Πρόλογος β΄ εκδόσεως..................................................................................... ΙΧ

Πρόλογος α΄ εκδόσεως..................................................................................... ΧΙ

Διάγραμμα περιεχομένων............................................................................... ΧΙΙΙ

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων.................................................................. ΧΙΧ

Συντομογραφίες......................................................................................   XXXΙΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΄Η ΠΡΑΞΗ,

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ

§ 45. Αντικείμενο ειδικού μέρους αναγκαστικής εκτελέσεως. Είδη και μέσα εκτελέσεως             1

§ 46. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση πράγματος......... 4

§ 47. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση των κινητών                   6

Ι.... Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση ορισμένου κινητού                     6

ΙΙ... Αναγκαστική εκτέλεση για την παροχή ορισμένης ποσότητας αντικαταστατών πραγμάτων              17

§ 48. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου................ 24

Ι.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 943 ­ΚΠολΔ.......... 25

ΙΙ... Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως............................................ 29

§ 49. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση υλικής πράξεως..................... 43

I.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση των άρθρων 945 και 946.......... 44

ΙΙ... Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως............................................ 45

ΙΙΙ.. Αντικαταστατές υλικές ενέργειες......................................................... 47

IV.. Αναντικατάστατες υλικές ενέργειες..................................................... 53

§ 50. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως.................... 69

Ι.... Σκοπός και προϊστορία του άρθρου 949 ΚΠολΔ.................................... 70

ΙΙ... Οι αξιώσεις που υπάγονται στο άρθρο 949........................................... 73

ΙΙΙ.. Η πλασματική εκτέλεση του άρθρου 949.............................................. 86

IV.. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως................................................... 111

V... Προϋποθέσεις και διαδικασία εκτελέσεως μετά την πλασματική καταδίκη του άρθρου 949            112

VI.. Οι δίκες περί την εκτέλεση............................................................... 115

VΙI. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως στις διακρατικές σχέσεις                   118

§ 51. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως.................. 119

I.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 947..................... 120

ΙΙ... Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως.......................................... 126

ΙΙΙ.. Οι δίκες περί την εκτέλεση............................................................... 154

ΙV.. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως  158

§ 52. Αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις Οικογενειακού δικαίου................... 160

I.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................ 160

ΙΙ... Η αδυναμία εκτελέσεως της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση  161

ΙΙΙ.. Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων................................... 163

IV.. Εκτέλεση της αξιώσεως επικοινωνίας με το τέκνο............................... 167

V... Εκτέλεση της συμφωνίας για τα ανήλικα τέκνα στο συναινετικό διαζύγιο 172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

§ 53. Μέσα εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων............ 175

Ι.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 951 επ............. 176

ΙΙ... Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως.................................... 177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 54. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη........................................... 201

Ι.... Αντικείμενο κατασχέσεως................................................................. 203

ΙΙ... Ακατάσχετα..................................................................................... 211

ΙΙΙ.. Διαδικασία κατασχέσεως.................................................................. 227

IV.. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση..................................................... 246

V... Συνέπειες της κατασχέσεως............................................................... 257

VΙ.. Η εκτέλεση στα ενεχυρασμένα κινητά................................................ 272

§ 55. Κατάσχεση ακινήτων............................................................................. 274

Ι.... Αντικείμενο κατασχέσεως................................................................. 275

ΙΙ... Διαδικασία κατασχέσεως.................................................................. 291

ΙΙΙ.. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση..................................................... 299

IV.. Συνέπειες κατασχέσεως.................................................................... 306

V... Κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος ειδικότερα..................................... 327

§ 56. Η ανατροπή της κατασχέσεως............................................................... 341

Ι.... Η ιστορία και ο σκοπός του θεσμού................................................... 342

ΙΙ... Διαφορά ανατροπής από την ακύρωση της κατασχέσεως...................... 345

ΙΙΙ.. Ανατροπή επί μη διενέργειας του πλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο    345

IV.. Ανατροπή επί μη διενέργειας του αναπλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο 355

V... Σχέση ανατροπής, υποκαταστάσεως και αναγγελίας πριν και μετά το ν. 4335/2015             362

VI.. Η διαδικασία της ανατροπής.............................................................. 371

VII. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου.......................................................... 376

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 57. Αναγγελία δανειστών............................................................................. 379

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................ 380

ΙΙ... Η αναγγελία ως πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέ­σεως   381

ΙΙΙ.. Συνέπειες αναγγελίας........................................................................ 399

§ 58. Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος................................................... 405

Ι.... Ο σκοπός του θεσμού και η μεταβολή του ν. 4335/2015...................... 405

ΙΙ... Ποιος δανειστής μπορεί να υποκατασταθεί......................................... 407

ΙΙΙ.. Προϋποθέσεις έγκυρης υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015           ............................................................................................. 410

IV.. Διαδικασία υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015                 421

V... Συνέπειες υποκαταστάσεως............................................................... 423

VI.. Η ειδική ανακοπή του νέου άρθρου 973 § 4 επί μη τηρήσεως των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δηλώσεως υποκαταστάσεως.............................................................. 424

VII. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά την υποκατάσταση κατά το ν. 4335/2015              426

VIII. Υποκατάσταση μετά από δικαστική απόφαση...................................... 430

ΙΧ.. Συρροή πολλών δανειστών που έχουν τα προσόντα να υποκατασταθούν  438

Χ... Εντολή συνεχίσεως της διαδικασίας μετά τη ματαίωση του πλειστηριασμού από τον ίδιο επισπεύδοντα για την ίδια απαίτηση κατά το ν. 4335/2015............................................. 439

ΧI.. Σχέση της αρχής των πολλαπλών κατασχέσεων με την υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος        ............................................................................................. 443

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

§ 59. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων                     445

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................ 449

ΙΙ... Νομική φύση................................................................................... 452

ΙΙΙ.. Η προδικασία του πλειστηριασμού πριν και μετά το ν. 4335/2015........ 458

IV.. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4472/2017             487

V. . Μορφές πολλαπλού πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων............ 535

VI.. Πλειστηριασμός κινητών που μπορούν να υποστούν φθορά.................. 551

VII. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως.................................... 551

VΙII................................................... Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.........          556

§ 60. Η αναστολή του πλειστηριασμού............................................................ 577

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................ 577

ΙΙ... Η διαφορά της αναστολής του άρθρου 1000 από τις υπόλοιπες αναστολές 579

ΙΙΙ.. Προϋποθέσεις.................................................................................. 582

IV.. Νομική φύση................................................................................... 584

V... Διαδικασία...................................................................................... 584

VI.. Η απόφαση της αναστολής................................................................ 587

VII. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής.............................................. 593

VIII.............................................................. Συνέπειες της αναστολής.........          597

§ 61. Η κατακύρωση..................................................................................... 599

Ι.... Φύση............................................................................................. 601

ΙΙ... Συνέπειες κατακυρώσεως.................................................................. 602

ΙΙΙ.. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα......................................................... 662

IV.. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων που συνομολογήθηκαν                        677

V... Η επιρροή των ελαττωμάτων της βουλήσεως...................................... 679

§ 62. Ο αναπλειστηριασμός............................................................................ 681

Ι.... Έννοια, σκοπός και φύση.................................................................. 681

ΙΙ... Προϋποθέσεις διενέργειας................................................................. 683

ΙΙΙ.. Η νομιμοποίηση............................................................................... 685

IV.. Η διαδικασία................................................................................... 688

V... Συνέπειες........................................................................................ 694

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 63. Η διανομή του πλειστηριάσματος........................................................... 699

I.... Γενικά............................................................................................ 702

ΙΙ... Συστήματα διανομής του πλειστηριάσματος....................................... 703

ΙΙΙ.. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα......................................... 707

IV.. Η διανομή όταν το πλειστηρίασμα είναι ανεπαρκές.............................. 714

V... Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως............................................. 798

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων.................................................................... 833

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων.................................................................... 865

Ευρετήριο άρθρων.......................................................................................... 867

Γενική βιβλιογραφία....................................................................................... 889

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

                                               Σελ.

