ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................................       V

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ........................................................................      ΧΙ

Πρώτο βιβλίο

Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο πρώτο: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1-6)........       1

Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης (άρθ. 7-11)                18

Κεφάλαιο τρίτο: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (άρθ. 12-21)..............................      21

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατά τόπον αρμοδιότητα (άρθ. 22-41)........................      31

Κεφάλαιο πέμπτο: Παρέκταση της αρμοδιότητας (άρθ. 42-44)...................      42

Κεφάλαιο έκτο: Έρευνα της αρμοδιότητας (άρθ. 45-47)............................      46

Κεφάλαιο έβδομο: Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο (άρθ. 48-51)      51

Κεφάλαιο όγδοο: Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας (άρθ. 52-61)               52

Κεφάλαιο ένατο: Διάδικοι (άρθ. 62-73)...............................................      56

Κεφάλαιο δέκατο: Ομοδικία (άρθ. 74-78)............................................      74

Κεφάλαιο ενδέκατο: Συμμετοχή τρίτων στη δίκη (άρθ. 79-93)....................      79

Κεφάλαιο δωδέκατο: Πληρεξουσιότητα (άρθ. 94-105).............................      98

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές (άρθ. 106-116Α).....    108

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Εκθέσεις (άρθ. 117).....................................    118

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Δικόγραφα (άρθ. 118-121).............................    119

Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Επιδόσεις (άρθ. 122-143)..................................    125

Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Προθεσμίες (άρθ. 144-151)............................    161

Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (άρθ. 152-158)                 167

Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Ακυρότητες (άρθ. 159-161)...............................    174

Κεφάλαιο εικοστό: Εγγυοδοσία (άρθ. 162-172).....................................    178

Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Δικαστικά έξοδα (άρθ. 173-193)......................    183

Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Ευεργέτημα πενίας (άρθ. 194-204)..................    200

Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Ποινές (άρθ. 205-207).....................................    206

 

Δεύτερο βιβλίο

Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια

 

Κεφάλαιο πρώτο: Απόπειρα συμβιβασμού (άρθ. 208-214Γ).....................    209

Κεφάλαιο δεύτερο: Άσκηση της αγωγής (άρθ. 215-220)...........................    216

Κεφάλαιο τρίτο: Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής (άρθ. 221-225).......    228

Κεφάλαιο τέταρτο: Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση (άρθ. 226-232)........    241

Κεφάλαιο πέμπτο: Συζήτηση στο ακροατήριο (άρθ. 233-281)....................    246

Κεφάλαιο έκτο: Παρεμπίπτοντα (άρθ. 282-285).....................................    288

Κεφάλαιο έβδομο: Διακοπή και επανάληψη της δίκης (άρθ. 286-292).........    292

Κεφάλαιο όγδοο: Κατάργηση και περάτωση της δίκης (άρθ. 293-299).........    300

Κεφάλαιο ένατο: Απόφαση (άρθ. 300-314)...........................................    321

Κεφάλαιο δέκατο: Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων (άρθ. 315-320)              335

Κεφάλαιο ενδέκατο: Δεδικασμένο (άρθ. 321-334)..................................    341

Κεφάλαιο δωδέκατο: Απόδειξη (άρθ. 335-465).....................................    369

Τίτλος Ι: Γενικές διατάξεις (άρθ. 335-351).............................................    369

Τίτλος ΙΙ: Ομολογία (άρθ. 352-354).....................................................    379

Τίτλος ΙΙΙ: Αυτοψία (άρθ. 355-367)......................................................    382

Τίτλος ΙV: Πραγματογνωμοσύνη (άρθ. 368-392).....................................    385

Τίτλος V: Μάρτυρες (άρθ. 393-414).....................................................    397

Τίτλος VI: Εξέταση των διαδίκων (άρθ. 415-420)....................................    408

Τίτλος VII: Ένορκες βεβαιώσεις (άρθ. 421-424).....................................    411

Τίτλος VIII: Έγγραφα (άρθ. 432-465)...................................................    415

Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές (άρθ. 466-472)          438

Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία (άρθ. 473-477)           441

Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ειδικές διατάξεις για τη διανομή (άρθ. 478-494)..    446

 

