Πρόλογος..............................................................................................        V

Κυριότερες συντομογραφίες......................................................................   XVII

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο Ν. 4469/2017

I. Εισαγωγή - Γενικά χαρακτηριστικά του Ν. 4469/2017 - Σχέση με το Ν. 3869/2010            1

II. Ιστορική εξέλιξη...............................................................................         3

III. Χαρακτηριστικά του ανοίγματος της διαδικασίας εξυγιάνσεως κατά το άρθ. 99 επ. του ΠτωχΚ                    5

IV. Συνοπτικές από την αρχή επισημάνσεις για ολόκληρο το Ν. 4469/2017..       11

1. Ποια είναι η φιλοσοφία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών                 11

2. Ποια είναι τα κίνητρα ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό............       12

3. Ποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό           12

4. Αν μπορούν να ενταχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες........................       13

5. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό                13

6. Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί για υπαγωγή στον 4307/2014 (Ν. Δένδια) ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης;                14

7. Ποιες οφειλές εξαιρούνται.............................................................       14

8. Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό      14

9. Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων.....................................       14

10. Ποία είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης        14

11. Πώς αποτυπώνεται η συμφωνία με τη διαδικασία του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης......................................       17

12. Πώς θα γίνει εφικτό το στενό χρονοδιαγράμμα των 88 ημερών για τις μικρές και των 98 ημερών για τις μεγάλες επιχειρήσεις................................................................................       18

13. Μπορούν να δεσμευτούν πιστωτές που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία;           18

14. Ποίοι μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών. Πώς θα επιλέγονται   19

15. Ποίοι και πόσο θα πληρώνουν τους συντονιστές..............................       19

16. Πώς διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες για τις ανάγκες του νόμου. Αντιμετωπίζονται διαφορετικά;..............................................................................       19

17. Οι παραπάνω διαδικασίες διαπραγμάτευσης θα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις οφειλετών;                   19

18. Ποίος μπορεί να διοριστεί ως εμπειρογνώμων. Ποίοι και πόσο θα πληρώνουν τους εμπειρογνώμονες      ............................................................................................. 20

19. Πώς θα συμμετέχει το Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία στον Μηχανισμό. Ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών...............................................................................       20

20. Αν κάποιος έχει ήδη κάνει ρυθμίσεις με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μπορεί να τις εντάξει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και να τύχει καλύτερων ρυθμίσεων;...........       21

21. Πώς ακριβώς θα οριστούν τα κριτήρια των ρυθμίσεων του Δημοσίου και των ΦΚΑ;                21

22. Αν κάποιος έχει μικρές οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφ. Ταμεία υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την περίπτωσή του;...........................................................................       21

23. Πότε αναστέλλονται τα «καταδιωκτικά μέτρα»;...............................       21

24. Μπορεί να δοθεί παράταση πέραν των 70 ημερών;...........................       21

25. Επηρεάζονται οι απαιτήσεις μικρών πιστωτών και εργαζομένων;.......       22

26. Ο Νόμος αντιμετωπίζει το φαινόμενο των «στρατηγικών κακοπληρωτών;       22

27. Προβλέπεται η δυνατότητα νέας χρηματοδότησης της επιχείρησης που ρυθμίζει τα χρέη της;                   22

V. Επιγραμματικά: Η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών ακολουθεί τα παρακάτω στάδια   ................................................................................................. 23

VI. Εκτίμηση από τη μέχρι τώρα (5-11-2017) εφαρμογή του Ν. 4469/2017...       23

N. 4469/2017. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Σκοπός - Ορισμοί....................................................................       27

Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής.....................................................................       33

I. Πρόσωπα δικαιούμενα να υποβάλουν αίτηση (διάκριση φυσικών και νομικών προσώπων)              36

1. Θετικές προϋποθέσεις....................................................................       36

2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.......       38

II. Κωλύματα υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου.......................................       44

III. Πρόσωπα αποκλειόμενα από την υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου (άρθ. 2 παρ. 2 του νόμου)                       50

IV. Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία λόγω ύψους απαιτήσεων πιστωτή (παρ. 5 και 6 του άρθ. 2 του ν. 4469/2017)        ................................................................................................. 51

V. Μη υπαγόμενες οφειλές....................................................................       53

VI. Έλεγχος των προϋποθέσεων του άρθρου 2. Πότε και από ποίο πρόσωπο       53

Άρθρο 3. Κριτήρια επιλεξιμότητας..........................................................       55

Άρθρο 4. Υποβολή αίτησης....................................................................       59

I. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα...............................................................       62