Πρόλογος β΄ εκδόσεως..................................................................................... ΙΧ

Πρόλογος........................................................................................................ ΧΙ

Διάγραμμα περιεχομένων............................................................................... XIII

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων.................................................................. ΧΙΧ

Συντομογραφίες......................................................................................   ΧΧΧΙΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΄Η ΠΡΑΞΗ,

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ

§ 45. Αντικείμενο ειδικού μέρους αναγκαστικής εκτελέσεως. Είδη και μέσα εκτελέσεως             1

§ 46. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση πράγματος......... 4

§ 47. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση των κινητών                   6

Ι.... Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή την απόδοση ορισμένου κινητού                     6

1.. Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 941 ΚΠολΔ........ 6

α.. Αντικείμενο της αξιώσεως........................................................... 6

β.. Το είδος της αξιώσεως................................................................ 8

2.. Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως................................... 9

α.. Αφαίρεση του κινητού πράγματος: άμεση εκτέλεση....................... 9

β.. Η δόση του βεβαιωτικού όρκου: έμμεση εκτέλεση....................... 11

γ.. Η δυνατότητα αναπληρωματικής εκτελέσεως............................... 12

δ.. Η δυνατότητα χρήσεως άλλων μέσων έμμεσης εκτελέσεως.......... 15

3.. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ορισμένου κινητού πράγματος .......................................................................................... 16

ΙΙ... Αναγκαστική εκτέλεση για την παροχή ορισμένης ποσότητας αντικαταστατών πραγμάτων              17

1.. Οι αξιώσεις που ανήκουν στη ρύθμιση του άρθρου 942 ΚΠολΔ......... 17

α.. Αντικείμενο της αξιώσεως: Ποσότητα αντικαταστατών πραγμάτων             17

β.. Ανώνυμα χρεόγραφα................................................................. 17

γ.. Το είδος της αξιώσεως.............................................................. 19

2.. Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως....................................... 20

α.. Το δίκαιο που προΐσχυσε........................................................... 20

β.. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ: άμεση εκτέλεση.................................... 20

γ.. Η δυνατότητα αναπληρωματικής εκτελέσεως – Εφαρμογή του άρθρου 917              21

§ 48. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου................ 24

Ι.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 943 ­ΚΠολΔ.......... 25

1.. Αντικείμενο της αξιώσεως............................................................. 25

2.. Το είδος της αξιώσεως................................................................... 26

ΙΙ... Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως............................................ 29

1.. Η αποβολή από το ακίνητο: άμεση εκτέλεση.................................... 29

α.. Διαδικασία............................................................................... 29

β.. Η διαδοχική εκτέλεση............................................................... 32

γ.. Η τύχη των κινητών.................................................................. 33

δ.. Ο χρόνος ολοκληρώσεως της αποβολής...................................... 37

2.. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως................................................ 39

α.. Το προηγούμενο δίκαιο............................................................. 39

β.. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ.............................................................. 39

3.. Η αναπληρωματική εκτέλεση.......................................................... 42

4.. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου                   42

§ 49. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση υλικής πράξεως..................... 43

I.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση των άρθρων 945 και 946.......... 44

1.. Καθορισμός.................................................................................. 44

2.. Μη υπαγωγή της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση............... 45

ΙΙ... Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως............................................ 45

1.. Ιστορικές και συγκριτικές παρατηρήσεις......................................... 45

2.. Οι διακρίσεις του ΚΠολΔ.............................................................. 46

ΙΙΙ.. Αντικαταστατές υλικές ενέργειες......................................................... 47

1.. Έννοια......................................................................................... 47

2.. Η αναπληρωματική εκτέλεση.......................................................... 49

3.. Η διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατής πράξεως                     53

IV.. Αναντικατάστατες υλικές ενέργειες..................................................... 53

1.. Έννοια......................................................................................... 53

2.. Η έμμεση εκτέλεση....................................................................... 60

α.. Προϋποθέσεις.......................................................................... 60

β.. Εκτελεστός τίτλος: καταψηφιστική απόφαση.............................. 62

γ.. Τρόπος επιβολής των μέσων της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατήσεως            63

δ.. Η επιβολή της προσωπικής κρατήσεως και της χρηματικής ποινής στα νομικά πρόσωπα       ..................................................................................... 65

3.. Αποκλεισμός της έμμεσης εκτελέσεως σε ειδικές περιπτώσεις......... 66

4.. Η δυνατότητα αναπληρωματικής εκτελέσεως................................... 67

5.. Δίκες περί την εκτέλεση................................................................ 68

6.. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατων υλικών πράξεων         .......................................................................................... 68

§ 50. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως.................... 69

Ι.... Σκοπός και προϊστορία του άρθρου 949 ΚΠολΔ.................................... 70

1.. Δικαιολογητικός λόγος.................................................................. 70

2.. Ιστορικές και συγκριτικές παρατηρήσεις......................................... 71

3.. Το προηγούμενο δίκαιο.................................................................. 72

ΙΙ... Οι αξιώσεις που υπάγονται στο άρθρο 949........................................... 73

1.. Το είδος της αξιώσεως................................................................... 73

α.. Δικαιοπρακτικές και νόμιμες αξιώσεις που πηγάζουν από το ουσιαστικό δίκαιο                   73

β.. Οι δικαιοπρακτικές αξιώσεις για δήλωση βουλήσεως ειδικότερα                 75

γ.. Οι νόμιμες αξιώσεις για δήλωση βουλήσεως ειδικότερα............... 78

δ.. Οι δηλώσεις βουλήσεως για την κατάρτιση οιονεί δικαιοπραξιών                82

ε.. Οι δικονομικές δηλώσεις βουλήσεως.......................................... 83

2.. Τα υποκείμενα της αξιώσεως.......................................................... 83

ΙΙΙ.. Η πλασματική εκτέλεση του άρθρου 949.............................................. 86

1.. Η αγωγή για την καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως............................ 86

2.. Φύση της αποφάσεως.................................................................... 90

3.. Έκταση εφαρμογής του πλάσματος του άρθρου 949......................... 92

α.. Η έννοια του πλάσματος............................................................ 92

β.. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι μπορούν να θεμελιώσουν την πλασματική εκτέλεση                       93

γ.. Το πλάσμα καλύπτει μόνο τη δήλωση βουλήσεως........................ 95

δ.. Η αναγκαιότητα αποδοχής της δηλώσεως από τον ενάγοντα.......... 96

ε.. Το πλάσμα δεν καλύπτει το υλικό στοιχείο της δικαιοπραξίας....... 99

στ. Το πλάσμα του άρθρου 949 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στα αξιό­γραφα                   100

ζ.. Τι καλύπτει το πλάσμα επί αδυναμίας του εναγομένου να προβεί σε πραγματική δήλωση βουλήσεως............................................................................................. 101

η.. Τα ειδικότερα προβλήματα της πτωχεύσεως.............................. 105

4.. Επί καταδίκης που εξαρτάται από αντιπαροχή................................. 106

5.. Η δυνατότητα σωρεύσεως και της αγωγής για την εκτέλεση της παροχής                     107

6.. Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας της αποφάσεως του άρθρου 949                  108

IV.. Η δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως................................................... 111

V... Προϋποθέσεις και διαδικασία εκτελέσεως μετά την πλασματική καταδίκη του άρθρου 949            112

1.. Περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου και έκδοση απογράφου.............. 112

2.. Τήρηση προδικασίας και προθεσμίας............................................. 113

3.. Η κύρια διαδικασία...................................................................... 114

VI.. Οι δίκες περί την εκτέλεση............................................................... 115

1.. Η ανακοπή του άρθρου 933.......................................................... 115

α.. Λόγοι και αίτημα της ανακοπής................................................ 115

β.. Η προθεσμία ανακοπής............................................................ 116

γ.. Η αναστολή εκτελέσεως.......................................................... 117

2.. Η ανακοπή του άρθρου 936.......................................................... 117

3.. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση και αποζημίωση                  118

VΙI. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση νομικής πράξεως στις διακρατικές σχέσεις                   118

§ 51. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως.................. 119

I.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 947..................... 120

1.. Αξίωση παραλείψεως................................................................... 120

α.. Δικαιοπρακτικές και νόμιμες αξιώσεις παραλείψεως που πηγάζουν από το ουσιαστικό δίκαιο           .................................................................................... 120

β.. Οι δικαιοπρακτικές αξιώσεις παραλείψεως ειδικότερα................ 121

γ.. Οι νόμιμες αξιώσεις παραλείψεως ειδικότερα............................ 122

δ.. Οι αξιώσεις παραλείψεως στο πλαίσιο της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως                 123

2.. Αξίωση ανοχής............................................................................ 124

3.. Οι προϋποθέσεις γενέσεως της αξιώσεως και εφαρμογής των μέσων εκτελέσεως του άρθρου 947          ........................................................................................ 125

ΙΙ... Μέσα και είδος αναγκαστικής εκτελέσεως.......................................... 126

1.. Εισαγωγικές παρατηρήσεις........................................................... 126