Τρίτο βιβλίο

Ένδικα μέσα και ανακοπές

 

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 495-500).................................    459

Κεφάλαιο δεύτερο: Ανακοπή ερημοδικίας (άρθ. 501-510)........................    467

Κεφάλαιο τρίτο: Έφεση (άρθ. 511-537)................................................    481

Κεφάλαιο τέταρτο: Αναψηλάφηση (άρθ. 538-551)...................................    540

Κεφάλαιο πέμπτο: Αναίρεση (άρθ. 552-582).........................................    552

Κεφάλαιο έκτο: Ανακοπή και τριτανακοπή (άρθ. 583-590).......................    651

 

Τέταρτο βιβλίο

Ειδικές διαδικασίες

 

Κεφάλαιο Α΄: Γενικές διατάξεις (άρθ. 591)............................................    663

Κεφάλαιο Β΄: Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθ. 592-613)                        669

Τίτλος Ι: Υπαγόμενες διαφορές (άρθ. 592)...........................................    669

Τίτλος ΙΙ: Κοινές διατάξεις (άρθ. 593-602).............................................    671

Τίτλος ΙΙΙ: Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές (άρθ. 603-605)......................    678

Τίτλος IV: Διατάξεις για τις διαφορές από σχέσεις γονέων και τέκνων (άρθ. 606-609)               682

Τίτλος V: Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές (άρθ. 610-613).....    686

Κεφάλαιο Γ΄: Περιουσιακές διαφορές (άρθ. 614-622Β).............................    689

Τίτλος Ι: Υπαγόμενες διαφορές (άρθ. 614)...........................................    689

Τίτλος ΙΙ: Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές (άρθ. 615-620)..................    693

Τίτλος ΙΙΙ: Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές (άρθ. 621-622)....................    697

Τίτλος ΙV: Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές (άρθ. 622Α)..................    699

Τίτλος V: Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (άρθ. 622Β)....    701

Κεφάλαιο τέταρτο: Διαταγές (άρθ. 623-645)..........................................    703

Τίτλος Ι: Διαταγή πληρωμής (άρθ. 623-636Α)........................................    703

Τίτλος ΙΙ: Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου (άρθ. 637-645)................    740

 

Πέμπτο βιβλίο

Ασφαλιστικά μέτρα

 

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 682-703).................................    745

Κεφάλαιο δεύτερο: Εγγυοδοσία (άρθ. 704-705)....................................    781

Κεφάλαιο τρίτο: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (άρθ. 706).................    783

Κεφάλαιο τέταρτο: Συντηρητική κατάσχεση (άρθ. 707-724)........................    786

Κεφάλαιο πέμπτο: Δικαστική μεσεγγύηση (άρθ. 725-727).........................    796

Κεφάλαιο έκτο: Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθ. 728-730)............    800

Κεφάλαιο έβδομο: Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (άρθ. 731-736).......    806

Κεφάλαιο όγδοο: Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση (άρθ. 737-738)               811

 

Έκτο βιβλίο

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

 

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 739-781).................................    813

Κεφάλαιο δεύτερο: Ειδικές διατάξεις (άρθ. 782-866)...............................    837

 

Έβδομο βιβλίο

Διαιτησία

 

Άρθ. 867-903...............................................................................    879

 

Όγδοο βιβλίο

Αναγκαστική εκτέλεση

 

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις (άρθ. 904-940Α)...............................    913

Κεφάλαιο δεύτερο: Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθ. 941-952)..........    999

Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη (άρθ. 953-981)         1022

Κεφάλαιο τέταρτο: Κατάσχεση σε χέρια τρίτου (άρθ. 982-991Β).................   1082

Κεφάλαιο πέμπτο: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη (άρθ. 992-1016)              1114

Κεφάλαιο έκτο: Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων (άρθ. 1017-1021)             1153

Κεφάλαιο έβδομο: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (άρθ. 1022-1033)     1171

Κεφάλαιο όγδοο: Αναγκαστική διαχείριση (άρθ. 1034-1046)....................   1182

Κεφάλαιο ένατο: Προσωπική κράτηση (άρθ. 1047-1054)..........................   1188

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Άρθ. 1-73....................................................................................   1195

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ....................................................................................   1227

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.......................................................................................   1249