· Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος
· Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικός Νόμος
· Ποινικός Κώδικας
· Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
· Εμπορική Νομοθεσία
· Υπαλληλικός Κώδικας
· Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
· Το Σύνταγμα της Ελλάδας