1. Οφειλέτης...................................................................................       62

2. Συνοφειλέτες του οφειλέτη.............................................................       63

II. Πρόκληση ενάρξεως της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (παρ. 5 του άρθ. 4 του νόμου), περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή χρηματοδοτικών φορέων                 67

III. Η περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες   ................................................................................................. 68

IV. Εξαίρεση από την ανάγκη συνυποβολής της αιτήσεως και από τους συνοφειλέτες             68

V. Περιεχόμενο αιτήσεως συνοφειλετών..................................................       69

VI. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως........................................................       71

VII. Μορφή και τρόπος υποβολής της αιτήσεως.......................................       72

VIII. Η υποβολή της αιτήσεως δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων (παρ. 7 άρθ. 4 ν. 4469/2017).....................................................................................       72

IX. Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας τραπεζών δίνει το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με ανακοίνωσή του..........................................................       73

X. Αποδέκτης της αιτήσεως του οφειλέτη................................................       73

Άρθρο 5. Περιεχόμενο αίτησης................................................................       76

I. Υποχρεωτικό περιεχόμενο της αιτήσεως του οφειλέτη............................       79

II. Επί πλέον η αίτηση του οφειλέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα παρακάτω στοιχεία (παρ. 2 του άρθ. 5):           ................................................................................................. 81

III. Υποχρεωτική συνυποβολή με την αίτηση και των ακολούθων στοιχείων (παρ. 3 άρθ. 5 του νόμου)                82

IV. Κατάλογος εγγράφων που υποχρεωτικά συνοδεύουν την αίτηση του οφειλέτη (παρ. 8 άρθ. 5 του νόμου)        ................................................................................................. 82

V. Άδεια από τον οφειλέτη για κοινοποίηση στον συντονιστή της αιτήσεως και επεξεργασία των δεδομένων του οφειλέτη (παρ. 6 άρθ. 5 του νόμου)...................................................................       85

VI. Η αίτηση ως υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου της (παρ. 7 άρθ. 5 του νόμου)...........................................................................................       86

VII. Έλεγχος της πληρότητας του περιεχομένου της αιτήσεως του οφειλέτη...       86

Άρθρο 6. Διορισμός συντονιστή - Δικαίωμα αποποίησης............................       89

I. Εισαγωγικά στα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του νόμου....................................       92

II. Ο συντονιστής ως ενδιάμεσο πρόσωπο μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών      92

III. Ιδιότητες και προσόντα συντονιστή...................................................       94

IV. Τα καθήκοντα του συντονιστή (κατά της ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) είναι:          96

V. Διαδικασία εγγραφής συντονιστών στο Μητρώο (παρ. 4 επ. άρθ. 6 του νόμου)        97

VI. Τρόπος διεξαγωγής των κληρώσεων (παρ. 6 του άρθ. 6 του νόμου)..........       98

VII. Ευρύτερη-συγκεντρωτική παράθεση των έργων του συντονιστή.............       99

Άρθρο 7. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές     116

I. Γενικά - η έναρξη του έργου του συντονιστή.........................................     118

II. Η περαιτέρω ροή της διαδικασίας εκ μέρους του συντονιστή..................     118

III. Μη συνυποβολή αιτήσεως από ένα ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη    119

IV. Αναστολή των κοινοποιήσεων της παραγράφου 2 (παρ. 4 άρθ. 7)...........     122

V. Κοινοποίηση στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (παρ. 5 άρθ. 7)                   122

Άρθρο 8. Διαδικασία διαπραγμάτευσης - Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας     123

I. Δήλωση των πιστωτών στον συντονιστή για την πρόθεσή τους να μετάσχουν στη διαδικασία (παρ. 1 άρθ. 8 του νόμου)  ............................................................................................... 129

II. Απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών και συναφή θέματα σχετιζόμενα με το ύψος των απαιτήσεων των πιστωτών          ............................................................................................... 129

III. Η περαιτέρω ροή της διαδικασίας μετά τη διαπίστωση από τον συντονιστή της απαιτούμενης απαρτίας - Αποστολή αντιπροτάσεων - Περιεχόμενο αυτών..................................................     132

IV. Διαδικασία εγκρίσεως προτάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών (παρ. 8 άρθ. 8 του νόμου)                   134

V. Μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών - Περαιτέρω ροή της διαδικασίας               137

VI. Δυνατότης υποβολής ενστάσεων από πιστωτές που καταψήφισαν την πρόταση     137

VII. Δικαίωμα συμμετεχόντων πιστωτών να ζητήσουν από τον οφειλέτη πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία           ............................................................................................... 139