α.. Ιστορικές και συγκριτικές πληροφορίες.................................... 126

β.. Το προηγούμενο δίκαιο............................................................ 127

γ.. Το δίκαιο του ΚΠολΔ.............................................................. 127

2.. Ποιοι εκτελεστοί τίτλοι θεμελιώνουν δυνατότητα εκτελέσεως των αξιώσεων παραλείψεως ή ανοχής      ........................................................................................ 127

α.. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις....................................... 127

β.. Οι προσωρινά εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις........................ 128

γ.. Οι διαιτητικές αποφάσεις......................................................... 128

δ.. Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων................................... 128

ε.. Οι αλλοδαπές αποφάσεις......................................................... 129

στ. Οι αποφάσεις των κρατών της ΕΕ............................................. 129

ζ.. Δεν αποτελούν εκτελεστό τίτλο ο δικαστικός συμβιβασμός και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα        .................................................................................... 129

3.. Η άμεση εκτέλεση....................................................................... 130

4.. Η έμμεση εκτέλεση..................................................................... 131

α.. Η απειλή της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατή­σεως - Παροχή εγγυήσεως        .................................................................................... 131

β.. Τα δύο στάδια της έμμεσης εκτελέσεως.................................... 132

γ.. Το ζήτημα της πολλαπλότητας των παραβάσεων........................ 135

5.. Ειδικότερα η καταδίκη στην καταβολή της χρηματικής ποινής και στην προσωπική κράτηση     ........................................................................................ 139

α.. Η βεβαίωση της παραβάσεως................................................... 139

β.. Η ανάγκη υπάρξεως υπαιτιότητας............................................. 145

γ.. Καταδίκη επί ανικάνων, νομικών προσώπων ή διαδόχων............. 149

δ.. Η ισχύς του τίτλου ή η απαίτηση αποτελούν προϋποθέσεις της καταδίκης;              151

ε.. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως............................................ 153

στ. Εκτέλεση της αποφάσεως που επέβαλε τις ποινές...................... 153

6.. Η αναπληρωματική εκτέλεση........................................................ 154

ΙΙΙ.. Οι δίκες περί την εκτέλεση............................................................... 154

1.. Είναι παραδεκτή ή αναγκαία η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933;             154

α.. Οι ερμηνευτικές δυσχέρειες και τα ερωτήματα που ανακύπτουν                  154

β.. Ποιοι λόγοι ανακοπής θα μπορούσαν να είναι νοητοί στην έμμεση εκτέλεση του άρθρου 947            .................................................................................... 155

γ.. Υπάρχει έννομο συμφέρον για την προβολή λόγων ανακοπής;...... 156

δ.. Εφαρμογή των σταδιακών προθεσμιών του άρθρου 934.............. 157

2.. Ήταν αναγκαία ή δυνατή η αναστολή του καταργημένου άρθρου 938;               158

3.. Η ανακοπή του άρθρου 936.......................................................... 158

ΙV.. Διακρατική αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξεως                158

§ 52. Αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις Οικογενειακού δικαίου................... 160

I.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................ 160

ΙΙ... Η αδυναμία εκτελέσεως της υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση                 161

ΙΙΙ.. Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων................................... 163

IV.. Εκτέλεση της αξιώσεως επικοινωνίας με το τέκνο............................... 167

V... Εκτέλεση της συμφωνίας για τα ανήλικα τέκνα στο συναινετικό διαζύγιο             172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

§ 53. Μέσα εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων............ 175

Ι.... Οι αξιώσεις που υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 951 επ............. 176

ΙΙ... Μέσα και είδος της αναγκαστικής εκτελέσεως.................................... 177

1.. Τα μέσα του άρθρου 951 ΚΠολΔ.................................................. 177

α.. Απαρίθμηση........................................................................... 177

β.. Σύντομες συγκριτικές πληροφορίες.......................................... 178

γ.. Τα είδη της κατασχέσεως......................................................... 180

δ.. Εκτέλεση αυτούσια, αλλά έμμεση............................................ 180

2.. Η κατάσχεση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως................................... 181

α.. Η έννοια και η σημασία της υπό το σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων του ν. 4335/2015           .................................................................................... 181

β.. Διακρίσεις.............................................................................. 182

γ.. Η απαγόρευση καταχρηστικής κατασχέσεως.............................. 184

3.. Η αναγκαστική διαχείριση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως................ 187

4.. Η προσωπική κράτηση ως μέσο έμμεσης εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων       ........................................................................................ 187

5.. Ο βεβαιωτικός όρκος................................................................... 188

α.. Προϊστορία και προορισμός..................................................... 188

β.. Σύντομη συγκριτική επισκόπηση.............................................. 189

γ.. Οι εξελίξεις στην ΕΕ – Ο Καν 655/2012................................... 191

δ.. Φύση..................................................................................... 193

ε.. Προϋποθέσεις μετά το ν. 4335/2015......................................... 193

στ. Διαδικασία............................................................................. 195

ζ.. Περιεχόμενο του καταλόγου μετά το ν. 4335/2015..................... 196

η.. Η επιβολή της προσωπικής κρατήσεως...................................... 198

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

§ 54. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη........................................... 201

Ι.... Αντικείμενο κατασχέσεως................................................................. 203

1.. Έννοια του κινητού...................................................................... 203

2.. Κινητά που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη.............................. 204

3.. Κινητά που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά................................ 206

4.. Οι ασυγκόμιστοι καρποί μετά το ν. 4335/2015............................... 208

α.. Προϋποθέσεις αυτοτελούς κατασχέσεως και σκοπός.................. 208

β.. Ειδικότερα οι καρποί μισθωμένου ακινήτου.............................. 211

ΙΙ... Ακατάσχετα..................................................................................... 211

1.. Γενικά........................................................................................ 211

2.. Οι κατηγορίες των ακατασχέτων του άρθρου 953 μετά το ν. 4335/2015            213

3.. Το ακατάσχετο των πραγμάτων που καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβιώσεως μετά το ν. 4335/2015................................................................................... 214

α.. Ακατάσχετο πραγμάτων προσωπικής χρήσεως........................... 215

β.. Ακατάσχετο τροφίμων και καύσιμης ύλης................................. 220

4.. Το ακατάσχετο που αποβλέπει στη συνέχιση της εργασίας του οφειλέτη μετά το ν. 4335/2015   ........................................................................................ 221

α.. Το ακατάσχετο των πραγμάτων που είναι απαραίτητα για την καταβολή προσωπικής εργασίας           .................................................................................... 221

β.. Τα ειδικά ακατάσχετα των γεωργών, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων πριν από το ν. 4335/2015          .................................................................................... 223

5.. Το ακατάσχετο που απέβλεψε στην ανάγκη σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη πριν από το ν. 4335/2015................................................................................... 224

α.. Το ακατάσχετο των παρασήμων, χειρογράφων κ.λπ.................... 225

β.. Το ακατάσχετο πραγμάτων που προορίζονταν για την πνευματική ανάπτυξη του οφειλέτη πριν από το ν. 4335/2015........................................................................... 226

6.. Τα ακατάσχετα που απέβλεπαν να αποτρέψουν τη βλάβη της εθνικής οικονομίας πριν από το ν. 4335/2015.................................................................................................. 227

7.. Ειδικοί νόμοι για τα ακατάσχετα................................................... 227

ΙΙΙ.. Διαδικασία κατασχέσεως.................................................................. 227

1.. Η επιβολή της κατασχέσεως μετά το ν. 4335/2015.......................... 227

α.. Τα στοιχεία του υποστατού της κατασχέσεως............................ 227

β.. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας εκθέσεως μετά τους ν. 4335/2015 και 4472/2017            .................................................................................... 229

γ.. Συνέπειες από την παράλειψη των απαραίτητων στοιχείων της κατα­σχε­τήριας εκθέσεως     .................................................................................... 231

2.. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας εκθέσεως υπό το ν. 4335/2015             232

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 232

β.. Αντικείμενο μετά τους ν. 2298/1995 και 4335/2015................... 234

γ.. Φύση και σχέση με την ανακοπή του άρθρου 933....................... 236

δ.. Νομιμοποίηση........................................................................ 239

ε.. Διαδικασία εκδικάσεως........................................................... 240

στ. Ανυπαρξία αναστολής κατά το νέο άρθρο 937 § 1 αρ. β  εδ. γ..... 241

ζ.. Περιεχόμενο της αποφάσεως.................................................... 243

IV.. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση..................................................... 246

