sports NV, C-473/04........... 322

– 8.5.2008, Weiss/Industrie und Handelskammer Berlin, C-14/07                 328

– 25.6.2009, Roda Golf/Beach Resort SL, C-14/08........ 346

– 19.12.2012, Alder/Orlowska, C-325/11......................... 356

– 11.6.2015, Fahnenbrock κ.λπ./Ελληνικής Δημοκρατίας, C-226/13 κ.λπ.                    364

– 16.9.2015, Alpha Bank Cyprus/Dan Si Sehn, C-519/13                374

– 11.11.2015, Tecom Mican SL/Domínguez, C-223/14                    388

– 28.4.2016, Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, C-384/14                 399

– 7.7.2016, Lebek/Domino, C-70/15................................. 416

– 2.3.2017, Henderson/Novo Banco SA, C-354/15....... 428

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων............................................. 445