VIII. Τρόπος διενεργείας της διαδικασίας εξωδικαστικής ρυθμίσεως οφειλών     139

IX. Θέματα παρατάσεως προθεσμιών......................................................     141

X. Αντικατάσταση συντονιστή...............................................................     142

XI. Εκπροσώπηση του οφειλέτη ή συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο.....     143

XII. Σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού περαιώσεως της διαδικασίας....     143

XIII. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.....................................................     144

XIV. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου του συντονιστή.....................     147

Άρθρο 9. Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών...........     149

I. Ελεύθερος προσδιορισμός του περιεχομένου της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως των οφειλών              152

ΙΙ. Εξαιρέσεις στην ελεύθερη διαμόρφωση του περιεχομένου της συμβάσεως (υποχρεωτικοί κανόνες)                 154

III. Δυνατότητα για συμφωνία περί προνομιακής ικανοποιήσεως ορισμένων απαιτήσεων (παρ. 3 του άρθ. 9 του νόμου)     ............................................................................................... 160

IV. Δυνατότητα για ρύθμιση με τη σύμβαση του δικαιώματος πιστωτή για εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης ή ειδικού προνομίου σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη....................     162

V. Ισχύς κάθε ευνοϊκής για τον οφειλέτη ρυθμίσεως της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών και υπέρ κάθε συνοφειλέτη μη εγγυητή (παρ. 5 άρθ. 9 του νόμου).................................................     163

VI. Η σύμβαση αναδιαρθρώσεως οφειλών ως πηγή γενέσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών....................................................................................................     164

VII. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.............................................     166

VIII. Συμψηφισμός ανταπαιτήσεως του οφειλέτη με απαίτηση των πιστωτών (παρ. 8 άρθ. 9 του νόμου)               168

Άρθρο 10. Αμοιβή του συντονιστή..........................................................     170

I. Το πρόσωπο που βαρύνεται με την αμοιβή του συντονιστή.....................     171

II. Το ύψος της αμοιβής του συντονιστή..................................................     171

III. Πότε είναι καταβλητέα η αμοιβή στον συντονιστή...............................     172

IV. Αιτιολογική έκθεση του νόμου.........................................................     173

Άρθρο 11. Διορισμός εμπειρογνώμονα.....................................................     174

I. Ο εμπειρογνώμονας ως όργανο της διαδικασίας και το έργο του..............     175

II. Μελέτη βιωσιμότητας και περιεχόμενο αυτής.......................................     177

III. Επιλογή και διορισμός εμπειρογνώμονα............................................     179

IV. Εκτέλεση του έργου του εμπειρογνώμονα...........................................     180

V. Παράλειψη αναθέσεως σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη                 180

VI. Αμοιβή του εμπειρογνώμονα...........................................................     181

VII. Προσόντα του εμπειρογνώμονα - Ευθύνη του εμπειρογνώμονα.............     183

Άρθρο 12. Επικύρωση από το δικαστήριο................................................     185

Ι. Αντικείμενο της προς το δικαστήριο αιτήσεως επικυρώσεως....................     188

II. Ποίος νομιμοποιείται να ζητήσει την επικύρωση..................................     190

III. Αρμόδιο δικαστήριο - διαδικασία - παρεμβάσεις.................................     191

IV. Συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα..........................................     192

V. Αντικείμενο της δίκης επικυρώσεως...................................................     195

VI. Απορριπτική της αιτήσεως επικυρώσεως απόφαση..............................     197

VII. Απόφαση επικυρωτική της αιτήσεως................................................     201

VIII. Αποτελέσματα της επικυρωτικής δικαστικής αποφάσεως....................     201

IX. Αναστολή της παραγραφής των ρυθμιζομένων οφειλών........................     204

X. Αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (παρ. 3 του άρθ. 12 του νόμου)...........................................................................................     205

Άρθρο 13. Αναστολή εκτελέσεως.............................................................     210

I. Γενικά - Σχέση με την αναστολή του άρθ. 12 παρ. 3..............................     211

II. Αυτοδικαία επέλευση της αναστολής μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτελέσεως για χρονικό διάστημα - 70 - ημερών..................................................................................     212

III. Παράταση της εκ του νόμου αναστολής με δικαστική απόφαση (παρ. 3 άρθ. 13)    213

IV. Αυτοδίκαιη άρση της αυτοδίκαιης αναστολής (παρ. 2 άρθ. 13)...............     214

V. Πρόωρη παύση της αναστολής της παρ. 1 του άρθ. 13 (παρ. 4 άρθ. 13)....     214

VI. Συνέπειες της αναστολής εκτελέσεως..................................................     215

Άρθρο14. Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας - ανατροπή ή ακύρωση.....     217

