ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................................................... VII

ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................................................................................ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

1.1 Εισαγωγή - Υποκείμενα δικαίου....................................................................... 7

1.2 Δικαιοπραξίες .............................................................................................. 8

1.3 Ελαττώματα των δικαιοπραξιών...................................................................... 10

1.4 Είδη συμβάσεων......................................................................................... 16

1.5 Ερμηνεία της δικαιοπραξίας (ΑΚ 173, 200)....................................................... 18

1.6 Διαίρεση του δικαίου.............................................................................. 19

1.7 Τομείς Αστικού Δικαίου - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο........................................... 20

1.8 Ποινικό Δίκαιο............................................................................................ 21

1.9 Διοικητικό Δίκαιο......................................................................................... 21

1.10 Ευρωπαϊκό Δίκαιο..................................................................................... 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2.1 Βασικά στοιχεία διαδικτύου........................................................................... 35

2.2 Ηλεκτρονικό έγγραφο .................................................................................. 47

2.3 Ηλεκτρονική δικαιοπραξία ............................................................................ 56

2.4 Ευθύνη μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών........................................................ 60

2.5 Πάροχοι υπηρεσιών φωνής / μηνυμάτων μέσω διαδικτύου (VoIP Providers)........... 63

2.6 Θέματα εφαρμοστέου δικαίου......................................................................... 68

2.7 Διαδίκτυο & εγκληματικότητα.......................................................................... 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Εισαγωγή.................................................................................................. 73

3.2 Θέματα ηλεκτρονικών συμβάσεων................................................................... 80

3.3 Ηλεκτρονικές υπογραφές και ιδιόχειρες ηλεκτρονικές υπογραφές.......................... 84

3.4 Ηλεκτρονικές συμβάσεις............................................................................... 89

3.5 Ηλεκτρονικά αξιόγραφα............................................................................... 100

3.6 Ηλεκτρονικές συμβάσεις ακινήτων ................................................................ 101

3.7 Ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία ................................................................. 102

3.8 Ηλεκτρονικές συμβάσεις και franchising......................................................... 108

3.9 Συμπεράσματα........................................................................................ 111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Εισαγωγή................................................................................................. 113

4.2 Εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς αστικές και εμπορικές διαφορές ....................... 141

4.3 Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία στις ηλεκτρονικές συμβάσεις......................... 146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ e-COMMERCE

5.1 Τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις............................................................... 167

5.2 Παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης........................................... 206

5.3 Φορητότητα αριθμών τηλεφωνίας & δικαιώματα καταναλωτών............................. 211

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

6.1 Εισαγωγή................................................................................................. 215

6.2 Νόμος 4072/2012...................................................................................... 219

6.3 Νόμος 4481/2017...................................................................................... 229

6.4 Πνευματικά δικαιώματα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software)...... 232

6.5 Links, Frames, Meta Tags........................................................................... 235

6.6 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας............................................................ 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7.1 Εισαγωγή................................................................................................. 327

7.2 Μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος ........................................................... 330

7.3 Hacking................................................................................................... 335

7.4 Το ελληνικό «ποινικό δίκαιο πληροφορικής» ................................................. 342

7.5 Ο τόπος του εγκλήματος στο ελληνικό δίκαιο................................................... 357

7.6 Εφαρμοστέο δίκαιο.................................................................................... 361

7.7 Προσβολή προσωπικότητας στο διαδίκτυο..................................................... 362

7.8 Κυβερνοέγκλημα & Νόμος 4411/2016 ...................................................... 385

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8.1 Εισαγωγή................................................................................................. 399

8.2 Δίκτυα..................................................................................................... 401

8.3 Ανεξάρτητες αρχές - Εεττ........................................................................... 405

8.4 Επικοινωνίες και Ποινικό Δίκαιο................................................................... 411

8.5 Το απόρρητο των επικοινωνιών και η άρση του............................................... 414

8.6 Νόμος 4053/2012...................................................................................... 421

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.......................................................................................... 429

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................... 435

Α. Ελληνική................................................................................................... 435

Β. Ξένη......................................................................................................... 436

Γ. Έργα του συγγραφέα................................................................................... 437