1.. Η μεσεγγύηση των κινητών που κατασχέθηκαν μετά το ν. 4335/2015               246

α.. Οι περιπτώσεις που ρυθμίζει ο νόμος....................................... 246

β.. Ποιος διορίζεται μεσεγγυούχος................................................ 246

γ.. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου........................ 247

2.. Η δημόσια κατάθεση των χρημάτων ή των πραγμάτων που είναι δεκτικά καταθέσεως                250

3.. Η υποκατάσταση της ασφαλιστικής αποζημιώσεως......................... 251

4.. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως..................................... 251

α.. Ο σκοπός του νόμου............................................................... 251

β.. Η επίδοση στον καθού............................................................. 252

γ.. Η επίδοση στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου............................ 254

δ.. Συνέπειες της παραβάσεως....................................................... 255

ε.. Η κατάθεση των εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού                 255

V... Συνέπειες της κατασχέσεως............................................................... 257

1.. Η απαγόρευση διαθέσεως............................................................. 257

α.. Ο σκοπός του νόμου............................................................... 257

β.. Η έννοια της διαθέσεως - Δεν περιλαμβάνει τη μίσθωση............ 258

γ.. Η φύση της ακυρότητας ως ουσιαστικού δικαίου και ως σχετικής               260

δ.. Η ευθύνη του καθού η εκτέλεση............................................... 261

ε.. Η έναρξη της απαγορεύσεως.................................................... 262

στ. Ανυπαρξία προστασίας για τους καλής πίστεως τρίτους.............. 263

2.. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων μετά το ν. 4335/2015.... 264

α.. Ο νομοθετικός λόγος της απαγορεύσεως πριν από το ν. 4335/2015              264

β.. Η έκταση της απαγορεύσεως πριν από το ν. 4335/2015............... 266

3.. Η νομοθετική αλλαγή - Από την απαγόρευση στο επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων        ........................................................................................ 267

VΙ.. Η εκτέλεση στα ενεχυρασμένα κινητά................................................ 272

§ 55. Κατάσχεση ακινήτων............................................................................. 274

Ι.... Αντικείμενο κατασχέσεως................................................................. 275

1.. Τα ακίνητα ως αντικείμενο κατασχέσεως....................................... 275

α.. Ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα στον οφειλέτη.................... 275

β.. Η εξουσία διαθέσεως του οφειλέτη........................................... 276

γ.. Ακίνητα στη νομή ή κατοχή τρίτου........................................... 278

δ.. Ιδανικά μερίδια και ψιλή κυριότητα ακινήτου............................ 278

2.. Τα εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη στο ακίνητο.................... 280

α.. Οι πραγματικές δουλείες δεν κατάσχονται αυτοτελώς................. 281

β.. Το κατασχετό της επικαρπίας................................................... 281

γ.. Η οίκηση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατασχέσεως.... 283

δ.. Οι περιορισμένες προσωπικές δουλείες μόνο κατ’ εξαίρεση μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κατασχέσεως.......................................................................... 283

ε.. Η υποθήκη δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο κατασχέσεως..... 284

3.. Δικαιώματα όπου ισχύουν οι κανόνες που αφορούν τα ακίνητα......... 284

4.. Τα συστατικά και τα παραρτήματα των ακινήτων............................ 284

5.. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν καταδολιευτικά – Το άρθρο 992 § 1 εδ. β                    286

ΙΙ... Διαδικασία κατασχέσεως.................................................................. 291

1.. Η επιβολή της κατασχέσεως......................................................... 291

α.. Το συστατικό στοιχείο της κατασχέσεως................................... 291

β.. Το περιεχόμενο της κατασχετήριας εκθέσεως μετά το ν. 4335/2015 – Καθορισμός της εμπορικής αξίας των ακινήτων ως βάση της τιμής πρώτης προσφοράς......... 292

γ.. Οι συνέπειες από την παράλειψη των απαραίτητων στοιχείων της κατασχετήριας εκθέσεως   .................................................................................... 298

2.. Η ανακοπή για τη διόρθωση της κατασχετήριας εκθέσεως............... 299

ΙΙΙ.. Η διαδικασία μετά την κατάσχεση..................................................... 299

1.. Η μεσεγγύηση του ακινήτου που κατασχέθηκε............................... 299

α.. Ποιος είναι μεσεγγυούχος........................................................ 299

β.. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου........................ 300

γ.. Ειδικότερα ως προς τους φυσικούς και πολιτικούς καρπούς του ακινήτου               300

δ.. Τα ασφαλισμένα ακίνητα......................................................... 302

2.. Οι επιδόσεις της κατασχετήριας εκθέσεως μετά το ν. 4335/2015..... 302

α.. Ποιες είναι οι επιδόσεις........................................................... 302

β.. Συνέπειες της παραβάσεως....................................................... 304

γ.. Η κατάθεση των εγγράφων της εκτελεστικής διαδικασίας........... 305

δ.. Η επίσκεψη του κατασχεμένου ακινήτου κατά το ν. 4335/2015.... 306

IV.. Συνέπειες κατασχέσεως.................................................................... 306

1.. Η απαγόρευση διαθέσεως............................................................. 306

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 306

β.. H μίσθωση ακινήτου δεν αποτελεί διάθεση – Η ρύθμιση του ν. 4335/2015              308

γ.. Η έναρξη της απαγορεύσεως.................................................... 311

2.. Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης................................................ 313

α.. Το πρόβλημα.......................................................................... 313

β.. Το προηγούμενο δίκαιο............................................................ 313

γ.. Σχέσεις μεταγραφής και εγγραφής υποθήκης με την εγγραφή της κατασχέσεως                    315

δ.. Τροπή προσημειώσεως σε υποθήκη.......................................... 318

3.. Ποιοι αναγγελμένοι δανειστές έχουν δικαίωμα επικλήσεως των συνεπειών της κατασχέσεως     ........................................................................................ 319

4.. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου...................................................... 323

5.. Το επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων μετά το ν. 4335/2015.... 324

α.. Η απαγόρευση της δεύτερης κατασχέσεως πριν από το ν. 4335/2015           324

β.. Οι εξαιρέσεις της απαγορεύσεως.............................................. 326

γ.. Η νομοθετική αλλαγή – Από την απαγόρευση στο επιτρεπτό των πολλαπλών κατασχέσεων   .................................................................................... 327

V... Κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος ειδικότερα..................................... 327

1.. Η ενοχική και η εμπράγματη υποθηκική αγωγή............................... 327

2.. Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του τρίτου κυρίου ή νομέα............... 330

α.. Η έννοια του τρίτου κυρίου ή νομέα......................................... 330

β.. Κατά τίνος στρέφεται η αναγκαστική εκτέλεση.......................... 332

γ.. Οι επιδόσεις των εγγράφων της εκτελεστικής διαδικασίας.......... 336

δ.. Η απαγόρευση διαθέσεως από τον τρίτο.................................... 336

3.. Οι εξουσίες του προσημειούχου δανειστή ειδικότερα...................... 337

§ 56. Η ανατροπή της κατασχέσεως............................................................... 341

Ι.... Η ιστορία και ο σκοπός του θεσμού................................................... 342

1.. Η εισαγωγή του θεσμού με τον α.ν. 1139/1938............................... 342

2.. Ο σκοπός του.............................................................................. 342

3.. Έκταση εφαρμογής...................................................................... 344

ΙΙ... Διαφορά ανατροπής από την ακύρωση της κατασχέσεως...................... 345

ΙΙΙ.. Ανατροπή επί μη διενέργειας του πλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο                  345

1.. Προϋποθέσεις............................................................................. 346

α.. Ύπαρξη κατασχέσεως κινητού ή ακινήτου πράγματος................. 346

β.. Παρέλευση του νόμιμου χρόνου............................................... 346

γ.. Μη διενέργεια του πλειστηριασμού μέσα στη νόμιμη προθεσμία                350

δ.. Δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ανατροπή..................... 351

2.. Συνέπειες.................................................................................... 352

IV.. Ανατροπή επί μη διενέργειας του αναπλειστηριασμού στον νόμιμο χρόνο             355

1.. Προϋποθέσεις............................................................................. 355

α.. Διενέργεια πλειστηριασμού και μη καταβολή πλειστηριάσματος  355

β.. Παρέλευση του νόμιμου χρόνου............................................... 358

γ.. Μη διενέργεια αναπλειστηριασμού μέσα στη νόμιμη προθεσμία                 360

δ.. Δικαστική απόφαση που απαγγέλει την ανατροπή....................... 360

2.. Συνέπειες.................................................................................... 360

