ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ........................................................................... V

Διάγραμμα Περιεχομένων................................................................. IX

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (N. 4174/2013).............................. 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ........................................................................................... 134

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4174/2013 (απόσπασμα)...................................... 137

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4223/2013 (απόσπασμα)...................................... 178

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 4337/2015 (απόσπασμα)...................................... 208

Αλφαβητικό ευρετήριο...................................................................... 217