I. Αίτηση στο δικαστήριο για ακύρωση της συμφωνίας αναδιαρθρώσεως των οφειλών - νομιμοποιούμενα πρόσωπα - δικαστική απόφαση - αποτελέσματα....................................................     219

II. Αναβίωση των απαιτήσεων των πιστωτών κατά του οφειλέτη.................     221

III. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (παρ. 3 άρθ. 14)......................................     221

IV. Μαχητό τεκμήριο...........................................................................     222

V. Αυτοδικαία ανατροπή της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών έναντι του Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (παρ. 6 άρθ. 14)..............................................................     222

Άρθρο 15. Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης        224

I. Ποίοι κανόνες εφαρμόζονται για την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης        ............................................................................................... 230

II. Ακυρότητα των όρων της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών (παρ. 3 άρθ. 15)    231

III. Τύχη υφισταμένων ρυθμίσεων...........................................................     231

IV. Κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων (παρ. 5 άρθ. 15)                   233

V. Εφαρμοστέοι κανόνες σε περίπτωση οφειλέτη με συνολικό ύψος βασικής οφειλής προς το Δημόσιο ύψους μέχρι 20.000 ευρώ...................................................................................     233

VI. Σειρά διαγραφής οφειλών προς το Δημόσιο.......................................     234

VII. Μη υπολογισμός περαιτέρω τόκων ή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής επί οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως (παρ. 8 άρθ. 15)......     234

VIII. Περιεχόμενο ψήφου του Δημοσίου αν η πρότασή του δεν τίθεται σε ψηφοφορία κατά την παρ. 6 του άρθ. 8 του νόμου............................................................................................     235

IX. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες. Εφαρμοστέοι κανόνες (παρ. 10 άρθ. 15 του νόμου)......................................................................................     235

X. Συνέπειες από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της εγκριθείσας συμβάσεως αναδιαρθρώσεως ή, σε περίπτωση δικαστικής επικυρώσεως, από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της δικαστικής αποφάσεως (παρ. 11 άρθ. 15 του νόμου)......................................................................................     236

XI. Εννοιολογικοί ορισμοί (παρ. 12 άρθ. 15 του νόμου)..............................     237

XII. Η επόμενη παράγραφος 13 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:...........     237

XIII. Η παράγραφος 14 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:......................     237

XIV. Η παράγραφος 15 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:......................     239

XV. Η παράγραφος 16 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:.......................     240

XVI. Η παράγραφος 17 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:......................     241

XVII. Η παράγραφος 18 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:.....................     241

XVIII. Η ακολουθούσα παράγραφος 19 του άρθρου 15 ορίζει τα ακόλουθα:.     241

XIX. Η προτελευταία παράγραφος 20 του άρθρου 15 του νόμου ορίζει τα ακόλουθα:             242

XX. Η τελευταία παράγραφος 21 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:................     242

XXI. Ειδικές συνέπειες της συμβάσεως αναδιαρθρώσεως οφειλών εφόσον συμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή ΦΚΑ       ............................................................................................... 247

Άρθρο 16. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών              249

Άρθρο 17. Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων.......................................     251

Άρθρο 23. Έναρξη ισχύος.......................................................................     252

Παράρτημα I

Αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4469/2017 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»............................................     253

Παράρτημα IΙ

Νόμος 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/Δημόσιες συμβάσεις/μισθολογικά κ.λπ. (660356) ..................................................................................................... 298

Νόμος 4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος..................................     308

Νόμος 4307/2014 Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων/Μισθολογικά Στρατιωτικών & Δικαστών/Ρύθμιση οφειλών μικρών επιχ. (634748)...........................................................................     312

Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις                      315

Νόμος 4364/2016 Κεντρική διοίκηση, νομική μορφή, όροι χορήγησης άδειας.     321

Νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/18.5.2017).................................................     324

Παράρτημα IΙΙ

Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1105 από 14-7-2017 Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017          327

Υπουργική Απόφαση 32320/1841/11-7-2017 Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017...............     333

Κοινή Υπουργική Απόφαση 116821/25.10.2017 ΦΕΚ 3909 Β’ 6.11.2017 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 ΦΕΚ Α’ 62              339

Κοινή Υπουργική απόφαση 130060/29.11.2017 τ. B’ αρ. φ. 4158 Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α’ 62)»  ..................................................................................................... 395

Βιβλιογραφία.........................................................................................     401

Αλφαβητικό ευρετήριο...........................................................................     403