V... Σχέση ανατροπής, υποκαταστάσεως και αναγγελίας πριν και μετά το ν. 4335/2015             362

1.. Γενικές παρατηρήσεις.................................................................. 362

2.. Το δίκαιο της ΠολΔικ Maurer....................................................... 363

3.. Η μεταβολή που επέφερε ο ΚΠολΔ/1968....................................... 364

4.. Η τροποποίηση του ν.δ. 958/1971 και οι λύσεις που έκτοτε έγιναν δεκτές                    365

5.. Η τροποποίηση του άρθρου 1019 με το ν. 2145/1993...................... 367

6.. Η τροποποίηση του άρθρου 1019 με το ν. 2298/1995, όπως διατηρήθηκε και με το ν. 4335/2015           ........................................................................................ 368

α.. Η θέση των αναγγελμένων δανειστών στο ισχύον δίκαιο για την ανατροπή               368

β.. Τα αποτελέσματα της ισχύουσας ρυθμίσεως.............................. 370

VI.. Η διαδικασία της ανατροπής.............................................................. 371

1.. Η τηρητέα διαδικασία.................................................................. 371

2.. Το έννομο συμφέρον.................................................................... 371

3.. Κατά τίνος απευθύνεται η αίτηση.................................................. 373

4.. Το αρμόδιο δικαστήριο................................................................ 374

5.. Η απόφαση για την ανατροπή........................................................ 374

VII. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου.......................................................... 376

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 57. Αναγγελία δανειστών............................................................................. 379

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................... 380

1. Σκοπός του θεσμού...................................................................... 380

2. Έννοια αναγγελίας........................................................................ 380

ΙΙ... Η αναγγελία ως πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέ­σεως                 381

1. Φύση της αναγγελίας.................................................................... 381

2. Προϋποθέσεις αναγγελίας.............................................................. 382

α. Ποιος έχει δικαίωμα αναγγελίας................................................ 382

β. Δεν είναι προϋπόθεση η πρόσκληση των δανειστών..................... 383

γ. Αναγκαία η ύπαρξη κατασχέσεως............................................... 384

3. Τρόπος αναγγελίας........................................................................ 384

α. Στοιχεία του υποστατού............................................................ 384

β. Περιεχόμενο αναγγελτηρίου...................................................... 387

4. Χρόνος αναγγελίας πριν και μετά το ν. 4335/2015........................... 393

α. Η νόμιμη προθεσμία................................................................ 393

β. Συνέπειες εκπρόθεσμης επιδόσεως............................................ 396

5. Χρόνος καταθέσεως των αποδεικτικών εγγράφων της απαιτήσεως..... 396

6. Η προσβολή της αναγγελίας με ανακοπή......................................... 398

ΙΙΙ. Συνέπειες αναγγελίας......................................................................... 399

1. Δικονομικές................................................................................. 399

α. Δικαίωμα κατατάξεως............................................................... 399

β. Πρόκληση των συνεπειών της κατασχέσεως............................... 399

γ. Περιορισμός του δικαιώματος εξαγοράς του καθού..................... 402

δ.. Περιορισμός του δικαιώματος ματαιώσεως του πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα        .................................................................................... 402

ε. Δικαίωμα επισπεύσεως αναπλειστηριασμού................................ 402

στ. Δικαίωμα επικλήσεως της ακυρότητας διαθέσεως..................... 402

ζ.. Υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του πλειστηριάσματος από τον επισπεύδοντα                 403

η.. Υποχρέωση καλύψεως των αναγγελμένων δανειστών ως προϋ­πόθεση παύσεως του πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων........................................................ 403

2. Ουσιαστικές................................................................................ 403

α. Διακοπή παραγραφής................................................................ 403

β. Συνέπειες υπερημερίας............................................................. 403

§ 58. Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος................................................... 405

Ι. Ο σκοπός του θεσμού και η μεταβολή του ν. 4335/2015......................... 405

ΙΙ. Ποιος δανειστής μπορεί να υποκατασταθεί........................................... 407

1. Τα «προσόντα» του υποκαθισταμένου............................................ 407

α. Εκτελεστός τίτλος................................................................... 407

β. Επίδοση επιταγής και τήρηση προθεσμίας.................................. 408

γ. Το δικαίωμα υποκαταστάσεως του ενυπόθηκου δανειστή............. 409

2.. Δυνατότητα υποκαταστάσεως του ίδιου του επισπεύδοντος για άλλη απαίτηση             409

3. Η σημασία της αναγγελίας............................................................. 409

ΙΙΙ.. Προϋποθέσεις έγκυρης υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015           ............................................................................................. 410

1. Κατάσχεση.................................................................................. 410

α. Αναγκαία η ύπαρξη υποστατής και έγκυρης κατασχέσεως............ 410

β. Οι συνέπειες της μεταγενέστερης ακυρώσεως της κατασχέσεως                  411

γ. Οι συνέπειες της παραιτήσεως από την κατάσχεση...................... 414

2.. Παραμέληση επισπεύσεως του πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα            415

3. Αποτελεί προϋπόθεση υποκαταστάσεως η ανυπαρξία αναστολής;...... 417

α. Η δικαστική αναστολή.............................................................. 417

β. Η συναινετική αναστολή........................................................... 420

IV.. Διαδικασία υποκαταστάσεως από άλλον δανειστή με δήλωσή του κατά το ν. 4335/2015                 421

1. Το αρμόδιο όργανο για την υποβολή της δηλώσεως......................... 421

2. Χρόνος και τρόπος δηλώσεως........................................................ 421

3. Κατάθεση νομιμοποιητικών εγγράφων............................................ 422

4. Επιδόσεις της πράξεως υποκαταστάσεως........................................ 422

V... Συνέπειες υποκαταστάσεως............................................................... 423

VI.. Η ειδική ανακοπή του νέου άρθρου 973 § 4 επί μη τηρήσεως των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δηλώσεως υποκαταστάσεως.............................................................. 424

VII. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά την υποκατάσταση κατά το ν. 4335/2015              426

1. Η προδικασία............................................................................... 426

2.. Τα χρονικά όρια διεξαγωγής του πλειστηριασμού κατά τους ν. 2298/1995 και 4335/2015           ........................................................................................ 428

VIII. Υποκατάσταση μετά από δικαστική απόφαση.................................... 430

1. Νομοθετικός λόγος....................................................................... 430

2. Οι αρχικές προϋποθέσεις του άρθρου 973 § 4................................. 430

3. Οι προσθήκες του ν. 2298/1995..................................................... 432

α. Συμπαιγνία ή ολιγωρία του επισπεύδοντος.................................. 433

β. Παραβίαση των χρονικών ορίων του πλειστηριασμού.................. 434

4. Διαδικαστικά θέματα.................................................................... 435

α. Νομιμοποίηση για την υποβολή της αιτήσεως............................. 435

β. Αρμοδιότητα και διαδικασία..................................................... 436

5. Αποτελέσματα............................................................................. 436

ΙΧ.. Συρροή πολλών δανειστών που έχουν τα προσόντα να υποκατασταθούν                438

Χ... Εντολή συνεχίσεως της διαδικασίας μετά τη ματαίωση του πλειστηριασμού από τον ίδιο επισπεύδοντα για την ίδια απαίτηση κατά το ν. 4335/2015............................................. 439

1. Προϋποθέσεις.............................................................................. 439

2. Διαδικασία................................................................................... 441

3.. Η διενέργεια του πλειστηριασμού μετά τη δήλωση συνεχίσεως από τον επισπεύδοντα              441

α. Η προδικασία.......................................................................... 441

β. Τα χρονικά όρια μετά το ν. 4335/2015........................................ 442

ΧI.. Σχέση της αρχής των πολλαπλών κατασχέσεων με την υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος        ............................................................................................. 443

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

§ 59. Πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων.................................................. 445

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................ 449

1.. Ο σκοπός του θεσμού.................................................................. 449

2.. Έννοια και διάκριση αναγκαστικού και εκούσιου πλειστηριασμού.... 450

3.. Κοινή η ρύθμιση του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων.......... 452

ΙΙ... Νομική φύση.................................................................................. 452

1.. Οι θεωρίες του ιδιωτικού δικαίου................................................. 452

2.. Οι θεωρίες του δημοσίου δικαίου................................................. 454

3.. Πρακτική αξία του καθορισμού..................................................... 458

ΙΙΙ.. Η προδικασία του πλειστηριασμού πριν και μετά το ν. 4335/2015........ 458

1.. Ο σκοπός του νόμου.................................................................... 458

2.. Η κήρυξη του πλειστηριασμού και η κατάργησή της με το ν. 4335/2015          459

3.. Νομοθετική ιστορία των μέσων δηλοποιήσεως του πλειστηριασμού πριν από την κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως με το ν. 4335/2015.......... 461

α.. Η σύνταξη και το περιεχόμενο του προγράμματος πλειστηριασμού πριν από την αντικατάστασή του από την περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως με το ν. 2298/1995            461

β.. Η διόρθωση του προγράμματος πλειστηριασμού πριν από την αντικατάστασή του με την περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως.................................................... 463

γ.. Οι λόγοι της καταργήσεως του προγράμματος πλειστηριασμού με το ν. 2298/1995              465

δ.. Η περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως στη θέση του προγράμματος πλειστηριασμού μετά το ν. 2298/1995.............................................................................. 466

ε.. Το ειδικότερο περιεχόμενο της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως πριν από την κατάργησή της με το ν. 4335/2015.................................................................. 467

στ. Η επιβίωση του προγράμματος πλειστηριασμού στις ειδικές διαδικασίες εκτελέσεως παρά την κατάργησή του με το ν. 2298/1995........................................... 468

4.. Οι κοινοποιήσεις της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως πριν από το ν. 4335/2015 ως μέσα δημοσιότητας του πλειστηριασμού............................................... 469

α.. Η ρύθμιση των άρθρων 960 και 999 ΚΠολΔ πριν από την κατάργησή τους με το ν. 4335/2015          .................................................................................... 469

β.. Ειδικότερα οι κοινοποιήσεις της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως στην αλλοδαπή   .................................................................................... 471

γ. Οι κοινοποιήσεις της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως κατά τον ΚΕΔΕ                   473

δ.. Η κατάργηση με το ν. 4335/2015 της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως και των κοινοποιήσεών της ως μέσων δημοσιότητας του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων        .................................................................................... 474

ε.. Επιβίωση του προγράμματος πλειστηριασμού και των κοινοποιήσεων-δημοσιεύσεών του στις ειδικές διαδικασίες της αναγκαστικής εκτελέσεως και μετά την κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως από το ν. 4335/2015........................... 475

5.. Οι δημοσιεύσεις του αποσπάσματος της κατασχετήριας εκθέσεως πριν και μετά το ν. 4335/2015          ........................................................................................ 476

α.. Η ρύθμιση των καταργημένων άρθρων 960 και 999 ΚΠολΔ........ 476

β.. Η νέα ρύθμιση του ν. 4335/2015.............................................. 479

6.. Συνέπειες από την παράλειψη των διατυπώσεων της προδικασίας του πλειστηριασμού              481

α.. Οι θέσεις νομολογίας και θεωρίας πριν από το ν. 4335/2015....... 481

β.. Οι συνέπειες στο κύρος του πλειστηριασμού από την παράλειψη πράξεων της προδικασίας του μετά το ν. 4335/2015...................................................................... 486

IV.. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού πριν και μετά τους ν. 4335/2015 και 4472/2017             487

1.. Γενικές παρατηρήσεις.................................................................. 487

2.. Υπάλληλος του πλειστηριασμού στον κοινό πλειστηριασμό............ 488

3.. Τόπος του κοινού πλειστηριασμού................................................ 489

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 489

β.. Στα ακίνητα ειδικότερα............................................................ 489

γ.. Στα κινητά ειδικότερα............................................................. 492

δ.. Αλλαγή τόπου πλειστηριασμού στα κινητά με ανακοπή (νέο άρθρο 959 § 6)                        493

ε.. Συνέπειες παραβάσεως των ορισμών του νόμου για τον τόπο του πλειστηριασμού               495

4.. Χρόνος και ημέρα του κοινού πλειστηριασμού.............................. 496

α.. Τα χρονικά όρια διεξαγωγής του πλειστηριασμού....................... 496

β.. Η ημέρα του πλειστηριασμού.................................................. 498

5.. Διαδικασία διεξαγωγής του κοινού πλειστηριασμού μετά τους ν. 4335/2015 και 4472/2017       ........................................................................................ 500

α.. Οι κανόνες της πλειοδοσίας..................................................... 500

β.. Ικανότητα για πλειοδοσία........................................................ 505

γ.. Καταβολή εγγυήσεως............................................................. 506

δ.. Ποιοι επιτρέπεται και ποιοι απαγορεύεται να πλειοδοτήσουν....... 509

ε.. Το τέλος της πλειοδοσίας........................................................ 514

στ. Κατακύρωση στον επισπεύδοντα............................................. 515

ζ.. Νέοι πλειστηριασμοί – Ελεύθερη εκποίηση – Άρση της κατασχέσεως                     516

η.. Η διαχρονικού δικαίου ρύθμιση του ν. 4335/2015 για τον επαναληπτικό πλειστηριασμό        .................................................................................... 520

θ.. Η διασφάλιση του ελεύθερου συναγωνισμού............................. 522

ι... Χρόνος και τρόπος καταβολής του πλειστηριάσματος................ 526

ια. Η υποκατάσταση στη θέση υπερθεματιστή στις περιπτώσεις της μη εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος................................................................... 531

V... Μορφές πολλαπλού πλειστηριασμού περισσοτέρων πραγμάτων............ 535

1.. Όταν υπάρχει κατάσχεση περισσοτέρων κινητών ή ακινήτων με την ίδια κατασχετήρια έκθεση   ........................................................................................ 535

α.. Προσδιορισμός σειράς και προϋποθέσεις παύσεως της κατακυρώσεως                    535

β.. Ο χωριστός πλειστηριασμός των περισσοτέρων ακινήτων........... 540

2.. Η κατάργηση της δυνατότητας της ταυτόχρονης πλειστηριάσεως και κατά τμήματα στην κατάσχεση ακινήτων μεγάλης αξίας .............................................................. 542

α.. Νομοθετική ιστορία και σκοπός του (καταργημένου) άρθρου 1000 εδ. ε και στ                    542

β.. Η κατάργηση από το ν. 4335/2015 της ταυτόχρονης πλειστηριάσεως συνολικά και κατά τμήματα των μεγάλης αξίας ακινήτων........................................................... 544

γ.. Η ταυτόχρονη και κατά τμήματα πλειστηρίαση ως μορφή πολλαπλού πλειστηριασμού όπως ίσχυσε πριν από το ν. 4335/2015......................................................... 544

δ.. Τελεολογική σχέση του άρθρου 1000 εδ. ε και στ με το (καταργημένο) άρθρο 1001 § 2 εδ. β και γ   .................................................................................... 547

3.. Όταν υπάρχει κατάσχεση ακινήτου όπου έχουν εγκατασταθεί παραγωγικές μονάδες                   548

α.. Ο ενιαίος πλειστηριασμός με τα παραρτήματα........................... 548

β.. Ο ενιαίος πλειστηριασμός περισσοτέρων ακινήτων που εξυπηρετούν παραγωγικές μονάδες   .................................................................................... 549

VI.. Πλειστηριασμός κινητών που μπορούν να υποστούν φθορά.................. 551

VII. Η έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως.................................... 551

VΙII. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός...................................................... 556

1.. Εισαγωγικές παρατηρήσεις........................................................... 556

2.. Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με το ν. 4472/2017                 557

3.. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού............................. 560

α.. Διεξαγωγή μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού               560

β.. Χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.)              561

γ.. Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.......................... 564

δ.. Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού........................................ 565

ε.. Χρόνος και ημέρα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού               565

στ. Προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού......................... 566

ζ.. Κανόνες και διαδικασία της πλειοδοσίας στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό             567

η.. Το τέλος της πλειοδοσίας και η κατακύρωση............................. 569

θ.. Η καταβολή του πλειστηριάσματος και του «τέλους χρήσης» από τον υπερθεματιστή           .................................................................................... 570

4.. Διαχρονικό δίκαιο ν. 4472/2017 και 4475/2017 (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός)                       571

α.. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...................................................... 571

β.. Ο βασικός διαχρονικού δικαίου κανόνας.................................... 572

γ.. Προϋποθέσεις διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκκρεμή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως που διέπεται από το ν. 4335/2015........................... 573

δ.. Προϋποθέσεις εφαρμογής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκκρεμή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως που διέπεται από το πριν από το ν. 4335/2015 δίκαιο               574

ε.. Εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και σε περαιτέρω περιπτώσεις                      575

5.. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στο πλαίσιο του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων    ........................................................................................ 576

§ 60. Η αναστολή του πλειστηριασμού............................................................ 577

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις................................................................ 577

1.. Ο σκοπός του θεσμού.................................................................. 577

2.. Οι αλλαγές του ν. 4335/2015........................................................ 578

ΙΙ... Η διαφορά της αναστολής του άρθρου 1000 από τις υπόλοιπες αναστολές            579

1.. Διαφορά από τις αναστολές των άρθρων 912, 913 και παλαιού 938 (τώρα άρθρο 937 § 1 αρ. β. εδ. γ)    ........................................................................................ 579

2.. Η συναινετική αναστολή πριν και μετά το ν. 4335/2015.................. 580

3.. Η νομοθετική αναστολή των πλειστηριασμών................................ 581

ΙΙΙ.. Προϋποθέσεις.................................................................................. 582

1.. Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως και κατάσχεση ακινήτου    ........................................................................................ 582

2.. Η ανυπαρξία κινδύνου βλάβης του επισπεύδοντος........................... 582

3.. Βάσιμοι λόγοι ικανοποιήσεως του επισπεύδοντος ή επιτεύξεως μεγαλύτερου πλειστηριάσματος            ........................................................................................ 583

IV.. Νομική φύση................................................................................... 584

V... Διαδικασία...................................................................................... 584

1.. Άσκηση και εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής.............................. 584

2.. Τήρηση προθεσμίας..................................................................... 587

VI.. Η απόφαση της αναστολής................................................................ 587

1.. Το επιτρεπτό της ανακλήσεως της αποφάσεως................................ 587

2.. Έναρξη ισχύος της αναστολής...................................................... 588

3.. Η ισχύς απέναντι όλων μετά το ν. 4335/2015................................. 589

4.. Ο όρος της καταβολής μέρους του οφειλόμενου κεφαλαίου............. 590

VII. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής.............................................. 593

1.. Το πριν από το ν. 2298/1995 δίκαιο............................................... 593

2.. Η ρύθμιση του ν. 2298/1995......................................................... 594

3.. Η ρύθμιση του ν. 4335/2015......................................................... 596

VIII. Συνέπειες της αναστολής.................................................................. 597

§ 61. Η κατακύρωση...................................................................................... 599

Ι.... Φύση.............................................................................................. 601

ΙΙ... Συνέπειες κατακυρώσεως.................................................................. 602

1.. Γενικές παρατηρήσεις.................................................................. 602

2.. Η ολοκλήρωση του πλειστηριασμού.............................................. 602

α.. Η έννοια του νόμου................................................................. 602

β.. Η σημασία της καταβολής του πλειστηριάσματος...................... 603

γ.. Η σημασία της ανατροπής της κατακυρώσεως μετά το ν. 2298/1995           604

3.. Απώλεια του δικαιώματος «εξαγοράς»........................................... 608

α.. Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος............................................ 608

β.. Το δικαίωμα ενεχυράσεως του κινητού – Υποθήκευση του ακινήτου           611

γ.. Αποτέλεσμα της «εξαγοράς».................................................... 611

4.. Η κατακύρωση ως γενεσιουργός λόγος «ενοχικών» δικαιωμάτων και υποχρεώσεων                   612

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 612

β.. Υπερημερία του υπερθεματιστή επί μη εμπρόθεσμης καταβολής του πλειστηριάσματος       .................................................................................... 613

γ.. Εξαναγκασμός του υπερθεματιστή για την καταβολή του πλειστηριάσματος                        614

δ.. Δικαίωμα αρνήσεως καταβολής του πλειστηριάσματος επί ακυρότητας του πλειστηριασμού .................................................................................... 618

ε.. Το δικαίωμα αναλήψεως του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή αν ακυρωθεί ο πλειστηριασμός...................................................................... 619

στ. Η αξίωση του υπερθεματιστή για παράδοση του κινητού πράγματος            629

ζ.. Η αξίωση του υπερθεματιστή για τη χορήγηση της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου................................................................................ 630

5.. Η μεταβίβαση της κυριότητας του πλειστηριαζόμενου πράγματος ως έμμεσο επακόλουθο της κατακυρώσεως............................................................................ 632

α.. Ο πλειστηριασμός ως τίτλος κτήσεως κυριότητας...................... 632

β.. Η μεταβίβαση της κυριότητας στα κινητά.................................. 633

γ.. Η μεταβίβαση της κυριότητας στα ακίνητα................................ 634

δ.. Κτήση κυριότητας από τον υπερθεματιστή όταν δεν καταβάλλεται το πλειστηρίασμα πλήρως και προσηκόντως.......................................................................... 636

6.. Η εγκατάσταση του υπερθεματιστή στο ακίνητο ως απώτερος σκοπός της κατακυρώσεως         ........................................................................................ 643

α.. Σημασία της εγκαταστάσεως για την κτήση της κυριότητας........ 643

β.. Το δικαίωμα άμεσης εκτελέσεως.............................................. 644

γ.. Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας της περιλήψεως......... 645

7.. Η τύχη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των τρίτων......................... 646

α.. Το δικαίωμα κυριότητας των τρίτων......................................... 646

β.. Τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα των τρίτων............................. 649

γ.. Η απόσβεση της υποθήκης, της προσημειώσεως και του ενεχύρου              650

8.. Η τύχη των ενοχικών δικαιωμάτων τρίτων...................................... 655

α.. Η βασική αρχή........................................................................ 655

β.. Η κατ’ εξαίρεση προστασία της μισθώσεως των ακινήτων –  Ο περιορισμός της εξαιρέσεως μετά το ν. 4335/2015........................................................................... 656

9.. Η μεταφορά του κινδύνου στον υπερθεματιστή.............................. 660

10. Τα ωφελήματα και τα βάρη του πράγματος..................................... 661

ΙΙΙ.. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα......................................................... 662

1.. Ο κίνδυνος από την ύπαρξη των νομικών ελαττωμάτων. Προστασία του υπερθεματιστή            ........................................................................................ 662

2.. Η ρύθμιση του ΑΚ...................................................................... 662

3.. Η ρύθμιση του ΚΠολΔ: ευθύνη του επισπεύδοντος........................ 663

4.. Η έννοια του νομικού ελαττώματος............................................... 665

5.. Η ευθύνη από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.................................. 666

6.. Η δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του ουσιαστικού δι­καίου               669

7.. Ένδικα βοηθήματα για την προστασία του υπερθεματιστή............... 671

α.. Ανακοπή του άρθρου 933 κατά του πλειστηριασμού;.................. 671

β.. Ανακοπή του άρθρου 933 κατά του αναπλειστηριασμού;............. 672

8.. Συμπερασματικές παρατηρήσεις................................................... 674

9.. Το πρόβλημα των νομικών ελαττωμάτων ειδικότερα μετά τους ν. 2298/1995 και 4335/2015      ........................................................................................ 674

IV.. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη ιδιοτήτων που συνομολογήθηκαν                        677

V... Η επιρροή των ελαττωμάτων της βουλήσεως...................................... 679

§ 62. Ο αναπλειστηριασμός............................................................................ 681

Ι.... Έννοια, σκοπός και φύση.................................................................. 681

ΙΙ... Προϋποθέσεις διενέργειας................................................................. 683

1.. Άρνηση καταβολής πλειστηριάσματος........................................... 683

2.. Αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια προσκλήσεως των επόμενων πλειοδοτών ή αποτυχία της διαδικασίας υποκαταστάσεως σε θέση υπερθεματιστή...................................... 683

3.. Ύπαρξη κατασχέσεως που δεν ανατράπηκε..................................... 684

4.. Ύπαρξη έγκυρου πλειστηριασμού................................................. 684

ΙΙΙ.. Η νομιμοποίηση............................................................................... 685

1.. Ενεργητική νομιμοποίηση............................................................ 685

2.. Παθητική νομιμοποίηση............................................................... 686

IV.. Η διαδικασία................................................................................... 688

1.. Προδικασία................................................................................. 688

2.. Κύρια διαδικασία........................................................................ 691

α.. Οι εφαρμοστέοι κανόνες.......................................................... 691

β.. Το δικαίωμα του υπερθεματιστή για καταβολή του πλειστηριάσματος και τη ματαίωση του αναπλειστηριασμού................................................................. 692

γ.. Εκχώρηση του δικαιώματος του υπερθεματιστή για ματαίωση του αναπλειστηριασμού         .................................................................................... 692

V... Συνέπειες........................................................................................ 694

1.. Διάκριση ευθύνης του πρώτου και του επόμενου υπερθεματιστή...... 694

2.. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του νέου υπερθεματιστή.................... 694

3.. Η ευθύνη του πρώτου υπερθεματιστή για την καταβολή της διαφοράς              695

4.. Η ευθύνη του πρώτου υπερθεματιστή για την καταβολή της δαπάνης του αναπλειστηριασμού    ........................................................................................ 698

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 63. Η διανομή του πλειστηριάσματος........................................................... 699

I.... Γενικά............................................................................................. 702

ΙΙ... Συστήματα διανομής του πλειστηριάσματος....................................... 703

1.. Το λατινικό σύστημα................................................................... 703

2.. Το γερμανικό σύστημα................................................................. 704

3.. Το ελβετικό σύστημα.................................................................. 705

4.. Η αξιολόγηση των παραπάνω συστημάτων..................................... 706

ΙΙΙ.. Η διανομή όταν επαρκεί το πλειστηρίασμα......................................... 707

1.. Διανομή χωρίς πίνακα.................................................................. 707

2.. Οι προϋποθέσεις ειδικότερα......................................................... 708

α.. Η επάρκεια του πλειστηριάσματος και η καταβολή του............... 708

β.. Η παρέλευση της ορισμένης προθεσμίας................................... 708

3.. Η ανακοπή του καθού η εκτέλεση................................................. 710

α.. Φύση και δικαιολογητικός λόγος.............................................. 710

β.. Λόγοι και αίτημα.................................................................... 711

γ.. Διαδικασία............................................................................. 712

δ.. Αποτελέσματα........................................................................ 713

4.. Τρόπος ικανοποιήσεως των δανειστών........................................... 713

IV.. Η διανομή όταν το πλειστηρίασμα είναι ανεπαρκές.............................. 714

1.. Αρχές που στηρίζουν την κατάταξη των δανειστών......................... 714

α.. Έννοια και φύση του πίνακα κατατάξεως................................... 714

β.. Η σύμμετρη ικανοποίηση ως αρχή............................................ 715

γ.. Η διάσπαση της αρχής: γενικά και ειδικά προνόμια.................... 716

δ.. Σειρά και τάξη των προνομίων.................................................. 717

ε.. Η νομική φύση των προνομίων................................................. 719

στ. Το διαχρονικό δίκαιο των προνομίων, ιδίως μετά το ν. 4335/2015               720

ζ.. Το εφαρμοστέο δίκαιο............................................................. 722

η.. Είδη κατατάξεως..................................................................... 723

2.. Ο τρόπος συντάξεως του πίνακα κατατάξεως.................................. 723

α.. Υποβολή παρατηρήσεων αλλά ανυπαρξία δικαστικού ελέγχου των απαιτήσεων                     723

β.. Ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψη ο υπάλληλος του πλειστηριασμού               724

γ.. Τα χρονικά όρια...................................................................... 725

δ.. Εφαρμογή των διατάξεων για τα προνόμια................................. 726

ε.. Η προαφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως.................................... 727

στ. Η σύνταξη συμπληρωματικού πίνακα....................................... 731

3.. Τα γενικά προνόμια πριν και μετά το ν. 4335/2015.......................... 731

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 731

β.. Ο περιορισμός των γενικών προνομίων με το ν. 4335/2015......... 732

4.. Η πρώτη τάξη των γενικών προνομίων μετά το ν. 4335/2015............ 734

α.. Απαιτήσεις για την κηδεία και νοσηλεία.................................... 734

β.. Απαιτήσεις αποζημιώσεως από αναπηρία ποσοστού 80% και άνω               737

5.. Η δεύτερη τάξη των γενικών προνομίων μετά το ν. 4335/2015 – Απαιτήσεις από την παροχή των αναγκαίων τροφίμων.................................................................... 738

6.. Η τρίτη τάξη των γενικών προνομίων κατά το ν. 4335/2015............. 739

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 739

β.. Απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μετά το ν. 4335/2015                 740

γ.. Οι απαιτήσεις των δικηγόρων πριν και μετά το ν. 4335/2015....... 748

δ.. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας....... 753

ε.. Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως........... 754

στ. Οι απαιτήσεις αποζημιώσεως σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή.              757

ζ.. Οι απαιτήσεις αποζημιώσεως σε περίπτωση αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω........................................................................................ 757

7.. Η τέταρτη τάξη των γενικών προνομίων – Οι απαιτήσεις των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών.................................................................................................. 758

8.. Η πέμπτη τάξη των γενικών προνομίων κατά το ν. 4335/2015.......... 760

α.. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου πριν και μετά το ν. 4335/2015........ 760

β.. Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων  .................................................................................... 767

9.. Η έκτη τάξη των γενικών προνομίων κατά το ν. 4335/2015 – Απαιτήσεις του Συνεγγυητικού      ........................................................................................ 768

10. Τα ειδικά προνόμια πριν και μετά το ν. 4335/2015.......................... 768

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 768

β.. Απαιτήσεις από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγματος.......... 769

γ.. Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει ενέχυρο............................ 769

δ.. Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει υποθήκη........................... 771

ε.. Απαιτήσεις υπέρ των οποίων υπάρχει προσημείωση................... 774

στ. Απαιτήσεις από δαπάνες για την παραγωγή και συγκομιδή καρπών              777

11. Η σύγκρουση των προνομίων πριν και μετά το ν. 4335/2015............ 778

α.. Γενικές παρατηρήσεις - Η νομοθετική ιστορία........................... 778

β.. Το άρθρο 977 ΚΠολΔ μετά το ν. 4335/2015.............................. 779

γ.. Το σύστημα του χωρισμού του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν γενικά και ειδικά προνόμια        .................................................................................... 780

δ.. Σχέση περισσότερων γενικών και περισσότερων ειδικών προνομίων            781

ε.. Το σύστημα χωρισμού του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν προνομιούχοι με εγχειρόγραφους δανειστές............................................................................... 782

στ. Ο χωρισμός του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν ειδικά προνόμια με μη προνομιούχες απαιτήσεις............................................................................................. 783

ζ.. Ο χωρισμός του πλειστηριάσματος όταν συντρέχουν γενικά προνόμια με μη προνομιούχες απαιτήσεις............................................................................................. 783

12. Η σύμμετρη ικανοποίηση............................................................. 784

13. Η τυχαία και η επικουρική κατάταξη.............................................. 785

α.. Γενικές παρατηρήσεις.............................................................. 785

β.. Τυχαία κατάταξη των απαιτήσεων υπό αίρεση............................ 786

γ.. Τυχαία κατάταξη των αμφίβολων απαιτήσεων............................ 786

δ.. Η επικουρική κατάταξη............................................................ 790

14. Η εκτελεστότητα του πίνακα κατατάξεως....................................... 791

α.. Τρόποι................................................................................... 791

β.. Όταν δεν ασκείται ανακοπή...................................................... 791

γ.. Όταν ασκείται ανακοπή............................................................ 794

V... Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως............................................. 798

1.. Σκοπός του θεσμού..................................................................... 798

2.. Νομική φύση και αντικείμενο της ανακοπής................................... 799

α.. Ο σύνθετος χαρακτήρας της..................................................... 799

β.. Η υποκειμενική της ενέργεια.................................................... 801

3.. Νομιμοποίηση και ομοδικία......................................................... 803

α.. Ενεργητική νομιμοποίηση........................................................ 803

β.. Η ενεργητική ομοδικία - Πότε είναι απλή και πότε αναγκαία....... 804

γ.. Παθητική νομιμοποίηση.......................................................... 807

δ.. Η παθητική ομοδικία............................................................... 808

4.. Έννομο συμφέρον....................................................................... 810

5.. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων....................................... 812

6.. Η καθύλην και η κατά τόπον αρμοδιότητα...................................... 815

7.. Λόγοι και αίτημα ανακοπής.......................................................... 816

α.. Περιεχόμενο........................................................................... 816

β.. Ουσιαστικοί λόγοι – Παραδεκτό και βάσιμο.............................. 816

γ.. Δικονομικοί λόγοι................................................................... 821

δ.. Αίτημα................................................................................... 822

8.. Άσκηση ανακοπής και διαδικασία................................................. 823

α.. Τρόπος ασκήσεως - Προθεσμία................................................ 823

β.. Περιεχόμενο δικογράφου......................................................... 826

γ.. Οι πρόσθετοι λόγοι................................................................. 827

δ.. Το είδος της εφαρμοστέας διαδικασίας..................................... 827

9.. Αποτελέσματα της ανακοπής........................................................ 830

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων.................................................................... 833

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων.................................................................... 865

Ευρετήριο άρθρων.......................................................................................... 867

Γενική βιβλιογραφία....................................................................................... 889